Våra mål

Vattenfall vill bidra till ett hållbart energisystem inom alla delar av värdekedjan.

Vi ska vara ett företag där kunden står tydligt i centrum, samtidigt som vi ställer om till en långsiktigt hållbar produktionsportfölj.

Se även finansiella mål nedan

Strategiska mål

Vattenfalls mål baseras på de fem strategiska fokusområdena som styr vår strategiska inriktning.

Läs om vår strategi

Under 2020 sattes sex strategiska mål för koncernen till 2025.

Strategiskt mål Mål till 2025 Utfall 2022 (2021) Kommentarer
Driva utvecklingen av klimatsmarta lösningar med kunder och partners
  +18
Kundengagemang,
Net Promoter Score (NPS)1
+16 (+10) Högre NPS främst på grund av förbättring inom rörelsesegmentet Customers & Solutions som ett resultat av stark utveckling i Tyskland och Nederländerna.
Säkerställa en fossilfri energiförsörjning
  ≤ 86
gCO2e/kWh
Utsläppsintensitet2,3
78 (82)

Lägre utsläppsintensitet tack vare lägre fossil produktion till följd av lägre andel fossilbaserad produktion till följd av en mild vinter och höga energipriser som ledde till minskad förbrukning av el och värme (se sidan 57).
Bedriva en högpresterande verksamhet
  22%–27%
Internt tillförda medel
FFO/justerad nettoskuld
55.0% (171.2%) Över målintervallet till följd av starkt underliggande EBITDA. Nyckeltalet fortsätter att påverkas positivt av en temporär minskning av den justerade nettoskulend efter en positiv nettoförändring av erhållna marginalsäkerheter relaterade till våra prissäkringar.
  8%
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)4
4.2% (22.22%) Utfall under målnivån. Nyckeltalet påverkades kraftigt av tillfälliga effekter från förändringar i verkligt värde på energiderivat och varulager.
Motivera och stärka våra medarbetare
  ≤1.0
Lost Time Injury
Frequency (LTIF)5
1.1 (1.7) Förbättrade resultat efter initiativ för att förbättra säkerheten, inklusive koncern-gemensam hälso- och säkerhetsstrategi (H&S) samt ramverk för uppföljning genom hela organisationen (se sidan 76–77).
  75
Engagemangsindex
medarbetare6

80 (75)
Resultat över målnivå efter fortsatt förbättring mot föregående år med mer engagerade medarbetare (se sidan 26).

1. NPS (Net Promoter Score) är ett verktyg för att mäta kundlojalitet och för att förstå kunders uppfattning om Vattenfalls produkter och tjänster.
2. Inkluderar andra växthusgaser som exempelvis N2O och SF6.
3. Direkta utsläpp (Scope 1) och indirekta utsläpp från köpt elektricitet och värme (Scope 2) enligt definitioner i Greenhouse Gas Protocol standard.
4. Nyckeltalet är baserat på EBIT och genomsnittligt sysselsatt kapital (se sidan 193 i Års- och hållbarhetsrapporten).
5. LTIF, Lost Time Injury Freqency, uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar), det vill säga arbetsrelaterade olyckor med frånvaro >1 dag samt dödsolyckor. Måttet avser endast anställda inom Vattenfall.
6. Underlag för mätning av målet är resultat från medarbetarundersökningen My Opinion som görs på årsbasis.

Upp

Finansiella mål

Vattenfalls ägare har satt tre finansiella mål för koncernen.

Mål över en affärscykel1 Utfall 2022 (2021) Kommentarer
Lönsamhet ≥8%
Avkastning på
sysselsatt kapital (ROCE)2
4.2% (22.2%) Utfall under målnivån. Nyckeltalet påverkades kraftigt av tillfälliga effekter från förändringar i verkligt värde på energiderivat och varulager.
Kapitalstruktur 22%–27%
Internt tillförda medel
(FFO)/justerad nettoskuld
55.0% (171.2%) Över målintervallet till följd av starkt underliggande EBITDA. Nyckeltalet fortsätter att påverkas positivt av en temporär minskning av den justerade nettoskulend efter en positiv nettoförändring av erhållna marginalsäkerheter relaterade till våra prissäkringar.
Utdelningspolicy 40%–70% 
Utdelningsandel av
årets resultat efter skatt
4,0 miljarder SEK(23,4) Styrelsens föreslagna utdelning för 2022 uppgår till 4,0 miljarder SEK.

1. 5–7 år.
2. Nyckeltalet är baserat på EBIT och genomsnittligt sysselsatt kapital (se sidan 193 i Års- och hållbarhetsrapporten).
3. Styrelsens föreslagna utdelning.

Upp

Års- och hållbarhetsredovisning

Redovisningen innehåller information om Vattenfalls finanser, hållbarhetsarbete och bolagsstyrning.

Relaterad information

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Vindkraftverk med Vattenfalls logotyp

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Företaget har cirka 20 000 anställda.

Se även

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.

Vindkraftsparken Horns Rev i Danmark

Vi möjliggör fossilfrihet som driver samhället framåt.