Kattegatt Syd

Frågor och svar om Kattegatt Syd

Q:

Vilka vind- och vågförhållanden är det vid Kattegatt Syd? 

A:

Placeringen är, efter en ordentlig analys av den svenska kusten, vald  utifrån lämpliga vindförhållanden och bottendjup. Långtidskorrigerade vinddata visar att vindhastigheten är i genomsnitt 9,8 meter/sekund på 135 meters höjd. Skillnaden mellan högt och lågt tidvatten är minimal, endast 0,5 meter. 

Q:

Hur ser tidplanen ut för projektet? 

A:

Projektet har genomfört ett avgränsningssamråd enligt Miljöbalken mellan 8 januari och 19 februari 2021. Samrådet omfattade myndigheter, kommuner, föreningar, organisationer och allmänhet. Läs mer om samrådet här.

Projektet går nu in i en analys- och utvärderingsfas av de yttranden och synpunkter som inkommit under samrådsfasen.

Under kommande år genomförs olika geotekniska undersökningar av havsbotten och den marina miljön.

Under förutsättning att tillstånd erhålls och att investeringsbeslut kan fattas, beräknas bygget kunna börja 2028 och parken Kattegatt Syd kan stå färdig 2030.

Q:

Hur många och hur stora verk kommer att installeras?

A:

Vindkraftsparken Kattegatt Syd omfattar ett 80-tal turbiner som ska generera cirka 5 TWh per år, detta motsvarar hushållsel för 780 000 villor. Teknikutvecklingen går dock väldigt fort fram och med mer effektiva verk kan vi minska antalet turbiner.

Vårt systerprojekt Stora Middelgrund planerar för 290 meter höga vindkraftverk. Vi räknar med att Kattegatt Syds turbiner kommer att ha en något höge höjd.

Q:

Hur och var ansluts vindkraftverken till elnätet på land?

A:

Enligt förslag kommer den havsbaserade vindkraftparken Kattegatt Syd att ansluta elnätet i området Väröbacka i Varberg. Från vindkraftsparken till havs kommer kablar att löpa under havsbotten och vidare upp under markytan på Väröhalvön.

Placeringen av transformatorstationen bestäms av Svenska Kraftnät.

Q:

Hur undersöker ni miljöeffekterna för bland annat fisk, fågellivet samt tumlare?

A:

Miljöfrågan är viktig för Vattenfall. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Vi deltar till exempel i flera forskningsprojekt som bidrar till ökad kunskap. Vi utvecklar även nya tekniska lösningar och testar ny teknik för att minska undervattensljud då vi sätter nya vindkraftverk på plats för att minska negativ påverkan på ljudkänsliga marina däggdjur, som tumlaren.

Vi ser stora synergier där projekten Kattegatt Syd och Stora Middelgrund kan lära mycket av varandra, om området och naturlivet.

Q:

Kommer man att kunna fiska i området för vindkraftsparken?

A:

Vid kabelkorridorerna kommer yrkesfiske att kunna fortsätta som vanligt. Storskaligt fiske som exempelvis fiske med trål blir sannolikt inte möjligt i vindkraftsparken på grund av risk för skador på fiskeutrustning. Burfiske och fritidsfiske kommer dock att kunna fortsätta som vanligt.

Q:

Kommer jag att kunna segla i vindkraftsparken?

A:

Ja, det kommer att vara möjligt att segla när turbinerna är i drift. Vattenfall kommer att ansöka om ett ankringsförbud i området för vindkraftsparken.

Q:

Hur mycket kommer jag se av vindkraftsparken Kattegatt Syd från land?

A:

Som närmast ligger vindkraftsparken cirka 20 km från kusten och man kommer att kunna se turbinerna när vädret är klart.

Med hjälp av datorberäkningar har vi tagit fram bilder som återger vindkraftsparken som hur den skulle se ut från olika platser med hänsyn tagen till avståndet och observatörens höjd. Kamerans vidvinkel har anpassats för att återge samma bild som det mänskliga ögat ser. 

Du hittar fotomontagen på samrådssidan.

