Kolkraft

Vattenfalls mål är att bli fossilfritt inom en generation och klimatneutralt senast 2050.

Det innebär att vi först kommer att fasa ut kol som bränsle, därefter även naturgas.

En viktig del av Vattenfalls strategi är att minska våra egna koldioxidutsläpp. Vi satsar på utbyggnad av förnybar produktion, främst vind- och solkraft, samtidigt som vi vill hjälpa våra kunder och leverantörer att minska sina koldioxidutsläpp genom att erbjuda klimatsmarta lösningar.

Det första stora steget att avveckla kol i vår verksamhet var försäljningen av den tyska brunkolsverksamheten 2016. Det innebar att Vattenfalls årliga koldioxidutsläpp minskade från över 80 miljoner ton till omkring 23 miljoner ton, samtidigt som resurser frigjordes att öka satsningen på förnybart. Vi använder idag inte längre brunkol i vår verksamhet.

Nästa steg för att minska Vattenfalls koldioxidutsläpp är att även avveckla stenkol. I Nederländerna stängdes vårt sista kolkraftverk Hemweg 8 utanför Amsterdam i slutet av 2019. Vi kommer senast 2030 ha fasat ut även stenkol i hela vår verksamhet även i Berlin.

Tillsammans med staden Berlin har Vattenfall utvecklat en plan för att till 2030 avveckla stenkol som ännu används i en handfull värmekraftverk i staden. I Hamburg beslutade staden att köpa tillbaka värmeverksamheten från Vattenfall, inklusive några koldrivna värmekraftverk. Fjärrvärmeverksamheten i Hamburg överläts 2019.

Efter 2019 kommer Vattenfall endast att driva kraftvärmeverket Moorburg i Hamburg. Anläggningen är ett av de modernaste och mest effektiva värmekraftverken i Europa och används i huvudsak för elproduktion. Moorburg spelar fortfarande en viktig roll för Hamburgs elförsörjning för att säkerställa elleverans när den förnybara produktionen inte räcker till. Moorburg kommer dock att fasas ut senast år 2038, enligt tyska statens beslut om avveckling av kol i landet, såvida inte till exempel ett bränslebyte uppnås före detta år.

Vattenfall äger och driver för närvarande fyra koleldade värmekraftverk i Berlin och Hamburg i Tyskland:

  • Reuter och Reuter West i Berlin
  • Moabit för sameldning med biomassa i Berlin
  • Moorburg i Hamburg

Inköp av kol

Vattenfall har infört en kontrollprocess för att kunna fatta sunda och faktabaserade beslut om huruvida man ska köpa kol från en viss leverantör eller ej.

En närbild på kolbrytning

Några exempel på Vattenfalls aktiviteter för att nå klimatneutralitet

Som en del i omställningen för att nå klimatneutralitet arbetar Vattenfall aktivt för att reducera koldioxidutsläppen från vår produktion. Den allra största delen av Vattenfalls koldioxidutsläpp kommer från värmeverksamheten i framför allt Berlin.

I samarbete med staden Berlin ersätter vi kolkraftverk med moderna gasbaserade värmekraftverk eller anläggningar som använder biomassa och avfall som bränsle. Genom en rad åtgärder lyckades Vattenfall halvera koldioxidutsläppen jämfört med 1990 och tre år i förtid, år 2017, uppnå målet för ett klimatavtal som slöts med staden Berlin 2009. Utfasning av kol i Berlin är möjlig till senast 2030.

Fram till 2020 planerar Vattenfall att ersätta det stenkolseldade värmekraftverket Reuter C med en gasbaserad anläggning som även möjliggör att förnybara energislag kan användas i fjärrvärmesystemet. Elproduktion från vind lagras som värme och kan senare matas ut i fjärrvärmenätet (”power-to-heat”).

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Reaktorhall i ett kärnkraftverk

Kärnkraftsproduktion spelar en viktig roll för att understödja energiomställningen.

Vattenkraftverket Tuggen

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.