Vores miljøansvar

Reducere CO2-udledningerne

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer. Der gøres i øjeblikket en stor indsats for at begrænse stigningen af den globale temperatur til 1,5 °C, hvilket vil kræve, at verden når ned på en nettoudledning af drivhusgasser på nul mellem 2030 og 2050. Klima er en del af kernen i vores strategi, og vi samarbejder med kunder, partnere, myndigheder og storbyer om at understøtte omlægningen til et fossilfrit samfund.

Vores langsigtede mål er at blive fossilfri inden for én generation. I 2020 er ambitionen at have reduceret udledningerne til 21 millioner tons CO2. Vores indsats for at reducere CO2-udledningerne til et minimum er meget omfattende og mangfoldig. Udover at reducere CO2-udledningerne arbejder vi også aktivt på at reducere andre udledninger, blandt andet svovldioxid (SO2), kvælstofilter (NOx), kulilte (CO) og støv.

Tre projekter med fokus på reduktion af udledninger

Vi indfører intelligente energiløsninger for at gøre byen Uppsala mere bæredygtig. Se videoen om de tre projekter (engelsk).

Sådan reducerer vi vores CO2-udledninger

  • Vi udfaser tørv/kul ved at omlægge til biomasse, enten ved at frasælge eller ved at afvikle.
  • Vi leverer fjernvarme baseret på effektive gasfyrede kraftvarmeværker, med mulighed for på lang sigt at omlægge til syntetisk gas eller biogas.
  • Vi udvikler nye intelligente energi- og varmeløsninger, der kombinerer forskellige energikilder, herunder industrioverskudsvarme/-spildvarme, solcellepaneler, varmepumper, el til varme-lagring samt lavenergibygninger.
  • Vi samarbejder med energitunge virksomheder om at reducere CO2-udledningerne ved hjælp af elektrificering af deres industrielle processer.
  • Vi støtter elektrificeringen af transportsektoren ved at påtage os en ledende rolle inden for udvikling af en opladningsinfrastruktur.
  • Vi udskifter vores køretøjsflåde, og målet er at blive fossilfri.

Sådan reducerer vi vores udledninger af NOx, SO2 og støv

  • Vi anvender primære tiltag såsom målrettet blanding af kulkvalitet (SO2) eller forbrændingsstyring (NOx, CO) for at reducere forbrændingsudledningerne.
  • Vi anvender sekundære tiltag såsom elektrostatiske filteranlæg eller filterposer (partikler), afsvovling af røggas (SO2) og DENOX (NOx) til ren gas.
  • Vi omlægger til biomasse, hvilket specielt bidrager til reduktion af SO2-udledningerne.
  • Vi konverterer kulkraftværker til gasfyrede anlæg.

Relateret indhold

Vi er stærkt engagerede i en lang række biodiversitetsprojekter.

Kentish Flats havmøllepark

Vattenfall bestræber sig på en bæredygtig anvendelse af ressourcer.

Se også

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.