Vores sociale ansvar

Menneskerettigheder

Vi anerkender, at vi har et ansvar for at respektere alle internationalt anerkendte menneskerettigheder, og at vi er i en position, hvor vi kan påvirke menneskerettighedsproblemer på positiv vis. Hos Vattenfall er vi ansvarlige for at identificere, forhindre, minimere og råde bod på potentielle og faktiske negative indvirkninger på menneskerettighederne i hele vores værdikæde.

Vores forpligtelse

Vi baserer vores arbejde på FN's Global Compact-initiativ (FN's retningslinjer for virksomhedernes samfundsansvar), Den Internationale Arbejdsorganisation ILO's kernekonventioner, OECD's Guidelines for Multinational Enterprises (OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder), FN's Guiding Principles on Business and Human Rights (FN's vejledende principper for beskyttelse mod virksomheders krænkelse af menneskerettighederne) samt den internationale menneskerettighedslov. Vores stærke engagement i at respektere menneskerettighederne er udtrykkeligt angivet i vores kodeks for adfærd og integritet, adfærdskodekset for leverandører og i vores erklæring om slaveri og menneskerettigheder (i overensstemmelse med den britiske Modern Slavery Act) og i vores politik om menneskerettigheder.

Menneskerettighedsemner drøftes årligt i bestyrelsen og koncernledelsen.

Vigtigste risici

Vi identificerer, vurderer og håndterer systematisk menneskerettighedsmæssige risici og påvirkninger ved hjælp af due diligence-processer, der dækker vores egne aktiviteter samt sourcing og indkøb.

Den nyeste screening viste, at de indirekte risici i forbindelse med menneskerettigheder findes i vores forsyningskæde i højrisikolande, inden for områderne arbejdsforhold og lokalsamfunds levevilkår.

Direkte risici i forbindelse med menneskerettigheder handler primært om arbejdsforhold hos entreprenører, lokalsamfunds levevilkår, oprindelige befolkningsgrupper og beskyttelse af privatlivet, dvs. persondata og personlige oplysninger.

Vattenfalls kodeks for adfærd og integritet definerer, hvordan vi agerer med integritet internt i virksomheden i forbindelse med vores forretninger. Der er etableret en whistleblowingfunktion for medarbejdere, konsulenter, entreprenører og leverandører med henblik på rapportering af alvorlige uregelmæssigheder, der vedrører Vattenfall.

Whistleblowing

Vattenfalls Whistleblowing Channel er tilgængelig døgnet rundt, 365 dage om året.

Profil af en kvinde, der kigger ud af et vindue

Forventninger til vores leverandører

Vi stræber efter at samarbejde med andre, som også har forpligtet sig til at drive forretning på en etisk sund vis. Vores adfærdskodeks for leverandører (CoCfS; Code of Code for Suppliers) definerer Vattenfalls krav og forventninger til leverandører i forhold til bæredygtighed.

Det inkluderer kravet om, at vores leverandører skal overholde FN's Global Compact-initiativ (UNGC). Vores adfærdskodeks for leverandører omhandler også specifikt moderne slaveri og menneskehandel. En del af adfærdskodekset for leverandører inkluderer specifikke klausuler vedrørende udvikling og involvering af lokalsamfund, børnearbejde og unge ansatte, moderne slaveri og tvangsarbejde, arbejdstid, aflønning og goder, arbejdsmiljø og sikkerhed, foreningsfrihed og kollektiv forhandling, ikke-diskrimination, beskyttelse af tredjepartsrettigheder og informationssikkerhed.

Vi kræver, at vores leverandører respekterer oprindelige befolkningsgrupper og stammefolks rettigheder og deres sociale, kulturelle, miljømæssige og økonomiske interesser, herunder deres tilknytning til landområder og andre naturressourcer.

Arbejdet med menneskerettighederne er en løbende proces

Vores mål er kontinuerligt at forbedre vores evne til at identificere, vurdere og håndtere risici i relation til menneskerettigheder. Det er en løbende opgave, der ikke mindst vil blive båret af at styrke bevidstheden om menneskerettighedsrelaterede spørgsmål blandt vores medarbejdere og andre interessenter.

Vi arbejder sammen med de påvirkede interessenter for at identificere og foretage en vurdering af de mulige indvirkninger og risici. Vi reagerer på indvirkninger, og derefter følger vi op og overvåger resultaterne af vores handlinger for at minimere negative indvirkninger.

Fremtidigt fokus på menneskerettigheder

Vores politik på menneskerettighedsområdet blev udarbejdet på grundlag af FN's retningslinjer, en evaluering af best practices samt adskillige drøftelser med interne og eksterne eksperter, og den danner basis for vores indsats på området. Politikken understøtter vores arbejde for at øge bevidstheden om menneskerettigheder endnu mere. Den vil være en reference under intern uddannelse i menneskerettigheder, og den vil også fungere som benchmark, efterhånden som vi fortsætter med at identificere vigtige fokusområder og tiltag for de enkelte forretningsområder, specifikt vedrørende menneskerettigheder.

Vattenfall vil igangsætte flere projekter for at vurdere risici og konsekvenser i forhold til menneskerettigheder. Det inkluderer samarbejde med en række eksterne interessenter inden for prioriterede områder, specielt indkøb fra højrisikolande, lande, hvorfra vi indkøber betydelige mængder brændsel eller vigtige varer, eller lande, hvor lokale interessenter har påpeget problemstillinger, der bør undersøges nærmere. Lignende projekter, der allerede er igangsat, kører blandt andet i Rusland, Sydafrika og Colombia.

Vi vil fokusere på yderligere integration af alle aspekter af menneskerettighederne i vores processer og i vores evaluering af leverandører og entreprenører ved hjælp af flere løbende initiativer.

Relateret indhold

Det er en vigtig del af Vattenfalls ansvar at forstå vores interessenter.

Et skib

Vi fokuserer på miljø- og samfundsmæssige aspekter i hele vores forsyningskæde.

Fem Vattenfall-medarbejdere, der går under højspændingsledninger

Partnerskaber og samarbejde giver fantastiske muligheder for positiv påvirkning.

Se også

Bæredygtighedspolitikken og styringstiltag er en del af vores ledelsessystem.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Trætoppe

Miljøaspekter håndteres som en integreret del af vores forretning.