Vindkraftsprojekt Kriegers flak

Kriegers flak kan bli den första moderna havsbaserade vindkraftsparken i Sverige.

Vindkraftsprojektet Kriegers flak, som ligger cirka 30 kilometer söder om Trelleborg, blir ett viktigt bidrag till att vi når målen om förnybar elproduktion till 2040 och bidrar till att möta den ökade efterfrågan på el i framtiden.

Förnybara energikällor som vindkraft är en viktig pusselbit i arbetet för att minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp. Det finns många fördelar med att bygga vindkraft till havs där vindförhållandena är de allra bästa och energiinnehållet högt.

Grundet Kriegers flak ligger utanför den svenska territorialgränsen men i den ekonomiska zonen mellan Sverige, Danmark och Tyskland. Det svenska vindkraftsprojektet Kriegers flak i södra Östersjön startades år 2002. På den danska sidan av Kriegers flak stod en park med 72 verk klar sommaren 2021 och den är därmed Danmarks största havsbaserade vindkraftspark. På den tyska sidan står vindkraftsparken Baltic II med 80 vindkraftverk sedan 2015.

Vindkraftverk till havs

År 2006 beslutade regeringen att ge Vattenfall tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon att bygga upp till 128 verk vid Kriegers flak. Produktionen beräknas till omkring 2,6 TWh per år, vilket motsvarar behovet av förnybar hushållsel för drygt 500 000 hem. För tillståndet gällde att anläggningen måste vara uppförd senast den 1 oktober 2018.

Teknikutvecklingen går snabbt och idag finns betydligt större turbiner tillgängliga än vad som tidigare projekterats för. När verken blir större och mer effektiva kan man reducera antalet verk. Därför har en ansökan lämnats till regeringen med en ökad totalhöjd upp till 280 meter samt förlängd anläggningstid till 10 år efter lagakraftvunnet tillstånd. Sedan 2016 har projektet nätkoncession för en anslutning av vindkraftsparken till befintliga ställverk vid Arrie respektive Trelleborg.

Delar av vindkraftsområdet på Kriegers flak har på senare år klassats som Natura 2000-område. Omfattande miljöstudier av området och bland annat rev, fågel, fisk och tumlare har därför genomförts. Våren 2021 fick projektet Natura 2000-tillstånd av Länsstyrelsen i Skåne att bygga vindkraft på den svenska delen av Kriegers flak. Vindkraftsprojektet tog därmed ett viktigt steg mot genomförande.

Här kan du läsa mer om varför Vattenfall satsar på vindkraft

Vad händer i Kriegers flak-projektet just nu?

I maj 2022 beviljade regeringen tillstånd att bygga vindkraftsparken Kriegers flak. Läs mer i regeringens pressmeddelande och i pressmeddelandet från Vattenfall.

Samråd pågår under maj 2022 för att uppgradera nätkoncessionen på land till två kablar om 220 kV. Se mer under rubriken Samråd nedan.

I mars 2021 meddelande Länsstyrelsen tillstånd enligt N2000-bestämmelserna. Miljödepartementet arbetar med att färdigställa handläggningen för tillståndet enligt ekonomisk zon. Projektet förväntar sig ett beslut inom närtid.

Under de närmsta åren ska projektet arbeta med ytterligare detaljprojektering samt att erhålla återstående tillstånd.

Parallellt med tillståndsprocessen för vindkraftsprojektet pågår en översyn av tillstånden runt exportkabelnätet och klarhet i hur Svenska Kraftnäts nya direktiv att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium ska implementeras.

Inom något år planeras för kompletterande geofysiska och geotekniska undersökningar i flera steg. Upphandling beräknas preliminärt att ske 2023–2025 och installation 2027–2029.

Arkeologisk utredning för kunskap om kulturmiljö

Syftet med en arkeologisk utredning är att fastställa om fornlämningar finns. Utredningen görs i flera steg och sammanfattas i en rapport.

