Vindkraftsprojekt Blakliden och Fäbodberget

Vi bygger just nu en av de största vindkraftsparkerna i Sverige. Totalt installeras 84 vindkraftverk.

Områdena för vindkraftsparken är Blakliden med upp till 50 vindkraftverk i Åsele kommun och Fäbodberget med upp till 34 vindkraftverk, norr om Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner. Totalt blir den installerade effekten 353 MW och det motsvarar förnybar hushållsel till drygt 220 000 hem, då vindkraftsanläggningarna byggs med 4,2 MW vindkraftverk.

Varför just här?

Platserna har många fördelar, först och främst att det blåser bra, vilket visar sig i våra vindmätningar som pågått sedan 2009. Våra studier visar också att projekten har bra förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Ytterligare en fördel med lokaliseringen är att Vattenfall har en etablerad verksamhet i närområdet.

Pågående och kommande upphandling

Vattenfall kommer att upphandla på affärsmässiga grunder enligt principen att det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet väljs i varje delupphandling. Vi har nu tillsammans med Vindkraftcentrumlanserat en databas där lokala/regionala företagare kan registrera sig och sitt företag för att bli matchningsbara i samband med våra upphandlingar.

Vi har också anordnat träffar med lokala företagare, senast i Lycksele och Fredrika, för att förklara upphandlingsprocessen, inklusive krav och möjligheter. Ett viktigt inslag är också förmedlande av kontakter, bland annat genom träffar med de företag som vunnit huvudkontrakten och lokala/regionala företagare. Vi planerar för ytterligare informationsmöten med det lokala och regionala näringslivet.

Leverantörsdatabas

Sammanhållet projekt

I och med att vindkraftsprojekten Blakliden och Fäbodberget i dag har samma tidplan och samma anslutningspunkt för elnätet har projekten slagits ihop till ett sammanhållet projekt. Detta innebär dels att den pågående upphandlingen av vindkraftverk görs samtidigt för båda projekten och dels att samordningen kring elnätsanslutning effektiviseras. Detta tillsammans med den kommande upphandlingen av anläggningsarbeten gör att stora synergieffekter uppnås.

Enligt den ursprungliga tidplanen var ambitionen att ingå ett anslutningsavtal med Vattenfall Eldistribution under våren 2017. På grund av den rådande osäkerheten gällande det framtida utformandet av elcertifikatsystemet har Vattenfall valt att skjuta på tidpunkten för undertecknandet till slutet av 2017. I övrigt kvarstår tidplanen som tidigare.

Tillståndsprocess

Resan fram till ett tillstånd att få uppföra en vindkraftspark är ofta lång och väldigt komplex. Under samrådsfasen möter vi olika intressenter och samlar in synpunkter som sedan vägs in i miljökonsekvensbeskrivningen och slutligen vår tillståndsansökan.

Information till närboende

På Vattenfall arbetar vi aktivt med information och kunskapsspridning kring våra vindkraftprojekt. Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Här ska man alltid hitta uppdaterad information om projektet. Hör av dig till oss om du har tips, idéer eller frågor om projektet.

Kontaktpersoner

Kristoffer Arnqvist
Delprojektledare Byggnation
Jeanette Lundqvist
Projektkommunikatör
Karl-Johan Hellblom
Projektledare och kontaktperson för markägare

Relaterad information

Ett lastfordon vid bygge av en vindkraftspark

Läs mer om vad som händer i vindkraftsprojektet Blakliden och Fäbodberget.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Stormyrberget skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.