Blakliden och Fäbodberget

Projektnyheter Blakliden och Fäbodberget

Just nu pågår byggnation av vindkraftsparken Blakliden och Fäbodberget. Här kan du läsa om vad som händer i projektet.

November 2021

Ytterligare en månad har gått och arbetet på vindkraftspark Blakliden Fäbodberget pågår fortfarande för fullt. Just nu står 56 verk helt resta. 29 av dessa verk producerar idag ut på elnätet, vilket under ett år skulle ge produktion motsvarande 75 000 hushåll. Under november kommer vi att fortsätta resa och driftsätta verk.

Ovanligt höga vindar, omfattande regn och dimma har påverkat installationen av torn, naceller, hubbar och blad på Blakliden och Granliden. Just denna höst har vindarna otroligt nog varit mer förkommande än vad 20 års väderdata visat. Detta, tillsammans med de försenade transporterna av verken till hamnen i Umeå, innebär att projektet nu tyvärr blir några veckor försenat in i december.

Under november görs de sista större transporterna från hamnen till arbetsplatsen. Det omfattar ungefär 130 komponenter av totalt 840. I december kommer det enbart att ske transporter inne på arbetsplatsen i Blakliden och Granliden. Efter att respektive turbin blivit rest under december avvecklas kranar och transportfordon från arbetsplatsen. Transporter av kranar och fordon ut från arbetsområdet sker således i december.

För att kunna resa fler verk den sista tiden på området har vi tagit in extra kranar på plats. Vi uppskattar att arbetstiden för installationsaktiviteterna i december är cirka 2-3 veckor. Invändigt färdigställande, spänningssättning, provning och driftsättning fortlöper som planerat från december till slutet av mars. Under denna tid kommer inga stora transporter eller stora fordon att röra sig på siterna.

Oktober 2021

Den senaste tiden har vi lyft och installerat ytterligare turbiner på plats. I skrivande stund finns det 20 turbiner resta på Fäbodberget och 23 turbiner på Blakliden och Granliden vilket betyder att vi är mer än halvvägs med att installera alla turbiner i vindkraftsparken.

Ytterligare en rolig nyhet att berätta är att de färdiginstallerade turbinerna nu är anslutna till elnätet. Det innebär att verken producerar förnybar energi in till elsystemet, även om vi ännu inte är i kommersiell drift. Tack alla involverade och berörda i projektet, utan er hade det inte varit möjligt!

Just nu handlar arbetet oavkortat om att installera, färdigställa, spänningssätta och i sin tur driftsätta turbiner. Det innefattar många lyft och transporter och likaså prover, kontroller och besiktningar av verken. Först när de är färdigbesiktigade och ordentligt kontrollerade kan verken börja leverera el till nätet.

September 2021

I takt med sensommaren börjar vi nu se allt fler vindkraftverk resas på Blakliden Fäbodberget. I skrivande stund har 24 stycken verk rests, varav 14 i Blakliden och 10 på Fäbodberget. Det innebär att lite mer än 25 procent av alla turbiner nu är resta.

Som du vet bygger vi vindkraft där det finns goda vindresurser. Den starka vinden kan dock kan leda till lite komplikationer vid just resning av de höga verken. Den senaste månaden har det vissa dagar varit alltför stark vind för resning och vi har då fått pausa momentet en dag. Det innebär att det ibland kan komma att ske arbete i parken även på söndagar.

I augusti har vi spänningssatt transformatorstationerna via den luftledning som byggts in till parkerna, och kört prover med elnätet anslutet. Vissa av de installerade verken har även de hunnit spänningssättas och nu följer ett nytt moment där vi utför provning och produktionstester på varje turbin. Det innebär att produktionen av energi nu är igång på vissa verk, vilket är en stor milstolpe för hela projektet.

Det transporteras fortfarande mycket komponenter på vägarna. Då slitage i tidigt skede uppmärksammats på väg 508 kommer några av de tyngre transporterna nu att avvika vid Nordmaling för att passera via Bjurholm. Vid Fredrika fortsätter de sedan samma väg som övriga transporter. Detta för att möjliggöra för vägarbeten för återställning på väg 508. Transporterna kommer att pågå till och med november 2021, främst nattetid. Även dessa kan ske på söndagar framöver.

Transportvägar

Uppdaterad skiss över vindkraftverkens färdväg.

Juli 2021

De senaste veckorna har transporterna rullat på från hamnen i Umeå. Denna vecka har vi även äntligen påbörjat resningen av de första verken. Första positionen att resas var A04 i Blakliden. Inför resningen av de första verken har Vestas under månaden etablerat sig på site och påbörjat förberedande arbeten såsom att göra ändavslut på kablar, ta emot komponenter vid mellanlagren på site, byggt om platskontoret och kört in verktyg och utrustning.

Förutom detta har vi slutfört installationer och testning vid transformatorstationerna inför spänningssättning av nätet. Vattenfall eldistribution har byggt färdigt de luftledningar som ska ansluta parkerna. PEAB har utfört de sista förberedelserna på site såsom att hyvla och packa alla hårdgjorda ytor och sätta upp så kallade bondfångare för att skydda mot för höga transporter under ledningarna.

