Våra mål

Vattenfall vill bidra till ett hållbart energisystem inom alla delar av värdekedjan.

Vi ska vara ett företag där kunden står tydligt i centrum, samtidigt som vi ställer om till en långsiktigt hållbar produktionsportfölj.

Se även finansiella mål nedan

Strategiska mål

Vattenfalls mål baseras på de fem strategiska fokusområdena som styr vår strategiska inriktning.

 • Driva utvecklingen av klimatsmarta lösningar med kunder och partners med fokus på ökad kundorientering och att främja elektrifiering och klimatsmarta energilösningar på områden där vi har konkurrensfördelar.
 • Sammankoppla och optimera energisystemet med fokus på att maximera värdet av flexibilitet och att främja en stabil och kostnadseffektiv nätinfrastruktur.
 • Säkerställa en fossilfri energiförsörjning med fokus på att växa inom förnybar energi, att maximera värdet av våra befintliga fossilfria tillgångar och implementera vår handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp.
 • Leverera en konkurrenskraftig verksamhet genom att vara både konkurrenskraftig och kostnadseffektiv, samt dra nytta av digitaliseringens möjligheter och ta ett socialt och miljömässigt ansvar genom hela värdekedjan.
 • Motivera och stärka våra medarbetare med fokus på att säkra den nödvändiga kompetensen och förbättra medarbetarresan samt att erbjuda en säker arbetsmiljö. 
Strategisk ambition   Utfall 2020 Kommentar  
Ledande inom hållbar konsumtion1      
  +2 kundengagemang, NPS-värde relativt2 (kundnöjdhet, relativt konkurrenter) +2 Förbättring från +1 till +2 för rörelsesegment Customers & Solutions 2020 jämfört med 2019 främst på grund av stark utveckling i Tyskland och de nordiska länderna.  
Ledande inom hållbar produktion1      
  ≥2 300 MW idrifttagen ny förnybar kapacitet 2016-20203 1 560 MW 334 MW ny förnybar kapacitet installerades under 2020. Majoriteten av detta avser den landbaserade vindkraftsparken Prinsessan Ariane. Målet uppfylldes inte på grund av projektförseningar, främst Kriegers Flak (605 MW) i Danmark som tas i drift under 2021.  
  ≤21 Mton absoluta koldioxidutsläpp
pro rata
12,1 Mton Absoluta koldioxidutsläpp minskade till 12,1 Mton (19,3). Målet uppnåddes främst på grund av lägre koleldad produktion samt avyttringar, konverteringar och stängningar under de senaste åren. Ofördelaktiga marginaler inom kol- och gaseldad produktion bidrog till relativt låga utsläpp under 2020.  
Effektiv verksamhet1      
  ≥8 % avkastning på sysselsatt kapital
(ROCE)4
5,8 % Avkastning på sysselsatt kapital minskade till 5,8 %, under målet 8 %, främst på grund av nedskrivningar relaterade till kraftverket Moorburg i Hamburg.  
Motiverade och engagerade medarbetare1       
  ≤1,25
Lost Time Injury Frequency (LTIF)5
1,86 LTIF var 1,8 (2,1) vilket betyder att målet inte nåddes. I jämförelse med 2019 har alla områden förbättrats men tyvärr hade vi också två tragiska arbetsrelaterade dödsfall hos underleverantörer.  
  ≥70
Engagemangsindex medarbetare7
72 Engagemangsindex för medarbetare ökade märkbart till 72 (69).  
 1. Tidigare strategiska ambitioner. Under 2019 omformulerades dessa och ett tillägg gjordes för att reflektera betydelsen av ett sammankopplat och optimerat energisystem. Den strategiska inriktningen är dock oförändrad.
 2. NPS (Net Promoter Score) är ett verktyg för att mäta kundlojalitet och för att förstå kunders uppfattning av Vattenfalls produkter och tjänster. Målet är satt som ett positivt NPS-värde i absoluta termer samt +2 i jämförelse med Vattenfalls konkurrenter.
 3. Avser endast färdigställda och idrifttagna vindkraftsparker mellan 1 januari 2016 och 31 december 2020.
 4. Nyckeltalet är baserat på genomsnittligt sysselsatt kapital.
 5. LTIF, Lost Time Injury Freqency, uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar), det vill säga arbetsrelaterade olyckor med frånvaro >1 dag samt dödsolyckor. Måttet avser endast anställda inom Vattenfall.
 6. Värdet har justerats jämfört med tidigare publicerad information i Vattenfalls bokslutskommuniké 2020.
 7. Underlag för mätning av målet är resultat från medarbetarundersökningen My Opinion som görs på årsbasis.

Strategiska mål till 2025

I slutet av 2020 beslutade styrelsen om nya mål till 2025.

