Vores mål

Hos Vattenfall vil vi bidrage til et bæredygtigt energisystem i alle dele af værdikæden.

Det er vores mål at blive en helt og aldeles kundefokuseret virksomhed i takt med omlægningen frem mod en bæredygtig produktionsportefølje.

Strategiske mål
Økonomiske mål

Strategiske mål

Vattenfalls strategi bygger på fire strategiske målsætninger*):

 • Førende inden for bæredygtigt forbrug ved at øge vores fokus på kunderne, opbygge en betydelig position inden for decentraliseret energi samt fremme elektrificering og et klimaintelligent samfund.
 • Førende inden for bæredygtig produktion ved at vokse inden for vedvarende energi og implementere vores CO2-køreplan, så vi gør det muligt at leve fossilfrit
  inden for én generation.
 • Højt præstationsniveau i alle aktiviteter ved at forbedre driftseffektiviteten, øge digitaliseringen og påtage os et socialt og miljømæssigt ansvar i hele værdikæden.
 • Sikre selvstændiggjorte og engagerede medarbejdere ved at være en attraktiv arbejdsgiver, der fremmer en motiverende og inkluderende virksomhedskultur samt sikrer de rette kompetencer ved hjælp af rekruttering og kontinuerlig læring.

*) Selvom vores strategi forbliver den samme i forhold til kursen, blev der foretaget nogle justeringer i 2019. Få mere at vide om den opdaterede strategi

I 2015 besluttede Vattenfalls bestyrelse at fokusere på fire strategiske målsætninger (se ovenfor) og indførte seks strategiske langsigtede mål, der hænger sammen med dem, og de har været gældende siden den 1. januar 2016. Tabellen nedenfor viser, hvordan målsætninger og mål hænger sammen:

Strategisk målsætning Strategiske mål for 2020 Resultat 2019 Resultat 2018 Kommentar
Førende inden for bæredygtigt forbrug Kundeloyalitet, Net Promoter Score (NPS), relativ1 (kundetilfredshed i forhold til konkurrenter): +2 +1 +1 Forbedret resultat for både Vattenfall og for konkurrenter. Driftsenheden Customers & Solutions opnåede en NPS på +1 (+1) i forhold til konkurrenterne.
Førende inden for bæredygtig produktion Idriftsat kapacitet inden for vedvarende energi 2016-2020:
≥2.300 MW
1.226 MW2 752 MW Der blev etableret i alt 474 MW (101) ny kapacitet fra vedvarende energi i 2019. Der er idriftsat to vindmølleparker; Horns Rev 3 (407 MW) i Danmark og Slufterdam (29 MW) i Holland.
  Absolutte CO2-udledninger pro rata: ≤21 MT 19,33 MT 22,0 MT Absolutte CO2–udledninger faldt i 2019 til 19,3 megatons (22,0). Faldet skyldes hovedsageligt en lavere kulfyret produktion.
Højt præstationsniveau i alle aktiviteter Forrentning af investeret kapital (ROCE): ≥8 % 8,5 %4 7,0 %4 Forrentning af investeret kapital lå på 8,5 % (7,0 %). En højere bruttofortjeneste i driftsenheden Power Generation og kapitalgevinsten fra frasalget af fjernvarmevirksomheden i Hamborg gav et positivt bidrag.
Motiverede og engagerede medarbejdere Hyppighed af fravær ifm. ulykker (LTIF):5 ≤1,25 2,1 1,9 Hyppighed af fravær ifm. ulykker (LTIF) var 2,1 (1,9). Forbedringstiltag gennemføres løbende.
  Indeks for medarbejderengagement:6 ≥70 % 69 % 64 % Indekset for medarbejderengagement blev forbedret
betydeligt og lå på 69 % (64).
 1. NPS er et værktøj til måling af kundernes loyalitet og til at forstå kundernes syn på Vattenfalls produkter og serviceydelser. Målet er en positiv NPS i absolutte tal på +2 i forhold til konkurrenter, der kan sammenlignes med Vattenfall.
 2. Gælder kun vindmølle- og solcelleparker, der er opført og idriftsat i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019.
 3. Inklusive varmevirksomheden i Hamborg, der er blevet frasolgt, og hvor udledningerne tegnede sig for 1,1 Mt i perioden januar-september.
 4. Nøgletallet er baseret på gennemsnitlig investeret kapital.
 5. Hyppigheden af fravær i forbindelse med ulykker (LTIF) udtrykkes som antallet af arbejdsulykker med fravær (pr. 1 million mandetimer), dvs. arbejdsrelaterede ulykker, der resulterer i fravær, som varer længere end én dag, samt ulykker, der resulterer i dødsfald. Nøgletallet vedrører kun Vattenfalls medarbejdere.
 6. Dokumentation for måling af målopfyldelse stammer fra resultaterne af medarbejderundersøgelsen My Opinion, der gennemføres årligt.

Til toppen af siden

Økonomiske mål

Der er tre økonomiske mål for Vattenfall-koncernen, der er fastlagt af ejeren, den svenske stat. De økonomiske mål handler om rentabilitet, kapitalstruktur og udbyttepolitik, og formålet med dem er at sikre, at Vattenfall skaber værdi og leverer en markedsforrentning, der viser, at kapitalstrukturen er effektiv, og at den finansielle risiko holdes på et fornuftigt niveau.

Økonomiske mål Mål over en forretningscyklus1 Resultat 2019 Resultat 2018 Kommentar
Rentabilitet Forrentning af investeret kapital (ROCE): ≥8 % 8,5 %2 7,0 %2 Forrentning af investeret kapital lå på 8,5 % (7,0 %). En højere bruttofortjeneste i driftsenheden Power Generation og kapitalgevinsten fra frasalget af fjernvarmevirksomheden i Hamborg gav et positivt bidrag.
Kapitalstruktur Pengestrømme fra driftsaktivitet (FFO)/justeret nettogæld: 22-27 % 26,5 % 20,7 % FFO/justeret nettogæld steg sammenlignet med 2018 til 26,5 % (20,7 %). Stigningen skyldes hovedsageligt højere EBITDA som et resultat af højere opnåede priser i driftsenheden Power Generation samt lavere skattebetaling.
Udbyttepolitik Udbytte, andel af årets overskud efter skat: 40-70 % 7,2 mia. SEK3 2 mia. SEK Bestyrelsen foreslår udbetaling af et udbytte på 7,2 mia. svenske kroner, hvilket svarer til 55 % af årets resultat, til ejeren af moderselskabet.
 1. 5-7 år.
 2. Nøgletallet er baseret på gennemsnitlig investeret kapital.
 3. Der vil blive stemt om det foreslåede udbytte ved den årlige generalforsamling den 28. april 2020.

Til toppen af siden

Relateret indhold

Kvinde i helikopter over havmøllepark

Vattenfall er et af Europas førende energiselskaber.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vattenfalls to forretningsområder i Danmark hedder Produktion og Energy Trading.

Se også

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

Opførelse af havmølle i Horns Rev

Vi fornyer eksisterende parker og investerer i nye land- og havmølleprojekter.