Vores miljøansvar

Biodiversitet

Alle former for energiproduktion påvirker biodiversiteten. Naturlige landskaber og det liv, som lever der, er hovedsageligt påvirket af brugen af land- og vandressourcer. Kraftværker og energiinfrastruktur kan også skabe barrierer, der forhindrer eller ændrer de naturlige migrationsmønstre hos dyr. Vattenfalls mangeartede produktionsportefølje omfatter et enormt antal potentielle miljøbelastninger. Derfor er vi nødt til at have forskellige tilgange afhængigt af belastningstypen, de lokale forhold, krav til godkendelser og så videre. For os er beskyttelse af naturen og biodiversiteten et vigtigt fokusområde, og det fremhæves også i vores miljøpolitik.

Beskyttelse af habitater og dyrearter

Vores tilgang til håndtering af biodiversitet omfatter inddragelse af biodiversitetsspørgsmål tidligt i projekterne og siteplanlægningen, øget opmærksomhed på biodiversitet i godkendelsesprocedurer samt udvidet kommunikation af vores aktiviteter for at øge gennemsigtigheden og imødekomme offentlige interessenters forventninger. Behovet for at sikre biodiversiteten og beskytte naturen er et vigtigt spørgsmål for Vattenfall, og vi stræber altid efter at undgå eller minimere eventuelle negative påvirkninger. Når der er miljøbelastninger, der ikke helt kan undgås eller minimeres, drøftes mulighederne for kompensation i samarbejde med myndighederne og andre interessenter (såsom lokalsamfundet) som en del af godkendelsesprocessen.

Biotopmetoden – udviklet af Vattenfall

Ud over at vi inddrager biodiversitetsspørgsmål tidligt i vurderingerne af miljøbelastningen og godkendelsesprocesserne, beregner vi også indvirkningen på biodiversiteten, når vi udarbejder livscyklusvurderinger. Fordi biodiversitet normalt ikke er inkluderet i standardudgaven af livscyklusvurderingerne, har vi udviklet vores egen metodik i samarbejde med eksterne miljøeksperter.

Biotopmetoden tager højde for størrelsen af forskellige naturlige habitater, der anvendes og påvirkes af vores aktiviteter. Det gør det muligt at sammenligne miljøbelastningen og de tilsigtede fordele. Disse oplysninger bruger vi til at vurdere og sammenligne forskellige aktiviteter, der er en del af vores aktiviteter, som en del af vores løbende arbejde med livscyklusanalyser. Metoden er baseret på identifikation og klassificering af naturlige habitater i Sverige, delvist baseret på den svenske ArtDatabankens liste over truede og sjældne planter og dyrearter.

Forskning i biodiversitet – en nøgle til at forbedre vores resultater

Vattenfall er aktiv inden for forskning i biodiversitet, hovedsageligt på områderne vind- og vandkraft, med det formål at øge vores viden for at få bedre muligheder for at udføre vores aktiviteter med mindst mulig belastning af miljøet. Vi er involveret i en række vidensopbygningsprojekter, der udføres over flere år. Vi har også vores eget forsknings- og udviklingsprogram inden for vandkraft, men vores voksende forretningsområde inden for vindenergi indebærer også bredere aktivitet og engagement i nye typer forskning i biodiversitet. Her er nogle eksempler på forskellige forskningsprojekter, vi er involveret i:

 • Deltagelse i DEPONS-projektet, hvor målet er at udvikle et evidensbaseret modelleringsværktøj til vurdering af konsekvenserne af forstyrrelser af marsvinpopulationen i Nordsøen på grund af støj fra nedbankning af monopæle til vindmølleparker.
 • Vi administrerer EOWDC-projektet (European Offshore Wind Development Centre), som er et forskningsprogram til forståelse af miljøbelastningen fra havbaseret vindenergi i Aberdeen Bay. Det er et banebrydende forskningsprogram, der giver fascinerende indsigt i delfinarten øresvin, laks, havørred og forskellige havfugles liv samt om samfundene omkring vindmølleparken. Den mangfoldige vifte af valgte projekter har base på Vattenfalls EOWDC i Aberdeen Bay.
 • Vattenfall finansierer miljøforskning for at opnå bedre viden om de potentielle påvirkninger fra vindmølleparker på dyrelivet. Et eksempel er undersøgelsen af kongeørne i Nordsverige. I denne undersøgelse blev ørnene fulgt i adskillige år ved hjælp af GPS for at opnå en bedre forståelse af deres aktiviteter og for at forbedre belastningsvurderingen og placeringen af vindmølleparker i kongeørnens yngleområder.