Q:

Vilken lokal nytta kan projektet ge? Hur många nya arbetstillfällen kan skapas?

A:

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service.

Om den närliggande vindkraftsparken Stora Middelgrund byggs blir behovet av lokal arbetskraft större.

Närheten till Stora Middelgrund-projektet är en viktig faktor i utvecklingen av Kattegatt Syd. Vi ser att stora fördelar genom att vi kan dela lärdomar, data och samlokalisering av drift och underhåll.

Q:

När planeras beslut om markkabelns sträckning och när i så fall skulle själva bygget påbörjas?

A:

Projektet går nu in i en analys- och utvärderingsfas och i det arbetet ingår bland annat att utreda de olika alternativa kabelkorridorer på Väröhalvön som presenterades i samrådet. I samrådsunderlaget presenterade vi fyra olika förslag – men i slutändan kommer endast ett alternativ bli aktuellt.

Beslut om vilken kabelkorridor som blir aktuell kan tas först efter att en noggrann analys och utvärdering är gjord.

Under förutsättning att projektet får tillstånd och att investeringsbeslut kan fattas, beräknas bygget av parken Kattegatt Syd kunna börja 2028. Anläggningen av vindkraftsparken görs etappvis och preliminärt står den färdig 2030. 

Q:

Det ser ut som om en kabelkorridor går i närheten av min tomt. Kommer ni att lägga ledningar på privat tomtmark?

A:

I möjligaste mån kommer vi att undvika kabelschakt på tomtmark.

Projektet är fortfarande i ett tidigt utredningsskede och de olika markkabelkorridorer som vi samrått om är till ytan väl tilltagna jämfört med den slutliga kabelkorridoren. Detta för att skapa utrymme för anpassning och hänsyn till befintliga anläggningar inom de nu utredda korridorerna under detaljprojekteringsfasen – och för att minimera negativa konsekvenser på enskildas intressen.

Q:

Ersätter Vattenfall skador som kan uppstå på min på min fastighet när man drar ledningar?

A:

Vattenfall ersätter bestående skador som uppstår vid intrång i fastigheter samt eventuella tillfälliga skador på fastigheter/anläggningar som kan uppstå vid anläggning av kabel, underhåll och eventuell reparation.

Q:

Kommer Vattenfall att ta hänsyn till boende och övriga människor som vistas vid kusten, när exportkabeln ska läggas, och i så fall hur?

A:

Under det fortsatta utredningsarbetet analyserar vi konsekvenser för både natur och människor mer i detalj. Kommande utredningar och de synpunkter som framkom under samrådet spelar en viktig roll för vilka anpassningar och skyddsåtgärder vi behöver göra för att minska påverkan på människor och miljö.

Vi kommer bland annat att arbeta vidare med att minska olägenheter för boende och övriga människor genom bullerreducerande åtgärder, optimering av antalet transporter kopplade till projektet och säsongsanpassning av arbeten till tid då de stör minst.

Q:

Sker nedläggning av kabeln under höst/vinter då det är färre människor som vistas i området?

A:

Vi tar i möjligaste mån hänsyn till områdets karaktär och undviker exempelvis anläggningsarbete under perioder då många människor vistas i området.

Q:

Hur påverkar ett eventuellt landfäste strandmiljön?

A:

Strandmiljön kommer att påverkas under byggskedet och sedan återställas till ursprungligt skick. Hur området påverkas beror på vilken teknik som bedöms som mest lämplig på den specifika platsen. De metoder som normalt används är antingen så kallad styrd horisontell borrning eller en metod med öppet schakt.

Vid styrd horisontell borrning lämnas själva strandzonen intakt men istället behövs en cirka 50x60 meter stor arbetsyta högre upp på land.

Om metoden med öppet schakt används för att ta kablarna i land består påverkan på strandmiljön av schaktning för att gräva ned kablarna. Med denna metod blir arbetsytan på land mindre.

Oavsett metod kommer man att märka av arbetsfordon på platsen för anläggningsarbetet och uppläggsytor för massor. Uppställningsytor för arbetsfordon kommer också att behövas.

