Vattenkraft

En ökning av den flexibla vattenkraftens kapacitet är på gång.

Vattenkraft är det överlägset största förnybara energislaget inom EU.

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv, erbjuder leveranssäkerhet och släpper ut väldigt lite koldioxid. Den flexibla vattenkraften är viktig i ett energisystem som i allt högre utsträckning består av vind- och solkraft. Vattenfall har sekellånga traditioner av vattenkraftsverksamhet och har fortfarande en ledande ställning inom utvecklingen av vattenkraft i Sverige. Vattenkraft är ett av våra viktigaste områden, och vi är öppna för de tillväxtmöjligheter som finns i Europa.

Vår vattenkraftsverksamhet

Vi äger och driver ett hundratal vattenkraftverk, varav de flesta finns i Sverige och en del finns i Finland, Tyskland och Nederländerna. Vattenkraft står för en stor andel av Vattenfalls totala elproduktion, och det är det viktigaste förnybara energislaget såväl inom Vattenfalls produktion som i det europeiska energisystemet.

Sammankoppling är av största vikt för energiomställningen

Att koppla ihop vattenkraften i Norden med närliggande system, till exempel vind- och solkraft, erbjuder flexibel och gränsöverskridande kapacitet, leveranssäkerhet, bättre marknadsstabilitet och möjliggör planerna på mer förnybart. En viktig faktor är att detta är en utmärkt lösning för att klara av större mängder oregelbunden förnybar produktion både i Tyskland och Storbritannien. När det produceras lite förnybar energi på kontinenten och i Storbritannien kan nordisk vattenkraft exporteras och därmed minska beroendet av flexibla fossila bränslen på dessa marknader. När det produceras för mycket förnybart på kontinenten och i Storbritannien kan man vända på flödet för att i stället utnyttja deras produktion på den nordiska marknaden och på så vis lösa situationer med överkapacitet.

Vattenkraft – en balanserande kraft

Vattenkraftverk kan användas för att generera såväl baskraft (den mängd el som alltid behövs) som reglerkraft (elproduktion som kan startas snabbt för att möta variationer i efterfrågan).

Ett problem med el är att det är svårt att lagra i någon större utsträckning. Att lagra vatten är betydligt enklare. Vattenmagasin bredvid vattenkraftverk fungerar som stora ”batterier”, där potentiell energi kan lagras under de tider på året då vatteninflödet är högt och efterfrågan på el är låg. Den lagrade energin kan sedan användas när efterfrågan är som störst.

Den flexibla vattenkraften och dess enorma vattenfyllda magasin kan fungera som ett enormt ”grönt” batteri både för den nordiska regionen och internationellt. De nordiska vattenmagasinen rymmer hälften av Europas totala lagrade vattenvolymer och kan därför erbjuda en fullständigt unik flexibilitet oavsett tidsperiod – allt från sekunder till månader – och står dessutom för nätstabiliserande insatser i Norden.

Våra kraftverk

Ta reda på mer om Vattenfalls kraftverk och fakta om hur mycket el vi producerar.

Hur påverkar vattenkraft miljön?

Vattenkraften är det främsta förnybara energislaget i EU som i stort sett inte medför några utsläpp som påverkar klimatet eller miljön under pågående produktion. Däremot uppstår utsläpp från byggnationen av kraftverk och när kraftverken underhålls. För att ha kontroll på dessa utsläpp har Vattenfall utfört livscykelanalyser (LCA:er) i över 20 år. Dessa livscykelanalyser har förfinats under årens lopp, och vi kan nu erbjuda våra kunder en mer detaljerad analys av vår miljöpåverkan i form av en certifierad miljövarudeklaration (EPD).

Vi genomför många olika initiativ i syfte att minska vattenkraftens negativa inverkan på ekosystem och biologisk mångfald med målet att maximera de ekologiska fördelarna samtidigt som påverkan på elproduktionen minskas. Bland dessa aktiviteter finns forskningsstudier av fisk som vandrar nedströms vid vår forskningsanläggning i Älvkarleby, åtgärder för att göra det lättare för lax och öring att vandra förbi Stornorrfors vattenkraftverk och vi utvecklar nya sätt att locka fiskarna till fiskpassagerna så att vandringsvägarna blir funktionella.