Nu fortsätter arbetet över sommaren med transporterna och med att etablera huvudkranar på site för lyft och installation av torn, naceller och blad. Parallellt med detta börjar vi driftsätta de första turbinerna allt eftersom de blir klara. Därefter påbörjas tester och inspektioner av varje verk.

I veckorna har bygget fångat mediernas intresse. Där har bland annat de många arbetstillfällena lyfts samt det stora bidraget till energiomställningen som vindkraftsparken innebär. Projektledare Kristoffer Arnqvist intervjuades fredag den 9 juli av SVT Västerbotten om transporterna.

Juni 2021

Nu inleds transporterna av de cirka 800 komponenterna till vindkraftverken. Majoriteten av transporterna går från Holmsund via Nordmaling och Norrfors. Några av de större transporterna kommer att från hamnen i Holmsund ta vägen genom Gräsmyr innan de fortsätter genom Nordmaling och Norrfors. Vi planerar sedan att kunna inleda turbinresning och montering av vindkraftverken under juli månad. Det blir naturligtvis en ökad mängd tung trafik på vägarna så vi uppmanar till försiktighet i området.

Det är stor aktivitet på arbetsplatserna under sommaren. Arbetet pågår huvudsakligen måndagar till lördagar, klockan 07–19. Men det kan också bli fråga om arbete under andra dagar och tider, beroende på förutsättningar.

Mer information

Här kan du ta del av sommarens nyhetsbrev och se en skiss över vindkraftverkens färdväg.

Maj 2021

Vinteruppehållet i byggnationen är över och vi ser fram emot en ny säsong av intensivt arbete på byggarbetsplatserna. I april inleddes plogningen av samtliga vägar i projektområdet och under maj månad kommer vi att stärka upp och justera vägarna i området. Just nu pågår också färdigställandet av luftledningar och transformatorstationer. Arbetet med transformatorstationerna väntas vara klart i mitten av maj och luftledningarna i slutet av juni.

November 2020

Kristoffer Arnqvist framför fundament i Blakliden och Fäbodberget

Anläggningsentreprenaden i Blakliden och Fäbodberget är klar vilket innebär att vi bland annat färdigställt 84 fundament, 70 kilometer väg och 103 kilometer kabel.

– Det är en stor milstolpe att få bocka av anläggningsentreprenaden. Jag är otroligt stolt över hur vi tagit oss fram till den här punkten och det är mycket hårt jobb som ligger bakom. Vi har ställts inför stora utmaningar längs vägen, inte minst en pandemi, men trots det håller projektet både tidplan och budget. Det är inget annat än fantastiskt, säger Kristoffer Arnqvist, byggprojektledare på Vattenfall Vindkraft.

De totalt 84 fundament som nu står klara är byggda för att klara extrema momentanlaster på 11 000 ton. Under de tre byggsäsongerna har 15 gravitationsfundament samt 69 stycken bergsförankrade fundament färdigställts.

Vi vill tacka för det stöd och engagemang som visats längs arbetets gång. Byggprojektet tar nu ett planerat vinteruppehåll och återupptas igen i maj 2021.

Oktober 2020

På byggarbetsplatserna på Blakliden och Fäbodberget flyter arbetet på riktigt bra och samtliga 84 fundament står nu klara. Turbinleverantören Vestas har också testkört vägarna med sina stora bladtransporttrailers med ett gott resultat. Riktigt stora milstolpar i projektet! Inför vinteruppehållet i november återstår nu några finjusteringar och återställning av ytor.

Nedan finns bilder från när Vestas testkörde vägarna. Trailern som rotorbladet ska fraktas på kan fällas ut och bli 68 meter lång. Från hamnen i Holmsund kommer sammanlagt 252 rotorblad att transporteras till Blakliden och Fäbodberget, med start i juni 2021.

Testkörning med bladtransporttrailer
Trailer på väg uppför en backe med vindkraftverk i bakgrunden

September 2020

Sommarens arbeten har löpt på enligt plan. Just nu står 80 av 84 fundament klara. Vi har haft bra väder och fina förutsättningar för arbetet denna sommar vilket bidragit till att vi ligger bra i fas för att bli klara med anläggningsarbetena enligt tidsplan.

I september levereras den första transformatorn till transformatorstationen. Under vintern kommer testning och idrifttagning av styrningsinstrument och styrningsutrustning i transformatorstationerna att utföras.

Under vecka 37 kommer turbinleverantören Vestas att genomföra ännu ett så kallat ”trial run” där de testkör vägarna för att försäkra sig om att vindkraftverken kan transporteras och levereras på bästa möjliga sätt.

Juli 2020

Anläggningsarbetena pågår under hela sommaren, med ett kort avbrott för en semestervecka i juli. I dagsläget är 54 av 84 fundament gjutna och vi har färdigställt 80 av 84 kranplaner. 65 av 70 kilometer väg är färdig och vi har lagt 70 av 107 kilometer kabel. Det går fort framåt och projektet håller fortsatt tidsplan.