Längs den planerade kabelsträckningen för Kriegers flak har Länsstyrelsen identifierat 26 olika områden som man vill utreda. I ett första steg gjordes 2021 en arkeologisk utredning utmed den planerade kabelsträckningen mellan Skåre och Trelleborg norra samt för kabelsträckningen mellan Skåre och Arrie. Utredningarna är nu avslutade och vi förbereder för nästa steg.

Grävmaskin på fält
Provgrop
Grävmaskin som gräver schakt

Historik om Kriegers flak-projektet i Sverige

2021: Länsstyrelsen meddelar i mars tillstånd enligt Natura 2000-bestämmelserna och miljödepartementet påbörjar arbetet med att färdigställa handläggningen för tillståndet enligt ekonomisk zon. Mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd för vattenverksamheten, det vill säga för nedläggning av exportkablarna i territorialvattnet.

En uppdaterad ansökan enligt kontinentalsockellagen lämnas in till näringsdepartementet. En arkeologisk utredning genomförs utmed den planerade kabelsträckningen mellan Skåre och Trelleborg norra samt kabelsträckningen mellan Skåre och Arrie.

2020: Ytterligare miljöstudier och undersökningar utförs och ansökningarna för N2000-tillstånd samt tillstånd enligt lagen om ekonomisk zon kompletteras i stor omfattning. Ansökan om Vattenverksamhet med mera för exportkabeln i territorialhavet lämnas in till mark- och miljödomstolen.

2019: Projektet går vidare med utredningar om nätanslutningen, ledningsrätt, tillstånd för vattenverksamhet samt undersökningar enligt kulturmiljölagen.

2018: Projektet ansöker om ökad totalhöjd (280 meter) och förlängd tid för byggnations- och anläggningsåtgärder (31 december 2027).

2017: Vattenfall inleder en process för att få tillstånd till större turbiner.

2016: Regeringen fastställer den av Energimarknadsinspektionen beslutade nätkoncessionen.

2014: Regeringen beslutar den 18 december att förlänga tillståndet för Kriegers flak. Det innebär att tidigare givet tillstånd att uppföra en vindkraftspark vid Kriegers flak förlängs till 1 oktober 2018.

2012: Vattenfall lämnar en ansökan till regeringen om förlängning av givet tillstånd att uppföra och driva vindkraftsparken.

2010: Nätkoncessionen överklagas av Svedala kommun till regeringen.

2010: Energimarknadsinspektionen beslutar om nätkoncession för anslutning till Arrie och Trelleborg Norra.

2009: Vattenfall lämnar bemötande på remissvaren rörande ansökan om nätkoncession.

2008–2009: Omfattande pilotstudier kring möjliga fundament, sjösäkerhet och strömningsförhållanden genomförs.

2007: Vattenfall lämnar in ansökan om nätkoncession för att få ansluta parken.

2006–2007: Geotekniska och geofysiska undersökningar genomförs.

2006: Regeringen beslutar att ge Vattenfall tillstånd för Kriegers flak vindkraftspark.

2005–2006: Samråd för kabeldragning till havs och på land.

2004: Ansökan om att uppföra vindkraftsparken lämnas till regeringen.

2003–2004: Samråd genomförs för vindkraftsparken.

2002: Studier av området startar.

Kontaktperson

Johnny Ståhlberg
Projektledare, Vattenfall Offshore
Helen Larsson
Kommunikatör, Vattenfall Offshore

Relaterad information

En havsbaserad vindkraftspark

Projektet Kriegers flak ansöker om ökad totalhöjd och förlängd byggnationstid.

Utsikt från en strand mot havet

Det har gjorts omfattande studier av vindkraftens inverkan på miljön vid Kriegers flak.

Ett havsbaserat vindkraftverk

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kriegers flak.

Bild från vindkraftparken Kentish flats

Svenska Kriegers flak: Natura 2000-tillstånd steg mot mer fossilfri el i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne beviljar Vattenfall Natura 2000-tillstånd att bygga vindkraft på den svenska delen av Kriegers flak.

Läs hela artikeln

Hur påverkar vindkraft miljön?

Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

Läs hela artikeln

Se även

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund beräknas kunna producera förnybar el till cirka 600 000 hushåll om året.

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.