Vårt samhällsansvar

En rättvis omställning

Omställningen till en nettonollekonomi är en av vår tids största utmaningar. Det är en utmaning som berör alla aspekter av samhället, eftersom en hållbar ekonomisk utveckling, sociala framsteg och klimatfrågor alla är sammanlänkade. Samtidigt banar denna omställning, med energisystemet som en kärnfråga, vägen mot en hållbar framtid – för både medborgare och företag.

Vi arbetar outtröttligt för fossilfrihet och har skrivit mycket om vår resa, våra milstolpar och våra bevispunkter. Minskningen av koldioxidutsläppen från våra tillgångar och kunder och den storskaliga utbyggnaden av nya fossilfria el- och distributionskällor är våra främsta bidrag till energiomställningen. De utgör grunden för vårt åtagande att nå nettonoll till 2040.

Vi behöver inte bara säkra den finansiella hållbarheten som gör att vi kan investera i den storskaliga och snabba omvandlingen. Vi inser också att vår omvandling även bör gynna samhället i stort och lokalt, och bidra till den biologiska mångfalden.

Det här har en nära koppling till begreppet ”rättvis omställning”. Även om det har olika betydelse för olika intressenter ser vi på Vattenfall en rättvis omställning som en övergång från ett fossilbaserat till ett fossilfritt samhälle som

  • bygger på social dialog med berörda intressenter
  • strävar efter att minimera de negativa effekterna
  • strävar efter att skapa fördelar för berörda intressenter
  • återställer eller undviker att försämra ekosystem.

Konceptet med en rättvis omställning är viktigt eftersom vägen till ett fossilfritt samhälle oundvikligen kommer att ha effekter på både samhälle och individer genom att påverka lokalsamhällen, konsumenter och medarbetare längs hela värdekedjan. Vi behöver inse att dessa effekter kommer att kräva kompromisser och att det i vissa fall inte kommer att vara möjligt att göra alla intressenter nöjda. Därför är det viktigt att hålla människan i centrum av omställningen, eftersom det kommer att hjälpa oss att fortsätta att identifiera och förstå dessa kompromisser. Vi måste samverka med de berörda intressenterna för att så långt det går försöka minimera de negativa och maximera de positiva effekterna.

Fokusområden

Även om vi är stolta över att vi tar ansvar genom hela värdekedjan och har en mängd policyer, processer och mål till stöd för detta, innebär strävan efter en rättvis omställning att vissa områden kommer att kräva extra fokus.

Mot denna bakgrund har vi specifika ambitioner att ta itu med omställningsrelaterade problem. Dessa ambitioner syftar till att ge berörda intressenter lokalt anpassade möjligheter att dra nytta av och aktivt bidra till omställningen där så är möjligt. Våra ambitioner fokuserar initialt på områden som vi har direkt inflytande över och som beskrivs här:

 

Lokalsamhället

 
  Roll Åtagande
  Att proaktivt samverka med intressenter för att ta itu med frågor och problem relaterade till vår verksamhet. Genom tidig och fortlöpande dialog med lokala intressenter försöker vi skapa mervärde genom att förstå samhällets behov och använda våra projekt för att uppfylla dem, samtidigt som vi säkerställer att farhågor om negativa effekter uppmärksammas och minimeras.
  Att öppet samverka med samhällen, inte bara under utvecklings- och byggfasen. Samverka under hela projektets livscykel, närmare bestämt under drift, underhåll och avveckling, för att identifiera anpassningar till vad som kan vara till för- och nackdel för lokalsamhället.
  Att skapa mervärden för de samhällen där vi verkar. Sträva efter att stödja lokalsamhällen, till exempel genom lokala initiativ och genom att arbeta med lokal personal och lokala företag.

Betala skatt i de regioner där vi tjänar våra pengar.
 

Kunder

 
  Roll Åtagande
  Att ge kunderna möjlighet att aktivt delta i omställningen genom att se till att de har den kunskap som krävs för en hållbar energianvändning. Erbjuda verktyg för att ge råd och öka medvetenheten kring energianvändning. Ge råd och lösningar för smarta energianvändningslösningar.
  Förbättra tillgängligheten till omställning genom att erbjuda en mängd olika alternativ för att minska koldioxidutsläppen. Erbjuda fossilfria produkter och lösningar för att minska koldioxidutsläppen.
  Att kräva in betalning på ett socialt ansvarsfullt sätt, genom vår egen inkassotjänst eller genom våra inkassopartner. Transparent kommunikation om faktureringsprocess, konsekvenser och tariffändringar för att undvika tråkiga överraskningar.

Att endast arbeta tillsammans med socialt ansvarstagande inkassobyråer.
  Erbjuda lösningar i vår inkassoprocess till kunder som vill betala men som har svårt att få ihop det, för att förhindra att energiskulden blir problematisk. Erbjuda lösningar till kunder som vill betala men som har svårt att få ihop det.

Samarbeta med kommuner, samhällsorganisationer och andra intressenter för att, när så är möjligt, på ett mer systematiskt sätt ta itu med problematiska skulder.
 

Medarbetare

 
  Roll Åtagande
  Att erbjuda rättvisa arbetsförhållanden så att medarbetarna är säkra, känner sig trygga och får rimlig ersättning. Se till att medarbetare och entreprenörer får en ersättning de kan leva på, och försöka säkerställa att även personal i vår leveranskedja kan leva på sin lön.
  Att investera i vår personal så att de kan utvecklas genom omställningen. Tillhandahålla adekvat stöd till de av våra arbetare som berörs av omställningen och ge dem alternativ för personlig utveckling, till exempel i form av omskolning, fortbildning eller omplacering.
  Att föra sociala dialoger och driva medbestämmandeprocesser för att skapa samsyn om vår väg framåt. Föra en social dialog mellan ledning, fackföreningar och företagsråd för att skapa samsyn om sysselsättningsrelaterade frågor i omställningen.
  Se till att vi samarbetar, förvärvar och avyttrar på ett ansvarsfullt sätt. Granska och välja ut motparter utifrån deras syn på sociala och miljörelaterade frågor.

Relaterad information

Anställda i skyddskläder tittar upp

Vi samverkar med intressenter för att förstå vilka orosmoment och förväntningar som finns.

Fartyg till havs

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja.

Vindkraftsparken Nieuwe Hemweg. Foto: Jorrit Lousberg

Partnerskap och samarbeten erbjuder stora möjligheter till en positiv inverkan.

Se även

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Personer på Vattenfalls kontor i Berlin sedda ovanifrån

Vi uppmanar beslutsfattare att skapa de regelverk som möjliggör fossilfrihet.

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.