Vårt samhällsansvar

Mänskliga rättigheter

Vi är medvetna om vårt ansvar för att visa respekt för mänskliga rättigheter, och att vår position i samhället gör det möjligt för oss att ha ett positivt inflytande inom området. Vattenfall har ansvar för att identifiera, förebygga, mildra och åtgärda potentiella och reella negativa följder för mänskliga rättigheter i hela vår värdekedja.

Vårt åtagande

Vårt arbete utgår från FN:s Global Compact (UNGC), Internationella arbetsorganisationens (ILO) centrala konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt det internationella regelverket för mänskliga rättigheter. Vårt åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna finns tydligt beskrivet i vår uppförandekod, vår uppförandekod för leverantörer och partners, vår avsiktsförklaring gällande slaveri och människohandel (i enlighet med UK Modern Slavery Act) och vår policy om mänskliga rättigheter.

Så här arbetar vi med mänskliga rättigheter

Som vi anger i vår policy för mänskliga rättigheter gäller vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter alla intressenter, inklusive våra medarbetare. Det innebär att vi förväntar oss att medarbetarna agerar i enlighet med policyn för att respektera mänskliga rättigheter och strävar efter att alltid inverka på ett positivt sätt när så är möjligt. Vår policy för mänskliga rättigheter har utvecklats i enlighet med riktlinjerna från FN:s Global Compact, efter en genomgång av bästa praxis och flera rådgivande möten med interna och externa sakkunniga. Den fungerar sedan som utgångspunkt för vårt arbete med mänskliga rättigheter. Policyn uppdateras varje år, godkänns av styrelsen och ligger till grund för vårt arbete med att öka medvetenheten om de mänskliga rättigheterna.

I praktiken ligger ansvaret för att driva arbetet med mänskliga rättigheter, hållbarhetsresultat och förbättringsinitiativ samt att efterleva relevanta policyer och lagstiftning inom varje Business Area och stabsfunktion. Corporate Sustainability-teamet fungerar som en stödfunktion och ett kompetenscentrum gentemot hela koncernen och kan tillhandahålla insikter, vägledning om prioritering och inriktning samt andra former av kapacitetsbyggande i hållbarhetsfrågor, inklusive mänskliga rättigheter. Både styrelsen och koncernledningen tar upp frågan om mänskliga rättigheter varje år, och Vattenfalls koncernchef har tillsammans med koncernledningen det övergripande ansvaret för mänskliga rättigheter inom Vattenfall.

Större risker

Vi arbetar på ett systematiskt sätt med att identifiera, bedöma och hantera risker och konsekvenser gällande mänskliga rättigheter genom due diligence-processer som omfattar både vår egen verksamhet samt upphandling och inköp.

Som en del av detta åtagande anlitade vi under 2021 en tredje part som genomförde en omfattande bedömning av hela vår värdekedja med avseende på mänskliga rättigheter. Se dokumentet Bedömning av mänskliga rättigheter och gapanalys här ovanför.

Bedömningen gav en uppdaterad översikt över var Vattenfall potentiellt kan ha negativ inverkan på mänskliga rättigheter. Bedömningen visade att de mest väsentliga riskerna är kopplade till:

Samhällsengagemang, försörjning och kulturarv

Med tanke på Vattenfalls verksamhets natur kan den påverka de samhällen där vi är verksamma. Alla våra Business Areas är väl medvetna om denna risk och genomför lokala samrådsprocesser med berörda samhällen för att sätta sig in i deras prioriteringar och funderingar innan ett projekt inleds. Detta innebär att markägare, representanter för lokalsamhället och det omedelbara närområdet samt de som bor där uttryckligen konsulteras genom olika processsamråd och informeras genom att öppna och tydliga kommunikationskanaler etableras i enlighet med de lokala intressenternas behov. Vi inser också att varje plats och projekt är unikt, och därför är vår lokala engagemangsstrategi flexibel så att den kan anpassas efter varje situation och sammanhang. Vi tillhandahåller även projektspecifika feedbackkanaler via vilka de lokala intressenterna kan dela med sig av sina funderingar.