Biodiversitetsprojekter

I vores arbejde står vi konstant over for og involverer os i en lang række biodiversitetsspørgsmål, og vi forsøger altid at finde metoder til at løse udfordringerne i alle vores projekter. Nedenfor er nogle eksempler på succesrige projekter, der er udført med respekt for naturbeskyttelse og biodiversitet:

 • Vi beskytter sjældne og truede arter i vores frivilligt beskyttede områder. Frivilligt beskyttede områder er anlæg med meget høje, og sommetider unikke, værdier. Gennem dette frivillige initiativ beskytter og håndterer vi biodiversitet, men vi fremmer også rekreative værdier og informerer offentligheden om værdierne på de forskellige lokationer. Vi har fire beskyttede områder i det nordlige Sverige langs floden Luleälven og et område langs floden Västra Dalälven.
 • Vattenfall bidrager til at bevare et "grønt Berlin" ved at etablere byhaver omkring varmeværker. Haverne er åbne for alle, som har lyst til at benytte dem til havebrug eller bare som et sted til afslapning. Byhaver skaber en oase midt inde i storbyerne og bidrager til et mere bæredygtigt samfund. I Berlin har vi også stillet plads til rådighed til bikolonier på vores indhegnede transformerstationer, hvilket bidrager til at løse det udbredte problem med faldende bestand af bier.
 • På adskillige vandkraftværker, blandt andet Stornorrforsen (floden Umeälven), Hietamankoski og Leuhunkoski (floden Kymmene), opfører vi fisketrapper og øger passagekapaciteten for migrerende fisk såsom laks og havørreder. I Finland genopretter vi også vandløb til Saimaa-laksen, som er en vigtig del af Finlands naturarv. Formålet med projektet er at genoprette den naturlige livscyklus for Saimaa-laksen i floden Koita i regionen Nordkarelen.
 • Det gentagne rydningsarbejde langs højspændingsledningerne kan skabe og bevare åbne, englignende marker, der kan fungere som vigtige habitater for mange truede arter. I vores korridorer til højspændingsledninger har vi for eksempel fundet den sjældne sommerfugl hedepletvinge (som ifølge IUCN's liste over truede arter er sårbar). Over de seneste årtier er bestanden af hedepletvinger faldet hastigt, så den nu er en truet art, på grund af landskabs- og klimaforandringer. Siden 2018 har vi kortlagt alle højspændingsledningskorridorer i GIS for at identificere vigtige biodiversitetsområder, hvor vi er ved at indføre justeret rydning. På Lidingö i Stockholm deltager vi i et pilotprojekt, hvor vi afprøver en ny metode til at rydde korridorerne til højspændingsledninger. Her bruger man geder i stedet for maskiner til at holde landskabet åbent, hvilket også har en positiv effekt på biodiversiteten.
 • I forbindelse med, at Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bygger kernebrændselsdepotet i Forsmark, er det nødvendigt at sløjfe en dam, hvor der skulle leve, eller historisk set har levet, frøer af arten kortbenet grøn frø. Kortbenet grøn frø står på listen over nationalt truede dyr, og det er et lovmæssigt krav at sørge for tiltag til at beskytte frøerne. SKB har påtaget sig at skabe nye habitater i form af damme til frøerne og har udgravet seks nye damme. Som en bonus bliver der også bygget et såkaldt frøhotel. Hotellet er placeret to meter over jordniveau og giver ly for frosten om vinteren.
 • Vi udfører mange forskellige typer biodiversitetsrelaterede tiltag, når vi opfører nye vindmølleparker, både på land og på havet. Eksempelvis består vores Ray Wind Farm i Storbritannien af en række forskellige habitater, der er typiske for et bakkelandskab, herunder nåletræsskov, såkaldt tæppemose, våd og tør hede, sure græsjorder og vandløb. Her har vi med succes gennemført afværgeforanstaltninger under opførelsen, til glæde for mange forskellige typer dyrearter og habitater. De understøtter en bred vifte af dyreliv, blandt andet en række sjældne eller beskyttede arter: europæisk egern, grævling, odder, flagermus, krybdyr, hvidfodet flodkrebs og en række ugle- og rovfuglearter såsom slørugle, dværgfalk, blå kærhøg og duehøg.
 • Derudover støtter vi gennem vores miljøfond i Tyskland – Vattenfall Umweltstiftung – mange forskellige typer miljøprojekter. Fonden er en nonprofitorganisation, som skoler, foreninger og naturbeskyttelsesgrupper kan ansøge om midler. Projekterne fokuserer hovedsageligt på byområder, miljøuddannelse, genetablering af vandløb og naturgenoprettelse.
 • I Vattenfall vil vi gerne sikre, at vores bygninger så vidt muligt udgør en udvidelse af og forbindelse mellem habitater. Derfor har vi sat et mål for at arbejde med biodiversitets fremmende aktiviteter knyttet til vores kontorer, og vi har til inspiration udviklet et idékatalog, som beskriver forskellige natur og biodiversitets fremmende indsatser i forbindelse med kontor- og servicebygninger.

