Våra mål

På Vattenfall strävar vi efter att bidra till ett hållbart energisystem i hela värdekedjan.

Vårt mål är att vara ett verkligt kundcentrerat företag medan vi fortsätter vår omställning till en långsiktigt hållbar produktionsportfölj.

Se även ekonomiska mål nedan

Strategiska mål

Vattenfalls strategi är baserad på fyra strategiska mål*:

Ledande inom hållbar konsumtion genom att förstärka kundcentreringen, bygga upp en stark position inom decentraliserad energi och arbeta för ett elektrifierat och klimatsmart samhälle. 

Ledande inom hållbar produktion genom att växa inom förnybart och implementera vår färdplan för koldioxid för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Skapa en effektiv verksamhet genom att förbättra verksamhetens effektivitet, påskynda digitaliseringen och ta ett socialt och miljömässigt ansvar genom hela värdekedjan.

Ha motiverade och engagerade medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare, utveckla en engagerande och inkluderande företagskultur och säkerställa tillgången till nödvändig kompetens genom rekrytering och kontinuerligt lärande. 

* Inriktningen för vår strategi är visserligen densamma som tidigare, men vissa justeringar gjordes under 2019. Läs mer om den uppdaterade strategin

Vattenfalls styrelse fattade 2015 beslut om fyra strategiska mål (som beskrivs ovan) och godkände sex strategiska långsiktiga mål kopplade till dessa som började gälla den 1 januari 2016. Tabellen nedan åskådliggör sambanden mellan målsättningar och mål:

Strategisk målsättning Strategiska mål för 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Anmärkning
Ledande inom hållbar konsumtion Kundengagemang, Net Promoter Score (NPS), relativ1 (kundnöjdhet jämfört med konkurrenterna): +2 +1 +1 Förbättrat resultat för Vattenfall och dess konkurrenter. Verksamhetssegmentet Customers & Solutions fick en NPS-poäng på +1 (+1) jämfört med sina konkurrenter.
Ledande inom hållbar produktion Ny kapacitet inom förnybart som tas i drift 2016–2020:
≥2 300 MW
1 226 MW2 752 MW Totalt 474 MW (101) ny förnybar kapacitet installerades 2019. Två vindkraftparker har tagits i drift, Horns Rev 3 (407 MW) i Danmark och Slufterdam (29 MW) i Nederländerna.
  Absoluta koldioxidutsläpp pro rata: ≤21 MT 19,33 MT 22,0 MT Absoluta koldioxidutsläpp minskade 2019 till 19,3 miljoner ton (22,0). Minskningen kan huvudsakligen förklaras genom mindre koleldad produktion.
Effektiv verksamhet Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE): ≥8 % 8,5 %4 7,0 %4 Avkastning på sysselsatt kapital var 8,5 % (7,0 %). En högre bruttoförsäljningsmarginal inom verksamhetssegmentet Power Generation och realisationsvinsten från avyttringen av fjärrvärmeverksamheten i Hamburg bidrog positivt.
Motiverade och engagerade medarbetare Skador som leder till sjukskrivning5 (LTIF): ≤1,25 2,1 1,9 Skador som leder till sjukskrivning (LTIF) var 2,1 (1,9). Arbete med förbättringsåtgärder pågår.
  Medarbetarnas engagemangsindex:6≥70 % 69 % 64 % Index för medarbetarnas engagemang förbättrades
avsevärt och uppgick till 69 % (64).
  1. NPS är ett verktyg som används för att mäta kunders lojalitet och för att skapa en förståelse för hur kunder upplever Vattenfalls produkter och tjänster. Målet är ett positivt NPS i absoluta termer på +2 jämfört med Vattenfalls konkurrenter inom branschen.
  2. Gäller endast de vind- och solkraftsparker som färdigställts och driftsatts mellan den 1 januari 2016 och den 31 december 2019.
  3. Inklusive värmeverksamheten i Hamburg, som har sålts och vars utsläpp uppgick till 1,1 MT under perioden januari till september.
  4. Nyckeltalet utgår från genomsnittligt sysselsatt kapital.
  5. Skador som leder till sjukskrivning (LTIF) uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar), dvs. arbetsrelaterade olyckor som leder till sjukfrånvaro längre än en dag samt olyckor som leder till dödsfall. Måttet gäller endast Vattenfall-medarbetare.
  6. Underlaget för mätning av utfallet är härlett från medarbetarundersökningen My Opinion som utförs årligen.

Ekonomiska mål

Vattenfallkoncernen har tre ekonomiska mål som bestämts av ägaren, den svenska staten. De ekonomiska målen berör lönsamhet, kapitalstruktur och utdelningspolicy, och syftet med dem är att se till att Vattenfall skapar mervärde och genererar en marknadsmässig avkastning, att bolaget eftersträvar en effektiv kapitalstruktur och att de ekonomiska riskerna för bolaget hålls på rimlig nivå.

Ekonomiska mål Mål under en affärscykel1 Utfall 2019 Utfall 2018 Anmärkning
Lönsamhet Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE): ≥8 % 8,5 %2 7,0 %2 Avkastning på sysselsatt kapital var 8,5 % (7,0 %). En högre bruttoförsäljningsmarginal inom verksamhetssegmentet Power Generation och realisationsvinsten från avyttringen av fjärrvärmeverksamheten i Hamburg bidrog positivt.
Kapitalstruktur Internt tillförda medel (FFO)/justerad nettoskuld: 22–27 % 26,5 % 20,7 % Internt tillförda medel/justerad nettoskuld ökade jämfört med 2018, till 26,5 % (20,7 %). Ökningen kan främst tillskrivas ett högre EBITDA tack vare de högre priser som uppnåtts inom verksamhetssegmentet Power Generation och lägre erlagda skatter.
Utdelningspolicy Utdelning, andel av årets resultat efter skatt: 40–70 % 7,2 miljarder kronor3 2 miljarder kronor Styrelsen föreslår en utdelning på 7,2 miljarder SEK, motsvarande 55 % av årets resultat, hänförligt till moderbolagets ägare.
  1. 5–7 år.
  2. Nyckeltalet utgår från genomsnittligt sysselsatt kapital.
  3. Den föreslagna utdelningen kommer att fastställas genom röstning vid årsstämman den 28 april 2020.

Upp

Relaterad information

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

En man som arbetar med att installera en värmepump

I Vattenfalls svar på remisser kan du läsa vad vi tycker i olika frågor.

Se även

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.

Vindturbiner i Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Horns Rev

Vi är fast beslutna att möjliggöra en fossilfri tillvaro inom en generation.