Vores sociale ansvar

Menneskerettigheder

Vi anerkender, at vi har et ansvar for at respektere alle internationalt anerkendte menneskerettigheder, og at vi er i en position, hvor vi kan påvirke menneskerettighedsproblemer på positiv vis. Hos Vattenfall er vi ansvarlige for at identificere, forhindre, minimere og råde bod på potentielle og faktiske negative indvirkninger på menneskerettighederne i hele vores værdikæde.

Vores forpligtelse

Vi baserer vores arbejde på FN's Global Compact-initiativ (FN's retningslinjer for virksomhedernes samfundsansvar), Den Internationale Arbejdsorganisation ILO's kernekonventioner, OECD's Guidelines for Multinational Enterprises (OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder), FN's Guiding Principles on Business and Human Rights (FN's vejledende principper for beskyttelse mod virksomheders krænkelse af menneskerettighederne) samt den internationale menneskerettighedslov. Vores stærke engagement i at respektere menneskerettighederne er udtrykkeligt angivet i vores kodeks for adfærd og integritet, adfærdskodekset for leverandører og partnere og i vores erklæring om slaveri og menneskerettigheder (i overensstemmelse med den britiske Modern Slavery Act) og i vores politik om menneskerettigheder.

Sådan arbejder vi med menneskerettigheder

Som det fremgår af vores politik for menneskerettigheder, gælder vores forpligtelse til at respektere menneskerettighederne for alle interessenter, også vores medarbejdere. Det betyder, at vi forventer, at medarbejderne handler i overensstemmelse med politikken for at respektere menneskerettighederne og at de bestræber sig på at gøre en positiv forskel, når det er muligt. Vores politik om menneskerettigheder er udarbejdet på grundlag af FN's retningslinjer, en evaluering af best practices samt adskillige drøftelser med interne og eksterne eksperter, og den danner basis for vores indsats på menneskerettighedsområdet. Politikken opdateres årligt, den godkendes af bestyrelsen og understøtter vores arbejde med at øge bevidstheden om menneskerettighederne yderligere.

I praksis ligger ansvaret for at drive menneskerettigheds- og bæredygtighedstiltag og forbedringsinitiativer samt overholdelse af relevante politikker og lovgivningen hos hver enkelt Business Area og Staff Function. Corporate Sustainability-teamet fungerer som støttefunktion og ekspertisecenter for hele koncernen og kan levere indsigt, vejledning om prioritering og retning samt andre former for opbygning af kompetencer inden for bæredygtighed, herunder menneskerettigheder. Menneskerettigheder drøftes årligt i bestyrelsen og koncernledelsen, og Vattenfalls CEO har, sammen med koncernledelsen, det overordnede ansvar for menneskerettigheder i Vattenfall.

Vigtigste risici

Vi identificerer, vurderer og håndterer systematisk menneskerettighedsmæssige risici og påvirkninger ved hjælp af due diligence-processer, der dækker både vores egne aktiviteter, sourcing og indkøb.

Som en del af denne forpligtelse engagerede vi i 2021 en tredjepart til at foretage en gennemgribende vurdering af menneskerettighederne i hele vores værdikæde (se dokumentet Menneskerettighedsvurdering og gap-analyse ovenfor). Vurderingen gav et opdateret overblik over, hvor Vattenfall eventuelt påvirker menneskerettighederne negativt. Vurderingen viste, at vores væsentligste risici er relateret til:

Samfundsengagement, levebrød og kulturarv

Fordi Vattenfall arbejder med det, vi gør, kan vores aktiviteter påvirke de samfund, hvor vi opererer. Alle Business Areas er bevidste om denne risiko og gennemfører lokale høringsprocesser med de berørte lokalsamfund for at forstå deres prioriteter og bekymringer, inden et projekt igangsættes. Det betyder, at grundejere, repræsentanter for lokalsamfundet og nærmiljøet samt naboerne udtrykkeligt høres gennem forskellige proceshøringer og informeres ved at etablere gennemsigtige og klare kommunikationskanaler i overensstemmelse med de lokale interessenters behov. Vi anerkender også, at alle lokationer og projekter er unikke, og derfor er vores lokale engagementstilgang udviklet til at være fleksibel, så den passer til hver enkelt situation og kontekst. Vi sørger også for projektspecifikke feedbackkanaler, hvor de lokale interessenter kan give udtryk for deres bekymringer.

