Kattegatt Syd

Frågor och svar om Kattegatt Syd

Q:

Vilka vind- och vågförhållanden är det vid Kattegatt Syd? 

A:

Placeringen är, efter en ordentlig analys av den svenska kusten, vald  utifrån lämpliga vindförhållanden och bottendjup. Långtidskorrigerade vinddata visar att vindhastigheten är i genomsnitt 9,8 meter/sekund på 135 meters höjd. Skillnaden mellan högt och lågt tidvatten är minimal, endast 0,5 meter. 

Q:

Hur ser tidsplanen ut för projektet? 

A:

I maj 2023 beviljades vindkraftsparken tillstånd av regeringen och Mark- och miljödomstolen fastslog projektets Natura 2000-tillstånd.

I juli 2023 lämnades följande ansökningar in för vindkraftsprojektet:

  • Ansökan om vattenverksamhet för nedläggning av kablar till mark- och miljödomstolen.
  • Ansökan till näringsdepartementet om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln för nedläggning av anslutningskabel till fastlandet. 
  • Tillståndsansökan för nätkoncession till Energimarknadsinspektionen.

Under förutsättning att tillstånd erhålls och att investeringsbeslut kan fattas, beräknas bygget kunna börja 2028 och parken Kattegatt Syd kan stå färdig 2030.

Q:

Hur många och hur stora verk installeras?

A:

Vindkraftsparken Kattegatt Syd kommer som mest att bestå av 80-tal turbiner med en höjd på högst 350 meter som ska generera cirka 5 TWh per år, vilket motsvarar hushållsel för 780 000 villor. Teknikutvecklingen går dock väldigt fort och med mer effektiva verk kan vi minska antalet turbiner.

Q:

Hur och var ansluts vindkraftverken till elnätet på land?

A:

Enligt förslag kan den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd ansluta till elnätet vid Mellanbäck, öster om E6 i Varberg. Från vindkraftsparken till havs kommer kablar att löpa under havsbotten och vidare upp under markytan på Väröhalvön.

Placeringen av transformatorstationen bestäms av Svenska Kraftnät.

Q:

Hur undersöker ni miljöeffekterna för bland annat fisk, fågellivet samt tumlare?

A:

Miljöfrågan är viktig för Vattenfall. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Vi deltar till exempel i flera forskningsprojekt som bidrar till ökad kunskap. Vi utvecklar även nya tekniska lösningar och testar ny teknik för att minska undervattensljud då vi sätter nya vindkraftverk på plats för att minska negativ påverkan på ljudkänsliga marina däggdjur, som tumlaren.

Vi ser stora synergier där projekten Kattegatt Syd och Stora Middelgrund kan lära mycket av varandra, om området och naturlivet.

Q:

Kommer man att kunna fiska i området för vindkraftsparken?

A:

Fortsatt bottentrålning och småskaligt fiske kommer att tillåtas inom vindkraftsparken under driftskedet.

För projektet är fortsatt dialog med representanter för berörda fiskeorganisationer viktig för att optimera utformningen av vindkraftsparken och därmed också öka förutsättningarna för samexistens mellan yrkesfisket i området och vindkraftsparken.

Projektet kommer även att bistå berörda fiskeorganisationer med resurser för att bekosta eventuella utredningar eller eventuell ny tekniskt utrustning som kan stärka möjligheterna till samexistens inom området.

Q:

Kommer jag att kunna segla i vindkraftsparken?

A:

Ja, det kommer att vara möjligt att segla när turbinerna är i drift. Vattenfall kommer att ansöka om ett ankringsförbud i området för vindkraftsparken.

Q:

Hur mycket kommer jag se av vindkraftsparken Kattegatt Syd från land?

A:

Som närmast ligger vindkraftsparken cirka 20 km från kusten och man kommer att kunna se turbinerna när vädret är klart.

Med hjälp av datorberäkningar har vi tagit fram bilder som återger vindkraftsparken som hur den skulle se ut från olika platser med hänsyn tagen till avståndet och observatörens höjd. Kamerans vidvinkel har anpassats för att återge samma bild som det mänskliga ögat ser. 

Du hittar fotomontagen på samrådssidan.

Q:

Vilken lokal nytta kan projektet ge? Hur många nya arbetstillfällen kan skapas?

A:

Samarbete med det lokala samhället utgör en central del av Vattenfalls strategi, där etableringen av vindkraftsparker inte bara genererar ekonomiska möjligheter utan även skapar sysselsättning.

Under byggnadsfasen krävs ett nära samarbete med lokala underleverantörer som tillhandahåller en mängd olika tjänster såsom konsultation, utrustning, installationer och service.

Q:

Ersätter Vattenfall skador som kan uppstå på min på min fastighet när man drar ledningar?

A:

Vattenfall ersätter bestående skador som uppstår vid intrång i fastigheter samt eventuella tillfälliga skador på fastigheter/anläggningar som kan uppstå vid anläggning av kabel, underhåll och eventuell reparation.

Q:

Vilken hänsyn tar projektet till de natur- och kulturvärden som finns vid kusten där exportkabeln anläggs?

