Vores mål

Hos Vattenfall vil vi bidrage til et bæredygtigt energisystem i alle dele af værdikæden.

Det er vores mål at blive en helt og aldeles kundefokuseret virksomhed i takt med omlægningen frem mod en bæredygtig produktionsportefølje.

Strategiske mål
Økonomiske mål

Strategiske mål

Vattenfalls strategi bygger på fire strategiske målsætninger:

 • Førende inden for bæredygtigt forbrug ved at øge vores fokus på kunderne, opbygge en betydelig position inden for decentraliseret energi samt fremme elektrificering og et klimaintelligent samfund.
 • Førende inden for bæredygtig produktion ved at vokse inden for vedvarende energi og implementere vores CO2-køreplan, så vi muliggør en fossilfri levevis inden for én generation.
 • Højt præstationsniveau i alle aktiviteter ved at forbedre driftseffektiviteten, øge digitaliseringen og påtage os et socialt og miljømæssigt ansvar i hele værdikæden.
 • Sikre selvstændiggjorte og engagerede medarbejdere ved at være en attraktiv arbejdsgiver, der fremmer en motiverende og inkluderende virksomhedskultur samt sikrer de rette kompetencer ved hjælp af rekruttering og kontinuerlig læring.

For at nå vores fire strategiske målsætninger har Vattenfalls bestyrelse fastlagt seks strategiske langsigtede mål, der afspejler strategien. De langsigtede mål trådte i kraft den 1. januar 2016. Tabellen nedenfor viser, hvordan målsætninger og mål hænger sammen:

Strategisk målsætning Strategiske mål for 2020 2018 2017 Kommentar
Førende inden for bæredygtigt forbrug Kundeloyalitet, relativ Net Promoter Score (NPS), relativ1 (kundetilfredshed i forhold til konkurrenter): +2 +1 +2 Fortsatte forbedringer i et langsommere tempo. Driftsenheden Customers & Solutions opnåede en NPS på +1 (+2) i forhold til konkurrenter.
Førende inden for bæredygtig produktion Idriftsat kapacitet inden for vedvarende energi 2016-2020: ≥2,300 MW 752 MW2 652 MW2 Der blev etableret i alt 101 MW (354) ny kapacitet fra vedvarende energi i 2018. Havmølleparken Aberdeen Bay (97 MW) i Skotland blev idriftsat. Derudover blev der installeret 4 MW solenergi.
  Absolutte CO2-udledninger pro rata: ≤21 Mt 22,0 MT 22,6 MT Absolutte CO2–udledninger faldt i 2018 til 22,0 Mt (22,6). Faldet skyldes hovedsageligt lavere produktionsvolumen.
Højt præstationsniveau i alle aktiviteter Forrentning af investeret kapital (ROCE): ≥8 %3 7,0 %4 7,7 %4 Forrentning af investeret kapital lå på 7,0 % (7,7 %). Et lavere underliggende driftsresultat havde negativ indvirkning på forrentning af investeret kapital.
Motiverede og engagerede medarbejdere Hyppighed af fravær ifm. ulykker5 (LTIF): ≤1,25 1,9 1,5 Hyppighed af fravær ifm. ulykker (LTIF) lå på 1,9 (1,5). Der skete to tragiske dødsulykker i 2018, og vi skal have stærkere fokus på sikkerhed fremover.
  Indeks for medarbejderengagement:6 ≥70 % 64 % 64 % Indekset for medarbejderengagement lå uforandret på 64 % (64 %).
 1. NPS er et værktøj til måling af kundernes loyalitet og til at forstå kundernes syn på Vattenfalls produkter og serviceydelser. Målet er en positiv NPS i absolutte tal på +2 i forhold til konkurrenter, der kan sammenlignes med Vattenfall.
 2. Gælder kun vindmølle- og solcelleparker, der er opført og idriftsat i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018.
 3. Målet for forrentning af investeret kapital (ROCE) blev ændret fra 9 % til 8 % af Vattenfalls ejer ved en ekstraordinær generalforsamling i december 2017.
 4. Nøgletallet er baseret på gennemsnitlig investeret kapital.
 5. Hyppigheden af fravær i forbindelse med ulykker (LTIF) udtrykkes som antallet af arbejdsulykker med fravær (pr. 1 million mandetimer), dvs. arbejdsrelaterede ulykker, der resulterer i fravær, som varer længere end én dag, samt ulykker, der resulterer i dødsfald. Nøgletallet vedrører kun Vattenfalls medarbejdere.
 6. Dokumentation for måling af målopfyldelse stammer fra resultaterne af medarbejderundersøgelsen My Opinion, der gennemføres årligt.

Til toppen af siden

Økonomiske mål

Der er tre økonomiske mål for Vattenfall-koncernen, der er fastlagt af ejeren, den svenske stat. De økonomiske mål handler om rentabilitet, kapitalstruktur og udbyttepolitik, og formålet med dem er at sikre, at Vattenfall skaber værdi og leverer en markedsforrentning, der viser, at kapitalstrukturen er effektiv, og at den finansielle risiko holdes på et fornuftigt niveau.

Økonomiske mål Mål over en konjunkturcyklus1 2018 2017 Kommentar
Rentabilitet Forrentning af investeret kapital (ROCE): ≥8 % 7,0 %2 7,7 %2 Forrentning af investeret kapital lå på 7,0 % (7,7 %). Et lavere underliggende driftsresultat havde negativ indvirkning på forrentning af investeret kapital.
Kapitalstruktur Pengestrømme fra driftsaktivitet (FFO)/justeret nettogæld: 22-27 % 20,7 % 21,4 % FFO/justeret nettogæld faldt sammenlignet med 2017 og endte på 20,7 % (21,4 %). FFO faldt på grund af lavere underliggende EBITDA.
Utdelningspolicy Udbytte, andel af årets overskud efter skat: 40-70 % 2 mia. svenske kroner  2 mia. SEK Bestyrelsen foreslog en udbetaling af et skønsmæssigt udbytte på 2 mia. svenske kroner for 2018. På den ordinære generalforsamling den 11. april 2019 blev det vedtaget at fordele overskuddet i henhold til bestyrelsens forslag.
 1. 5-7 år.
 2. Nøgletallet er baseret på gennemsnitlig investeret kapital.

Til toppen af siden

Relateret indhold

Kvinde i helikopter over havmøllepark

Vattenfall er et af Europas førende energiselskaber.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vattenfalls to forretningsområder i Danmark hedder Produktion og Energy Trading.

Se også

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

Opførelse af havmølle i Horns Rev

Vi fornyer eksisterende parker og investerer i nye land- og havmølleprojekter.