Vandbeskyttelse

I mange år har vandbeskyttelse været en prioritet for både offentligheden, regeringer og vores virksomhed. Adskillige af vores kraftværker og transformatorer i elnettet er placeret tæt på vigtige vandressourcer, hvilket gør det nødvendigt for os at have et højt beredskabsniveau og at tage forebyggende skridt.

Vi påvirker vandressourcerne både via vores vandforbrug (blandt andet kølevand til kraftværker) og ved at udføre aktiviteter, der kan påvirke livet under vandet og vandkvaliteten. Vi er eksempelvis aktivt involveret i miljøtilpasningen af vandkraft i Sverige. Det er relateret til den svenske implementering af vandrammedirektivet (WFD; Water Framework Directive). Vores mål er at udføre de nødvendige tiltag til at overholde miljøkvalitetskravene i henhold til WFD. Vi gennemfører forskellige projekter og tiltag for at forbedre forholdene og fremme biodiversitet såsom genetablering af floder og bygning af fisketrapper, og vi er også involveret i banebrydende forskning inden for biodiversitet. Vi arbejder ydermere aktivt på at minimere vores vandforbrug, blandt andet ved hjælp af lukkede kølecyklusser på vores kraftværker.

Jordbeskyttelse

Jordbunden er et habitat og en kilde til livets opretholdelse for mennesker, dyr, planter og organismer. Samtidig udføres det meste af materialeændringen og de fleste af nedbrydningsprocesserne i økosystemet i jorden. Den sørger for filtrering og opbevaring, der giver balance mellem vand og fast stof, den opbevarer mineralressourcer og energikilder, er grundlaget for landbrug og skovbrug og er et arkiv over natur- og kulturhistorie.

Brug af land til industribyggeri er en af årsagerne til reduceret eller endda tab af biodiversitet. Når vi opfører nye anlæg, bruger vi endnu mere land. Her er vores mål at begrænse det anvendte område, at benytte eksisterende industrigrunde og begrænse de negative påvirkninger fra jordbundsforringelse. Jordbundsforringelse opstår, når jorden dækkes med hårde materialer som resultat af opførelse af nye bygninger og veje.

En anden måde, jorden forringes på, er ved forurening. Når vi skal forhindre jordforurening i vores aktiviteter, kræver det korrekt design af de anlæg, der indeholder kemikalier og olie, samt ansvarlig administration af de pågældende anlæg. Hvis vi indstiller aktiviteterne på et anlæg, fjernes og bortskaffes alle kemikalier og al olie for at sikre, at der ikke kan opstå udslip. Hele anlægget gennemgås i forhold til forurening, og der gennemføres om nødvendigt afværgeforanstaltninger i samarbejde med myndighederne.

Relateret indhold

Vores tiltag for at reducere CO2-udledningerne er meget omfattende og mangeartede.

Kentish Flats havmøllepark

Vattenfall bestræber sig på en bæredygtig anvendelse af ressourcer.

Se også

To medarbejdere

Vattenfall er en del af og partner for samfundet.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

To børn der leger med bilbane

Vi samarbejder med kunder og partnere om at blive fossilfri inden for én generation.