Kolkraft

Vattenfalls mål är att bli fossilfria inom en generation och klimatneutrala senast 2040.

Vi har fasat ut en mycket stor andel kol som bränsle, vilket följs av utfasning av naturgas.

En viktig del av Vattenfalls strategi är att minska våra egna koldioxidutsläpp. Vi satsar på utbyggnad av förnybar produktion, främst vind- och solkraft, samtidigt som vi vill hjälpa våra kunder och leverantörer att minska sina koldioxidutsläpp genom att erbjuda klimatsmarta lösningar.

Det första stora steget att avveckla kol i vår verksamhet var försäljningen av den tyska brunkolsverksamheten 2016. Det innebar att Vattenfalls årliga koldioxidutsläpp minskade från över 80 miljoner ton till omkring 23 miljoner ton, samtidigt som resurser frigjordes att öka satsningen på förnybart. Vi använder idag inte längre brunkol i vår verksamhet.

2019 stängdes vårt sista kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8 nära Amsterdam, och kolkraftverket Reuter C i Berlin. Fjärrvärmeverksamheten i Hamburg överlämnades till Hamburgs stad 2019, eftersom staden beslutade att återköpa sin värmeverksamhet från Vattenfall, inklusive ett fåtal koleldade värmekraftverk.

I slutet av 2020 stoppade kraftvärmeverket Moorburg i Hamburg sin kommersiella produktion baserad på stenkol tidigare än planerat. Anläggningen behölls som reserv för potentiell nätstabilisering fram till den 30 juni 2021, men stängdes därefter helt. Den avyttrades 2023.

Nästa steg för att minska Vattenfalls koldioxidutsläpp blir att fasa ut stenkol, som idag endast används i vår värmeverksamhet i Berlin. Tillsammans med staden Berlin har Vattenfall utvecklat en plan för att till 2030 avveckla stenkol som ännu används i två koleldade kraftvärmeverk i staden.

För närvarande äger och driver Vattenfall två koleldade kraftvärmeverk i Berlin i Tyskland:

  • Reuter West
  • Moabit för sameldning med biomassa

Inköp av kol

Vattenfall har infört en kontrollprocess för att kunna fatta sunda och faktabaserade beslut om huruvida man ska köpa kol från en viss leverantör eller ej.

En närbild på kolbrytning

Några exempel på Vattenfalls aktiviteter för att nå klimatneutralitet

Som en del i omställningen för att nå klimatneutralitet arbetar Vattenfall aktivt för att reducera koldioxidutsläppen från vår produktion. Den allra största delen av Vattenfalls koldioxidutsläpp kommer från värmeverksamheten i framför allt Berlin.

I samarbete med staden Berlin ersätter vi kolkraftverk med moderna gasbaserade värmekraftverk eller anläggningar som använder biomassa och avfall som bränsle. Genom en rad åtgärder lyckades Vattenfall halvera koldioxidutsläppen jämfört med 1990 och tre år i förtid, år 2017, uppnå målet för ett klimatavtal som slöts med staden Berlin 2009. Utfasning av kol i Berlin är möjlig till senast 2030.

2019 togs det stenkolseldade kraftverket Reuter C ur drift och Europas största värmekraftverk togs i drift på den närliggande Reuter West-anläggningen. Detta gör det möjligt att integrera förnybara energikällor i fjärrvärmesystemet, eftersom el från vind används för att generera värme som matas in i fjärrvärmenätet.

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Reaktorhall i ett kärnkraftverk

Kärnkraftsproduktion spelar en viktig roll för att understödja energiomställningen.

Vattenkraftverket Tuggen

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Se även

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Trädtoppar i grodperspektiv

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.