Vårt samhällsansvar

Mänskliga rättigheter

Vi är medvetna om vårt ansvar för att visa respekt för mänskliga rättigheter, och att vår position i samhället gör det möjligt för oss att ha ett positivt inflytande inom området. Vattenfall har ansvar för att identifiera, förebygga, mildra och åtgärda potentiella och reella negativa följder för mänskliga rättigheter inom hela vår värdekedja.

Vårt åtagande

Vårt arbete utgår från FN:s Global Compact (UNGC), Internationella arbetsorganisationens (ILO) centrala konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt det internationella regelverket för mänskliga rättigheter. Vårt åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna finns tydligt beskrivet i vår uppförandekod, vår uppförandekod för leverantörer, vår avsiktsförklaring gällande slaveri och människohandel (i enlighet med UK Modern Slavery Act) och vår policy om mänskliga rättigheter.

Både styrelsen och koncernledningen tar upp frågan om mänskliga rättigheter varje år.

Större risker

Vi arbetar på ett systematiskt sätt med att identifiera, bedöma och hantera risker och konsekvenser gällande mänskliga rättigheter genom due diligence-processer som omfattar både vår egen verksamhet samt upphandling och inköp.

Vår senaste genomgång visade att det finns indirekta risker vad gäller mänskliga rättigheter i vår leveranskedja i högriskländer i fråga om arbetsmiljö och försörjningen för lokalsamhällen.

Direkta risker som berör mänskliga rättigheter handlar i huvudsak om arbetsförhållanden för entreprenörer, lokalsamhällenas försörjning, ursprungsbefolkningar samt integritet (det vill säga personuppgifter och personlig information).

Vattenfalls kod för uppförande och integritet definierar hur vi ska agera med integritet inom företaget när vi bedriver vår verksamhet. Det finns ett whistleblowing-system som gör det möjligt för medarbetare, konsulter, entreprenörer och leverantörer att rapportera allvarliga överträdelser kopplade till Vattenfall.

Förväntningar på våra leverantörer

Vi strävar efter att samarbeta med andra som är engagerade i att göra affärer på ett etiskt sätt. Vår uppförandekod för leverantörer (CoCfS) definierar Vattenfalls krav och förväntningar på sina leverantörer vad gäller hållbarhet.

Här ingår kravet att våra leverantörer följer FN:s Global Compact (UNGC). Uppförandekoden tar uttryckligen upp frågan om modern slavhandel och människohandel. En del av uppförandekoden för leverantörer har specifika bestämmelser om samhällsengagemang och samhällsutveckling, barnarbete och unga arbetstagare, modernt slaveri och tvångsarbete, arbetstider, löner och förmåner, hälsa och säkerhet, föreningsfrihet och rätt att förhandla om kollektivavtal, icke-diskriminerande behandling, skydd av tredjepartsrättigheter samt informationssäkerhet.

Vi kräver att våra leverantörer respekterar ursprungsbefolkningars och stamfolks rättigheter och deras sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska intressen, inklusive deras koppling till mark och andra naturresurser.

Arbetet med mänskliga rättigheter är en kontinuerlig process

Vi strävar efter att hela tiden förbättra vår förmåga att identifiera, bedöma och hantera risker gällande mänskliga rättigheter. Detta är en pågående resa där vi till stor del tar oss framåt genom att öka medvetenheten kring frågor gällande mänskliga rättigheter bland våra medarbetare och andra intressenter.

Vi samverkar med berörda intressenter för att identifiera och utvärdera möjliga följdverkningar och risker. Vi agerar på konsekvenser, och därefter gör vi uppföljningar och kontrollerar hur våra åtgärder har lyckats mildra de negativa följdverkningarna.

Framtida fokus på mänskliga rättigheter

Vår policy för mänskliga rättigheter har utvecklats i enlighet med riktlinjerna från FN:s Global Compact, efter en genomgång av bästa praxis och flera rådgivande möten med interna och externa sakkunniga. Den fungerar sedan som utgångspunkt för vårt arbete med mänskliga rättigheter. Vår policy ligger till grund för vårt arbete med att öka medvetenheten om de mänskliga rättigheterna. Den fungerar som referensmaterial vid internutbildningar om mänskliga rättigheter och som ett rättesnöre i vårt arbete med att identifiera viktiga fokusområden och åtgärder för de olika affärsområdena när det gäller mänskliga rättigheter.

Vattenfall kommer också att dra igång ytterligare projekt för att bedöma risker och konsekvenser för mänskliga rättigheter. Här ingår samarbeten med ett antal externa intressenter inom prioriterade områden, i synnerhet när det gäller inköp från högriskländer, länder där vi införskaffar signifikanta volymer bränsle eller annat viktigt gods eller länder där lokala intressenter har gett uttryck för oro som behöver utredas vidare. Liknande projekt som redan har påbörjats finns i Ryssland, Sydafrika och Colombia.

Vi kommer att inrikta oss på att integrera alla aspekter av de mänskliga rättigheterna i våra processer och i vår utvärdering av leverantörer och entreprenörer genom flera pågående initiativ.

Relaterad information

Fartyg till havs

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja.

Vattenfall-anställda står i kraftverk

Vi samverkar med intressenter för att förstå vilka orosmoment och förväntningar som finns.

Arbetare som går under en kraftledning

Partnerskap och samarbeten erbjuder stora möjligheter till en positiv inverkan.

Se även

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

En grupp anställda sedda ovanifrån

Vår undervisning i integritetsfrågor kallas Vattenfall Integrity Programme (VIP).

Ett handslag

Vattenfalls leverantörer är viktiga intressenter som är avgörande för vår framgång.