For nogle eksempler på vores arbejde med samfundsengagement, levebrød og kulturarv, se oplysninger om samfundsinvesteringer i Storbritannien og generel information om vores interessenter og hvordan vi engagerer dem.

Samfundsinvesteringer i Storbritannien (på engelsk)

Miljøpåvirkninger

Et sikkert, rent, sundt og bæredygtigt miljø er vigtigt, ikke kun for at bevare planeten, men også for at mennesker kan nyde godt af deres menneskerettigheder, såsom retten til liv, sundhed, mad, vand og sanitet. Vi er klar over, at hvis det ikke håndteres korrekt, kan Vattenfall påvirke miljøet negativt. Derfor har vi en stærk og ansvarlig miljøkultur med stor vægt på miljøledelse på alle niveauer i virksomheden og med certificerede ledelsessystemer.

I overensstemmelse med vores miljøpolitik forpligter vi os til at blive klimaneutrale, beskytte naturen og biodiversiteten og bruge ressourcerne bæredygtigt. Det indebærer blandt andet at sikre ansvarlig vandforvaltning i områder med knaphed på vand, at håndtere konsekvenserne af klimaændringerne ved hjælp af både modvirkning af klimaforandringer og klimatilpasning og at beskytte sarte økosystemer og sjældne arter.

Læs mere om, hvordan vi forebygger miljøpåvirkninger.

Klagemekanismer og adgang til afhjælpningsmuligheder

For at give adgang til afhjælpning i tilfælde, hvor vi kan have forårsaget eller bidraget til negative indvirkninger, har vi en webbaseret whistleblowing-kanal, der er tilgængelig på 11 sprog døgnet rundt, alle ugens dage, året rundt. Vi opfordrer alle interessenter – herunder, men ikke begrænset til, medarbejdere, leverandører og underleverandører – der er berørt af vores virksomhed, til at rapportere bekymringer eller uregelmæssigheder, der er forårsaget af eller forbundet med vores aktiviteter, med mulighed for fuld anonymitet.

Du kan få mere at vide om vores whistleblowing-kanal og om, hvordan rapporterede problemer håndteres, på vores side om whistleblowing.

Whistleblowing (på engelsk)

Menneskerettighedsforkæmpere

Vattenfall har i øjeblikket ikke aktiviteter i lande, hvor det anses, at der er en høj risiko for menneskerettighedsforkæmpere. Vi er dog opmærksomme på, at visse produkter, vi indkøber, kan komme fra eller forarbejdes i højrisikoområder. Vattenfall anerkender, at menneskerettighedsforkæmpere er vigtige samarbejdspartnere, når vi skal identificere risici i vores værdikæde, og vi har opdateret vores adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartnere, så det inkluderer en erklæring om, at vi forventer, at vores leverandører og samarbejdspartnere ikke er involveret i aktiviteter, der søger at underminere civilsamfundet og borgernes frihedsrettigheder.

Oprindelige folk

Sverige er hjemsted for Sámi, som er en indfødt befolkning i de nordlige dele af Sverige, Norge, Finland og dele af Rusland. Oprindelige folk har bestemte ekstra rettigheder i henhold til de internationale menneskerettighedsprincipper, herunder en udtrykkelig ret til at blive hørt. Vattenfall anerkender, at vores aktiviteter kan påvirke oprindelige folk i de områder, hvor vi har aktiviteter. For at minimere risikoen for negativ indvirkning på de oprindelige folk, herunder på rensdyrhold, har vi klart definerede processer for inddragelse af interessenter samt retningslinjer for best practice for at respektere oprindelige folks rettigheder, som vi forventer, at alle medarbejdere følger og overholder. Vi opfordrer oprindelige folk til at tage direkte kontakt til os i tilfælde af opfattede uregelmæssigheder, og de har også adgang til vores whistleblowing-kanal.

Ansvar over for oprindelige folk (PDF 680 kB, på engelsk)

Retfærdig omstilling og ansvarlig afvikling

Retfærdig omstilling handler i bund og grund om ikke at lade nogen i stikken under omstillingen til et dekarboniseret samfund. Vattenfalls ambition om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation og de skridt, vi vil tage for at opnå det, betyder, at retfærdig omstilling er meget relevant for Vattenfall.