För några exempel på vårt arbete med samhällsengagemang, försörjningsmöjligheter och kulturarv, se information om samhällsinvesteringar i Storbritannien och allmän information om hur vi samverkar med våra intressenter.

Samhällsinvesteringar i Storbritannien (på engelska)

Miljöbelastning

En säker, ren, hälsosam och hållbar miljö är avgörande inte bara för att vi ska kunna värna om vår planet, utan också för att människor ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter, som rätten till liv, hälsa, mat, vatten och sanitet. Vi är medvetna om att Vattenfalls verksamhet, om den inte hanteras på rätt sätt, kan ha negativ inverkan på miljön. Därför har vi en stark och ansvarstagande miljökultur som i hög grad inriktar sig på att hantera miljön – visa den omsorg – på företagets alla nivåer, och vi använder oss av certifierade ledningssystem.

I enlighet med vår miljöpolicy åtar vi oss att bli klimatneutrala, att värna om naturen och den biologiska mångfalden och att använda resurser på ett hållbart sätt. Det innebär till exempel att säkerställa en ansvarsfull vattenhantering i områden med vattenbrist, hantera effekterna av ett föränderligt klimat genom både utsläppsminskningar och klimatanpassningar, samt skydda känsliga ekosystem och sällsynta arter.

Här kan du läsa mer om hur vi förebygger miljöbelastning

Mekanismer för klagomål och tillgång till rättsmedel

För att kunna ge tillgång till rättsmedel i de fall där vi kan ha orsakat eller bidragit till negativa effekter har vi en onlinebaserad visselblåsarkanal som är tillgänglig på 11 olika språk, dygnet runt, 365 dagar om året. Vi uppmuntrar alla intressenter – inklusive men inte begränsat till medarbetare, leverantörer och entreprenörer – som berörs av vår verksamhet att rapportera problem eller oegentligheter som orsakats av eller är kopplade till vår verksamhet, med möjlighet att förbli anonyma.

Mer information om vår visselblåsarkanal och om hur rapporterade problem hanteras finns på vår visselblåsningssida.

Människorättsförsvarare

Vattenfall bedriver för närvarande ingen verksamhet i länder som anses vara högriskländer för människorättsförsvarare. Vi är dock medvetna om att vissa av de produkter vi köper in kan komma från eller hanteras via högriskområden. Vattenfall är medvetna om att människorättsförsvarare är viktiga partners när det gäller att identifiera risker i vår värdekedja, och vi har uppdaterat vår uppförandekod för leverantörer och partners så att den innefattar ett uttalande om att vi förväntar oss att våra leverantörer och partners inte är involverade i någon verksamhet som syftar till att undergräva det civila samhället och medborgarnas friheter.

Urfolk

I Sverige finns samer, ett urfolk som lever i de norra delarna av Sverige, Norge och Finland samt delar av Ryssland. Urfolk innehar vissa ytterligare rättigheter enligt internationella principer för mänskliga rättigheter, inklusive en uttrycklig rätt att göra sina röster hörda. Vattenfall inser att våra aktiviteter kan påverka urfolk i de områden där vi är verksamma. För att minimera risken för negativ påverkan på urfolket, inklusive på rennäringen, har vi definierat tydliga processer för samverkan med intressenter och riktlinjer för bästa praxis för att respektera urfolks rättigheter, som alla medarbetare förväntas följa. Vi uppmuntrar urfolk att ta direktkontakt med oss i händelse av upplevda oegentligheter, och de har även tillgång till vår visselblåsarkanal.

Förhållningssätt gentemot urfolk i Sverige (PDF 350 kB)

Rättvis övergång och ansvarsfull avveckling

Rättvis omställning är, kort uttryckt, tanken om att ingen ska lämnas åt sitt öde i samband med omställningen till ett koldioxidfritt samhälle. Vattenfalls ambition att möjliggöra fossilfrihet som driver samhället framåt, och de steg vi kommer att ta för att uppnå detta, gör en rättvis omställning i högsta grad relevant för Vattenfall.

