Vattenkraft

Vattenkraften spelar en viktig roll både inom Vattenfalls produktion och i det europeiska energisystemet.

Under de kommande 20 åren ska all svensk vattenkraft miljöprövas och förses med moderna miljövillkor. Inför den omprövningen kommer många av de initiativ vi har arbetat med för att minska vattenkraftens negativa effekter på ekosystem och biologisk mångfald att vara viktiga samtidigt som vi kan minimera påverkan på elproduktionen. Den flexibla vattenkraften är viktig i ett energisystem som i allt högre utsträckning består av vind- och solkraft. Vattenfall har sekellånga traditioner av vattenkraftsverksamhet och har fortfarande en ledande ställning inom utvecklingen av vattenkraft i Sverige. Vattenkraft är ett av våra viktigaste områden, och vi är öppna för de tillväxtmöjligheter som finns i Europa.

Vattenfall har även utvecklat en klimatsmart vattenbyggnadsbetong med mindre cementinnehåll som kan minska koldioxidutsläppen med runt en fjärdedel. Den nya betongen används nu vid bygget av en helt ny damm i Lilla Edet i Göta älv.

Vår vattenkraftsverksamhet

Vi äger och driver ett hundratal vattenkraftverk, varav de flesta finns i Sverige och en del finns i Finland, Tyskland och Nederländerna. Vattenkraft står för en stor andel av Vattenfalls totala elproduktion, och det är ett av de viktigaste förnybara energislagen såväl inom Vattenfalls produktion som i det europeiska energisystemet.

Sammankoppling är av största vikt för energiomställningen

Att koppla ihop vattenkraften i Norden med närliggande system, till exempel vind- och solkraft, erbjuder flexibel och gränsöverskridande kapacitet, leveranssäkerhet, bättre marknadsstabilitet och möjliggör planerna på mer förnybart. En viktig faktor är att detta är en utmärkt lösning för att klara av större mängder oregelbunden förnybar produktion både i Tyskland och Storbritannien. När det produceras lite förnybar energi på kontinenten och i Storbritannien kan nordisk vattenkraft exporteras och därmed minska beroendet av flexibla fossila bränslen på dessa marknader. När det produceras för mycket förnybart på kontinenten och i Storbritannien kan man vända på flödet för att i stället utnyttja deras produktion på den nordiska marknaden och på så vis lösa situationer med överkapacitet.

Vattenkraft – en balanserande kraft

Vattenkraftverk kan användas för att generera såväl baskraft (den mängd el som alltid behövs) som reglerkraft (elproduktion som kan startas snabbt för att möta variationer i efterfrågan).

Ett problem med el är att det är svårt att lagra i någon större utsträckning. Att lagra vatten är betydligt enklare. Vattenmagasin bredvid vattenkraftverk fungerar som stora ”batterier”, där potentiell energi kan lagras under de tider på året då vatteninflödet är högt och efterfrågan på el är låg. Den lagrade energin kan sedan användas när efterfrågan är som störst.

Den flexibla vattenkraften och dess enorma vattenfyllda magasin kan fungera som ett enormt ”grönt” batteri både för den nordiska regionen och internationellt. De nordiska vattenmagasinen rymmer hälften av Europas totala lagrade vattenvolymer och kan därför erbjuda en fullständigt unik flexibilitet oavsett tidsperiod – allt från sekunder till månader – och står dessutom för nätstabiliserande insatser i Norden.

Våra kraftverk

Ta reda på mer om Vattenfalls kraftverk och fakta om hur mycket el vi producerar.

Hur påverkar vattenkraft miljön?

Vattenkraften medför i stort sett inte några utsläpp som påverkar klimatet eller miljön under pågående produktion. Däremot uppstår utsläpp från byggnationen av kraftverk och när kraftverken underhålls. För att ha kontroll på dessa utsläpp har Vattenfall utfört livscykelanalyser (LCA:er) i över 20 år. Dessa livscykelanalyser har förfinats under årens lopp, och vi kan nu erbjuda våra kunder en mer detaljerad analys av vår miljöpåverkan i form av en certifierad miljövarudeklaration (EPD).

Vi genomför många olika initiativ i syfte att minska vattenkraftens negativa inverkan på ekosystem och biologisk mångfald med målet att maximera de ekologiska fördelarna samtidigt som påverkan på elproduktionen minskas. Bland dessa aktiviteter finns forskningsstudier av fisk som vandrar nedströms vid vår forskningsanläggning i Älvkarleby, åtgärder för att göra det lättare för lax och öring att vandra förbi Stornorrfors vattenkraftverk och vi utvecklar nya sätt att locka fiskarna till fiskpassagerna så att vandringsvägarna blir funktionella.

Miljövarudeklaration

Vi tar fram certifierade miljövarudeklarationer (EPD) för att utvärdera påverkan från projekt. Länkarna leder till sidor på engelska.

Hållbarhetsredovisning

I den här redovisningen kan du läsa mer om vårt arbete inom hållbarhet och miljö.

Soderfors Vattenkraft

Projekt inom vattenkraft

Varje år gör vi större och mindre förnyelser i våra anläggningar.

Nyheter om vattenkraft

Dammbygget i Lilla Edet

Höga flöden påverkar dammbygget i Lilla Edet

Högt vattenflöde i Göta älv innebär att Vattenfall nu måste anpassa fångdammen vid dammbygget i Lilla Edet för att vid behov kunna släppa igenom större volymer vatten. Det innebär en paus av...

Läs hela artikeln
Vatten i en fors

Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i Ajaure vattenkraftstation

Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i förnyelse och modernisering av Ajaure vattenkraftstation i Umeälven, i Västerbotten.

Läs hela artikeln
Vattenfall Logo

Kommentar: Svenska Kraftnät har beslutat om sanktionsavgift mot Vattenfall Vattenkraft 

Svenska Kraftnät, SvK, har beslutat att Vattenfall Vattenkraft AB ska betala en sanktionsavgift på 33 MSEK för administrativa brister i efterlevnaden av säkerhetsskyddsl...

Läs hela artikeln

Framtidens vattenkraft

Det är osannolikt att vi bygger några nya vattenkraftverk i Sverige, men det är möjligt att öka kapaciteten hos de befintliga anläggningarna. Genom ökad flexibilitet, investeringar i ny teknik och riktade miljöåtgärder behåller Vattenfalls vattenkraftverk sin vitala roll som hörnstenar i ett nordiskt och europeiskt energisystem där andelen förnybar energi kontinuerligt ökar. Vattenfall är en av Europas största operatörer, vilket ger oss en tydlig konkurrensfördel.

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Solpaneler på taket till ett flerfamiljshus

Solpaneler kommer att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

Kran som plockar upp flis

Biomassa är förnybart och kan användas för att producera både värme och el.

Se även

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.