Kolkraft

Vattenfalls mål är fossilfrihet och att bli klimatneutrala senast 2040.

För att bli fossilfria behöver Vattenfall minska sina koldioxidutsläpp och därmed minska sina koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan.  Vi satsar på utbyggnad av förnybar produktion, främst vind- och solkraft, samtidigt som vi vill hjälpa våra kunder och leverantörer att minska sina koldioxidutsläpp genom att erbjuda klimatsmarta lösningar.

Det första stora steget att avveckla kol i vår verksamhet var försäljningen av den tyska brunkolsverksamheten 2016. Det innebar att Vattenfalls årliga koldioxidutsläpp minskade från över 80 miljoner ton till omkring 23 miljoner ton, samtidigt som resurser frigjordes att öka satsningen på förnybart. I dag använder vi inte längre brunkol i vår verksamhet.

2019 stängdes vårt sista kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8 nära Amsterdam, och kolkraftverket Reuter C i Berlin. Fjärrvärmeverksamheten i Hamburg överlämnades till Hamburgs stad 2019, eftersom staden beslutade att återköpa sin värmeverksamhet från Vattenfall, inklusive ett fåtal koleldade värmekraftverk.

I slutet av 2020 stoppade kraftvärmeverket Moorburg i Hamburg sin kommersiella produktion baserad på stenkol tidigare än planerat. Anläggningen behölls som reserv för potentiell nätstabilisering fram till den 30 juni 2021, men stängdes därefter helt. Den avyttrades 2023.

Nästa steg för att minska Vattenfalls koldioxidutsläpp blir att fasa ut stenkol, som idag används för att producera och leverera fjärrvärme till våra kunder i Berlin. Färdplanen för minskade koldioxidutsläpp presenterades i juni 2023 och beskriver vägen för fjärrvärme mot 40 procent förnybar energi till 2030 och helt klimatneutral värmeproduktion 2040 för Vattenfalls värmeverksamhet i Berlin.

För närvarande äger och driver Vattenfall två koleldade kraftvärmeverk i Berlin i Tyskland:

  • Reuter West
  • Moabit för sameldning med biomassa

Inköp av kol

Vattenfall har infört en kontrollprocess för att kunna fatta sunda och faktabaserade beslut om huruvida man ska köpa kol från en viss leverantör eller ej.

Skophjul för grävning av kol

Några exempel på Vattenfalls aktiviteter för att nå klimatneutralitet

Som en del i omställningen för att nå klimatneutralitet arbetar Vattenfall aktivt för att reducera koldioxidutsläppen från vår produktion. Idag kommer den stora majoriteten av Vattenfalls koldioxidutsläpp från produktion av fjärrvärme åt våra kunder, framför allt i Berlin.

I Berlin förlitar sig Vattenfall på en bred mix av tekniker och bränslen, inklusive power-to-heat, spillvärmeutnyttjande genom storskaliga värmepumpar, värmelagring, hållbar biomassa, termisk avfallsanvändning, geotermisk potential och moderna gaseldade kraftverk som enligt plan ska vara ”vätgasfärdiga”.

Genom en rad åtgärder lyckades Vattenfall halvera koldioxidutsläppen i Berlin jämfört med 1990 och tre år i förtid, år 2017, uppnå målet för ett klimatavtal som slöts med staden Berlin 2009. Utfasning av kol i Berlin är möjlig till senast 2030.

2019 togs det stenkolseldade kraftverket Reuter C och ett av Europas största värmekraftverk ur drift på den närliggande Reuter West-anläggningen. Detta gör det möjligt att integrera förnybara energikällor i fjärrvärmesystemet, eftersom det möjliggör användning av förnybar el för att producera värme till det lokala fjärrvärmenätet.

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Interiör av en reaktor i ett kärnkraftverk

Kärnkraft spelar en viktig roll i energiomställningen.

Tuggen vattenkraftverk, Sverige

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Se även

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Ett bi på en gul blomma framför solpaneler

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.