 

Efter anläggningsskedet kommer marken att återställas till hur ytan såg ut innan arbetet började.

Q:

Hur minimerar projektet risken med elektromagnetiska fält?

A:

Elektromagnetiska fält finns överallt där elektricitet produceras, överförs eller används, exempelvis kring elektriska apparater i våra hem men också vid kraft­ledningar.

För att få tillstånd för nätkoncession (tillstånd för att få bedriva elnätsverksamhet) för markkablarna kräver Energimarknadsinspektionen att projektet redovisar möjliga åtgärder för att reducera magnetfält i byggnader där människor stadigvarande vistas och kostnadsberäkna dessa om magnetfältet överstiger 0,4 µT som årsmedelvärde.

Inom projekt Kattegatt Syd betraktar vi värdet på 0,4 µT som målvärde för anpassning av kabelkorridorens lokalisering i förhållande till bostäder och andra platser där människor stadigvarande vistas. 

Vi kommer att göra magnetsfältsberäkningar för den kabelkorridor och de kabelkonfigurationer som blir aktuella. För samtliga utredda korridorer i samrådsunderlaget bedömer vi att det är möjligt att lokalisera kabelsträckningar utan risk att bostäder, skolor och förskolor exponeras för magnetfält överstigande 0,4 µT.

Samrådsunderlag (PDF 9 MB)

Magnetfältet är starkast rakt ovanför centrum av kabeldiket och klingar sedan snabbt av åt sidorna.

Läs mer om magnetiska fält på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida

Q:

Kommer man att kunna bedriva jordbruk ovanpå de nedgrävda markkablarna?

A:

Ja, man kan fortsätta bedriva jordbruk ovanpå kablarna efter anläggningsskedet, när marken är återställd.

Q:

Kommer kabelkorridoren att synas ovanpå mark?

A:

Kablarna kommer inte att vara synliga ovan mark. På marker med lägre vegetation, som exempelvis gräsmarker, buskmark eller jordbruksmark, kommer kabelkorridoren inte att vara synlig eftersom denna typ av markanvändning kan återgå till det normala.  

På skogsmark är viss påverkan bestående eftersom ledningsgatan behöver vara fri från träd och större buskar då de på sikt kan skada anläggningarna.

Q:

Kommer man att kunna höra vindkraftsparken Kattegatt Syd på land?

A:

Vindkraftsparken kommer att vara belägen som närmast cirka 20 km från kusten och driftljudet kommer inte att vara hörbart från land.

För vindkraftsparken Stora Middelgrund som planeras ligga strax söder om Kattegatt Syd, gjordes modelleringar för luftburet ljud. Resultatet av ljudberäkningarna visade att ljudnivån vid kusten kommer att understiga det begränsningsvärde för ljud utomhus vid bostäder (40 dB(A)) med god marginal. 

Eftersom Stora Middelgrund och Kattegatt Syd ligger på ungefär samma avstånd från den svenska kusten bedömer vi att driftljudet från Kattegatt Syd också hamnar under gränsvärdet med god marginal.

Q:

Vad händer när vindkraftsparken avvecklas?

A:

Livslängden för en vindkraftspark är cirka 40 år.

I linje med Vattenfalls strategi om en hållbar elproduktion ska demontering av en vindkraftspark följa alla miljömässiga krav. Tillstånd för att bygga en vindkraftspark innehåller alltid villkor om avveckling och återställning av platsen. I avvecklingsskedet lämnas en avvecklingsplan in till tillsynsmyndigheten, som sedan beslutar om i vilken omfattning anläggningen ska tas bort. Inför avveckling görs en bedömning om det medför mindre påverkan att lämna kvar vissa delar, som exempelvis nedgrävda kablar, än att ta bort dem.

För att garantera att avvecklingen kommer att gå att genomföra sätts pengar av eller garanteras redan innan byggnationen av vindkraftsparken får påbörjas. Beloppet fastställs av tillståndsmyndigheten.

Relaterad information

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund beräknas kunna producera förnybar el till cirka 500 000 villor om året.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.