Kattegatt Syd

Frågor och svar om Kattegatt Syd

Q:

Vilka vind- och vågförhållanden är det vid Kattegatt Syd? 

A:

Placeringen är, efter en ordentlig analys av den svenska kusten, vald  utifrån lämpliga vindförhållanden och bottendjup. Långtidskorrigerade vinddata visar att vindhastigheten är i genomsnitt 9,8 meter/sekund på 135 meters höjd. Skillnaden mellan högt och lågt tidvatten är minimal, endast 0,5 meter. 

Q:

Hur ser tidplanen ut för projektet? 

A:

Projektet har genomfört ett avgränsningssamråd enligt Miljöbalken mellan 8 januari och 19 februari 2021. Samrådet omfattade myndigheter, kommuner, föreningar, organisationer och allmänhet. Läs mer om samrådet här.

Projektet går nu in i en analys- och utvärderingfas av de yttranden och synpunkter som inkommit under samrådsfasen.

Under kommande år genomförs olika geotekniska undersökningar av havsbotten och den marina miljön.

Under förutsättning att tillstånd erhålls och att investeringsbeslut kan fattas, beräknas bygget av parken Kattegatt Syd kunna börja 2028 och stå färdig 2030.

Q:

Hur många och hur stora verk kommer att installeras?

A:

Vindkraftsparken Kattegatt Syd omfattar ett 80-tal turbiner som ska generera 1 200 MW per år, detta motsvarar hushållsel för 780 000 villor. Teknikutvecklingen går dock väldigt fort fram och med mer effektiva verk kan vi minska antalet turbiner.

Vårt systerprojekt Stora Middelgrund planerar för 290 meter höga vindkraftverk. Vi räknar med att Kattegatt Syds turbiner kommer att ha en något höge höjd.

Q:

Hur och var kommer vindkraftverken anslutas till elnätet på land?

A:

Enligt förslag kommer den havsbaserade vindkraftparken Kattegatt Syd att ansluta elnätet i området Väröbacka i Varberg. Från vindkraftsparken till havs kommer kablar att löpa under havsbotten och vidare upp under markytan på Väröhalvön.

Placeringen av transformatorstationen bestäms av Svenska Kraftnät.

Q:

Hur kommer ni undersöka miljöeffekterna för bland annat fisk, fågellivet samt tumlare?

A:

Miljöfrågan är viktig för Vattenfall. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Vi deltar till exempel i flera forskningsprojekt som bidrar till ökad kunskap. Vi utvecklar även nya tekniska lösningar och testar ny teknik för att minska undervattensljud då vi sätter nya vindkraftverk på plats för att minska negativ påverkan på ljudkänsliga marina däggdjur, som tumlaren.

Vi ser stora synergier där projekten Kattegatt Syd och Stora Middelgrund kan lära mycket av varandra, om området och naturlivet.

Q:

Kommer man att kunna fiska i området för vindkraftsparken?

A:

Vid kabelkorridorerna kommer yrkesfiske att kunna fortsätta som vanligt. Storskaligt fiske som exempelvis fiske med trål blir sannolikt inte möjligt i vindkraftsparken på grund av risk för skador på fiskeutrustning. Burfiske och fritidsfiske kommer dock att kunna fortsätta som vanligt.

Q:

Kommer jag att kunna segla i vindkraftsparken?

A:

Ja, det kommer att vara möjligt att segla när turbinerna är i drift. Vattenfall kommer att ansöka om ett ankringsförbud i området för vindkraftsparken.

Q:

Hur mycket kommer jag se av vindkraftsparken Kattegatt Syd från land?

A:

Som närmast ligger vindkraftsparken cirka 20 km från kusten och man kommer att kunna se turbinerna när vädret är klart. Vi tar fram visualiseringar för att illustrera hur vindkraftsparken kommer att se ut ifrån olika orter längs kusten.

Q:

Vilken lokal nytta kan projektet ge? Hur många nya arbetstillfällen kan skapas?

A:

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service.

Om den närliggande vindkraftsparken Stora Middelgrund byggs blir behovet av lokal arbetskraft större.

Närheten till Stora Middelgrund-projektet är en viktig faktor i utvecklingen av Kattegatt Syd. Vi ser att stora fördelar genom att vi kan dela lärdomar, data och samlokalisering av drift och underhåll.

Relaterad information

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund beräknas kunna producera förnybar el till cirka 600 000 hushåll om året.

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.