Blomsteräng

Så arbetar Vattenfall med biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en av de viktigaste miljöfrågorna för Vattenfall. Företaget gör kontinuerliga insatser för att förhindra eller minimera hur man påverkar den biologiska mångfalden. Miljöchef Helle Herk-Hansen förklarar varför biologisk mångfald är så viktig för Vattenfall, och vilka åtgärder som vidtas för att gynna olika arter och livsmiljöer i naturen.

helle-herk-hansen-3abc_1024x576_70.jpg

Helle Herk-Hansen, miljöchef på Vattenfall.

Varför är biologisk mångfald en viktig fråga för Vattenfall?

All energiproduktion påverkar flora och fauna och deras livsmiljöer, direkt eller indirekt, och därmed även den biologiska mångfalden. Användningen av mark och vatten kan påverka naturen och allt som lever där negativt. Infrastruktur för energiproduktion, till exempel vindkraftverk, kan skapa barriärer som inkräktar på djurens naturliga vandringsmönster.

Vattenfall har en omfattande produktportfölj som kan innebära ett otal negativa konsekvenser som vi i största möjliga omfattning försöker undvika, eller åtminstone minimera. Vi har utvecklat ett antal metoder för att lyckas nå detta mål. Skyddet av naturen och den biologiska mångfalden är ett viktigt fokusområde för oss, något som också framgår av vår miljöpolicy.

biodlare.jpg

Vattenfall samarbetar med flera organisationer som arbetar med att skydda och bevara miljön, men också sådana som fokuserar på forskning och utveckling. Företaget är till exempel en av grundarna till Business@Biodiversity Sweden, ett branschöverskridande nätverk för frågor som rör biologisk mångfald och naturkapital. Man inriktar sig på att hitta genomförbara lösningar som gör det möjligt för företag att bli lönsamma utan att påverka den biologiska mångfalden.

Vilka specifika åtgärder vidtar Vattenfall för att bevara den biologiska mångfalden?

Vi vidtar en mängd olika åtgärder för att aktivt främja olika arter och livsmiljöer, och det gäller både till lands och till havs. Vi tar hänsyn till den biologiska mångfalden redan tidigt när vi planerar för nya projekt och anläggningar så att vi kan minimera företagets inverkan på miljö och artrikedom. Vi gör detta genom att titta närmare på våra konventionella arbetssätt och ta fram ny och mer skonsam teknik. Ett exempel på detta är att vi använder sänkkistor som fundament för havsbaserade vindkraftparker eftersom installationen inte alls blir lika bullrig, detta för att skona de havslevande djur som är särskilt ljudkänsliga, till exempel tumlare.

aberdeen-suction-buckets_1024x576.jpg

I Sverige upprättar vi bevarandeområden som ger flora och fauna möjlighet att frodas i en trygg och ostörd miljö. I de fall då det är omöjligt att fullständigt förhindra negativa effekter vidtas kompenserande åtgärder, till exempel att bygga fisktrappor som ger vandrande fiskarter som exempelvis lax och öring större möjlighet att ta sig förbi vattenkraftverken. Vi har även byggt en sådan fisktrappa nära Hamburg i Tyskland. I Berlin har vi skapat stadsträdgårdar där alla har möjlighet att plantera och odla. Vi erbjuder också biodlare att skapa bisamhällen på tomter där vi har anläggningar och transformatorstationer.

Varför inriktar sig Vattenfall även på bin?

Bin är en oumbärlig del av vårt ekosystem. Vattenfalls anläggningar erbjuder idealiska förhållanden för bin, eftersom miljön runt transformatorstationerna oftast är mycket stillsam och ger bina goda möjligheter att hitta mat och pollinera växter. Därför ser Vattenfall gärna att biodlare ställer upp sina kupor här. Det är inte bara honungsbin vi vill skydda, utan även de betydligt mer hotade vildbina.

bi-boplats.jpg

Vattenfalls miljöstiftelse i Tyskland, Vattenfall Umweltstiftung ägnar sig också åt att skydda den biologiska mångfalden. Stiftelsen har redan finansierat uppförandet av flera boplatser för vildbin. De består av odlingsrör som ger bina utmärkta fortplantningsmöjligheter. Två av dessa boplatser finns vid en förskola eftersom stiftelsen också är inriktad på att sprida miljökunskap, i synnerhet till barn.

Läs mer om Vattenfalls miljöarbete

Se även

Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln
Bild från kampanjen "Kids' worries"

Vattenfalls kampanj vann finaste reklampriset

Barns oro var temat i Vattenfalls internationella reklamkampanj 2019. Nu ha kampanjen vunnit den svenska reklambranschens mest prestigefulla utmärkelse 100 Wattaren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']