Vores miljøansvar

Biodiversitet

Biodiversitet og naturbeskyttelse er et prioriteret område hos Vattenfall. Det er et af fokusområderne i vores miljøpolitik og derfor også en central del af vores miljøarbejde. For os er biodiversitet et centralt område i mange nye projekter og aktiviteter, men vi investerer også kraftigt i langsigtet forskning inden for biodiversitet, og vi gennemfører mange frivillige biodiversitetsprojekter for at forbedre de lokale biodiversitetsværdier.

Ambitionen for 2030 – "Mod en positiv nettoeffekt"

Inden udgangen af 2030 er biodiversitetsforbedrende tiltag en integreret del af alle aktiviteter, der påvirker naturen. Fordi klimaforandringer er en af de største trusler mod biodiversiteten, er vores investeringer i en fossilfri fremtid et meget vigtigt bidrag til at begrænse påvirkningen, men vi gør meget mere for at beskytte biodiversiteten yderligere. Ved at implementere en bred vifte af tiltag, både på eksisterende anlæg og i nybyggeri, bidrager vi til at opretholde et sundt økosystem og en levende planet. Vi arbejder også målrettet sammen med vores leverandører for at håndtere biodiversitetspåvirkninger opstrøms vores aktiviteter, og vi anvender førende teknologier til at udvikle biodiversitetshåndtering.

For at arbejde hen imod en positiv nettoeffekt har vi identificeret forskellige mål og nøgleaktiviteter for de kommende år. Eksempler:

Fortsat være førende inden for biodiversitetsforskning og -udvikling

Forskning i biodiversitet vil fortsat være kritisk vigtigt for Vattenfall, især inden for vind- og vandkraft. Vi vil fortsat prioritere den langsigtede biodiversitet og evidensbaseret viden ved at afsætte årlige budgetter og tilstrækkelige ressourcer i forskning og udvikling til at kunne opfylde vores ambition. I 2025 vil vi have gennemført mindst tre pilotprojekter, hvor vi bruger vores viden inden for maskinlæring til at gennemføre biodiversitetsundersøgelser i stor skala.

Håndtering af biodiversitet i korridorer til højspændingsledninger

Ved udgangen af 2025 vil vi have gennemført tiltag og implementeret forvaltningsplaner i mindst 70 % af alle de identificerede biodiversitetshotspots.

Tiltag til forbedring af biodiversiteten omkring kontorbygninger

Frem mod 2025 vil vi fremme biodiversitetsforbedrende tiltag omkring alle kontorbygninger.

Sådan arbejder vi på at beskytte naturen og biodiversiteten

Håndtering af biodiversitet og gennemførelse af forbedringsprojekter

Vores indsats for at beskytte biodiversiteten omfatter blandt andet at inkludere biodiversitetsovervejelser tidligt i projekterne og planlægningen af anlægsområderne, investere i forskning i biodiversitet og gennemføre en række forskellige biodiversitetsprojekter.

Vi har en lang række projekter omkring alle energikilder og alle vores faciliteter. Vi er altid på udkig efter måder at håndtere biodiversitetsudfordringer på, og i forbindelse med alle dele af Vattenfalls aktiviteter er der mange eksempler på projekter, som er implementeret på en vellykket måde.

Eksempler på igangværende projekter

Frivilligt beskyttede områder
Vi beskytter sjældne og truede arter i flere frivilligt beskyttede områder. Frivilligt beskyttede områder er steder med meget høje og undertiden unikke biodiversitetsværdier. Gennem det frivillige initiativ bevarer og håndterer vi biodiversiteten, men vi forbedrer også de rekreative værdier og informerer offentligheden om værdierne på de forskellige steder. Vi har fire beskyttede områder i det nordlige Sverige langs Luleåen og et område langs Dalälven. Vores nyeste beskyttede område, "Kungsådran Älvkarleby”, blev indviet i juni 2018. Området har en unik kombination af kalkholdig jord, der har resulteret i en righoldig flora og mange ældre træer.

Forskning og udvikling inden for nedstrøms fiskemigration
I Älvkarleby har vi “Laxeleratoren”, der er et unikt laboratorium i stor skala til vandkraftrelaterede miljø- og hydraulikforsøg. Her udfører vi forskellige former for forskningsprojekter, hvoraf mange fokuserer på innovationer i forbindelse med nedstrøms fiskemigration, såsom boblegardiner og fleksible net, så fiskene kan undgå at passere turbinerne. Ud over vores mange F&U-projekter er en vigtig del af vores miljøarbejde at genoprette og sørge for levesteder til forskellige arter i naturen. Når Vattenfall sælger el, der er mærket Bra Miljöval, afsætter vi penge til en miljøfond, der i årenes løb har bidraget til mange genopretnings- og bevaringsprojekter.