Vägen mot ett fossilfritt samhälle kommer oundvikligen att ha effekter på både samhälle och individer genom att påverka lokalsamhällen, konsumenter och medarbetare längs hela värdekedjan. Vi behöver inse att dessa effekter kräver kompromisser och att det i vissa fall inte kommer att vara möjligt att göra alla intressenter nöjda. Därför är det viktigt att hålla människan i centrum av omställningen, eftersom det hjälper oss att fortsätta att identifiera och förstå dessa kompromisser.

Vi måste kommunicera med de berörda intressenterna för att så långt det går försöka minimera de negativa och maximera de positiva effekterna.

Läs mer om Vattenfalls strävan efter en rättvis omställning.

Arbetsrelaterad hälsa och säkerhet

En arbetsmiljö i världsklass är en strategisk prioritet för oss. Ambitionen är att aldrig kompromissa och att ha en stark kultur som präglas av omsorg för alla som arbetar hos och för Vattenfall. Arbetsmiljö och hälsa hanteras på ett systematiskt och proaktivt sätt i enlighet med principerna i ISO 45001. Vårt mål är noll olycksfall, skador eller fall av arbetsrelaterad ohälsa, och vi tolererar inte kränkande särbehandling och trakasserier av något slag.

Många av våra verksamheter är farliga till sin natur, men det är möjligt att förebygga olyckor, tillbud, personskador och arbetsrelaterade sjukdomar. Fokus ligger därför på utbyte av bästa praxis och aktiv riskrapportering för att identifiera och reducera allvarliga faror och risker innan de resulterar i tillbud. När tillbud inträffar följs de upp i form av en grundorsaksanalys samt kontinuerlig bedömning, riskidentifiering och utbildning. Säkra arbetsrutiner utarbetas och implementeras i enlighet med detta, liksom förebyggande och korrigerande åtgärder.

Läs mer om vårt arbete med hälsa och säkerhet i vår års- och hållbarhetsredovisning.
Års- och hållbarhetsredovisning 2023 (PDF 8 MB)

Inköp från konfliktdrabbade områden eller högriskområden

Vattenfall bedriver ingen verksamhet i konfliktdrabbade länder eller högriskländer. Det finns dock en potentiell risk för att anskaffning av mineraler och bränslen från konfliktdrabbade områden och högriskområden kan förekomma i leveranskedjan. För att reducera denna risk innefattar vår uppförandekod för leverantörer och partners ytterligare krav på att våra leverantörer och partners måste bedöma huruvida det i deras egna leveranskedjor förekommer anskaffning från konfliktdrabbade områden eller andra högriskområden, och att de måste vidta förstärkta due diligence-åtgärder som är lämpliga för det specifika sammanhanget.

Vi har en särskild metod för riskbedömning i syfte att identifiera social och miljömässig påverkan från mineralutvinning för kritiska leveranskedjor (till exempel vindkraftverk, e-mobilitet, batterier, solpaneler) och för att bedöma behovet av efterföljande åtgärdsplaner. Dessutom är vi aktivt engagerade i branschgrupper som Wind Europe och Solar Power Europe för att samarbeta och hitta vägar framåt för att tillsammans ta itu med utmaningar i leveranskedjan. Vi är också en grundande och aktiv medlem i Bettercoal, där vi har drivit samverkan med leverantörer i framför allt Colombia och Ryssland under många år.

Läs om vårt ansvar för leveranskedjan för mer information.

Arbetsförhållanden för leverantörer och entreprenörer

Vattenfall är övertygade om att vårt åtagande gällande mänskliga rättigheter sträcker sig långt utanför våra egna företagsgränser. Eftersom vår verksamhet påverkar arbetare längs hela vår leveranskedja är det vårt ansvar att se till att deras arbetsrelaterade rättigheter respekteras. Vårt mål är att arbetsförhållandena på våra leverantörers och entreprenörers arbetsplatser ska vara rättvisa. Detta innefattar bland annat säkerställande av rimliga arbetstider, skäliga löner och säkra arbetsförhållanden.

