Vores mål

Hos Vattenfall stræber vi efter at bidrage til et bæredygtigt energisystem i alle dele af værdikæden.

Det er vores mål at blive en ægte kundefokuseret virksomhed i takt med vores omlægning frem mod en bæredygtig produktionsportefølje.

Strategiske mål
Økonomiske mål

Strategiske mål

Vattenfalls mål er baseret på de fem strategiske fokusområder, der angiver retningen for vores strategiske kurs.

Fremme af dekarbonisering i samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere, med fokus på at øge kundefokus og fremme elektrificering og klimaintelligente energiløsninger på områder, hvor vi har en konkurrencemæssig fordel.

Sammenkobling og optimering af energisystemet med fokus på maksimering af værdien af fleksibilitet og fremme af en stabil og omkostningseffektiv elnetinfrastruktur.

Sikring af en fossilfri energiforsyning med fokus på vækst inden for vedvarende energi, maksimering af værdien af vores eksisterende fossilfri aktiver samt implementering af vores CO2-køreplan.

Levering af aktiviteter med et højt præstationsniveau, med fokus på at være både konkurrencedygtige og omkostningseffektive, hvor vi udnytter mulighederne inden for digitalisering og tager socialt og miljømæssigt ansvar i hele værdikæden.

Styrkelse af vores medarbejderes kompetencer med fokus på at sikre de nødvendige kompetencer, samtidig med at vi forbedrer medarbejderrejsen og sørger for et sikkert arbejdsmiljø.

I 2020 opstillede Vattenfall seks strategiske koncernmål for 2025.

Strategisk fokusområde Mål for 2025 Resultat 2021 (2020) Kommentarer
Fremme af dekarbonisering i samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere
  +18
Kundeloyalitet, Net Promoter Score (NPS)1
+10 (+7) Højere NPS (Net Promoter Score), hovedsageligt på grund af forbedringer inden for driftsenheden Customers & Solutions, som følge af stærke resultater i Tyskland og Holland.
Sikring af en fossilfri energiforsyning
  ≤ 86
gCO2e/kWh CO2-
udledningsintensitet2,3
82 (97)

Forbedring som følge af lukningen af det kulfyrede kraftværk Moorburg i slutningen af 2020, lavere fossilbaseret produktion på grund af høje brændsels- og CO2-priser og øget fossilfri produktion (se mere på side 76-77).
Levering af aktiviteter med et højt præstationsniveau
  22%–27%
Pengestrømme fra driftsaktiviteter
FFO/justeret nettogæld
171.2% (28.8%) Stor stigning hovedsageligt på grund af midlertidigt fald i justeret nettogæld efter en positiv nettoændring i modtagne marginindkald i forbindelse med vores prishedging.
  8%
Forrentning af investeret kapital (ROCE)4
22.2% (5.8%) Resultatet var et godt stykke over målet og blev påvirket af kompensation fra nedlukningen af kernekraften i Tyskland, ændringer i markedsværdien for energiderivater og lagerbeholdninger samt kapitalgevinster fra salget af den tyske eldistributionsvirksomhed Stromnetz Berlin.
Styrkelse af vores medarbejderes kompetencer
  ≤1.0
Hyppighed af fravær ifm. ulykker, Lost Time Injury
Frequency (LTIF)5
1.7 (1.8) Løbende initiativer til forbedring af sikkerheden, herunder vores fælles arbejdsmiljøstrategi og rammer for opfølgning i hele organisationen (se mere på side 81-83).
  75
Indeks for medarbejderengagement6

75 (747)
Et forbedret resultat placerer Vattenfall blandt de højest rangerede organisationer i undersøgelsen, et godt stykke over branchegennemsnittet (se mere på side 61).

Bemærkninger til strategiske mål for 2025

1. NPS er et værktøj til måling af kundernes loyalitet og til at forstå kundernes syn på Vattenfalls produkter og serviceydelser.
2. Inklusive andre drivhusgasser, såsom N2O og SF6.
3. Direkte udledninger (område 1) og indirekte udledninger fra indkøbt el og varme (område 2), som defineret i Greenhouse Gas Protocol-standarden.
4. Nøgletallet er baseret på EBIT og gennemsnitlig investeret kapital (se side 111).
5. Hyppigheden af fravær i forbindelse med ulykker (LTIF) udtrykkes som antallet af arbejdsulykker med fravær (pr. 1 million mandetimer), dvs. arbejdsrelaterede ulykker, der resulterer i fravær, der varer længere end én dag, samt ulykker, der resulterer i dødsfald. Nøgletallet omfatter kun Vattenfall-medarbejdere.
6. Dokumentation for måling af målopfyldelse stammer fra resultaterne af medarbejderundersøgelsen My Opinion, der gennemføres årligt.
7. Værdien er justeret i forhold til tidligere offentliggjorte oplysninger på grund af ændringer i metodologien.

Til toppen af siden

Økonomiske mål

Vattenfalls ejer har fastlagt tre økonomiske mål for koncernen.

Mål over en forretningscyklus1 Resultat 2021 (2020) Kommentarer
Rentabilitet ≥8%
Forrentning af investeret kapital (ROCE)2
22.2% (5.8%) Resultatet ligger et godt stykke over målet, som blev påvirket af kompensation for nedlukningen af kernekraften i Tyskland, ændringer i markedsværdien for energiderivater og lagerbeholdninger samt kapitalgevinster fra salget af den tyske eldistributionsvirksomhed Stromnetz Berlin.
Kapitalstruktur 22%–27%
Pengestrømme fra driftsaktiviteter (FFO)/justeret nettogæld
171.2% (28.8%) Stor stigning, hovedsageligt på grund af midlertidigt fald i justeret nettogæld efter en positiv nettoændring i modtagne marginindkald i forbindelse med vores prishedging.
Udbyttepolitik 40%–70% 
Udbytte, andel af årets overskud efter skat
23,4 mia. svenske kroner(4.0) Bestyrelsen foreslår et udbytte på 23,4 mia. svenske kroner. Udbetalingsprocenten for udbytte har vist en positiv udvikling over de seneste fem år og lå inden for målområdet i både 2020 og 2021.

Bemærkninger til økonomiske mål

1. 5-7 år.
2. Nøgletallet er baseret på EBIT og gennemsnitlig investeret kapital (se side 111).
3. Udbytte, der foreslås af bestyrelsen.

Til toppen af siden

Relateret indhold

Kvinde i helikopter over havmøllepark

Vattenfall er et af Europas førende energiselskaber.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vi beskæftiger cirka 450 ansatte i Danmark.

Se også

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

Opførelse  af havmølle i Horns Rev

Vi investerer i nye vindmølleprojekter.