Kärnkraft

Kärnkraftsproduktion spelar en viktig roll för att understödja energiomställningen. 

Kärnkraften är en viktig kraftkälla med låga koldioxidutsläpp och som spelar en viktig roll för energiomställningen. Den understödjer elförsörjningen till vardags och den fortsatta elektrifieringen av samhället med fossilfri kraft. Kärnkraften kommer att fortsätta spela en viktig roll för Sverige i årtionden framöver eftersom den är en klimatneutral och kostnadseffektiv källa till baskraft.

Vattenfall är storägare av kärnkraft i Nordeuropa och har omfattande erfarenhet av att driva kärnkraftverk, avveckla dem och hantera radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Kärnkraftssäkerhet är alltid det viktigaste för oss. Vattenfall äger sju reaktorer som är i kommersiell drift i Sverige. Dessa finns på Ringhals och Forsmark. Vattenfall äger dessutom tyska kärnkraftverk som är på väg att avvecklas på grund av politiska beslut.

2018 stod kärnkraften för 42 % av Sveriges elproduktion. Vattenfalls kärnkraftsreaktorer Ringhals och Forsmark producerade 55,2 TWh av företagets totala elproduktion på 130,3 TWh.

Vattenfall äger tio kärnkraftsreaktorer. Sju av reaktorerna finns i Sverige (fyra på Ringhals och tre på Forsmark) och resterande tre finns i Tyskland (Brunsbüttel, Krümmel och en minoritetsandel i Brokdorf). Den tyska regeringen har beslutat att fasa ut kärnkraften. Vattenfalls kärnkraftstillgångar i Tyskland kommer att avvecklas i enlighet med detta beslut.

Vattenfall har beslutat att stänga reaktorerna Ringhals 1 och 2 år 2020 respektive 2019. Under tio års tid har Vattenfall investerat i omfattande moderniseringsprogram så att Ringhals 3 och 4 samt Forsmark 1, 2 och 3 nu kan användas under flera årtionden till.

Inköp av kärnbränsle

Vi har som mål att sätta och upprätthålla höga standarder vad gäller inköp av bränsle. Leverantörer av kärnbränsle kontrolleras och godkänns av Vattenfall innan de får göra några leveranser.

En anställd vid ett kärnkraftverk

Vill du veta mer om kärnkraft?

Medarbetare på Distribution vid elledningar i Randijaur

Vilka miljöhot finns med kärnkraft?

Utsikt över snöiga träd i en dal

Är kärnkraft en dålig energikälla?

Hantering av kärnavfall

Högaktivt radioaktivt avfall med lång halveringstid, som i huvudsak består av använt kärnbränsle, måste inneslutas mycket omsorgsfullt vid hantering och transport. Det tar omkring 100 000 år för radioaktiviteten att börja sjunka till de nivåer som finns naturligt i uranmalmen som bränslet ursprungligen hämtades ifrån. Det avfall som uppstår vid drift av kärnkraftverk klassas som radioaktivt om det har kontaminerats eller aktiverats under processen.

Hantering av kärnavfall i Sverige

I Sverige tilldelas kärnavfall en av fyra nivåer, och beroende på halten radionuklider i avfallet klassas det också som långlivat eller kortlivat avfall. Det svenska avfallshanteringssystemet har utvecklats av SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, ett företag som ägs av de svenska kärnkraftföretagen. Systemet består av flera slutförvaringsanläggningar för olika typer av avfall baserat på dess aktivitet och livstid. Myndigheterna har tillsynsansvaret över slutförvaringen av använt kärnbränsle.

Säkerhetsarbetet vid Vattenfalls anläggningar i Sverige står under tillsyn av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hantering av kärnavfall i Tyskland

2016 godkände tyska förbundsdagen en lag som innebar att ansvaret för mellan- och slutförvaring av kärnavfall övergick till staten. I gengäld skulle kärnkraftsoperatörerna göra betalningar till en offentlig fond.

Hittills finns det vare sig ett slutförvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall eller för använt kärnbränsle. Ett slutförvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall håller på att byggas i en tidigare järnmalmsgruva (Schacht Konrad) och förväntas bli tillgängligt 2027. Tills dess lagras avfallet i mellanlager vid kärnkraftverken. En särskild förvaringsanläggning håller på att uppföras vid vårt kärnkraftverk Brunsbüttel, och det ska öppna 2020. Vi har också ansökt om tillstånd för att uppföra en liknande förvaringsanläggning vid vårt kärnkraftverk Krümmel.

Processen för att hitta en plats att placera slutförvaret för det använda kärnbränslet pågår. Fram till dess en sådan förvaringsplats blir tillgänglig lagras det använda kärnbränslet i mellanlager som finns vid alla kärnkraftverk. När det gäller Brunsbüttel pågår fortfarande tillståndsförfarandet eftersom en domstol har avgjort att det ursprungliga medgivandet var ogiltigt.

Säkerhetsarbetet vid Vattenfalls anläggningar i Tyskland står under tillsyn av Schleswig-Holsteins socialministerium.

Våra kraftverk

Ta reda på mer om Vattenfalls kraftverk och fakta om hur mycket el och värme vi producerar.

Kärnkraft och miljön

Koldioxidutsläppen från kärnkraft är låga under hela livscykeln. Högaktivt avfall, som använt kärnbränsle, måste lagras i säkra förvar under en oerhört lång tid. Anläggningarna måste uppfylla kraven för strålskydd i upp till 100 000 år. Det är operatörens ansvar att ha tillförlitliga lösningar för hantering av kärnavfallet på plats.

Brytning av det uran som krävs för att tillverka kärnbränsle påverkar naturen. Moderna gruvbrytningsmetoder innebär att landskapet kan återställas när brytningen upphör. För att bygga nya kärnkraftverk måste energiintensiva material användas, till exempel metall och betong, men så snart kraftverket tagits i drift släpper det ut extremt små mängder koldioxid.

För att få en fullständig översikt över kärnkraftens totala utsläpp har vi tagit fram en certifierad miljövarudeklaration (EPD). Den här typen av deklarationer uppdateras regelbundet, och de hjälper oss att avgöra vilka insatser vi behöver genomföra framöver för att fortsätta reducera våra utsläpp.

Miljödeklaration för kärnkraft

En certifierad miljövarudeklaration ger en översikt över kärnkraftens totala utsläpp.

En närbild på kärnkraftverket i Forsmark

Avveckling av kärnkraft

Vattenfall har bildat den nya affärsenheten Nuclear Decommissioning för att kunna genomföra en säker och effektiv avveckling av reaktorer i Tyskland och Sverige. Arbetet med att skaffa tillstånd för ett svenskt slutförvar för använt kärnbränsle pågår som planerat. Nästa steg blir att få regeringens godkännande av SKB:s ansökan. Denna ansökan gäller både platsen för framtida förvaring i Forsmark och den så kallade KBS-3-metoden som ska fungera som ett internationellt rättesnöre för slutförvaring av kärnbränsle. Metoden är resultatet av över 30 års forskning och testning som SKB har utfört.

Relaterad information

Vattenkraftverket Tuggen

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Kraftverket i Uppsala

Avfall kan användas som bränsle i stället för att skickas till deponi.

Se även

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.