Vi är medvetna om att arbetsförhållandena och utmaningarna skiljer sig åt mellan olika länder, och att det finns en risk att vår verksamhet är kopplad till utmanande arbetsförhållanden på grund av vår sektors natur. Vi har därför omfattande ledningssystem och operativa verktyg på plats för att utvärdera, övervaka och implementera goda rutiner i vår leveranskedja. Om tvivelaktiga arbetsförhållanden misstänks eller identifieras har vi en plan för revision och korrigerande åtgärder på plats för att minska den negativa inverkan detta kan ha på arbetarna. Vi uppmuntrar våra leverantörer och entreprenörer att sträva efter att hela tiden förbättra arbetsförhållandena i sin egen verksamhet.

Läs om vårt ansvar för leveranskedjan för mer information.

Förväntningar på våra leverantörer och partners

Vi strävar efter att samarbeta med andra som är engagerade i att göra affärer på ett etiskt sätt. Vår uppförandekod för leverantörer och partners (koden) definierar Vattenfalls krav och förväntningar på leverantörer och partners vad gäller hållbarhet. Vi har beslutat att utöka kodens omfattning till partners eftersom vi strävar efter att ta ett större ansvar och skapa positiva förändringar längs hela värdekedjan. Koden bygger bland annat på FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer och OECD:s riktlinjer och  vägleds av FN:s mål för hållbar utveckling.

Koden tar uttryckligen upp frågan om modern slavhandel och människohandel. En del av koden för leverantörer har specifika bestämmelser om samhällsengagemang och samhällsutveckling, barnarbete och unga arbetstagare, modernt slaveri och tvångsarbete, arbetstider, löner, ledighet och förmåner, hälsa och säkerhet, föreningsfrihet och rätt att förhandla om kollektivavtal, jämlikhet och icke-diskriminerande behandling, skydd av tredjepartsrättigheter samt informationssäkerhet.

Vi kräver att våra leverantörer respekterar ursprungsbefolkningars och stamfolks rättigheter och deras sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska intressen, inklusive deras koppling till mark och andra naturresurser.

Arbetet med mänskliga rättigheter är en kontinuerlig process

Vi strävar efter att hela tiden förbättra vår förmåga att identifiera, bedöma och hantera risker gällande mänskliga rättigheter. Detta är en pågående resa där vi till stor del tar oss framåt genom att öka medvetenheten kring frågor gällande mänskliga rättigheter bland våra medarbetare, leverantörer och andra intressenter.

Vi håller oss hela tiden vaksamma för att kunna reagera på nya effekter/risker som uppstår på grund av förändringar i vår geografiska närvaro, vår affärsverksamhet, våra produkter eller våra affärsrelationer. Vi strävar efter att göra uppföljningar och kontrollera hur våra åtgärder har lyckats minska de negativa följdverkningarna.

Framtida fokus på mänskliga rättigheter

Vattenfall kommer att lägga ett ökat fokus på att hantera de mest framträdande riskerna, framför allt där vi har identifierat de största möjligheterna att stärka vår hantering av dessa risker. Vi fortsätter också att initiera projekt för att ytterligare bedöma risker och påverkan på mänskliga rättigheter. Här ingår samarbeten med ett antal externa intressenter inom prioriterade områden, i synnerhet när det gäller inköp från högriskländer, länder där vi införskaffar betydande volymer bränsle eller annat viktigt gods eller länder där lokala intressenter har gett uttryck för oro som behöver utredas vidare. Vi inriktar oss på att integrera alla aspekter av de mänskliga rättigheterna i våra processer och i vår utvärdering av leverantörer och entreprenörer.

Relaterad information

Man i skyddsutrustning klättrar på rotorblad i ett havsbaserat vindkraftverk

Arbetsmiljö och hälsa är en nyckelkomponent i att driva en hållbar verksamhet.

Två medarbetare i skyddskläder går genom en solkraftspark

Vår omvandling bör gynna samhället i stort och lokalt, och bidra till biologisk mångfald.

Anställda i skyddskläder tittar upp

Vi samverkar med intressenter för att förstå vilka orosmoment och förväntningar som finns.

Se även

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

En grupp anställda sedda ovanifrån

Vår undervisning i integritetsfrågor kallas Vattenfall Integrity Programme (VIP).

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.