Hur minimerar projektet risken med elektromagnetiska fält?

Q:

Hur minimerar projektet risken med elektromagnetiska fält?

A:

Elektromagnetiska fält finns överallt där elektricitet produceras, överförs eller används, exempelvis kring elektriska apparater i våra hem men också vid kraft­ledningar.

För att få tillstånd för nätkoncession (tillstånd för att få bedriva elnätsverksamhet) för markkablarna kräver Energimarknadsinspektionen att projektet redovisar möjliga åtgärder för att reducera magnetfält i byggnader där människor stadigvarande vistas och kostnadsberäkna dessa om magnetfältet överstiger 0,4 µT som årsmedelvärde.

Inom projekt Kattegatt Syd betraktar vi värdet på 0,4 µT som målvärde för anpassning av kabelkorridorens lokalisering i förhållande till bostäder och andra platser där människor stadigvarande vistas. 

Vi kommer att göra magnetsfältsberäkningar för den kabelkorridor och de kabelkonfigurationer som blir aktuella. För samtliga utredda korridorer i samrådsunderlaget bedömer vi att det är möjligt att lokalisera kabelsträckningar utan risk att bostäder, skolor och förskolor exponeras för magnetfält överstigande 0,4 µT.

Samrådsunderlag (PDF 9 MB)

Magnetfältet är starkast rakt ovanför centrum av kabeldiket och klingar sedan snabbt av åt sidorna.

Läs mer om magnetiska fält på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida

Se även: Frågor och svar