Vores mål

Hos Vattenfall stræber vi efter at bidrage til et bæredygtigt energisystem i alle dele af værdikæden.

Det er vores mål at blive en ægte kundefokuseret virksomhed i takt med vores omlægning frem mod en bæredygtig produktionsportefølje.

Strategiske mål
Økonomiske mål

Strategiske mål

Vattenfalls mål er baseret på de fem strategiske fokusområder, der angiver retningen for vores strategiske kurs.

 • Fremme af dekarbonisering i samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere, med fokus på at øge kundefokus og fremme elektrificering og klimaintelligente energiløsninger på områder, hvor vi har en konkurrencemæssig fordel.
 • Sammenkobling og optimering af energisystemet med fokus på maksimering af værdien af fleksibilitet og fremme af en stabil og omkostningseffektiv elnetinfrastruktur.
 • Sikring af en fossilfri energiforsyning med fokus på vækst inden for vedvarende energi, maksimering af værdien af vores eksisterende fossilfri aktiver samt implementering af vores CO2-køreplan.
 • Levering af aktiviteter med et højt præstationsniveau, med fokus på at være både konkurrencedygtige og omkostningseffektive, hvor vi udnytter mulighederne inden for digitalisering og tager socialt og miljømæssigt ansvar i hele værdikæden.
 • Styrkelse af vores medarbejderes kompetencer med fokus på at sikre de nødvendige kompetencer, samtidig med at vi forbedrer medarbejderrejsen og sørger for et sikkert arbejdsmiljø.

I 2016 opstillede Vattenfalls bestyrelse seks strategiske mål for koncernen, som vi nu rapporterer på, og der blev fastlagt nye mål for 2025 ved udgangen af 2020.

Strategiske mål for 2020 – resultater

Strategisk målsætning   Resultat 2020 Kommentar  
Førende inden for bæredygtigt forbrug1      
  +2
Kundeloyalitet, Net Promoter Score (NPS), relativ2 (kundetilfredshed i forhold til konkurrenter)
+2 Forbedret resultat fra +1 til +2 for driftssegmentet Customers & Solutions i 2020 sammenlignet med 2019, hovedsageligt på grund af stærke resultater i Tyskland og de nordiske lande.   
Førende inden for bæredygtig produktion1      
  ≥2.300 MW
Idriftsat ny vedvarende kapacitet 2016-20203
1.560 MW 334 MW ny vedvarende kapacitet installeret i 2020. Størstedelen af den nye kapacitet stammer fra den landbaserede vindmøllepark Prinses Ariane. Målet blev ikke nået på grund af projektforsinkelser, primært på Kriegers Flak (605 MW) i Danmark, som idriftsættes i 2021.  
  ≤21 mtons
Absolutte CO2-udledninger pro rata
12,1 mtons Absolutte CO2-udledninger faldt til 12,1 mtons (19,3). Målet blev nået som følge af lavere kulbaseret produktion samt frasolgte, konverterede og lukkede anlæg i de seneste år. Svage, rene mørke og rene gnistspredninger bidrog til relativt lave udledninger i 2020.  
Højt præstationsniveau i aktiviteterne1      
  ≥8 %
Forrentning af investeret kapital
(ROCE)4
5,8 % Forrentningen af investeret kapital faldt til 5,8 %, hvilket er under målet på 8 %, hovedsageligt på grund af nedskrivningstab i forbindelse med Moorburg-kraftværket i Hamborg.  
Styrkelse af vores medarbejderes kompetencer1       
  ≤1,25
Hyppighed af fravær ifm. ulykker (Lost Time Injury Frequency)
(LTIF)5
1,86 LTIF var 1,8 (2,1), hvilket betyder, at målet ikke blev nået. Sammenlignet med 2019 er alle områder forbedret. Desværre skete der to tragiske dødsulykker, der begge involverede medarbejdere fra underleverandører.  
  ≥70
Indeks for medarbejderengagement7
72 Indekset for medarbejderengagement blev forbedret betydeligt og lå på 72 (69).   

Bemærkninger til strategiske mål for 2020 – resultater

 1. Vores fire strategiske mål. Målene blev formuleret i 2019, og der blev foretaget en tilføjelse for at afspejle vigtigheden af et sammenkoblet og optimeret energisystem. Den strategiske kurs er dog uændret.
 2. NPS er et værktøj til måling af kundernes loyalitet og til at forstå kundernes syn på Vattenfalls produkter og serviceydelser. Målet er en positiv NPS i absolutte tal på +2 i forhold til konkurrenter, der kan sammenlignes med Vattenfall.
 3. Gælder kun vindmølle- og solcelleparker, der er opført og idriftsat i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019.
 4. Nøgletallet er baseret på gennemsnitlig investeret kapital.
 5. Hyppigheden af fravær i forbindelse med ulykker (LTIF) udtrykkes som antallet af arbejdsulykker med fravær (pr. 1 million mandetimer), dvs. arbejdsrelaterede ulykker, der resulterer i fravær, som varer længere end én dag, samt ulykker, der resulterer i dødsfald. Nøgletallet omfatter kun Vattenfall-medarbejdere.
 6. Værdien er blevet justeret i forhold til tidligere offentliggjorte oplysninger i Vattenfalls årsrapport for 2020.
 7. Dokumentation for måling af målopfyldelse stammer fra resultaterne af medarbejderundersøgelsen My Opinion, der gennemføres årligt.

Til toppen af siden

Strategiske mål for 2025

Der blev fastlagt nye strategiske mål for 2025 ved udgangen af 2020.