Vi har etablerat en andra betongstation på Fäbodberget Norra vilket innebär en betydande minskning av tung trafik på väg 592 (mellan Baksjöliden till korsningen mellan väg 592 och Vargåvägen samt vidare till Flakaträsk längs Vargåvägen). Vi ser mycket positivt på detta då det kommer att underlätta både för oss och för er som bor i närheten och använder er av vägen. Vi fortsätter dock uppmana till försiktighet på vägarna kring projektområdena.

Juni 2020

Om ett år, juni 2021, intar Vestas projektområdet och levererar och reser de 84 vindkraftverken på plats. Vestas är en av världens ledande turbintillverkare och har varit aktiva i Sverige i mer än 30 år. Vestas är även delägare i vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget, tillsammans med Vattenfall och den danska pensionsfonden PKA.

Att leverera och resa 84 vindkraftverk kräver förstås en stor personalstyrka och vi räknar med att cirka 150–200 personer från Vestas kommer att medverka i arbetet på byggarbetsplatserna under perioden juni–november 2021. Planeringen kring uppehället pågår och Vestas ser fram emot att involvera så mycket lokal arbetskraft som möjligt.

– Vi är mitt i planeringen av projektet och ser mycket fram emot att komma till Fredrika nästa år och påbörja installationen av vindkraftverken. Det är en del av Vestas strategi att involvera lokala leverantörer i största möjliga utsträckning och vi kommer också att göra det i detta projekt. Under hösten kommer vi att vara redo med förfrågningar om boende, catering, bygg och smide. Senare kommer vi att vara i behov av byggutrustning, förbrukningsvaror etc. Vi ser fram emot ett bra samarbete med det lokala näringslivet, säger Carsten Jaeger-Johansen, projektledare på Vestas och ansvarig för arbetet med vindkraftsprojekt Blakliden Fäbodberget.

Drönarbild från Fäbodberget södra, tagen i juni 2019

Drönarbild från Fäbodberget södra, tagen i juni 2019.

Maj 2020

I maj drog arbetet med anläggningsentreprenaden igång för säsongen. Projektet håller tidplan trots att man ställts inför en enorm utmaning i och med utbrottet av Covid-19. Kristoffer Arnqvist som är ansvarig för anläggningsentreprenaden berättar:
– Utbrottet av Covid-19 skapade helt andra förutsättningar för projektet. Vi fick snabbt lägga om planerna för att kunna säkerställa att bygget kunde fortgå medan vi samtidigt har människors säkerhet och hälsa som högsta prioritet.

En vanlig dag finns mellan 70 och 120 personer på byggsiterna samtidigt. Det krävs koordinering och en rad åtgärder för att se till att förhindra smittspridning.

– Några av de stora åtgärderna vi gjort är att vi har infört besöksförbud på site och samtliga byggmöten, presentationer och utbildningar hålls via dator och video. Ska man transportera sig inom byggarbetsplatsen sker det i separata bilar. Vi undviker samåkning i så stor mån det är möjligt. Vi har fått ställa upp en ny barack i anslutning till de befintliga för att kunna hålla Vattenfalls kontor avskilt från övrig verksamhet. Vi har byggt extra toaletter och en uteplats med tak för att lättare kunna hålla avstånd, samt utökat städningen i etableringarna för att minimera smittspridning.

– Projektet står starkt genom pandemin och det är helt tack vare de starka insatser som görs varje dag av de som jobbar med bygget. Jag vill rikta ett stort tack till alla våra kollegor i Blakliden Fäbodberget-projektet, våra entreprenörer, deras underentreprenörer och leverantörer.

Fler nyheter

Äldre nyheter om vindkraftsprojektet Blakliden och Fäbodberget hittar du i nyhetsarkivet.
Nyhetsarkiv Blakliden och Fäbodberget

Nyheter om landbaserad vindkraft

Två vindkraftverk mot blå himmel

OX2 ny ägare till vindkraftsprojektet Klevberget

Vindkraftsbolaget OX2 har kommit överens med Vattenfall om att förvärva rättigheterna till vindprojektet Klevberget i Ånge kommun i Västernorrlands län.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfall reser de första verken på sin hittills största landbaserade vindkraftspark i Blakliden/Fäbodberget

Vattenfall reser nu sin största landbaserade vindkraftspark utanför Fredrika

Vindkraftsparken Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner beräknas årligen producera 1,1 TWh el.

Läs hela artikeln
Transport över bro

84 vindkraftverk på väg!

Nu inleds transporterna av de vindkraftverk som ska resas på Blakliden och Fäbodberget strax utanför Fredrika.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Relaterad information

Vindkraftverk i Stor-Rotliden

Läs äldre nyheter om vindprojektet Blakliden och Fäbodberget.

Vindkraftverk

Läs om Vattenfalls svenska vindprojekt på land och till havs.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Här hittar du svaren på vanliga frågor om landbaserad vindkraft.