Vårt samhällsansvar

Initiativ inom leveranskedjan

Vår förmåga att påverka våra leverantörer så att de tillämpar hållbara arbetsmetoder, både på första nivån och längre ned i vår leveranskedja, är begränsad om vi agerar på egen hand.

Vi anser att partnerskap och samarbeten erbjuder de största möjligheterna till positiv påverkan, och det är därför vi deltar i ett antal initiativ.

World Nuclear Association

Vattenfall är sedan länge aktiv medlem i World Nuclear Association och har bland annat deltagit i Uranium Stewardship-programmet, som definierade tio principer för hantering av strålning, hälsa och säkerhet samt miljöfrågor. Det gemensamma policydokumentet, "Sustaining Global Best Practices in Uranium Mining and Processing", syftar till att upprätthålla bästa praxis och främja den bland nya medlemmar i leveranskedjan för uran. En internationellt standardiserad kontrollista för gemensam revision av gruvor kompletterar policydokumentet.

Vattenfall är för närvarande medlem i den nyligen inrättade ESG-arbetsgruppen inom World Nuclear Association.

Bettercoal Initiative

Vattenfall är en grundande medlem av Bettercoal Initiative, ett globalt ideellt initiativ som startats av några av de största europeiska energibolagen. Målet är att förstärka företagens ansvarstagande inom leveranskedjan för kol, med fokus på gruvor.

Bettercoals vision är en kolleveranskedja som skyddar miljön, respekterar mänskliga rättigheter och bidrar på ett positivt sätt till människors och samhällets försörjningsmöjligheter. Bettercoals mission är att påskynda de kontinuerliga framstegen vad gäller kolgruvornas etiska, sociala och miljörelaterade prestationer. Deras verksamhetspraxis ska förbättras genom samverkan med intressenter och baseras på en gemensam uppsättning globalt erkända principer.

Vattenfalls mål är att bidra till den fortlöpande förbättringen av kolgruvornas hållbarhetsarbete.

Arbetsgrupp för kol

År 2018 bildades två arbetsgrupper, en för Colombia och en för Ryssland, för att underlätta för köparna att kontrollera att leverantörerna implementerar planerna för kontinuerlig förbättring och för att etablera en plattform för kapacitetsförstärkning. År 2022 avbröt Bettercoal sitt arbete med ryska kolproducenter, och därmed upphörde även verksamheten i arbetsgruppen för Ryssland. Istället startades en arbetsgrupp för Sydafrika på grund av de ökande volymerna av sydafrikanskt kol som kommer in på den europeiska marknaden.

Vattenfall förblir involverat i Bettercoals huvudforum, men sedan oktober 2021 har vi på grund av de krympande kolvolymerna använt en extern tjänsteleverantör för anskaffning av kol.

Wind Europe Initiative

Wind Europes hållbarhetsgrupp har pekat ut hållbarhet i leveranskedjor som en mycket relevant fokuspunkt för att branschen ska kunna sänka kostnader, förekomma ändringar i regelverk, hantera risker och öka samarbetet samtidigt som man bidrar till att nå FN:s mål för hållbar utveckling.

Projektet syftar till att utforma och införa en metod för att vindkraftbranschen ska kunna utvärdera, kontrollera och övervaka leveranskedjan. Flera uppgifter har identifierats som har lett fram till

  • vägledande principer för vindkraftsbranschen avseende hållbarhet i leveranskedjan och ett referensramverk
  • möjlighet till en gemensam efterlevnadsprocess som kan inkludera framsteg som till exempel ett gemensamt frågeformulär för egenutvärdering (SAQ – Self-Assessment Questionnaire)
  • gemensamma kapacitetsutvecklande aktiviteter och evenemang.

Genom att utveckla en samsyn skulle företag som följer initiativet få tillgång till ett kraftfullt verktyg för att styra och påverka leveranskedjorna på hållbarhetsrelaterade områden.

