CO2-køreplan

Klimaforandringer er en af vores tids største udfordringer. 

Klimaneutralitet i fremtiden – it’s happening.

Håndtering af udfordringerne

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer. Der gøres i øjeblikket en stor indsats for at begrænse stigningen af temperaturen på kloden til 1,5 °C, hvilket vil kræve, at verden når ned på en nettoudledning af CO2 på nul mellem 2030 og 2050. For at vi kan blive fossilfri inden for én generation, skal Vattenfall reducere virksomhedens CO2-udledninger i hele værdikæden – og det er på vej. Vi samarbejder med kunder, partnere, myndigheder og storbyer om at opnå det. Målet er klimaneutralitet for vores egne aktiviteter, for vores leverandører og for vores kunder. Det kalder vi vores CO2-køreplan.

Sådan skal vores CO2-udledninger udfases

I 2019 reducerede Vattenfall sine CO2-udledninger med 4 mio. tons og med yderligere 7 mio. tons i 2020. Se videoen, hvor Tuomo Hatakka forklarer køreplanen for, hvordan Vattenfalls varmevirksomhed bliver CO2-fri (på engelsk).

Reduktion af vores egne udledninger

Fossile brændsler er ikke en langsigtet mulighed for et samfund, der ønsker at opnå klimaneutralitet, og det er det heller ikke for morgendagens Vattenfall. Brunkul og stenkul passer ikke længere ind i vores strategi. Ved at frasælge vores brunkulsaktiviteter i 2016 reducerede vi vores årlige CO2-udledninger fra 84 millioner tons til 23 millioner tons i 2017. Disse tal er faldet yderligere til ca. 19 mio. tons i 2019 med salget af varmeaktiviteterne i Hamborg, nedlukningen af Hemweg 8 i Holland og Reuter C i Berlin i 2019. Vattenfall har besluttet helt at udfase kul fra varmeporteføljen i Tyskland inden 2030, og i Holland blev dette opnået allerede i 2020. I 2020 reducerede vi vores udledninger fra ca. 19 millioner tons til ca. 12 millioner tons. Den tidlige lukning af Moorburg bidrog betydeligt til omfanget af reduktionen.

I Norden har Vattenfalls aktiviteter allerede i dag et lavt niveau af udledninger, idet så godt som 100 % af elproduktionen er baseret på vedvarende vandkraft og kernekraft med lav CO2-udledning. Vi har som mål at blive helt klimaneutrale i Norden inden 2025, og det inkluderer virksomhedens varmeaktiviteter. I Danmark er Vattenfalls produktion fossilfri.

I oktober 2019 blev Vattenfalls nye 2030-mål for udledningsreduktioner godkendt af SBTi (Science Based Targets-initiativet), hvilket betyder, at ekstern validering har vist, at målene er i overensstemmelse med det, der er påkrævet for at begrænse den globale opvarmning til 2 °C i henhold til klimaforskningen.

Reduktion af vores leverandørers udledninger

Vattenfall tilstræber at reducere sine mål 3-udledninger, hvor det er muligt. Det gør vi med støtte af udledningsdata fra LCA'er (Life Cycle Assessments; livscyklusvurderinger), og gennem dialoger med leverandørerne gennemfører vi en fælles indsats for at reducere disse udledninger. Eksempelvis: Vi målretter mod strategiske leverandører og anmoder om oplysninger om deres styring af klimamæssige aspekter, samtidig med at vi søger efter muligheder for reduktion af udledningerne i forbindelse med nye aftaler. Vi introducerer miljøkrav i vores offentlige udbud, og vi støtter og igangsætter fælles initiativer for at reducere udledningerne i hele forsyningskæden.

Reduktion af vores kunders udledninger

Vattenfalls gaskunder tegner sig også for en betydelig mængde udledninger af drivhusgas. Vi arbejder på at gøre det nemt og til at betale for kunderne at indføre mere klimaintelligente vaner. Det betyder, at vi løbende udvikler vores portefølje af decentraliserede energiløsninger såsom solcellepaneler, varmepumper og batterier, og vi gør det nemmere for kunderne at tage velinformerede, økonomisk fordelagtige og klimaintelligente beslutninger for deres varmeforbrug.

Vi vil gøre det nemmere for kunderne at tage klimaintelligente beslutninger, så de kan blive fri for fossile brændsler inden for én generation.

Vattenfalls plan om at reducere vores kunders udledninger frem til 2030 er også blevet godkendt af SBTi (Science Based Targets-initiativet) som værende i overensstemmelse med det, der er påkrævet for at begrænse den globale opvarmning til 2 °C i henhold til klimaforskningen.

To børn der leger med bilbane

Vi vil gøre det nemmere for kunderne at tage klimaintelligente beslutninger, så de kan blive fri for fossile brændsler inden for én generation.

Vi hjælper kunderne med at nå deres klimamål

Vi bestræber sig på at reducere vores klimapåvirkning i hele værdikæden, med specielt fokus på at hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere med at reducere deres udledninger og nå deres klimamål. Vi har udvidet vores produkttilbud til privat- og erhvervskunder for at give dem mulighed for at reducere deres fodaftryk og/eller selv producere energi. Eksemplerne omfatter blandt andet varme og el med lav CO2-udledning, opladningsløsninger til elkøretøjer, varmepumper, intelligente termostater og intelligente hjem, samt meget andet. Vi stræber efter at gøre det klimamæssige fodaftryk fra vores produkter gennemskueligt ved hjælp af livscyklusvurderinger og miljøvaredeklarationer. Vi samarbejder med energitunge virksomheder om at reducere CO2-udledningerne ved hjælp af elektrificering af de industrielle processer.

Vi tror på, at Sverige kan være foregangsland på det her område, i betragtning af, at landets el er relativt billig og praktisk taget fossilfri. Elektrificering har potentialet til at levere CO2-besparelser på op mod 9 millioner tons pr. år i den svenske stål-, cement- og raffinaderiindustri. Der er også potentiale til at producere vedvarende brændstof i raffinaderier, hvilket vil kunne spare 6 millioner tons pr. år i transportsektoren. Vi støtter også elektrificeringen af transportsektoren ved at påtage os en ledende rolle inden for udvikling af ladeinfrastruktur. Det er nøglen til udfasning af fossile brændsler og til at nå de nationale mål for CO2-reduktioner på alle vores markeder.

Kombinationen af kraftvarmeværker, vedvarende varmeproduktion og varmelagring skaber mulighed for fleksibel varme- og elproduktion med lav CO2-udledning. I vores partnerskaber med byerne Uppsala, Berlin og Amsterdam arbejder vi på planer om at udvikle en vej frem mod klimaneutralitet, samtidig med at vi opfylder vores kunders forventninger til levering af el og varme, der er til at betale.

Relateret indhold

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Opladning af elbil

Vi er stærkt engagerede i at elektrificere samfundet.

Se også

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.