Våra mål

Vattenfall vill bidra till ett hållbart energisystem inom alla delar av värdekedjan.

Vi ska vara ett företag där kunden står tydligt i centrum, samtidigt som vi ställer om till en långsiktigt hållbar produktionsportfölj.

Se även finansiella mål nedan

Strategiska mål

Vattenfalls mål baseras på de fem strategiska fokusområdena som styr vår strategiska inriktning.

Driva utvecklingen av klimatsmarta lösningar med kunder och partners med fokus på ökad kundorientering, att främja elektrifiering och klimatsmarta energilösningar på områden där vi har konkurrensfördelar

Sammankoppla och optimera energisystemet med fokus på att maximera värdet av flexibilitet och att främja en stabil och kostnadseffektiv nätinfrastruktur.

Säkerställa en fossilfri energiförsörjning med fokus på att växa inom förnybar energi, att maximera värdet av våra befintliga fossilfria tillgångar och implementera vår handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp.

Bedriva en högpresterande verksamhet genom att vara både konkurrenskraftig och kostnadseffektiv samt dra nytta av digitaliseringens möjligheter och ta ett socialt och miljömässigt ansvar genom hela värdekedjan.

Motivera och stärka våra medarbetare med fokus på att säkra den nödvändiga kompetensen och förbättra medarbetarresan samt att erbjuda en säker arbetsmiljö.


Under 2020 sattes sex strategiska mål för koncernen till 2025.

Strategiskt mål Mål till 2025 Utfall 2021 (2020) Kommentarer
Driva utvecklingen av klimatsmarta lösningar med kunder och partners
  +18
Kundengagemang,
Net Promoter Score (NPS)1
+10 (+7) Högre NPS främst på grund av förbättring inom rörelsesegmentet Customers & Solutions som ett resultat av stark utveckling i Tyskland och Nederländerna.
Säkerställa en fossilfri energiförsörjning
  ≤ 86
gCO2e/kWh
Utsläppsintensitet2,3
82 (97)

Förbättring på grund av stängningen av det koleldade kraftverket Moorburg i slutet av 2020, lägre fossileldad produktion till följd av höga bränsle- och koldioxidpriser samt ökad fossilfri produktion (se mer på sidorna 76–77).
Bedriva en högpresterande verksamhet
  22%–27%
Internt tillförda medel
FFO/justerad nettoskuld
171.2% (28.8%) Stor ökning främst på grund av temporär minskning av justerad nettoskuld till följd av positiv nettoförändring i erhållna marginalsäkerheter relaterade till våra prissäkringsaktiviteter.
  8%
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)4
22.2% (5.8%) Resultat långt över målnivån och påverkades av kompensation för nedläggning av kärnkraft i Tyskland, förändringar i marknadsvärden på energiderivat och varulager samt realisationsvinst från försäljning av den tyska eldistributionsverksamheten Stromnetz Berlin.
Motivera och stärka våra medarbetare
  ≤1.0
Lost Time Injury
Frequency (LTIF)5
1.7 (1.8) Pågående initiativ för att förbättra säkerheten, inklusive vår gemensamma hälso- och säkerhetsstrategi samt ramverk för uppföljning genom hela organisationen (se mer på sidorna 81–83).
  75
Engagemangsindex
medarbetare6

75 (747)
Förbättrat resultat placerar Vattenfall bland de högst rankade organisationerna i enkäten, långt över branschgenomsnittet (se mer på sidan 61).

1. NPS (Net Promoter Score) är ett verktyg för att mäta kundlojalitet och för att förstå kunders uppfattning om Vattenfalls produkter och tjänster.
2. Inkluderar andra växthusgaser som exempelvis N2O och SF6.
3. Direkta utsläpp (Scope 1) och indirekta utsläpp från köpt elektricitet och värme (Scope 2) enligt definitioner i Greenhouse Gas Protocol standard.
4. Nyckeltalet är baserat på EBIT och genomsnittligt sysselsatt kapital (se sidan 111).
5. LTIF, Lost Time Injury Freqency, uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar), det vill säga arbetsrelaterade olyckor med frånvaro >1 dag samt dödsolyckor. Måttet avser endast anställda inom Vattenfall.
6. Underlag för mätning av målet är resultat från medarbetarundersökningen My Opinion som görs på årsbasis.
7. Värdet har justerats jämfört med tidigare publicerad information till följd av förändrad metodik.

Upp

Finansiella mål

Vattenfalls ägare har satt tre finansiella mål för koncernen.

Mål över en affärscykel1 Utfall 2021 (2020) Kommentarer
Lönsamhet ≥8%
Avkastning på
sysselsatt kapital (ROCE)2
22.2% (5.8%) Resultat långt över målnivån vilket påverkades av kompensation för nedläggning av kärnkraft i Tyskland, förändringar i marknadsvärden på energiderivat och varulager samt realisationsvinst från försäljning av den tyska eldistributionsverksamheten Stromnetz Berlin.
Kapitalstruktur 22%–27%
Internt tillförda medel
(FFO)/justerad nettoskuld
171.2% (28.8%) Stor ökning främst på grund av temporär minskning av justerad nettoskuld till följd av positiv nettoförändring i erhållna marginalsäkerheter relaterade till våra prissäkringsaktiviteter.
Utdelningspolicy 40%–70% 
Utdelningsandel av
årets resultat efter skatt
23,4 miljarder SEK(4.0) Styrelsen har föreslagit en utdelning på 23,4 miljarder SEK till moderbolagets ägare. Utdelningsandelen har visat en positiv trend de senaste fem åren och låg inom målintervallet både under 2020 och 2021.

1. 5–7 år.
2. Nyckeltalet är baserat på EBIT och genomsnittligt sysselsatt kapital (se sidan 111).
3. Styrelsens föreslagna utdelning.

Upp

Års- och hållbarhetsredovisning

Redovisningen innehåller information om Vattenfalls finanser, hållbarhetsarbete och bolagsstyrning.

Relaterad information

Kvinna vid sitt skrivbord på Vattenfalls trading-avdelning

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett havsbaserat vindkraftverk med Vattenfalls logotyp

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Företaget har cirka 19 000 anställda.

Se även

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.

Vindturbiner i Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Horns Rev

Vi är fast beslutna att möjliggöra en fossilfri tillvaro inom en generation.