Strategisk fokusområde Resultat 2020 Kommentar  
Fremme dekarbonisering i samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere      
  +18
Kundeengagement
Net Promoter Score (NPS)
+7 Begrundelse: NPS er et anerkendt værktøj til måling af kundernes loyalitet og til at forstå kundernes syn på Vattenfalls produkter og serviceydelser. Definition: Absolut NPS vægtes 80 % fra Customers & Solutions og 20% fra Heat, hvilket svarer til vores kundeopdeling.
Sikring af fossilfri energiforsyning      
  ≤86
gCO2e/kWh
CO2-udledningsintensitet
97
gCO2e/kWh
Begrundelse: Bruges af SBTi (Science Based Targets Initiative), hvis metode er blevet branchestandard. Målet for 2025 er at være på rette spor til at nå målet på 1,5 °C inden 2030, i henhold til SBT. Definition: Samlet udledning af CO2-ækvivalenter1, inklusive både område 1 og 22, i forhold til den samlede el- og varmeproduktion.
Højt præstationsniveau i aktiviteterne      
  22-27 %
Pengestrømme fra driftsaktiviteter
FFO/justeret nettogæld
28,8 % Begrundelse: Målingen bruges til at vurdere en virksomheds økonomiske sundhed og er vigtig ud fra et kreditvurderingsperspektiv og som en finansiel nøgleparameter. Definition: Pengestrømme fra driftsaktiviteter, jf. konsolideret pengestrømsopgørelse (side 101). Justeret nettogæld – se bemærkninger til koncernbalancen (side 95-96).
  8 %
Forrentning af investeret kapital
(ROCE)3
5,8 % Begrundelse: Vattenfall skal generere et kommercielt markedsafkast. ROCE er en almindelig målestok til sammenligning af lønsomhed mellem virksomheder. Definition: Driftsresultat/investeret kapital Investeret kapital defineres som: Aktiver i alt fratrukket finansielle aktiver, ikke-rentebærende forpligtelser og visse andre rentebærende hensættelser, der ikke indgår i den justerede nettogæld (se bemærkninger til koncernbalancen, side 95-96)
Styrkelse af vores medarbejderes kompetencer      
  ≤1,0
Hyppighed af fravær ifm. ulykker (LTIF)
≤1,84 Begrundelse: Sikkerhed frem for alt – vores medarbejderes sikkerhed er af største vigtighed for Vattenfall. Definition: Hyppigheden af fravær i forbindelse med ulykker (LTIF) udtrykkes som antallet af arbejdsulykker med fravær (pr. 1 million mandetimer), dvs. arbejdsrelaterede ulykker, der resulterer i fravær, som varer længere end én dag, samt ulykker, der resulterer i dødsfald. Denne måling omfatter kun Vattenfall-medarbejdere. Arbejdsrelaterede dødsfald tæller ikke med i scoren, men betyder automatisk, at målet ikke er nået (både Vattenfall-medarbejdere og medarbejdere fra underleverandører).
  75
Indeks for medarbejderengagement:
72 Begrundelse: Engagerede medarbejdere er en forudsætning for, at vi kan nå vores mål og ambitioner som virksomhed. Definition: Dokumentation for måling af målopfyldelse stammer fra resultaterne af medarbejderundersøgelsen My Opinion, der gennemføres årligt. En score på 75 svarer til gennemsnittet af højt præsterende virksomheder.

Bemærkninger til nye strategiske mål for 2025

 1. Inklusive andre drivhusgasser, såsom N2O og SF6.
 2. Direkte udledninger (område 1) og indirekte udledninger fra indkøbt el og varme (område 2), som defineret i Greenhouse Gas Protocol-standarden.
 3. Nøgletallet er baseret på gennemsnitlig investeret kapital.
 4. Tallet er justeret efter 2020-årsrapport.

Til toppen af siden

Økonomiske mål

Vattenfalls ejer har fastlagt tre økonomiske mål for koncernen.

Mål over en forretningscyklus1 Resultat 2020 Kommentar
Rentabilitet ≥8 %
Forrentning af investeret kapital (ROCE)2
5,8 % Forrentningen af investeret kapital faldt til 5,8 %, hvilket er under målet på 8 %, hovedsageligt på grund af nedskrivningstab i forbindelse med Moorburg-kraftværket i Hamborg. 
Kapitalstruktur 22-27 %
Pengestrømme fra driftsaktiviteter (FFO)/justeret nettogæld
28,8 % FFO/justeret nettogæld steg til 28,8 % i 2020, hovedsageligt på grund af lavere justeret nettogæld som følge af højere pengestrømme fra driften.
Udbyttepolitik 40-70 %
Udbytte, andel af årets overskud efter skat: 40-70 %
4,0 mia. svenske kroner3 Bestyrelsen foreslår et udbytte på 4 mio. SEK, hvilket svarer til 62 % af årets resultat, til ejeren af moderselskabet.

Bemærkninger til økonomiske mål

 1. 5-7 år.
 2. Nøgletallet er baseret på gennemsnitlig investeret kapital.
 3. Der vil blive stemt om det foreslåede udbytte ved den årlige generalforsamling den 28. april 2021.

Til toppen af siden

Relateret indhold

Kvinde i helikopter over havmøllepark

Vattenfall er et af Europas førende energiselskaber.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vattenfalls to forretningsområder i Danmark hedder Produktion og Energy Trading.

Se også

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

Opførelse af havmølle i Horns Rev

Vi fornyer eksisterende parker og investerer i nye land- og havmølleprojekter.