A:

Under det fortsatta utredningsarbetet analyserar vi konsekvenser för både natur och människor mer i detalj. Kommande utredningar och de synpunkter som framkom under samrådet spelar en viktig roll för vilka anpassningar och skyddsåtgärder vi behöver göra för att minska påverkan på människor och miljö.

Vi kommer bland annat att arbeta vidare med att minska olägenheter för boende och övriga människor genom bullerreducerande åtgärder, optimering av antalet transporter kopplade till projektet och säsongsanpassning av arbeten till tid då de stör minst.

Q:

Sker nedläggning av kabeln under höst/vinter då det är färre människor som vistas i området?

A:

Vi tar i möjligaste mån hänsyn till områdets karaktär och undviker exempelvis anläggningsarbete under perioder då många människor vistas i området.

Q:

Hur påverkar ett eventuellt landfäste strandmiljön?

A:

Strandmiljön kommer att påverkas under byggskedet och sedan återställas till ursprungligt skick. Hur området påverkas beror på vilken teknik som bedöms som mest lämplig på den specifika platsen. De metoder som normalt används är antingen så kallad styrd horisontell borrning eller en metod med öppet schakt.

Oavsett metod kommer man att märka av arbetsfordon på platsen för anläggningsarbetet och uppläggsytor för massor. Uppställningsytor för arbetsfordon kommer också att behövas.

Efter anläggningsskedet återställs marken till hur ytan såg ut innan arbetet började.

Q:

Hur minimerar projektet risken med elektromagnetiska fält?

A:

Elektromagnetiska fält finns överallt där elektricitet produceras, överförs eller används, exempelvis kring elektriska apparater i våra hem men också vid kraft­ledningar.

För att få tillstånd för nätkoncession (tillstånd för att få bedriva elnätsverksamhet) för markkablarna kräver Energimarknadsinspektionen att projektet redovisar möjliga åtgärder för att reducera magnetfält i byggnader där människor stadigvarande vistas och kostnadsberäkna dessa om magnetfältet överstiger 0,4 µT som årsmedelvärde.

Inom projekt Kattegatt Syd betraktar vi värdet på 0,4 µT som målvärde för anpassning av kabelkorridorens lokalisering i förhållande till bostäder och andra platser där människor stadigvarande vistas. 

Vi kommer att göra magnetsfältsberäkningar för den kabelkorridor och de kabelkonfigurationer som blir aktuella. För samtliga utredda korridorer i samrådsunderlaget bedömer vi att det är möjligt att lokalisera kabelsträckningar utan risk att bostäder, skolor och förskolor exponeras för magnetfält överstigande 0,4 µT.

Samrådsunderlag (PDF 9 MB)

Magnetfältet är starkast rakt ovanför centrum av kabeldiket och klingar sedan snabbt av åt sidorna.

Läs mer om magnetiska fält på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida

Q:

Kommer man att kunna bedriva jordbruk ovanpå de nedgrävda markkablarna?

A:

Ja, man kan fortsätta bedriva jordbruk ovanpå kablarna efter anläggningsskedet, när marken är återställd.

Q:

Kommer kabelkorridoren att synas ovanpå mark?

A:

Kablarna kommer inte att vara synliga ovan mark. På marker med lägre vegetation, som exempelvis gräsmarker, buskmark eller jordbruksmark, kommer kabelkorridoren inte att vara synlig eftersom denna typ av markanvändning kan återgå till det normala.  

På skogsmark är viss påverkan bestående eftersom ledningsgatan behöver vara fri från träd och större buskar då de på sikt kan skada anläggningarna.

Q:

Kommer man att kunna höra vindkraftsparken Kattegatt Syd på land?

A:

Vindkraftsparken kommer att vara belägen som närmast cirka 20 km från kusten och driftljudet kommer inte att vara hörbart från land.

För vindkraftsparken Stora Middelgrund som planeras ligga strax söder om Kattegatt Syd, gjordes modelleringar för luftburet ljud. Resultatet av ljudberäkningarna visade att ljudnivån vid kusten kommer att understiga det begränsningsvärde för ljud utomhus vid bostäder (40 dB(A)) med god marginal. 

Eftersom Stora Middelgrund och Kattegatt Syd ligger på ungefär samma avstånd från den svenska kusten bedömer vi att driftljudet från Kattegatt Syd också hamnar under gränsvärdet med god marginal.

Q:

Vad händer när vindkraftsparken avvecklas?

A:

Livslängden för en vindkraftspark är cirka 40 år.

I linje med Vattenfalls strategi om en hållbar elproduktion ska demontering av en vindkraftspark följa alla miljömässiga krav. Tillstånd för att bygga en vindkraftspark innehåller alltid villkor om avveckling och återställning av platsen. I avvecklingsskedet lämnas en avvecklingsplan in till tillsynsmyndigheten, som sedan beslutar om i vilken omfattning anläggningen ska tas bort. Inför avveckling görs en bedömning om det medför mindre påverkan att lämna kvar vissa delar, som exempelvis nedgrävda kablar, än att ta bort dem.

För att garantera att avvecklingen kommer att gå att genomföra sätts pengar av eller garanteras redan innan byggnationen av vindkraftsparken får påbörjas. Beloppet fastställs av tillståndsmyndigheten.

Relaterad information

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund ligger i Kattegatt, cirka fyrtio kilometer väster om Halmstad.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.