Wind Europe Initiative

Läs mer om Wind Europe Initiative.

Storrotliden vindkraftverk

Solar Power Europe och Solar Stewardship Initiative

Att etablera hållbara och robusta leveranskedjor är enligt Solar Power Europe (SPE) avgörande för att möjliggöra en rättvis omställning till ren energi. Vi håller helt med om detta och stödjer SPE i deras hållbarhetsarbete genom att delta aktivt i olika arbetsflöden. Dessutom sponsrar vi Solar Stewardship Initiative eftersom vi anser att samarbete är nödvändigt för att möta behovet av allt mer hållbara produkter när det gäller materialens och komponenternas ursprung.

Solar Stewardship Initiative

Läs mer om Solar Stewardship Initiative.

Solkraftsparken Gasselternijveen. Foto: Vattenfall/Jorrit Lousberg

Internationellt avtal för sektorn för förnybar energi

Det internationella avtalet för ett ansvarsfullt företagande inom sektorn för förnybar energi är en omfattande koalition mellan sol- och vindenergiföretag, branschorganisationer, den holländska regeringen, vetenskapsinstitutioner, intresseorganisationer och fackföreningar som har åtagit sig att göra internationella värdekedjor mer hållbara. Vattenfall deltog i det allra första mötet för några år sedan och fortsatte att driva på för att få berörda deltagare att skriva under avtalet.

Vi tror att samarbete är grundläggande för att skapa transparens och inflytande och för att kunna påverka mer än bara den juridiska efterlevnaden. Att arbeta tillsammans med kollegor och andra branschpartner är viktigt, men det som gör avtalet ännu mer värdefullt är att det bygger på att många intressenter jobbar mot samma mål. Det kommer att förbättra vår förståelse och förstärka vårt inflytande. Medan en arbetsgrupp fokuserar på due diligence och anpassar dessa åtgärder till OECD, kommer en annan arbetsgrupp att fokusera på kollektiva åtgärder för att gemensamt höja ribban i specifika frågor.

Avtal inom förnybar energi

Läs mer om det internationella avtalet.

En grupp deltagare  på undertecknandet av det ternationella avtalet för ett ansvarsfullt företagande inom sektorn för förnybar energi

First Movers Coalition

Vattenfall var 2021 med och grundade First Movers Coalition (FMC). FMC lanserades av det amerikanska utrikesdepartementet och World Economic Forum och har vuxit till att nu ha över 80 storföretag som medlemmar, däribland globala varumärken som Boeing, Deloitte, Vestas och Ford Motors.

Målet för FMC är att kommersialisera banbrytande tekniker inom svårarbetade sektorer, som måste nå globala nettonollutsläpp till 2050. Företagsmedlemmar förbinder sig att skaffa fram banbrytande material och transportlösningar till fördelaktiga priser. Denna kollektiva köpkraft skickar en kraftfull signal om marknadsefterfrågan till leverantörer och tillverkare att utveckla teknik som kan kommersialiseras i tid.

Vattenfall har fyra FMC-åtaganden: att se till att tio procent av våra totala inköp av stål respektive betong/cement är i princip utsläppsneutrala, att fem procent av våra affärsresor görs med hållbara flygbränslen och att våra leverantörer av lastbilstjänster använder utsläppsfria lastbilar senast 2030.

First Movers Coalition

Läs mer om First Movers Coalition.

Medlemmar i First Movers Coalition

Relaterad information

Anställda i skyddskläder tittar upp

Vi samverkar med intressenter för att förstå vilka orosmoment och förväntningar som finns.

Pojke med svart hår tittar in i kameran

Vi respekterar alla internationellt erkända avtal om mänskliga rättigheter.

Fartyg till havs

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja.

Se även

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Personal sitter framför bildskärmar och tittar in i kameran

Var och en har ett ansvar att se till att vi iakttar hög integritet i vår verksamhet.