Våra mål

På Vattenfall strävar vi efter att bidra till ett hållbart energisystem i hela värdekedjan.

Vårt mål är att vara ett verkligt kundcentrerat företag medan vi fortsätter vår omställning till en långsiktigt hållbar produktionsportfölj.

Se även ekonomiska mål nedan

Strategiska mål

Vattenfalls strategi är baserad på fyra strategiska mål:

 • Ledande inom hållbar konsumtion genom att förstärka kundcentreringen, bygga upp en stark position inom decentraliserad energi och arbeta för ett elektrifierat och klimatsmart samhälle.
 • Ledande inom hållbar produktion genom att växa inom förnybart och implementera vår färdplan för koldioxid för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.
 • Skapa en effektiv verksamhet genom att förbättra verksamhetens effektivitet, påskynda digitaliseringen och ta ett miljömässigt och socialt ansvar genom hela värdekedjan
 • Ha motiverade och engagerade medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare, utveckla en engagerande och inkluderande företagskultur och säkerställa tillgången till nödvändig kompetens genom rekrytering och kontinuerligt lärande.

Vattenfalls styrelse har beslutat om sex strategiska långsiktiga mål som återspeglar strategin i syfte att uppnå våra fyra strategiska målsättningar. Dessa sex långsiktiga mål började gälla den 1 januari 2016. Tabellen nedan åskådliggör sambanden mellan målsättningar och mål:

Strategisk målsättning Strategiska mål för 2020 2018 2017 Anmärkning
Ledande inom hållbar konsumtion Kundengagemang, Net Promoter Score (NPS), relativ1 (kundnöjdhet jämfört med konkurrenterna): +2 +1 +2 Fortsatt förbättring i lägre takt. Rörelsesegmentet Customers & Solutions nådde ett NPS på +1 (+2) jämfört med konkurrenterna.
Ledande inom hållbar produktion Ny kapacitet inom förnybart som tas i drift 2016–2020: ≥2 300 MW 752 MW2 652 MW2 Totalt 101 MW (354) ny förnybar kapacitet installerades 2018. Den havsbaserade vindkraftparken Aberdeen Bay (97 MW) i Skottland togs i drift. Dessutom installerades 4 MW solkraft.
  Absoluta koldioxidutsläpp pro rata: ≤21 MT 22,0 MT 22,6 MT Absoluta koldioxidutsläpp minskade 2018 till 22,0 miljoner ton (22,6). Minskningen kan huvudsakligen förklaras genom mindre produktionsvolymer.
Effektiv verksamhet Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE): ≥8 %3 7,0 %4 7,7 %4 Avkastning på sysselsatt kapital var 7,0 % (7,7 %). Ett lägre underliggande rörelseresultat påverkade avkastningen på det sysselsatta kapitalet negativt.
Motiverade och engagerade medarbetare Skador som leder till sjukskrivning5 (LTIF): ≤1,25 1,9 1,5 Skador som leder till sjukskrivning (LTIF) var 1,9 (1,5). Två tragiska dödsolyckor inträffade 2018, och framöver krävs ett ökat fokus på säkerheten.
  Medarbetarnas engagemangsindex:6≥70 % 64 % 64 % Index för medarbetarnas engagemang låg oförändrat på 64 % (64 %).
 1. NPS är ett verktyg som används för att mäta kunders lojalitet och för att skapa en förståelse för hur kunder upplever Vattenfalls produkter och tjänster. Målet är ett positivt NPS i absoluta termer på +2 jämfört med Vattenfalls konkurrenter inom branschen.
 2. Gäller endast de vindkraftparker som färdigställts och driftsatts mellan den 1 januari 2016 och den 31 december 2018.
 3. Målet för Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) ändrades från 9 % till 8 % av Vattenfalls ägare vid en extra bolagsstämma i december 2017.
 4. Nyckeltalet utgår från genomsnittligt sysselsatt kapital.
 5. Skador som leder till sjukskrivning (LTIF) uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar), dvs. arbetsrelaterade olyckor som leder till sjukfrånvaro längre än en dag samt olyckor som leder till dödsfall. Måttet gäller endast Vattenfall-medarbetare.
 6. Underlaget för mätning av utfallet är härlett från medarbetarundersökningen My Opinion som utförs årligen.

Ekonomiska mål

Vattenfallkoncernen har tre ekonomiska mål som bestämts av ägaren, den svenska staten. De ekonomiska målen berör lönsamhet, kapitalstruktur och utdelningspolicy, och syftet med dem är att se till att Vattenfall skapar mervärde och genererar en marknadsmässig avkastning, att bolaget eftersträvar en effektiv kapitalstruktur och att de ekonomiska riskerna för bolaget hålls på rimlig nivå.

Ekonomiska mål Mål under en affärscykel1 2018 2017 Anmärkning
Lönsamhet Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE): ≥8 % 7,0 %2 7,7 %2 Avkastning på sysselsatt kapital var 7,0 % (7,7 %). Ett lägre underliggande rörelseresultat påverkade avkastningen på det sysselsatta kapitalet negativt.
Kapitalstruktur Internt tillförda medel (FFO)/justerad nettoskuld: 22–27 % 20,7 % 21,4 % FFO/justerad nettoskuld minskade jämfört med 2017 och uppgick till 20,7 % (21,4 %). FFO minskade tack vare ett lägre underliggande EBITDA.
Utdelningspolicy Utdelning, andel av årets resultat efter skatt: 40–70 % 2 miljarder kronor 2 miljarder kronor Styrelsen föreslår betalning av en diskretionär utdelning om 2 miljarder kronor för 2018. Årsstämman beslöt den 11 april 2019 att vinsten skulle fördelas i enlighet med styrelsens förslag.
 1. 5–7 år.
 2. Nyckeltalet utgår från genomsnittligt sysselsatt kapital.

Upp

Relaterad information

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

En man som arbetar med att installera en värmepump

I Vattenfalls svar på remisser kan du läsa vad vi tycker i olika frågor.

Se även

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.

Vindturbiner i Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Horns Rev

Vi är fast beslutna att möjliggöra en fossilfri tillvaro inom en generation.