Policyer och ledning

Vattenfall beaktar hållbarhet i alla aktiviteter och beslut.

Hållbarhet är fullständigt integrerat i Vattenfalls koncernstrategi, målformulering, beslutsfattande och riskhantering. Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i Vattenfalls ledningssystem och tillämpas inom hela företaget och i alla dess regioner. 

Vägledande policyer 

Vattenfalls löfte är att beakta hållbarhet i alla våra aktiviteter och beslut. Vår hållbarhetspolicy bygger på FN:s Global Compact-principer (UNGC), de prioritetsområden som Vattenfalls ägare (den svenska staten) har valt, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt andra riktlinjer och normer.

Hållbarhetspolicy

För Vattenfall innebär hållbarhet att ta ansvar för framtida generationer genom att bidra till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt sett. Vi har en tydlig kommunikation kring hur vi bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Tillgång till prisvärd energi är en förutsättning för att samhället ska fungera och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi är därför fast beslutna om att möta samhällets behov genom att tillhandahålla energi på ett tillförlitligt och hållbart sätt. Vi ser ständigt över det sätt vi arbetar på och integrerar hållbarhetsfrågor i allt vi tar oss för.

Miljöpolicy

Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan. Vi anser att kontinuerlig förbättring av miljöprestandan inom alla delar av verksamheten är en förutsättning för en sund affärsutveckling. Miljötänkande är därför en given del i vår dagliga verksamhet, och våra resultat bygger på att alla våra medarbetare hjälper till. Vattenfalls miljöpolicy tillhandahåller grunden för miljöledningssystemet som i sin tur är anpassat efter erkända standarder som ISO 14001 och EMAS.

Policy för mänskliga rättigheter

Vi lovar att respektera mänskliga rättigheter i vår leveranskedja, vår verksamhet och i de samhällen där vi bedriver verksamhet. Vi arbetar på ett systematiskt sätt med att identifiera, bedöma och hantera risker och konsekvenser gällande mänskliga rättigheter genom due diligence-processer, och vårt mål är att kontinuerligt förbättra dessa. Detta är en pågående resa där vi till stor del tar oss framåt genom att öka medvetenheten kring frågor gällande mänskliga rättigheter bland våra medarbetare och andra intressenter.

Avsiktsförklaring gällande slaveri och människohandel

Vi har tagit fram en avsiktsförklaring gällande slaveri och människohandel i enlighet med UK Modern Slavery Act, som innehåller mer information om våra åtgärder, med fokus på leveranskedjan. Läs mer på vår sida om slaveri och människohandel.

Vi baserar vårt agerande på uppförandekoden

Uppförandekoden beskriver det beteende som förväntas av Vattenfalls medarbetare och vad våra intressenter och samhället kan förvänta sig av Vattenfall. Koden för uppförande och integritet gäller alla Vattenfalls medarbetare och alla företag som ingår i Vattenfallkoncernen. Alla medarbetare ska fatta beslut i enlighet med Vattenfalls kod för uppförande och integritet. Vattenfalls uppförandekod definierar principer som främjar ett sunt och ansvarsfullt sätt att göra affärer.

Uppförandekod för leverantörer

Vårt ansvar och löfte att agera hållbart gäller inte bara inom vår verksamhet utan omfattar även vår leveranskedja, våra affärspartners och leverantörer. Vattenfall samarbetar endast med partners som åtar sig att göra affärer i enlighet med internationella hållbarhetsstandarder enligt vad som framgår av vår uppförandekod för leverantörer. Vi förväntar oss att våra leverantörer alltid tillämpar en minimistandard gentemot sina underentreprenörer och underleverantörer, och alltid strävar efter att tillämpa internationell bästa praxis för branschen.

Arbetsmiljöpolicy

Säkerhet är ett prioriterat område för Vattenfall, vilket också framgår av det faktum att säkerhet är en av Vattenfalls upplevelseprinciper. Vi strävar efter att skapa en sund och säker arbetsplats för våra medarbetare och entreprenörer genom att bedriva ett systematiskt och proaktivt arbetsmiljöarbete i enlighet med principerna i OHSAS 18001.

Vattenfalls långsiktiga mål är noll olycksfall, ingen arbetsrelaterad ohälsa och att alla medarbetare ska vara friska, engagerade och motiverade.

Ledningsprocesser

Vattenfalls koncernchef är den som är huvudansvarig för Vattenfalls hållbarhetsarbete och dess effekter. Alla policyer godkänns också av styrelsen. Samtliga affärsområden på Vattenfall ansvarar för att inkludera hållbarhet i sin verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy

Vi hanterar hälsa och säkerhet på ett systematiskt och proaktivt sätt.

En Vattenfall-anställd vid ett vattenkraftverk på vintern

Relaterad information

Närbild på sjöis

Läs Vattenfalls avsiktsförklaring gällande slaveri och människohandel.

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

Ombyggnad av Slussen i Stockholm.

Vår strategi återspeglar FN:s mål för hållbar utveckling.

Se även

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.