Vårt samhällsansvar

Initiativ inom leveranskedjan

Vår förmåga att påverka våra leverantörer så att de tillämpar hållbara arbetsmetoder, både på första nivån och längre ned i vår leveranskedja, är begränsad om vi agerar på egen hand.

Vi anser att partnerskap och samarbeten erbjuder de största möjligheterna till positiv påverkan, och det är därför vi deltar i ett antal initiativ.

World Nuclear Association

Vattenfall är sedan länge aktiv medlem i World Nuclear Association och har bland annat deltagit i Uranium Stewardship-programmet, som definierade tio principer för hantering av strålning, hälsa och säkerhet samt miljöfrågor. Det gemensamma policydokumentet, "Sustaining Global Best Practices in Uranium Mining and Processing", syftar till att upprätthålla bästa praxis och främja den bland nya medlemmar i leveranskedjan för uran. En internationellt standardiserad kontrollista för gemensam revision av gruvor kompletterar policydokumentet.

Vattenfall är för närvarande medlem i den nyligen inrättade ESG-arbetsgruppen inom World Nuclear Association.

RECOSI – Responsible Commodities Sourcing Initiative

Vattenfall är en av grundarna av Responsible Commodities Sourcing Initiative (RECOSI), en ideell organisation som inrättats av stora företag som inser att de genom att arbeta tillsammans kan ha en mycket större inverkan på att förbättra hållbarhetsprestandan i sina råvaruförsörjningskedjor.

RECOSI syftar till att driva kontinuerliga förbättringar av ansvarsfull råvaruanskaffning, arbeta med företag för att förbättra hur de producerar energiråvaror och anpassa sig till internationella bästa praxis.  RECOSI vägleder och stödjer sina medlemmar i deras due diligence-övervakning av leveranskedjor och stödjer producenter i deras förbättring av miljö, socialt ansvarstagande och styrning (ESG).

Organisationens arbete fokuserade till en början på kol, genom Bettercoal-programmet, och det har nu utökats till att omfatta naturgas. RECOSI bygger på över ett decenniums erfarenhet av att genomföra ESG-bedömningar av gruvområden och driva en internationell standard och ett garantiramverk för kol. RECOSI har Equitable Origin som sin tekniska partner och arbetar för närvarande tillsammans med intressenter för att inrätta sitt gasprogram.

RECOSI:s Bettercoal-program

År 2018 bildades två arbetsgrupper, en för Colombia och en för Ryssland, för att underlätta för köparna att kontrollera att leverantörerna implementerar planerna för kontinuerlig förbättring och för att etablera en plattform för kapacitetsförstärkning. År 2022 avbröt Bettercoal sitt arbete med ryska kolproducenter, och därmed upphörde även verksamheten i arbetsgruppen för Ryssland. Istället startades en arbetsgrupp för Sydafrika på grund av de ökande volymerna av sydafrikanskt kol som kommer in på den europeiska marknaden.

Vattenfall förblir involverat i Bettercoals huvudforum, men sedan oktober 2021 har vi på grund av de krympande kolvolymerna använt en extern tjänsteleverantör för anskaffning av kol.

Wind Europe Initiative

Wind Europes hållbarhetsgrupp har pekat ut hållbarhet i leveranskedjor som en mycket relevant fokuspunkt för att branschen ska kunna sänka kostnader, förekomma ändringar i regelverk, hantera risker och öka samarbetet samtidigt som man bidrar till att nå FN:s mål för hållbar utveckling.

Projektet syftar till att utforma och införa en metod för att vindkraftbranschen ska kunna utvärdera, kontrollera och övervaka leveranskedjan. Flera uppgifter har identifierats som har lett fram till

  • vägledande principer för vindkraftsbranschen avseende hållbarhet i leveranskedjan och ett referensramverk
  • möjlighet till en gemensam efterlevnadsprocess som kan inkludera framsteg som till exempel ett gemensamt frågeformulär för egenutvärdering (SAQ – Self-Assessment Questionnaire)
  • gemensamma kapacitetsutvecklande aktiviteter och evenemang.