I praksis indebærer det, at vi i høj grad fokuserer på opkvalificering eller omskoling, når vi omlægger fossilbaserede anlæg. Og i tilfælde, hvor vi vælger helt at nedlukke anlæg, er vores mål altid at udarbejde en personlig plan for alle berørte medarbejdere, uanset om det for eksempel er tilbud om en ny stilling hos Vattenfall, nye muligheder uden for Vattenfall eller pensionering.

Retfærdig omstilling gælder også vores værdikæde, hvilket betyder, at vi skal fortsætte med at samarbejde med lokalsamfund, leverandører og samarbejdspartnere for at sikre, at fordelene ved omstillingen er håndgribelige for alle.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejdsmiljø og sikkerhed i verdensklasse er en strategisk prioritet for os. Vores ambition er, at vi aldrig går på kompromis og at vi har en stærk kultur, hvor vi passer på alle, der arbejder hos og for Vattenfall. Arbejdsmiljø og sikkerhed styres systematisk og proaktivt i henhold til principperne i ISO 45001. Vores mål er nul ulykker, personskader og arbejdsrelaterede sygdomme, og vi tolererer ikke chikane af nogen art.

Mange af vores aktiviteter er farlige af natur, men ulykker, hændelser, personskader og arbejdsrelaterede sygdomme kan forebygges. Fokus er derfor på deling af best practice og aktiv rapportering af farer for at opdage og minimere alvorlige farer og risici, før de resulterer i hændelser. Når der opstår hændelser, følger vi op på dem med årsagsanalyse, løbende vurdering, risikoidentifikation og uddannelse. Derudover udarbejder og implementerer vi sikre driftsprocedurer samt forebyggende og korrigerende handlinger.

Læs mere om vores arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed i vores års- og bæredygtighedsrapport.

Års- og bæredygtighedsrapport 2021 (PDF 8 MB, på engelsk)

Sourcing fra konfliktramte områder eller højrisikoområder

Vattenfalls aktiviteter er ikke placeret i konfliktramte lande eller højrisikolande. Der er dog en potentiel risiko for, at sourcing af mineraler og brændsler fra konflikt- og højrisikoområder kan forekomme i forsyningskæden. For at minimere denne risiko indeholder vores adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartnere yderligere krav til leverandører og samarbejdspartnere om at vurdere, om deres egne forsyningskæder sourcer fra konfliktramte områder eller andre højrisikoområder og om at indføre forbedrede due diligence-foranstaltninger, der passer til den specifikke kontekst.

Vi har indført en risikovurderingsmetode til at identificere sociale og miljømæssige konsekvenser af mineraludvinding til kritiske forsyningskæder (for eksempel vindmøller, e-mobilitet, batterier og solcellepaneler) og til at vurdere behovet for efterfølgende handlingsplaner. Derudover er vi aktivt involveret i industrigrupper som for eksempel Wind Europe og Solar Power Europe for at samarbejde og finde frem til metoder til at håndtere udfordringerne i forsyningskæden i fællesskab. Vi er også et stiftende og aktivt medlem af Bettercoal, hvor vi har været drivkraft for leverandørengagement, især i Colombia og Rusland, i mange år.

Læs mere om vores ansvarlighed i forsyningskæden.

Arbejdsvilkår for leverandør og underleverandører

Vattenfall er overbevist om, at vores engagement i menneskerettighederne rækker langt ud over vores egen virksomheds grænser. Fordi vores aktiviteter påvirker arbejdere i hele vores forsyningskæde, er det vores ansvar at sikre, at deres arbejdstagerrettigheder respekteres. Vores mål er, at arbejdsforholdene på leverandørers og underleverandørers arbejdspladser er fair og retfærdige. Det omfatter for eksempel sikring af passende arbejdstider, fair lønninger og sikre arbejdsforhold.