Dokumentation af havfugles flyvemønstre i en havmøllepark
På EOWDC (European Offshore Wind Deployment Centre), der ligger i Aberdeen Bay i Skotland, er der blevet gennemført et 3 millioner euro stort forsknings- og overvågningsprogram millioner for at forbedre evidensgrundlaget for planlægning og konsekvensanalyse for fremtidens havmølleparker. Programmet inkluderede blandt andet en undersøgelse, der skulle dokumentere, præcis hvor gode havfugle som f.eks. suler, rider og sølvmåger er til at undgå kollision med havvindmøller, når de flyver frem og tilbage mellem deres ynglekolonier på kysten og fourageringsområderne ude på havet. Forskningsprogrammet i Aberdeen fik en pris i kategorien Bæredygtig udvikling ved Nature of Scotland Awards i 2018.

Flere oplysninger om projekterne

Læs mere om Vattenfalls biodiversitetsprojekter.

En gruppe børn med en flyvende drage

Biodiversitetsfokus inden for forskning og udvikling

Vattenfall investerer kraftigt i forskning i biodiversitet, hovedsageligt inden for vind- og vandkraftområdet, for at øge vores viden, så vi bliver bedre til at udføre vores aktiviteter med mindst mulig miljøpåvirkning. Vi arbejder for eksempel på:

  • Udvikling af et evidensbaseret modelleringsværktøj til vurdering af konsekvenserne af forstyrrelse af marsvin på grund af støj under nedramning af pæle til vindmølleparker.
  • Programmering af intelligente selvlærende algoritmer til forbedring af fiskemigrationen i vandløb.
  • Anvendelse af GPS-sporing af kongeørne for at opnå større viden om deres aktiviteter og for at forbedre konsekvensvurderinger og placering af vindmølleparker.
  • Gennemførelse af flere eksperimentelle forsøg i testkanalen på vores laboratorium i Älvkarleby for at finde frem til tekniske løsninger, der maksimerer både produktionen af vedvarende energi og beskyttelsen af biodiversiteten.

Kvantificering og information om biodiversitetspåvirkninger og -gevinster

Biodiversitet er et komplekst område, og det er vigtigt at have enkle og robuste metoder til at måle levesteder og arter, der understøtter biodiversitet. For Vattenfall er det afgørende for, at vi kan sikre, at vores klimainvesteringer også understøtter biodiversitet på forskellige måder, og vi undersøger aktivt forskellige værktøjer og metoder til måling af biodiversitet. Vores mål er at etablere en måde at arbejde på, hvor vi kan værdisætte både biodiversitetspåvirkninger fra nye projekter og bidrag fra biodiversitetsforbedrende tiltag, vi gennemfører rundt omkring i hele virksomheden, og dermed øge vores viden om, hvordan vi kan bidrage til en positiv nettoeffekt.

Her er nogle eksempler på initiativer, som vi i øjeblikket er involveret i:

Science Based Target for Nature (SBTN)
SBT for Nature-initiativet er i øjeblikket ved at blive udviklet, og det bygger på Science Based Targets-initiativet (SBTi), hvor over 1.000 af verdens største virksomheder har forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser. For at bidrage til udviklingen af værktøjer til at opstille målbare mål, der er i overensstemmelse med den bedste tilgængelige videnskab og jordens begrænsninger, deltager Vattenfall i Science Based Targets Network Corporate Engagement Program. Som et skridt frem mod fastlæggelsen af videnskabeligt baserede mål for naturen har vi evalueret vores vurdering af det biodiversitetsmæssige fodaftryk i et fuldt værdikædeperspektiv ved hjælp af værktøjet Global Biodiversity Score (GBS).

Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD)
En taskforce for Nature-Related Financial Disclosures (naturrelaterede finansielle informationer) skal give virksomheder og finansielle institutioner en ramme til at vurdere, forvalte og rapportere om deres påvirkning og afhængighed af naturen. Formålet er at vejlede investorer i vurderingen af naturrelaterede risici, så de globale finansielle strømme bliver omdirigeret fra natur-negative til natur-positive resultater. Vattenfall er medlem af TNFD Forum, der er en global, tværfaglig, rådgivende gruppe af virksomheder og institutioner.

Changing Land-Use Impact on Biodiversity (CLImB)
Vattenfall en del af CLImB-projektet med det formål aktivt at deltage i udviklingen af nye metoder og retningslinjer. Formålet med projektet er at udvikle et værktøj, som virksomheder kan bruge til troværdigt at kvantificere og kommunikere både deres negative og positive indvirkning på biodiversiteten, når landområder transformeres eller genoprettes. Vattenfall har finansieret projektet sammen med LKAB, Boliden, Skellefteå Kraft, Svenska kraftnät, Cementa, SCA og Specialfastigheter (2020-2022).

Relateret indhold

Trætoppe

Miljøaspekter håndteres som en integreret del af vores forretning.

Klima er en central del af vores virksomhedsstrategi og Vattenfalls formål.

Kentish Flats havmøllepark

Vattenfall bestræber sig på en bæredygtig anvendelse af ressourcer.

Se også

To medarbejdere

Vattenfall er en del af og partner for samfundet.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

To børn der leger med bilbane

Vi samarbejder med kunder og partnere om at blive fossilfri inden for én generation.