Miljödeklaration för vattenkraft

Den certifierade miljövarudeklarationen för vattenkraft erbjuder en detaljerad analys av vår miljöpåverkan.

Dammen och kraftverket i Porsi

Hållbarhetsredovisning

I den här redovisningen kan du läsa mer om vårt arbete inom hållbarhet och miljö.

Vattenkraftverket i Söderfors

Vårt arbete med biologisk mångfald

Se filmen om hur Vattenfall arbetar för att öka den biologiska mångfalden i utbyggda vattendrag samtidigt som påverkan på vattenkraftproduktionen blir minimal.

Restaurering av Juktån

Restaureringen av Juktån är ett samverkansprojekt mellan Vattenfall, Umeå universitet, Samverkan Umeälven och Vattenregleringsföretagen. Se mer i den här filmen.

Nyheter om vattenkraft

Akkats vattenkraftverk

Delta i webbinarium 1 november om Vattenkraften och miljön

Vattenkraften har stått i fokus under de senaste åren. Elektrifieringen av industri- och transportsektorn, mer sol och vind i vårt elsystem ger vattenkraften en nyckelroll även i framtiden.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Kommentar SVT Uppdrag Granskning: Ål och vattenkraft – en komplex målkonflikt utan enkla lösningar

Uppdrag Granskning sände den 20 oktober ett reportage om ålens livsbetingelser i ett samhälle som är i starkt behov av reglerbar och fossilfri vattenkraft. Även om den bild som framställs i ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Orthex-produkter

Fossilfri energi från Vattenfall möjliggör minskade utsläpp i Orthex produktion

Vattenfall kommer att leverera 100 procent fossilfri el från vattenkraft till Orthex fabriker i Sverige och Finland.

Läs hela artikeln

Framtidens vattenkraft

Det är osannolikt att vi bygger några nya vattenkraftverk i Sverige, men det är möjligt att öka kapaciteten hos de befintliga anläggningarna. Genom ökad flexibilitet, investeringar i ny teknik och riktade miljöåtgärder behåller Vattenfalls vattenkraftverk sin vitala roll som hörnstenar i ett nordiskt och europeiskt energisystem där andelen förnybar energi kontinuerligt ökar. Vattenfall är en av Europas största operatörer, vilket ger oss en tydlig konkurrensfördel.

Energitriangeln

I samhällets energiförsörjning måste man sträva efter balans mellan tre viktiga faktorer: konkurrenskraft, leveranssäkerhet samt miljö och klimat. Inget enskilt energislag är perfekt ur alla dessa tre synvinklar.

Klimat och miljö

Vattenkraft är ett förnybart energislag som i stort sett inte medför några klimat- eller miljöpåverkande utsläpp alls. Vattenkraftverk innebär dock stora ingrepp i landskapet och påverkar ekosystemen i berörda vattendrag. Vattenkraftverk kan också påverka djur- och växtliv i närheten.

Leveranssäkerhet

Vattenkraftverk ger stabil och storskalig elproduktion, men produktionsnivåerna är beroende av hur mycket nederbörd som faller. Vattenkraft fungerar även som reglerkraft eftersom produktionskapaciteten kan ändras snabbt för att kompensera för skillnader i produktion och förbrukning i elnätet.

Konkurrenskraft

Vattenkraft medför inga bränslekostnader och produktionskostnaderna är låga. Stora investeringar krävs för att bygga ett vattenkraftverk, men den ekonomiska livslängden är lång.

All el vi säljer i Sverige är fossilfri

Soluppgång över en sandstrand

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Solpaneler på ett tak

Solpaneler kommer att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

En medarbetare på Idbäcksverket observerar en kran som lyfter biomassa

Biomassa är förnybart och kan användas för att producera både värme och el.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.