Vindkraftsprojekt Kriegers flak

Kriegers flak kan bli den första moderna havsbaserade vindkraftsparken i Sverige.

Svenska Kriegers flak ligger ungefär tre mil söder om Trelleborg. Området gränsar till de två redan byggda projekten på danska respektive tyska sidan av grundet. Vindkraftsparken Kriegers flak beräknas producera omkring 2,7 TWh per år, vilket motsvarar behovet av förnybar hushållsel för drygt 500 000 hem eller att ladda cirka 1 miljon elbilar.

I maj 2022 gav regeringen byggtillstånd för en vindkraftspark på den svenska sidan av Kriegers flak. Sammanlagt handlar det om 35–50 vindkraftverk. Om allt går som planerat kan parken vara i drift runt 2028 och då producera energi in i elområde 4 i minst 30 år framöver.

Svenska Kriegers flak kan bli den första moderna vindkraftsparken i Sverige sedan Vattenfall byggde Lillgrund 2007 (då världens tredje största havsbaserade vindkraftspark). I och med detta är Kriegers flak med i startskedet för en helt ny industri i landet, där vi arbetar med hamnar och lokalt näringsliv för att dra nytta av denna och kommande investeringar i svensk havsbaserad vindkraft.

Vad händer i Kriegers flak-projektet just nu?

Undersökningar av havsbotten

Mellan den 1 juni och 31 oktober 2023 genomförde Vattenfall omfattande geofysiska och geotekniska undersökningar av havsbotten i samband med förberedelserna för vindkraftsparken Kriegers Flak. Resultaten av dessa noggranna undersökningar kommer att spela en avgörande roll i utformningen av fundamenten, val av installationsmetoder och detaljplaneringen för placeringen av vindkraftverk och kablar.

För att skapa en detaljerad bild av havsbottnen användes ljudvågor under de geofysiska undersökningarna.

Utrustning som används vid undersökning av havsbotten

Djupgående prov genomfördes under de geotekniska undersökningarna för att noggrant undersöka bottenförutsättningarna. Dessa undersökningar utfördes både inom exportkabelkorridoren och i området avsedd för vindkraftsparken.

De geotekniska aktiviteterna återupptas i år för att säkerställa en noggrann och heltäckande förståelse av havsbottens egenskaper i detta område.

Pressmeddelanden

I maj 2022 fattade regeringen beslut om förnyat tillstånd för vindkraftsparken. I februari 2023 fick projektet tillstånd från regeringen att anlägga kablar längs havsbotten för att ansluta parken till stamnätet.

Kriegers flak – projekt i två faser

Projektet svenska Kriegers flak kan delas in i två faser. Det startade 2002 och fick då flera viktiga tillstånd. År 2010 ansågs dock marknaden vara alltför ofördelaktig och detta, tillsammans med en utdragen tillståndsansökan för nätet, ledde till att projektets framdrift hölls på en låg nivå.

Teknikutvecklingen har gått och fortsätter gå snabbt. 2017 tog projektet ett omtag och ansökte för nya och moderna tillstånd. Nu med högre och färre turbiner, men med något ökad kapacitet.

Tidslinje för projektet

Arkeologisk utredning för bättre kunskap om kulturmiljön

På uppdrag av länsstyrelsen gjordes 2021 och 2022 en arkeologisk utredning längs den planerade kabelsträckningen för Kriegers flak.

Bild från ovan på fält där arkeologisk utredning pågår

Länsstyrelsen hade identifierat 26 olika områden som man ville utreda för att fastställa om det fanns fornlämningar längs sträckningen. Utredningen avslutades i december 2022 och sammanställdes i en rapport med rekommendationen att inget område behövde gå vidare till en arkeologisk undersökning

Natur och miljö

Delar av vindkraftsområdet på Kriegers flak har på senare år klassats som Natura 2000-område. Projektet har därför gjort omfattande miljöstudier av rev, fågel, fisk och tumlare i området. Under 2023 gjorde Vattenfall undersökningar i området och hittade några rev, varpå vi flyttade ett verk för att säkerställa att reven inte skadas under byggnationen.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om vindkraftsprojektet Kriegers flak.

Vindkraftverk i den holländska havsbaserade parken Hollandse Kust Zuid

Kontaktperson

Felicia Hegethorn
Felicia Hegethorn
Kommunikatör

Relaterad information

Ett havsbaserat vindkraftverk

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kriegers flak.

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Hur påverkar vindkraft miljön?