Vores miljøansvar

Bæredygtig udnyttelse af ressourcer

Som producent af vedvarende energi spiller vi en vigtig rolle i omstillingen til en cirkulær økonomi. Bæredygtig ressourcestyring er en af vores nøgleprioriteringer, og vi stræber konstant efter at optimere ressourceforbruget i vores aktiviteter og i vores værdikæde. Vi har arbejdet med livscyklusvurderinger i over 20 år, og det er et vigtigt værktøj for os i vores miljøarbejde.

Vores 2030-ambition – “På vej mod en cirkulær virksomhed”

Inden 2030 er vi en cirkulær virksomhed, der maksimerer værdien af vores ressourcer i enhver henseende. I vores værdikæde og sammen med vores partnere tager vi hånd om cirkulariteten og sikrer ansvarlig brug – og genbrug – af alle ressourcer. I vores egne aktiviteter har vi fuld indsigt i vores ressourcestrømme og griber innovative muligheder for at genbruge eller genanvende materialer, affald og biprodukter. End-of-life-aspekter er integreret i design- og indkøbsprocesser, og når vi indkøber varer, er vores primære valg altid fossilfrit, biogent eller genanvendt materiale.

Vi bestræber os på at optimere ressourceforbruget i alle dele af vores aktiviteter. Nedenfor er der angivet et par eksempler på vores mål inden for området:

Genanvendelse af vindmøllevinger

Vattenfall har indført et øjeblikkeligt forbud mod deponering af nedtagne vinger fra Vattenfalls vindmølleparker. Derudover har vi sat os som mål at opnå en genanvendelsesgrad for vindmøllevinger på 50 % inden 2025 og 100 % inden 2030.

Udfasning af farlige kemikalier

I 2025 udfaser vi alle farlige stoffer på Reach-kandidatlisten (hvor det er teknisk muligt). Med udgangen af 2021 skal al glyphosat udfases i hele vores drift.

Cirkulære krav til ejendomme

I 2025 vil alle nye bygninger blive opført, og eksisterende kontorer vil blive udstyret, i henhold til cirkulære principper. Det betyder for eksempel, at mindst 50 % af de nye indkøb af møbler vil være baseret på cirkulære indkøbskrav, at alt emballagemateriale til kontorer vil blive ændret til løsninger uden plast og at alle nye små kontorer skal bruge mindre end 50 kWh/m2 fossilfri energi.

Eksempler på igangværende projekter inden for cirkulær økonomi

Energi til den cirkulære økonomi
Omlægning til en cirkulær økonomi vil kræve elektrificering af produktionsprocesser og transport, samt at energien skal være fossilfri. Vores vedvarende energi er drivkraft for udviklingen af nye cirkulære opfindelser og løsninger. Eksempelvis har vi flere igangværende initiativer til produktion af brint via elektrolyse – såsom Hybrit, produktion af fossilfrit stål, eller vores samarbejde med Preem om at producere brint til biobrændstofproduktion. Når fossile brændstoffer forbrændes, er resultatet CO2 og andre udledninger. Når brint omdannes i brændselsceller, dannes der kun H2O, dvs. rent vand. Så med fossilfri brint kan en betydelig del af nutidens CO2-udledninger fra industri, transport og opvarmning undgås.

Læs mere om vores igangværende initiativer og partnerskaber om produktion af fossilfri brint og vores initiativer til elektrificering af transport.

Øget genindvinding af overskudsvarme
Primært energiforbrug fra virksomheder og industrier er kendetegnet ved stort energitab i form af spildvarme. Genindvinding af overskudsvarme er en udfordring, men det er også en forretningsmulighed. Vi har derfor udviklet SamEnergi, som er Vattenfalls forretningsområde for køb af overskudsvarme fra virksomheder såsom datacentre, bagerier og smelteovne. Det er langt fra nyt at genindvinde overskudsvarme fra virksomheder og levere den til fjernvarmenettet, men det har primært været en mulighed for den tunge industri. Med SamEnergi har vi nu et standardiseret aftaleformat, der gør det nemmere, også for mindre virksomheder, at sælge overskudsvarme.

Løsningen betyder, at Vattenfall tilbyder at købe overskudsvarme, transportere den og genbruge den, hvor der er brug for den – for eksempel til opvarmning af nærliggende beboelses- og erhvervsbygninger. Et perfekt eksempel på, hvordan Vattenfall i samarbejde med virksomhedsejere bidrager til en cirkulær økonomi, er at gøre brug af energi, der ellers ikke ville blive brugt.

