CO2-køreplan

Klimaforandringer er en af vores tids største udfordringer. 

Der gøres i øjeblikket en stor indsats for at begrænse stigningen af temperaturen på kloden til 1,5 °C, hvilket vil kræve, at verden når ned på en nettoudledning af CO2 på nul mellem 2030 og 2050. For at Vattenfall kan blive fossilfri inden for én generation skal virksomheden reducere CO2-udledningerne i hele værdikæden, og vi samarbejder med kunder, partnere, myndigheder og byer om at opnå det. Målet er klimaneutralitet for vores egne aktiviteter, for vores leverandører og for vores kunder. Det kalder vi vores CO2-køreplan.

Reduktion af vores egne udledninger

Fossile brændsler er ikke en langsigtet mulighed for et samfund, der ønsker at opnå klimaneutralitet, og det er det heller ikke for morgendagens Vattenfall. Brunkul og stenkul passer ikke længere ind i vores strategi. Ved at frasælge vores brunkulsaktiviteter i 2016 har vi reduceret vores årlige CO2-udledninger fra 84 til 23 millioner tons (i 2017 lå vores udledninger på 23 millioner tons/år). Over halvdelen af vores resterende CO2-udledninger kommer fra vores kulfyrede kondenssanlæg/kraftvarmeværker i Tyskland og Holland (16 millioner tons), og hovedparten af resten stammer fra gasfyrede enheder i de to lande (6 millioner tons). Vattenfall har besluttet helt at udfase kul fra varmeporteføljen i Tyskland og Holland inden 2030.

I Norden har Vattenfalls aktiviteter allerede i dag et lavt niveau af udledninger, idet over 80 % af elproduktionen er baseret på vedvarende vandkraft og kernekraft med lav CO2-udledning. Virksomheden har som mål at blive helt klimaneutral i Norden inden 2030.

I Danmark er Vattenfalls produktion fossilfri.

Reduktion af vores leverandørers udledninger

Vattenfall gennemfører også tiltag for at hjælpe virksomhedens leverandører med at reducere deres udledninger af drivhusgas, primært i forbindelse med kulminedrift, gasproduktion og kernebrændsel samt levering af komponenter og vedligeholdelse. Støttet af udledningsdata fra livscyklusvurderinger og løbende dialog med leverandørerne gennemfører vi en fælles indsats for at reducere disse udledninger (i 2017 lå vores leverandørers udledninger på 5 millioner tons/år). Vi fokuserer på strategiske leverandører og anmoder om oplysninger om deres styring af klimamæssige aspekter, samtidig med at vi søger efter muligheder for reduktion af udledningerne i forbindelse med nye aftaler. Vi støtter fælles initiativer for reduktion af udledninger og stiller klare krav til leverandører og entreprenører om at reducere deres miljøbelastning, og vi sætter mål for reduktion af deres CO2-fodaftryk.

Reduktion af vores kunders udledninger

Vattenfalls gaskunder tegner sig også for en betydelig mængde udledninger af drivhusgas (i 2017 lå vores kunders udledninger på 15 millioner tons/år). Vi arbejder på at gøre det nemt og til at betale for kunderne at indføre mere klimaintelligente vaner. Det betyder, at vi løbende udvikler vores portefølje af decentraliserede energiløsninger såsom solcellepaneler, varmepumper og batterier, og vi gør det nemmere for kunderne at tage velinformerede, økonomisk fordelagtige og klimaintelligente beslutninger for deres varmeforbrug.

To børn der leger med bilbane

Vi vil gøre det nemmere for kunderne at tage klimaintelligente beslutninger, så de kan blive fri for fossile brændsler inden for én generation.

Vi hjælper kunderne med at nå deres klimamål

Vi bestræber sig på at reducere vores klimapåvirkning i hele værdikæden, med specielt fokus på at hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere med at reducere deres udledninger og nå deres klimamål. Vi har udvidet vores produkttilbud til privat- og erhvervskunder for at give dem mulighed for at reducere deres fodaftryk og/eller selv producere energi. Eksemplerne omfatter blandt andet varme og el med lav CO2-udledning, opladningsløsninger til elkøretøjer, varmepumper, intelligente termostater og intelligente hjem, samt meget andet. Vi stræber efter at gøre det klimamæssige fodaftryk fra vores produkter gennemskueligt ved hjælp af livscyklusvurderinger og miljøvaredeklarationer. Vi samarbejder med energitunge virksomheder om at reducere CO2-udledningerne ved hjælp af elektrificering af de industrielle processer.

Vi tror på, at Sverige kan være foregangsland på det her område, i betragtning af, at landets el er relativt billig og praktisk taget fossilfri. Elektrificering har potentialet til at levere CO2-besparelser på op mod 9 millioner tons pr. år i den svenske stål-, cement- og raffinaderiindustri. Der er også potentiale til at producere vedvarende brændstof i raffinaderier, hvilket vil kunne spare 6 millioner tons pr. år i transportsektoren. Vi støtter også elektrificeringen af transportsektoren ved at påtage os en ledende rolle inden for udvikling af ladeinfrastruktur. Det er nøglen til udfasning af fossile brændsler og til at nå de nationale mål for CO2-reduktioner på alle vores markeder.

Kombinationen af kraftvarmeværker, vedvarende varmeproduktion og varmelagring skaber mulighed for fleksibel varme- og elproduktion med lav CO2-udledning. I vores partnerskaber med byerne Uppsala, Berlin og Amsterdam arbejder vi på planer om at udvikle en vej frem mod klimaneutralitet, samtidig med at vi opfylder vores kunders forventninger til levering af el og varme, der er til at betale.

Relateret indhold

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Opladning af elbil

Vi er stærkt engagerede i at elektrificere samfundet.

Se også

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.