Leverantörer

Betaltider för SME-företag

Vattenfall har medverkat i framtagandet av och anslutit sig till den frivilliga koden om betaltider för SME-företag verksamma i Sverige. (SME = Små- och medelstora företag / Small and Medium sized Enterprises.)

Den frivilliga koden för betaltider är ett initiativ för att korta betaltiderna i näringslivet i Sverige för små och medelstora företag (SMEs). Koden har tagits fram i samarbete mellan ett antal stora bolag och branschorganisationer och syftar till att förbättra de små och medelstora bolagens finansiella situation. Den frivilliga koden för betaltider tillämpas av Vattenfall med förtydliganden enligt nedan.

  • Vattenfall tillämpar EU:s definition av små och medelstora företag;
    - Små bolag – Small cap (antal anställda <50 och omsättning <10 miljoner EUR)
    - Mellan – Medium cap (antal anställda <250 och omsättning <50 miljoner EUR)
  • Koden tillämpas vad avser inköp av svenska Vattenfallbolag från leverantörer i Sverige
  • Koden tillämpas inte med avseende på inköp som genomförs enligt reglerna för offentlig upphandling (LUF)
  • I den utsträckning leverantören är en del av en grupp av företag, bestäms leverantörens storlek på grundval av hela koncernen. Leverantören måste visa att de omfattas av definitionen av företag som omfattas av koden
  • Inköpsföretaget är som vanligt berättigat att komma överens om nya prishändelser i den utsträckning den enda ändringen av ett avtal är betalningsperioden
  • Längre kontraktsbetalningsvillkor kan förhandlas fram och avtalas i den mån leverantören accepterar en överenskommen finansieringslösning

Huvudpunkter i frivillig kod avseende svenska SME-bolag

Vattenfall i egenskap av köpande företag förbinder sig att införa betalningsvillkor enligt nedan vid nytecknande eller omförhandlingar av avtal inom max 18 månader. Vad avser redan tecknade avtal, som inte är föremål för omförhandling, kommer koden inte att tillämpas och inte heller vid de undantagssituationer som angivits ovan. 

Små bolag – small cap (antal anställda <50 och omsättning <10 miljoner EUR):

Vattenfall  förbinder sig att införa betalningsvillkor med  den leverantör som så begär på max 30 dagar räknat från när korrekt faktura är mottagen.

Mellan – medium cap (antal anställda <250 och omsättning <50 miljoner EUR):

Vattenfall erbjuder sig att införa betalningsvillkor med den leverantör som så begär på 30 dagar räknat från när korrekt faktura är mottagen.

Undantag: längre kontraktuella betalningsvillkor kan förhandlas om synnerliga skäl föreligger, såsom vid upphandlingar med leverantörer i olika storleksklasser eller upphandlingar där leverantörer från olika länder deltar.

Mer information

Läs mer om den frivilliga koden för betaltider på Betaltiders webbplats.

Tre medarbetare som lutar sig över post-it-lappar på ett bord

Se även

Arbetare som går under en kraftledning

Partnerskap och samarbeten erbjuder stora möjligheter till en positiv inverkan.

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Fartyg till havs

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja.