Påverkas värdet på mark och intilliggande fastigheter av en vindkraftsetablering i området?

Q:

Påverkas värdet på mark och intilliggande fastigheter av en vindkraftsetablering i området?

A:

Generellt kan man säga att värdet på omkringliggande fastigheter i Sverige inte påverkas alls av vindkraftsetableringar.

Den undersökning som gjorts i Sverige för att ta reda på om värdet påverkas av vindkraftsetableringar har granskat 42 000 försäljningar, från 2001 fram till 2009, av småhus inom fem kilometer från 120 nya vindkraftsanläggningar. Priserna på sålda fastigheter i närhet av en vindkraftspark hade samma värdestegring som sålda fastigheter i motsvarande områden som inte hade någon vindkraftspark i sin närhet.

Teknikkonsultbolaget ÅF tog på uppdrag av Svensk Vindenergi fram en rapport 2010 som handlade om värdet på fastigheter i vindkraftens närområde. ÅF kunde inte hitta något direkt samband mellan närheten till vindkraftverk och fastigheters/bostäders värdeminskning.

Se även: Frågor och svar om vindkraft