CO2-køreplan

Målet er netto nuludledninger i 2040.

Håndtering af udfordringerne

Logo: Science Based Targets

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer. Der gøres i øjeblikket en stor indsats for at begrænse stigningen af temperaturen på kloden til 1,5 °C, hvilket vil kræve, at verden når ned på en nettoudledning af CO2 på nul mellem 2030 og 2050.

For at vi kan blive fossilfri inden for én generation, skal Vattenfall reducere virksomhedens CO2-udledninger i hele værdikæden – og det er på vej. Vi samarbejder med kunder, partnere, myndigheder og storbyer om at opnå det. Målet er netto nuludledninger i 2040 for vores egne aktiviteter såvel som for vores leverandørers og kunders aktiviteter. Vi har forpligtet os til at reducere vores udledninger i overensstemmelse med 1,5 °C-målet og er blevet certificeret af Science Based Targets-initiativet i september 2021. Vi kalder dette for vores CO2-køreplan.

CO2-udledningsintensitet

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500

CO2-intensitet i forbindelse med el- og varmeproduktion beskriver, hvor meget kuldioxid (CO2), der udledes, når der produceres én kilowatt-time elektricitet eller varme.

CO2-køreplan

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer. Der gøres en stor indsats for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. At opfylde dette mål betyder, at udledningerne af drivhusgasser skal halveres inden 2030, og at der skal opnås netto nuludledning i anden halvdel af århundredet.

Vattenfall har forpligtet sig til at følge 1,5 graders kursen fra Science Based Targets-initiativet. Grafen viser en prognose for, hvordan vi vil reducere udledningsintensiteten over tid i overensstemmelse med 1,5 graders kursen. Fra vores basisår 2017 har vi reduceret vores udledningsintensitet med 43 % inden 2025 og 77 % inden 2030. Vi vil være netto nuludledende i hele vores værdikæde inden 2040.

Alle tilbageværende udledninger neutraliseres via negative udledninger.

Reduktion af vores egne udledninger

Fossile brændsler er ikke en langsigtet mulighed for et samfund, der ønsker at opnå klimaneutralitet, og det er det heller ikke for morgendagens Vattenfall. Brunkul og stenkul passer ikke længere ind i vores strategi. Ved at frasælge vores brunkulsaktiviteter i 2016 reducerede vi vores årlige CO2-udledninger fra 84 millioner tons til 23 millioner tons i 2017. Disse tal er faldet yderligere til ca. 19 mio. tons i 2019 med salget af varmeaktiviteterne i Hamborg, nedlukningen af Hemweg 8 i Holland og Reuter C i Berlin i 2019. Vattenfall har besluttet helt at udfase kul fra varmeporteføljen i Tyskland inden 2030, og i Holland blev dette opnået allerede i 2020. I 2020 reducerede vi vores udledninger fra ca. 19 millioner tons til ca. 12 millioner tons. Den tidlige lukning af Moorburg bidrog betydeligt til omfanget af reduktionen. I løbet af 2021 reducerede vi vores udledninger yderligere til omkring 10 millioner tons.

I Norden har Vattenfalls aktiviteter allerede i dag et lavt niveau af udledninger, idet så godt som 100 % af elproduktionen er baseret på vedvarende vandkraft og kernekraft med lav CO2-udledning. Vi har som mål at blive helt klimaneutrale i Norden inden 2025, og det inkluderer virksomhedens varmeaktiviteter. I Danmark er Vattenfalls produktion fossilfri.

I september 2021 blev Vattenfalls nye 2030-mål for udledningsreduktioner godkendt af SBTi (Science Based Targets-initiativet), hvilket betyder, at ekstern validering har vist, at målene er i overensstemmelse med det, der er påkrævet for at begrænse den globale opvarmning til 1.5 °C i henhold til klimaforskningen.

Reduktion af vores leverandørers udledninger

Vattenfalls mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation dækker også værdikæden i fuldt omfang. Det betyder, at vi ikke kun skal arbejde målbevidst på at reducere vores eget, men også vores leverandørers og kunders fodaftryk.