Strategiskt fokusområde Utfall 2020 Kommentar  
Driva utvecklingen av smarta lösningar med kunder och partners      
  +18 kundengagemang, NPS-värde (absolut) +7 Resonemang: NPS (Net Promoter Score) är väl etablerat och är ett verktyg för att mäta kundlojalitet och för att förstå kunders uppfattning av Vattenfalls produkter och tjänster. Definition: Absolut NPS viktas 80 % från Customers & Solutions och 20 % från Heat vilket motsvarar vår kundsammansättning.
Säkerställa en fossilfri energiförsörjning      
  ≤86 gCO2e/kWh
CO2-utsläppsintensitet
97
gCO2e/kWh
Resonemang: Används av Science Based Targets (SBT) vars metodik har blivit industristandard. Målet till 2025 gör att vi hamnar på en bana mot 1,5ºC-målet till 2030 enligt SBT. Definition: Totala utsläpp av koldioxidekvivalenter1, inklusive både scope 1 och 22, i förhållande till total el- och värmeproduktion.
Bedriva en högpresterande verksamhet      
  22-27 % internt tillförda medel (FFO)/justerad nettoskuld 28,8 % Resonemang: Måttet är viktigt för att avgöra ett bolags finansiella hälsa och är viktigt både ur ett kreditratingperspektiv och som finansiellt styrmått. Definition: FFO – Internt tillförda medel, se Koncernens kassaflödesanalys (Funds from operations), sida 101. Justerad nettoskuld – se Koncernens balansräkning – Kommentarer till balansräkningen (sida 95–96).
  8 % avkastning på syssel-
satt kapital (ROCE)3
5,8 % Resonemang: Vattenfall ska leverera en marknadsmässig avkastning. ROCE är ett vanligt mått för att jämföra lönsamheten mellan bolag. Definition: Rörelseresultat/sysselsatt kapital, där sysselsatt kapital definieras som summa tillgångar minus finansiella tillgångar, icke räntebärande skulder och vissa andra räntebärande avsättningar vilka ej ingår i justerad nettoskuld (se Koncernens balansräkning – Kommentarer till balansräkningen, sida 95–96).
Motivera och stärka våra medarbetare      
  ≤1,0
Lost Time Injury Frequency (LTIF)
≤1,84 Resonemang: Säkerheten kommer främst. Att säkerställa våra anställdas säkerhet är av största vikt för Vattenfall. Definition: Antal arbetsolyckor per 1 miljon arbetade timmar, det vill säga arbetsrelaterade olyckor med frånvaro >1 dag. Måttet avser endast anställda inom Vattenfall. Sker en dödsolycka är målet per automatik inte uppfyllt, vare sig det gäller anställda hos Vattenfall eller hos underleverantörer. Dödsolyckor påverkar dock inte själva talet.
  75
Engagemangsindex
72 Resonemang: Engagerade medarbetare är en förutsättning för att kunna uppnå våra mål och ambitioner som företag. Definition: Underlag för mätning av målet är resultat från medarbetarundersökningen My Opinion som görs på årsbasis. Ett engagemangsindex på 75 motsvarar genomsnittet för företag som räknas som högpresterande.
 1. Inkluderar andra växthusgaser som exempelvis N2O och SF6.
 2. Direkta utsläpp (scope 1) och indirekta utsläpp från köpt elektricitet och värme (scope 2) enligt definitioner i Greenhouse Gas Protocol standard.
 3. Nyckeltalet är baserat på genomsnittligt sysselsatt kapital.
 4. Siffran har justerats efter bokslutskommunikén 2020.

Finansiella mål

Vattenfalls ägare har satt upp tre ekonomiska mål för koncernen.

Mål över en affärscykel1 Utfall 2020 Kommentar
Lönsamhet ≥8 % avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)2 5,8 % FAvkastning på sysselsatt kapital minskade till 5,8 %, under målet 8 %, främst på grund av nedskrivningar relaterade till kraftverket Moorburg i Hamburg.
Kapitalstruktur 22-27 % internt tillförda medel (FFO)/justerad nettoskuld 28,8 % FFO/justerad nettoskuld ökade till 28,8% 2020, främst på grund av lägre justerad nettoskuld till följd av högre kassaflöde från den löpande verksamheten.
Utdelningspolicy 40-70 % utdelningsandel av årets resultat efter skatt 4,0 miljarder SEK3 Styrelsen har föreslagit en utdelning på 4 miljarder SEK, motsvarande 62 % av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare.

 

 1. 5–7 år.
 2. Nyckeltalet är baserat på genomsnittligt sysselsatt kapital.
 3. Den föreslagna utdelningen röstas om vid årsstämman 28 april 2021.

Upp

Årsredovisning

Framsteg för klimatet – det händer här och nu.

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Relaterad information

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

En man som arbetar med att installera en värmepump

I Vattenfalls svar på remisser kan du läsa vad vi tycker i olika frågor.

Se även

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.

Vindturbiner i Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Horns Rev

Vi är fast beslutna att möjliggöra en fossilfri tillvaro inom en generation.