Vi er klar over, at arbejdsforholdene og udfordringerne er forskellige i forskellige lande og at der er risiko for, at vores aktiviteter er forbundet med udfordrende arbejdsforhold på grund af vores sektors karakter. Vi har derfor omfattende ledelsessystemer og operationelle værktøjer på plads til at vurdere, overvåge og implementere god praksis i vores forsyningskæde. Hvis tvivlsomme arbejdsforhold mistænkes eller identificeres, har vi en revisions- og korrigerende Hvis der er mistanke om eller der konstateres tvivlsomme arbejdsforhold, har vi indført en handlingsplan for audit og korrigerende handlinger, der skal minimere den negative indvirkning, det kan have på arbejderne.

Vi opfordrer vores leverandører og underleverandører til løbende at forbedre arbejdsforholdene i deres egne aktiviteter.

Læs mere om vores ansvarlighed i forsyningskæden.

Forventninger til vores leverandører og samarbejdspartnere

Vi stræber efter at samarbejde med andre, som også har forpligtet sig til at drive forretning på en etisk sund vis. Vores adfærdskodeks for leverandører (adfærdskodekset) definerer Vattenfalls krav og forventninger til leverandører og samarbejdspartnere i forhold til bæredygtighed. Vi har besluttet at udvide omfanget af adfærdskodekset til samarbejdspartnere, fordi vi stræber efter at tage et dybere ansvar og være drivkraft for positive forandringer i hele værdikæden. Adfærdskodekset bygger blandt andet på FN’s Global Compact, FN’s vejledende principper og OECD’s retningslinjer og er styret af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vores adfærdskodeks omhandler også moderne slaveri og menneskehandel. En del af adfærdskodekset omhandler specifikke klausuler vedrørende udvikling og involvering af lokalsamfund, børnearbejde og ungarbejdere, moderne slaveri og tvangsarbejde, arbejdstid, aflønning, ferie, orlov og goder, arbejdsmiljø og sikkerhed, foreningsfrihed og kollektiv forhandling, lighed og ikke-diskrimination, beskyttelse af tredjepartsrettigheder og informationssikkerhed.

Vi kræver, at vores leverandører respekterer oprindelige befolkningsgrupper og stammefolks rettigheder og deres sociale, kulturelle, miljømæssige og økonomiske interesser, herunder deres tilknytning til landområder og andre naturressourcer.

Arbejdet med menneskerettighederne er en løbende proces

Vores mål er kontinuerligt at forbedre vores evne til at identificere, vurdere og håndtere risici i relation til menneskerettigheder. Det er en løbende opgave, hvor drivkraften ikke mindst er at fremme bevidstheden om menneskerettighedsrelaterede spørgsmål hos vores medarbejdere og andre interessenter.

Vi er hele tiden årvågne for at kunne reagere på nye indvirkninger/risici som følge af ændringer i vores geografiske tilstedeværelse, vores forretningsaktiviteter og produkter eller vores forretningsforbindelser. Vores mål er at følge op på og spore resultaterne af vores handlinger for at minimere negative indvirkninger.

Fremtidigt fokus på menneskerettigheder

Vattenfall vil sætte yderligere fokus på at håndtere de vigtige risici, især der, hvor vi har identificeret de største muligheder for at styrke den måde, vi håndterer risiciene på. Vi vil også fortsat igangsætte projekter for at vurdere risici og indvirkninger på menneskerettighederne yderligere. Det inkluderer samarbejde med en række eksterne interessenter inden for prioriterede områder, specielt sourcing fra højrisikolande, lande, hvorfra vi sourcer betydelige mængder brændsel eller vigtige varer, eller lande, hvor lokale interessenter har påpeget udfordringer, der bør undersøges nærmere. Vi vil fokusere på yderligere integration af alle aspekter af menneskerettighederne i vores processer og i vores evaluering af leverandører og underleverandører.

Relateret indhold

Det er en vigtig del af Vattenfalls ansvar at forstå vores interessenter.

Et skib

Vi fokuserer på miljø- og samfundsmæssige aspekter i hele vores forsyningskæde.

Fem Vattenfall-medarbejdere, der går under højspændingsledninger

Partnerskaber og samarbejde giver fantastiske muligheder for positiv påvirkning.

Se også

Bæredygtighedspolitikken og styringstiltag er en del af vores ledelsessystem.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Trætoppe

Miljøaspekter håndteres som en integreret del af vores forretning.