Genbrug af mobiltelefoner
Vattenfall IT har flere politikker og processer til håndtering af miljømæssige aspekter af vores IT-serviceydelser. Vores arbejde er styret af Vattenfall Green IT-programmet, hvor vi har opstillet en række prioriterede områder for vores miljøarbejde inden for IT. Et vigtigt element er at forbedre genbrug af mobiltelefoner. I dag tages de fleste bærbare og stationære computere tilbage til genbrug og istandsættelse, men mobiltelefoner genbruges ikke i samme omfang. Derfor har vi etableret et program for at sikre returnering og genbrug af alt slutbrugerudstyr, og vi har i øjeblikket et mål om 70 % returnering af mobiltelefoner til genbrug inden 2025.

Vattenfall Green IT-programmet omfatter også forberedelser til migrering af applikationer til det fælles Forsmark Data Center (ved hjælp af 100 % fossilfri elektricitet til vores servere med år 2022 som mål), tiltag til reduktion af brugen af IT-serviceydelser og bestræbelser på at øge miljøcertificeringer til udbud (f.eks. Energy Star).

Ressourcestyring

Vi optimerer brugen af ressourcer i alle aktiviteter og arbejder med substitution for at undgå at bruge farlige kemikalier.

Vand
Vand er en vigtig ressource for Vattenfalls aktiviteter, og vandforvaltning og -beskyttelse har været en prioritet i mange år. Vi bruger vand til at producere vandkraft, som kølemiddel i vores kernekraftværker og termiske kraftværker, og vand er en integreret del af miljøet omkring os. Vand i vores vandkraftdæmninger bruges også til at regulere strømmen i floder og reducere risikoen for oversvømmelser.

Vattenfall har stor fokus på at sikre en miljømæssigt bæredygtig forvaltning af vandressourcerne. Det betyder for eksempel, at vi forbedrer vandkvaliteten og arbejder på at minimere indvirkningen på vandøkosystemerne. Vattenfall arbejder også aktivt på at gøre brugen af vand mere effektiv, for eksempel ved at bruge lukkede kølecyklusser i nogle af vores kraftværker.

Affald
Affaldshåndtering har længe været baseret på affaldshierarkiet, men med en cirkulær tilgang skal vi tænke endnu mere over, hvordan vi skaber mere værdi og spilder færre ressourcer. Andres affald kan være en ressource for os, og omvendt.

Vi arbejder aktivt på at øge genanvendelsen, vurdere nye muligheder for at bruge materialer og produkter i længere tid, og vi designer med henblik på at minimere spild. Eksempelvis forsøger vi konstant at øge genanvendelsen af biprodukter fra vores aktiviteter, såsom aske og gips, der kan bruges til cementproduktion (gips) eller anlæggelse af veje (bundaske og granulat). Genbrug og genanvendelse er vigtige aspekter i vores nedlukningsaktiviteter, og vi arbejder proaktivt på at håndtere kommende udfordringer, f.eks. i forbindelse med affald fra vindmøllevinger og genanvendelse af solcellepaneler.

Kemikalier
Vi arbejder aktivt hen imod et ikke-giftigt miljø ved at undgå kemikalier, der har en negativ indvirkning på mennesker eller natur. For at undgå eller minimere brugen af farlige stoffer er der udarbejdet en udfasningsplan, der gælder hele Vattenfall-koncernen.

Livscyklusvurderinger (LCA; life cycle assessments) og værdikædearbejde

Vattenfall har brugt LCA'er som værktøj til at evaluere og kortlægge miljøpåvirkningen fra elproduktionsaktiviteterne i et fuldt værdikædeperspektiv siden begyndelsen af 1990'erne. LCA-tilgangen hjælper os med at prioritere ved at identificere, hvor miljøpåvirkningerne opstår, og hvor der skal træffes foranstaltninger til at reducere dem. Det er også en fordel, når man skal evaluere nye energiløsningers miljømæssige egenskaber.

På vigtige markeder kan vores kunder købe el med verificerede miljødata fra certificerede miljøvaredeklarationer (EPD; Environmental Product Declaration). En EPD er baseret på en livscyklusvurdering i henhold til internationale standarder (ISO 14025, 14040 og 14044) og angiver oplysninger pr. kWh produceret elektricitet.

Relateret indhold

Trætoppe

Miljøaspekter håndteres som en integreret del af vores forretning.

Klima er en central del af vores virksomhedsstrategi og Vattenfalls formål.

Hedepletvinge

Vi er stærkt engagerede i en lang række biodiversitetsprojekter.

Se også

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

Opladning af elbil

Vi er stærkt engagerede i at elektrificere samfundet.