Vores miljøansvar

Bæredygtig ressourceanvendelse

Vattenfall er stærkt engageret i bæredygtig ressourceanvendelse. Vi ønsker at reducere vores miljømæssige fodaftryk og bidrage til omstillingen til en cirkulær økonomi. I forhold til ressourcestyring betyder det, at vi tager højde for livscyklusaspekter, optimerer ressourceanvendelsen i alle vores aktiviteter og erstatter eller undgår at benytte farlige kemikalier.

Forbedring af ressourceeffektiviteten giver en positiv effekt på miljøet såsom reducering af udledninger, affald og spild, samtidig med at det også medfører lavere omkostninger, og det forbedrer Vattenfalls konkurrenceevne.

Livscyklusanalyser

Livscyklusanalyser (LCA'er) undersøger de miljømæssige aspekter af hele et produkt eller en serviceydelses livscyklus, fra sourcing af råmaterialer til aspekter ved udløbet af levetiden. Vattenfall har benyttet LCA'er som værktøj til evaluering og kortlægning af miljøbelastningen fra elproduktion siden tidligt i 1990'erne. Miljøbelastningen fra produktion af el er beskrevet ud fra et livscyklusperspektiv, der dækker:

 • Opførelse af kraftværker
 • Brændselsproduktion
 • Drift og vedligehold (inklusive geninvesteringer og affaldshåndtering)
 • Nedtagning af kraftværker

LCA-tilgangen hjælper os med at fastlægge prioriteringer ved at identificere, hvor der opstår miljøbelastninger og hvor det er nødvendigt at anvende foranstaltninger, der reducerer dem. Det er også fordelagtigt i forbindelse med evaluering af de miljømæssige resultater af nye energiløsninger for at sikre høje miljømæssige resultater i hele værdikæden.

Livscyklusanalyse

Læs Vattenfalls LCA (livscyklusanalyse) for elproduktion.

Miljødeklarationer

Vores kunder i de nordiske lande kan købe elektricitet med bekræftede miljødata fra certificerede miljøvaredeklarationer (EPD'er). En EPD er baseret på en livscyklusanalyse i henhold til internationale standarder (ISO 14025,14040 og 14044) og giver oplysninger om ressourceforbrug, udledninger, affaldsmængder og arealanvendelse pr. kWh produceret elektricitet.

Det overordnede formål med EPD'en er at give relevante, bekræftede og sammenlignelige oplysninger om miljøbelastningen fra vores elproduktion. Det er en gennemsigtig proces, og oplysningerne bliver gjort tilgængelige for vores kunder og andre interessenter, så de kan vurdere miljøbelastningen af deres elforbrug. Vattenfalls EPD for el omfatter også oplysninger om påvirkning af biodiversiteten og en miljørisikovurdering.

Bekræftede miljødata

En EPD (miljøvaredeklaration) giver oplysninger om ressourceforbrug, udledninger, affaldsmængder og arealanvendelse pr. kWh produceret elektricitet.

Luftfoto af skov

Vandressourcer

Vand er en vigtig ressource for Vattenfalls aktiviteter. Vattenfall stræber efter at gøre vandforbruget mere effektivt og minimere eventuelle påvirkninger fra vores aktiviteter.

I forbrænding og i kernekraftværker anvendes vand som kølemiddel i driften af anlæggene. De største mængder kølevand anvendes i vores kernekraftværker i Sverige.

I Vattenfalls vandkraftaktiviteter er vand både energikilden og det sted, hvor aktiviteterne foregår. Vandkraft spiller en væsentlig rolle som en hovedsageligt udledningsfri og vedvarende energikilde samt som en metode til at lagre energi og afbalancere produktionen fra energikilder såsom solenergi og vindenergi. Opførelsen af vandkraftværker har også haft en betydelig indvirkning på miljøet ved at ændre den naturlige gennemstrømning i vandløb og påvirke artsmangfoldigheden.

Affaldshierarki

Vattenfall læger stor vægt på at arbejde i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Affaldshierarkiet angiver muligheder for håndtering af affald, i forhold til hvad der er bedst for miljøet: forhindre, reducere, genanvende, genbruge, genindvinde, bortskaffe. På lokalt niveau udfører vi forskellige aktiviteter for at forhindre og reducere affald og spild og for at optimere genanvendelse og genbrug. I nogle anlæg produceres for eksempel varme og el ved hjælp af afbrænding af brændbart affald, som er en metode til genindvinding af affaldets energi.

Vores drift resulterer i forskellige typer affalds- og restprodukter. Forbrænding af alle faste brændsler såsom stenkul, biomasse og affald producerer aske, og forbrænding af stenkul producerer også gips. Kernekraftværker producerer radioaktivt affald. Affaldet identificeres, klassificeres og håndteres inden for rammerne af gældende national lovgivning. På lokalt niveau udfører vi forskellige aktiviteter for at forhindre og reducere affald og spild og for så vidt muligt at optimere genanvendelse og genbrug.

Affaldshåndtering

I lang tid har affaldshåndtering været baseret på affaldshierarkiet, men med den cirkulære tilgang er vi nødt til at tænke endnu mere over, hvordan vi skaber større værdi og spilder færre ressourcer. Det, som nogle anser for affald, kan være en ressource for os.

Vores affald er opdelt i tre overordnede kategorier:

 • Ikke-farligt affald (det meste af affaldet)
 • Farligt affald (f.eks. flyveaske fra affaldsforbrænding)
 • Radioaktivt affald (fra kernekraftværker)

Den måde, vi håndterer affaldet på, afhænger af affaldstypen samt love og bestemmelser. Vi gør brug af affaldshierarkiet i henhold til EU's affaldsrammedirektiv. Vi forsøger at øge genanvendelse af restprodukter, der opstår i forbindelse med vores aktiviteter.

 • Ikke-farligt affald genanvendes, når det er muligt, og hvis det ikke kan genanvendes, genindvindes eller bortskaffes det. Denne kategori omfatter blandt andet affald fra vores administrationskontorer.
 • Farligt affald genindvindes eller deponeres.
 • Affald fra opførelse og nedlukning af kraftværker, distributionsnet osv. håndteres i henhold til de respektive landes gældende lovgivning.
 • Vi fremmer genbrug og genanvendelse af byggeaffald.
 • Affald fra IT håndteres lokalt af den, der har solgt udstyret til os, eller af specialiserede virksomheder.

Restprodukter

Forbrænding af faste brændsler og røggasrensning resulterer i store mængder aske og gips – det betragtes som restprodukter. Vi genbruger aske og andre restprodukter, hvilket betyder lavere forbrug af nye ressourcer. Det reducerer også i betydelig grad den mængde aske, der skal deponeres.

Aske fra stenkulsfyrede anlæg og gips fra afsvovlning af røggas er de vigtigste restprodukter fra vores aktiviteter. Gipsen sælges til den europæiske gips- og cementindustri. Det meste af vores flyveaske fra forbrænding af stenkul bliver anvendt som bestanddel i beton. Bundaske og granulater anvendes til anlæggelse af veje.

Relateret link

Læs mere om, hvordan restprodukter fra kulkraftværker benyttes om ressourcer.

Relateret indhold

Vores tiltag for at reducere CO2-udledningerne er meget omfattende og mangeartede.

Vi er stærkt engagerede i en lang række biodiversitetsprojekter.

Se også

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

Opladning af elbil

Vi er stærkt engagerede i at elektrificere samfundet.