Genom att utveckla en samsyn skulle företag som följer initiativet få tillgång till ett kraftfullt verktyg för att styra och påverka leveranskedjorna på hållbarhetsrelaterade områden.

Wind Europe Initiative

Läs mer om Wind Europe Initiative.

Storrotliden vindkraftverk

Solar Power Europe och Solar Stewardship Initiative

Att etablera hållbara och robusta leveranskedjor är avgörande för att möjliggöra en rättvis omställning till ren energi, enligt Solar Power Europe. Vi instämmer helt och stöder Solar Power Europes hållbarhetsarbete genom att vara aktiva medlemmar i olika arbetsflöden.

Vi är också medlem i Solar Stewardship Initiative och stöder dess principer.

Solar Stewardship Initiative

Läs mer om Solar Stewardship Initiative.

Solkraftsparken Gasselternijveen. Foto: Vattenfall/Jorrit Lousberg

Internationellt avtal för sektorn för förnybar energi

Det internationella avtalet för ett ansvarsfullt företagande inom sektorn för förnybar energi är en omfattande koalition mellan sol- och vindenergiföretag, branschorganisationer, den holländska regeringen, vetenskapsinstitutioner, intresseorganisationer och fackföreningar som har åtagit sig att göra internationella värdekedjor mer hållbara. Vattenfall deltog i det allra första mötet för några år sedan och fortsatte att driva på för att få berörda deltagare att skriva under avtalet.

Vi tror att samarbete är grundläggande för att skapa transparens och inflytande och för att kunna påverka mer än bara den juridiska efterlevnaden. Att arbeta tillsammans med kollegor och andra branschpartner är viktigt, men det som gör avtalet ännu mer värdefullt är att det bygger på att många intressenter jobbar mot samma mål. Det kommer att förbättra vår förståelse och förstärka vårt inflytande. Medan en arbetsgrupp fokuserar på due diligence och anpassar dessa åtgärder till OECD, kommer en annan arbetsgrupp att fokusera på kollektiva åtgärder för att gemensamt höja ribban i specifika frågor.

Avtal inom förnybar energi

Läs mer om det internationella avtalet.

En grupp deltagare  på undertecknandet av det ternationella avtalet för ett ansvarsfullt företagande inom sektorn för förnybar energi

First Movers Coalition

Vattenfall var 2021 med och grundade First Movers Coalition (FMC). FMC lanserades av det amerikanska utrikesdepartementet och World Economic Forum och har vuxit till att nu ha över 80 storföretag som medlemmar, däribland globala varumärken som Boeing, Deloitte, Vestas och Ford Motors.

Målet för FMC är att kommersialisera banbrytande tekniker inom svårarbetade sektorer, som måste nå globala nettonollutsläpp till 2050. Företagsmedlemmar förbinder sig att skaffa fram banbrytande material och transportlösningar till fördelaktiga priser. Denna kollektiva köpkraft skickar en kraftfull signal om marknadsefterfrågan till leverantörer och tillverkare att utveckla teknik som kan kommersialiseras i tid.

Vattenfall har fyra FMC-åtaganden: att se till att tio procent av våra totala inköp av stål respektive betong/cement är i princip utsläppsneutrala, att fem procent av våra affärsresor görs med hållbara flygbränslen och att våra leverantörer av lastbilstjänster använder utsläppsfria lastbilar senast 2030.

First Movers Coalition

Läs mer om First Movers Coalition.

Medlemmar i First Movers Coalition

Relaterad information

Pojke med svart hår tittar in i kameran

Vi respekterar alla internationellt erkända avtal om mänskliga rättigheter.

Man i skyddsutrustning klättrar på rotorblad i ett havsbaserat vindkraftverk

Arbetsmiljö och hälsa är en nyckelkomponent i att driva en hållbar verksamhet.

Två medarbetare i skyddskläder går genom en solkraftspark

Vår omvandling bör gynna samhället i stort och lokalt, och bidra till biologisk mångfald.

Se även

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Personal sitter framför bildskärmar och tittar in i kameran

Var och en har ett ansvar att se till att vi iakttar hög integritet i vår verksamhet.