Vores miljøansvar

Klima

Klima er kernen i Vattenfalls strategi, og vi fokuserer på ét mål: at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. Som en del af vores miljøarbejde arbejder vi også med andre klimarelaterede aspekter. Eksempelvis arbejder vi på at reducere andre udledninger, blandt andet NOx og SO2, og vi arbejder med tilpasning til klimaforandringer for at sørge for sikker drift og forsyningssikkerhed.

Vores 2030-ambition – "Frem mod et fossilfrit liv inden for én generation"

I 2030 driver vi omlægningen gennem yderligere elektrificering og øget brug af vedvarende energikilder og bevæger os frem mod vores ambition om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. Vi arbejder målrettet på at reducere vores eget fodaftryk i overensstemmelse med klimavidenskaben. Vi er anerkendt som en af de førende inden for dekarbonisering, og vi udfører arbejdet i samarbejde med vores kunder og partnere. Klima er en central del af vores virksomhedsstrategi og Vattenfalls formål. I Vattenfall har vi flere mål, der handler om at reducere klimapåvirkningen.

Nedenfor er et udvalg af vores klimamål på koncernniveau:

Videnskabeligt baseret mål for klima

Vattenfall skærper målene for udledningsreduktion i overensstemmelse med 1,5 °C-scenariet:

 • Reduktion af udledningsintensiteten i vores aktiviteter (område 1+2) med over 77 % inden 2030, sammenlignet med 2017 (SBTi*-godkendt).
 • Reduktion af absolutte udledninger fra anvendelse af solgte produkter (område 3) med 33 % inden 2030, sammenlignet med 2017 (SBTi*-godkendt).
 • Opnåelse af netto nuludledning inden 2040.
 • Som et vigtigt skridt frem mod en fossilfri fremtid har Vattenfall fastlagt et intensitetsmål for 2030 på 50 % på udledninger fra forsyningskæden for varer og serviceydelser, og kravet dækker alle leverandørniveauer.

*Science Based Targets-initiativet

Elbiler og ladeinfrastruktur

I Vattenfall har vi et koncernmål om at elektrificere Vattenfalls samlede flåde af køretøjer, herunder firmabiler (BPV; Benefit Passenger Vehicles), erhvervspersonbiler (CPV; Commercial Passenger Vehicles) og lette varevogne (LCV; Light Commercial Vehicles), med udgangen af 2030.

Lavere udledningen fra flyrejser

For at begrænse klimapåvirkningen fra fly har vi sat en øvre grænse for, hvor stor en CO2-udledning vi tillader. Den øvre grænse (CAP på gruppeniveau) ligger på 50 % af udledningerne i 2019.

Sådan arbejder vi på at reducere klimapåvirkningen

Vores køreplan for fossilfrihed

Vattenfalls mål er at blive fossilfri inden for én generation og klimaneutral inden 2050. Formålet giver os en klar retning for vores strategi og aktiviteter. Vi skal selv blive fossilfrie for at lykkes, men det er ikke nok. Med et stærkt udgangspunkt i vores mål ser vi længere end vores egen branche for at se, hvor vi virkelig kan gøre en forskel, og det gør vi sammen med kunder, partnere, myndigheder og byer.

Læs mere om vores CO2-køreplan og udfasning af kul

Tre projekter til reduktion af udledninger

Vi indfører intelligente energiløsninger for at gøre byen Uppsala mere bæredygtig. Se videoen om de tre projekter (på engelsk).

Styring af udledningerne og gennemsigtighed

Ud over vores arbejde med at reducere vores klimapåvirkning reducerer vi vores NOx-, SO2- og støvemissioner på følgende måder:

 • Vi skifter til biomasse, hvilket især bidrager til reduktion af SO2-udledningerne.
 • Vi omdanner kulfyrede kraftværker til gasfyrede anlæg.
 • Vi udfaser gradvist vores kulfyrede kraftværker, men på de eksisterende anlæg anvender vi primære tiltag såsom målrettet blanding af kulkvalitet (SO2) eller forbrændingskontrol (NOx, CO) for at reducere udledningerne fra forbrændingen.
 • Vi anvender sekundære tiltag såsom elektrostatiske separatorer eller filterposer (partikler), afsvovling af røggas (SO2) og DENOX (NOx) til at rense gasserne.

Det er vigtigt, at vi kommunikerer åbent og gennemskueligt om vores påvirkning, og vores resultater inden for miljø-, social- og virksomhedsstyring (ESG) bliver vurderet af flere forskellige vurderingsbureauer for bæredygtighed. Vattenfall er igen i 2021 en foregangsvirksomhed for klimaindsatsen med en A-score fra nonprofitorganisationen Carbon Disclosure Project (CDP), der arbejder med miljømæssig gennemsigtighed.

Rating og rapportering

Se vores seneste ratingscorer, og læs mere om vores bæredygtighedsrapportering.

Tilpasning til klimaforandringerne

Klimaforandringer påvirker Vattenfall – gennem fysisk påvirkning af vores aktiver og aktiviteter, f.eks. ekstreme vejrforhold, eller gennem ændringer i forbindelse med overgangen til et fossilfrit samfund. Vi har forpligtet os til at nå vores mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation og har stort fokus på at tilpasse os forandringer for at sørge for sikker drift og forsyningssikkerhed. Det gør os også i stand til at sikre en robust forretning og gribe fremtidige muligheder.

Vores fokusområder for tilpasning til klimaforandringerne er følgende:

 • Styrke det langsigtede perspektiv inden for risikoidentifikation og ‑vurdering
 • Forbedre identifikation og styring af risici i forsyningskæder i forbindelse med klimaforandringerne
 • Eksplicit inkludere klimaforandringsaspekter (risici og muligheder) tidligt i beslutningsprocessen, især for nye investeringer og opførelse af aktiver.

Risici i forbindelse med klimaforandringer og afbødningsstrategier er i stigende grad i fokus hos vores interessenter, herunder finansverdenen. Vi støtter offentliggørelsen af klimarelaterede risici og muligheder i overensstemmelse med anbefalingerne fra Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD).


 

Relateret indhold

Trætoppe

Miljøaspekter håndteres som en integreret del af vores forretning.

Hedepletvinge

Vi er stærkt engagerede i en lang række biodiversitetsprojekter.

Kentish Flats havmøllepark

Vattenfall bestræber sig på en bæredygtig anvendelse af ressourcer.

Se også

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

Opførelse af havmølle i Horns Rev

Vi investerer i nye vindmølleprojekter.