Som et vigtigt skridt frem mod en fossilfri fremtid har Vattenfall fastsat et reduktionsmål for virksomheden på 50 % frem til 2030 for udledninger fra varer og serviceydelser i forsyningskæden, som dækker alle leverandørlag. Vi arbejder hen imod målet gennem dialog med leverandører og ved at træffe klimaintelligente beslutninger, når vi indkøber. Vi inkluderer f.eks. klimametrik og bedømmelsesordninger i udvalgte udbud, vi undersøger alternative løsninger med lavere fodaftryk og optimerer vores ressourceforbrug, og vi presser på for elektrificering af produktionsprocesser for både at reducere vores egen udledning i forsyningskæden og opnå en bredere dekarbonisering af samfundet.

Reduktion af vores kunders udledninger

Vattenfalls kunder inden for fossil gas tegner sig også for en betydelig mængde drivhusgasudledninger. Varmeomlægningen væk fra fossil gas på vores kontinentale markeder er et af vores vigtigste strategiske fokusområder. Vi arbejder på at gøre det nemt og til at betale for kunderne at indføre mere klimaintelligente vaner. Det betyder, at vi løbende udvikler vores portefølje af decentrale energiløsninger som varmepumper, solcellepaneler og batterier. Vi gør det nemmere for kunderne at træffe velinformerede, økonomisk fordelagtige og klimaintelligente beslutninger om deres varmebehov, så de kan blive fri for fossile brændsler inden for én generation.

Vattenfalls plan om at reducere (scope 3) kunders udledninger frem til 2030 er også blevet godkendt af SBTi (Science Based Targets-initiativet) som værende i overensstemmelse med det, der er påkrævet for at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 °C i henhold til klimaforskningen. Indtil 2040 vil vores portefølje være netto-nul og fossilfri inden 2045.

To børn der leger med bilbane

Vi vil gøre det nemmere for kunderne at tage klimaintelligente beslutninger, så de kan blive fri for fossile brændsler inden for én generation.

Vi hjælper kunderne med at nå deres klimamål

Vi bestræber sig på at reducere vores klimapåvirkning i hele værdikæden, med specielt fokus på at hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere med at reducere deres udledninger og nå deres klimamål. Vi har udvidet vores produkttilbud til privat- og erhvervskunder for at give dem mulighed for at reducere deres fodaftryk og/eller selv producere energi. Eksemplerne omfatter blandt andet varme og el med lav CO2-udledning, opladningsløsninger til elkøretøjer, solcellepaneler, varmepumper, intelligente termostater og intelligente hjem, samt meget andet. Vi stræber efter at gøre det klimamæssige fodaftryk fra vores produkter gennemskueligt ved hjælp af livscyklusvurderinger og miljøvaredeklarationer. Vi samarbejder med energitunge virksomheder om at reducere CO2-udledningerne ved hjælp af elektrificering af de industrielle processer.

Vi tror på, at Sverige kan være foregangsland på det her område, i betragtning af, at landets el er relativt billig og praktisk taget fossilfri. Elektrificering har potentialet til at levere CO2-besparelser på op mod 9 millioner tons pr. år i den svenske stål-, cement- og raffinaderiindustri. Der er også potentiale til at producere vedvarende brændstof i raffinaderier, hvilket vil kunne spare 6 millioner tons pr. år i transportsektoren. Vi støtter også elektrificeringen af transportsektoren ved at påtage os en ledende rolle inden for udvikling af ladeinfrastruktur. Det er nøglen til udfasning af fossile brændsler og til at nå de nationale mål for CO2-reduktioner på alle vores markeder.

Kombinationen af kraftvarmeværker, vedvarende varmeproduktion og varmelagring skaber mulighed for fleksibel varme- og elproduktion med lav CO2-udledning. I vores partnerskaber med byerne Uppsala, Berlin og Amsterdam arbejder vi på planer om at udvikle en vej frem mod klimaneutralitet, samtidig med at vi opfylder vores kunders forventninger til levering af el og varme, der er til at betale.

Relateret indhold

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Opladning af elbil

Vi er stærkt engagerede i at elektrificere samfundet.

Se også

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.