Vårt samhällsansvar

Initiativ inom leveranskedjan

Vår förmåga att påverka våra leverantörer så att de tillämpar hållbara arbetsmetoder, både på första nivån och längre ned i vår leveranskedja, är begränsad om vi agerar på egen hand.

Vi anser att partnerskap och samarbeten erbjuder de största möjligheterna till positiv påverkan, och det är därför vi deltar i ett antal initiativ.

Uranium Stewardship Initiative

Tillsammans med World Nuclear Association har vi samarbetat inom ramarna för Uranium Stewardship-programmet för att definiera elva principer för att hantera strålning, hälsa och säkerhet samt miljöfrågor.

Slutresultatet är ett gemensamt policydokument, ”Sustaining Global Best Practices in Uranium Mining and Processing”, som syftar till att främja en bästa praxis och sprida dokumentet till nya medlemmar i leveranskedjan för uran. En kontrollista för gemensam revision av gruvor kompletterar policydokumentet.

Vattenfall är för närvarande en aktiv medlem i World Nuclear Association-initiativet ”Corporate Social Responsibility at Mining and Other Fuel Cycle Facilities”.

Uranium Stewardship

Läs mer om initiativet.

Buildings at Forsmark nuclear power plant

Bettercoal Initiative

Vattenfall är en grundande medlem av Bettercoal Initiative, ett globalt ideellt initiativ som startats av de största europeiska energibolagen. Målet är att förstärka företagens ansvarstagande inom leveranskedjan för kol, med fokus på själva gruvorna.

Bettercoals vision är en leveranskedja för kol som skyddar miljön, respekterar mänskliga rättigheter och bidrar positivt till människors och samhällens försörjningsmöjligheter. Bettercoals mission är att påskynda de kontinuerliga framstegen vad gäller kolgruvornas etiska, sociala och miljörelaterade resultat. Detta ska ske genom att praxis inom branschen förbättras med hjälp av engagerade intressenter och med utgångspunkt i globalt erkända principer. Vattenfalls mål är att bidra till den fortlöpande förbättringen av kolgruvornas hållbarhetsarbete.

2018 bildades två arbetsgrupper, en för Colombia och en för Ryssland, för att underlätta för köparna att kontrollera att leverantörerna implementerar planerna för kontinuerlig förbättring och för att etablera en plattform för kapacitetsförstärkning. Grupperna har också som mål att hjälpa våra leverantörer att förbättra sina hållbarhetsresultat. Vattenfall är en aktiv medlem i båda arbetsgrupperna.

Bettercoal

Läs mer om Bettercoal-initiativet.

Jänschwalde power plant

Sustainable Biomass Program

Vattenfall är en grundande medlem av Sustainable Biomassa Program (SBP) som startades 2013. SBP är ett certifieringssystem utformat för träbiomassa, framför allt i form av träpellets och träflis som båda används i stora värmekraftverk.

Målet med SBP var att utarbeta och upprätthålla en industristandard som säkerställer att den fasta biomassa som används för energiproduktion följer regelverken avseende hållbarhet och juridiska ramverk för biomassa i EU-länderna.

Från att inledningsvis ha varit ett branschspecifikt initiativ från energibolag som använder biomassa, har SBP nu börjat bli en organisation med ett större antal engagerade intressenter. Den nya ledningsstrukturen sammanför intressentgrupper från civilsamhället, biomassaproducenter och slutanvändarna av biomassa.

Initiativets vision är en leveranskedja för biomassa som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar och som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi.

Sustainable Biomass Program

Läs mer om Sustainable Biomass Program.

Lelystad power plant

Wind Europe Initiative

Under 2016 har Wind Europes hållbarhetsgrupp pekat ut hållbarhet i leveranskedjor som en mycket relevant fokuspunkt för att branschen ska kunna sänka kostnader, förekomma ändringar i regelverk, hantera risker och öka samarbetet samtidigt som man bidrar till att nå FN:s mål för hållbar utveckling.

Projektet syftar till att utforma och införa en metod för att vindkraftsbranschen ska kunna utvärdera, kontrollera och övervaka leveranskedjan. Flera uppgifter har identifierats som ska leda fram till följande:

  • Vägledande principer för vindkraftsbranschen avseende hållbarhet i leveranskedjan och ett referensramverk
  • Eventuellt en gemensam regelefterlevnadsprocess som kan inkludera framsteg som till exempel ett gemensamt frågeformulär för egenutvärdering (SAQ – Self-Assessment Questionnaire).
  • Gemensamma kapacitetsutvecklande aktiviteter och evenemang.

Utveckla en samsyn som gör det möjligt för företag som följer initiativet att använda ett kraftfullt verktyg för leveranskedjor för att styra och påverka hållbarhetsrelaterade områden.

Wind Europe Initiative

Läs mer om Wind Europe Initiative.

Wind turbine at Stor-Rotliden in northern Sweden

Relaterad information

Three Vattenfall employees

Vi samverkar med intressenter för att förstå vilka orosmoment och förväntningar som finns.

Close-up of a child with dark hair and a plaid shirt

Vi respekterar alla internationellt erkända avtal om mänskliga rättigheter.

A ship at sea

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja.

Se även

A group of children on a hill

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Var och en har ett ansvar att se till att vi iakttar hög integritet i vår verksamhet.