Våra mål

Vattenfall vill bidra till ett hållbart energisystem inom alla delar av värdekedjan.

Vi ska vara ett företag där kunden står tydligt i centrum, samtidigt som vi ställer om till en långsiktigt hållbar produktionsportfölj.

Se även finansiella mål nedan

Strategiska mål

Vattenfalls mål baseras på de fem strategiska fokusområdena som styr vår strategiska inriktning.

Läs om vår strategi

Under 2020 sattes sex strategiska mål för koncernen till 2025.

Strategiskt mål Mål till 2025 Utfall 2023 (2022) Kommentarer
Driva utvecklingen av klimatsmarta lösningar med kunder och partners
  +18
Kundengagemang,
Net Promoter Score (NPS)1
+11 (+16) Minskning av absolut NPS på grund av längre svarstider hos kundtjänst i början av 2023.
Säkerställa en fossilfri energiförsörjning
  ≤ 86
gCO2e/kWh
Utsläppsintensitet2,3
694 (78)

Förbättring på grund av lägre fossilbaserad produktion.
Bedriva en högpresterande verksamhet
  22%–27%
Internt tillförda medel
FFO/justerad nettoskuld
21.5% (55%) Understiger målintervallet till följd av lägre underliggande EBITDA, och den justerade nettoskulden ökade främst på grund av ökade investeringar.
  8%
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)5
5.3% (4.2%) Utfallet under målet på grund av lägre elpriser, lägre produktionsvolymer från vattenkraft och lägre tillgänglighet från kärnkraft. De negativa priseffekterna från prissäkringar på kontinenten hade också en negativ inverkan.
Motivera och stärka våra medarbetare
  ≤1.0
Lost Time Injury
Frequency (LTIF)6
1.5 (1.1) Under målnivå. Ytterligare åtgärder krävs för att förbättra säkerheten.
  75
Engagemangsindex
medarbetare7

80 (80)
Utfallet över målnivå efter fortsatt förbättrat resultat med mer engagerade medarbetare.

1. NPS (Net Promoter Score) är ett verktyg för att mäta kundlojalitet och för att förstå kunders uppfattning om Vattenfalls produkter och tjänster.
2. Inkluderar andra växthusgaser som exempelvis N2O och SF6.
3. Direkta utsläpp (Scope 1) och indirekta utsläpp från köpt elektricitet och värme (Scope 2) enligt definitioner i Greenhouse Gas Protocol standard.
4. Avviker från det preliminärt rapporterade värdet som kommunicerats i bokslutskommunikén 2023.
5. Nyckeltalet är baserat på EBIT och genomsnittligt sysselsatt kapital.
6. LTIF, Lost Time Injury Freqency, uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar), det vill säga arbetsrelaterade olyckor med frånvaro >1 dag samt dödsolyckor. Måttet avser endast anställda inom Vattenfall.
7. Underlag för mätning av målet är resultat från medarbetarundersökningen My Opinion som görs på årsbasis.

Upp

Finansiella mål

Vattenfalls ägare har satt tre finansiella mål för koncernen.

Mål över en affärscykel1 Utfall 2023 (2022) Kommentarer
Lönsamhet ≥8%
Avkastning på
sysselsatt kapital (ROCE)2
5.3% (4.2%) Utfallet under målet på grund av lägre elpriser, lägre produktionsvolymer från vattenkraft och lägre tillgänglighet från kärnkraft. De negativa priseffekterna från prissäkringar på kontinenten hade också en negativ inverkan.
Kapitalstruktur 22%–27%
Internt tillförda medel
(FFO)/justerad nettoskuld
21.5% (55%) Understiger målintervallet till följd av lägre underliggande EBITDA, och den justerade nettoskulden ökade främst på grund av ökade investeringar.
Utdelningspolicy 40%–70% 
Utdelningsandel av
årets resultat efter skatt
4,0 miljarder SEK(4,0) Styrelsens föreslagna utdelning för 2023 uppgår till 4,0 miljarder SEK.

1. 5–7 år.
2. Nyckeltalet är baserat på EBIT och genomsnittligt sysselsatt kapital.
3. Styrelsens föreslagna utdelning.

Upp

Års- och hållbarhetsredovisning

Redovisningen innehåller information om Vattenfalls finanser, hållbarhetsarbete och bolagsstyrning.

Relaterad information

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Vindkraftverk med Vattenfalls logotyp

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Företaget har cirka 21 000 anställda.

Se även

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.

Vindkraftsparken Horns Rev i Danmark

Vi möjliggör fossilfrihet som driver samhället framåt.