Kernekraft

Kernekraftproduktion spiller en vigtig rolle i forhold til at støtte energiomlægningen.

Kernekraft er en energikilde med lav CO2-udledning, som spiller en vigtig rolle i energiomlægningen. Den understøtter elforsyningen i dagligdagen og den fortsatte elektrificering af samfundet med fossilfri el. I mange årtier endnu vil kernekraftaktiviteter fortsat spille en vigtig rolle i Sverige som en klimaneutral, omkostningseffektiv kilde til grundlastelektricitet.

Vattenfall er en betydende ejer af kernekraft i Nordeuropa, med enorm erfaring inden for kernekraftdrift, afvikling og håndtering af radioaktivt affald og brugt kernebrændsel. Kernekraftsikkerhed er den altoverskyggende prioritering i alt, hvad vi foretager os. 

I 2018 udgjorde kernekraftproduktion 42 % af Sveriges elproduktion. Vattenfalls kernekraftreaktorer på Ringhals og Forsmark producerede 55,2 TWh af Vattenfalls samlede elproduktion på 130,3 TWh.

Vattenfall ejer 10 kernekraftreaktorer. Syv af dem ligger i Sverige (fire ved Ringhals, tre ved Forsmark) og tre i Tyskland (Brunsbüttel, Krümmel og en minoritetsandel i Brokdorf). Den tyske regering har besluttet at udfase brugen af kernekraft. Vattenfalls kernekraftanlæg i Tyskland bliver derfor nedtrappet i overensstemmelse med denne beslutning.

Vattenfall har besluttet at lukke Ringhals 1 og 2-reaktorerne i henholdsvis 2020 og 2019. Over en periode på ti år har Vattenfall investeret i omfattende moderniseringsprogrammer, så Ringhals 3 og 4 samt Forsmark 1, 2 og 3 er godt forberedt til at køre i flere årtier fremover.

Indkøb af kernebrændsel

Vi har som mål at sætte og opretholde høje standarder for indkøb af brændsel. Leverandørerne af kernebrændsel bliver screenet og godkendt af Vattenfall, før de begynder at levere.

Håndtering af kernekraftaffald

Højradioaktivt affald med lang levetid, som primært består af brugt kernekraftbrændsel, skal afskærmes omhyggeligt under håndtering og transport. Det tager omkring 100.000 år, før radioaktiviteten falder til det niveau, der findes i det uran, som brændslet oprindeligt blev udvundet af. Affald, der er produceret under driften af et kernekraftværk, klassificeres som radioaktivt, hvis det blev kontamineret eller aktiveret i processen.

Håndtering af kernekraftaffald i Sverige

Radioaktivt affald i Sverige klassificeres i fire niveauer, og afhængigt af det radioaktive indhold i affaldet klassificeres det som affald med lang levetid eller kort levetid. Det svenske affaldshåndteringssystem blev udviklet af SKB, Svensk Kärnbränslehantering, som er en virksomhed, der ejes af de svenske kernekraftoperatører. Systemet består af adskillige anlæg til endelig deponering afhængigt af affaldets aktivitetsniveau og levetid. De svenske nationale myndigheder overvåger processen for den endelige lagring af brugt kernebrændsel.

Sikkerhedsarbejdet på Vattenfalls anlæg i Sverige overvåges af det svenske Strålsäkerhetsmyndigheten.

Håndtering af kernekraftaffald i Tyskland

I 2016 vedtog den tyske regering en lov, hvor ansvaret for midlertidig og endelig lagring af kernekraftaffald blev overført til staten. Til gengæld betalte kernekraftoperatørerne afgifter til en offentlig fond.

Indtil videre findes der hverken et slutdepot til radioaktivt affald med lav- og mellemhøj stråling eller til brugt kernekraftbrændsel. Der er i Tyskland ved at blive bygget et slutdepot for radioaktivt affald med lav- og mellemhøj stråling i en tidligere jernmine (Schacht Konrad), og det forventes at være klar til brug i 2027. Proceduren for at finde frem til steder, der er egnet til slutdepot for brugt kernekraftbrændsel, pågår stadig. Indtil da opbevares affaldet i midlertidige lagre på kernekraftværkernes område. På vores kernekraftværk Brunsbüttel er der ved at blive bygget en speciel lagringsfacilitet, der skal stå færdig i 2020. For Brunsbüttel-anlægget er tilladelsesproceduren stadig i gang, fordi den oprindelige tilladelse blev fundet ugyldig i en retssag. Der er ansøgt om tilladelse til at opføre en lignende lagringsfacilitet på vores kernekraftværk Krümmel.

Sikkerhedsarbejdet på Vattenfalls anlæg i Tyskland overvåges af socialministeriet for delstaten Schleswig-Holstein.

Vores kraftværker

Få mere at vide om Vattenfalls kraftværker samt fakta om, hvor meget el og varme, vi producerer.

Kernekraft og miljøet

Kernekraft udleder lave niveauer af CO2 i løbet af hele levetiden. Håndteringen af højrisikoaffald såsom brugt kernekraftbrændsel kræver lagring under sikre forhold i ekstremt land tid. Faciliteterne skal overholde kravene til strålebeskyttelse i op til 100.000 år. Det er operatørens ansvar at have pålidelige løsninger til håndtering af kernekraftaffald.

Uranminedrift til fremstilling af kernekraftbrændsel påvirker naturen. Moderne minedriftsmetoder gør det muligt at genoprette landskabet, når minedriften er afsluttet. Opførelse af nye kernekraftværker kræver anvendelse af energikrævende materialer såsom metal og beton, men når først et kernekraftværk er opført og idriftsat, udleder det usædvanligt lave mængder CO2.

For at få en omfattende oversigt over de samlede udledninger i relation til kernekraft, har vi udarbejdet en miljøvaredeklaration (EPD; Environmental Product Declaration). EPD'er opdateres regelmæssigt, og de hjælper os med at finde frem til, hvor vi bør fokusere vores fremtidige indsats for at blive ved med at reducere vores udledninger endnu mere.

EPD for kernekraft

En EPD giver en oversigt over de samlede udledninger i relation til kernekraft.

Afvikling af kernekraft

Vattenfall har etableret Business Unit Nuclear Decommissioning, der skal udføre en sikker og effektiv afvikling af reaktorer i Tyskland og Sverige. Godkendelsen af et svensk slutdepot til brugt kernekraftbrændsel er i gang og foregår planmæssigt. Det næste skridt er regeringens godkendelse af den ansøgning, der er indsendt af SKB, Svensk Kärnbränslehantering. Ansøgningen omfatter både det sted, der skal benyttes til fremtidig lagring i Forsmark, samt den såkaldte KBS-3-metode, der sætter en international målestok for slutdeponering af kernekraftaffald. Metoden er resultatet af over 30 års forskning og påvisning, udført af SKB.

Relateret indhold

Naturgas kan være et overgangsbrændsel i omlægningen til klimaneutralitet.

Affald kan benyttes som brændsel i stedet for at blive deponeret på en losseplads.

Kul

Vattenfall udfaser fossile brændsler, herunder kul, inden for én generation.

Se også

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vattenfalls to forretningsområder i Danmark hedder Produktion og Energy Trading.

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.