Vindkraftsprojekt Kriegers flak

Kriegers flak kan bli den första moderna havsbaserade vindkraftsparken i Sverige.

Grundet Kriegers flak ligger ungefär tre mil söder om Trelleborg och delas mellan Danmarks, Sveriges och Tysklands ekonomiska zon.

I maj 2022 gav regeringen byggtillstånd för en vindkraftspark på den svenska sidan av Kriegers flak. Sammanlagt handlar det om 35–50 vindkraftverk. Om allt går som planerat kan parken vara i drift runt 2028.

Det svenska Kriegers flak beräknas producera omkring 2,7 TWh per år, vilket motsvarar behovet av förnybar hushållsel för drygt 500 000 hem eller att ladda cirka 1 miljon elbilar.

Sedan 2016 står en vindkraftspark med 80 kraftverk i den tyska delen av Kriegers flak. I den danska zonen stod en vindkraftspark klar sommaren 2021. Parken består av 72 vindkraftverk, som beräknas kunna producera el till 600 000 danska hushåll. Det gör danska Kriegers flak till den största marina vindkraftsparken i Skandinavien.

Vindkraftverk till havs

Viktiga milstolpar för det svenska vindkraftsprojektet Kriegers flak

Projektet startades år 2002. År 2006 fick Vattenfall regeringens tillstånd att bygga vindkraft på svenska delen av Kriegers flak, men tillstånden för anslutningsnätet överklagades och marknadsförutsättningarna saknades. I den ursprungliga planen var det tänkt att Vattenfall skulle bygga 128 vindkraftverk.

Teknikutvecklingen har gått och fortsätter gå snabbt. Vattenfall tog därför ett omtag av projektet 2017 och påbörjade processen för nya moderna tillstånd. 2018 lämnades en ny ansökan till regeringen för cirka 35–50 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 280 meter.

Sedan 2016 har projektet nätkoncession för en anslutning av vindkraftsparken till befintliga ställverk vid Arrie respektive Trelleborg.

Delar av vindkraftsområdet på Kriegers flak har på senare år klassats som Natura 2000-område. Projektet har därför gjort omfattande miljöstudier av rev, fågel, fisk och tumlare i området. Natura 2000-tillståndet blev klart i mars 2021 och kompletterade den ansökan som lämnades in till regeringen 2018. 

I maj 2022 fattade regeringen beslut om förnyat tillstånd för vindkraftsparken. I februari 2023 fick projektet tillstånd från regeringen att anlägga kablar längs havsbotten för att ansluta parken till stamnätet.

Vad händer i Kriegers flak-projektet just nu?

Under de närmsta åren ska projektet arbeta med ytterligare detaljprojektering samt att erhålla återstående tillstånd, främst på land.

Parallellt med tillstånds- och detaljplaneringsprocessen för vindkraftsprojektet blir nästa steg att säkerställa att projektet når lönsamhet. Under förutsättning att projektet når lönsamhet bör vi kunna fatta ett investeringsbeslut under 2025 samt leverera el till elområde 4 under 2028.

I närtid planeras för kompletterande geofysiska och geotekniska undersökningar i flera steg. Upphandlingar av ingående material och tjänster beräknas att ske 2023–2025 och installation 2027–2029.

Arkeologisk utredning för bättre kunskap om kulturmiljön

På uppdrag av Länsstyrelsen gjordes 2021 och 2022 en arkeologisk utredning längs den planerade kabelsträckningen för Kriegers flak.

Länsstyrelsen hade identifierat 26 olika områden som man ville utreda för att fastställa om det fanns fornlämningar längs sträckningen. Utredningen avslutades i december 2022 och sammanställdes i en rapport med rekommendationen att inget område behövde gå vidare till en arkeologisk undersökning.

Bild från ovan på fält där arkeologisk utredning pågår
Bild 1: Två personer som undersöker utgrävd mark. Bild 2:  Utsträckt hand med arkeologiska fynd

Historik om Kriegers flak-projektet i Sverige

2023: I februari beviljar regeringen projektet att anlägga kablar längs havsbotten för att ansluta parken till stamnätet. Läs mer i regeringens pressmeddelande

2022: I maj beviljar regeringen tillstånd att bygga vindkraftsparken Kriegers flak. Läs mer i pressmeddelandet.

2021: Länsstyrelsen meddelar i mars tillstånd enligt Natura 2000-bestämmelserna och miljödepartementet påbörjar arbetet med att färdigställa handläggningen för tillståndet enligt ekonomisk zon. Mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd för vattenverksamheten, det vill säga för nedläggning av exportkablarna i territorialvattnet.

En uppdaterad ansökan enligt kontinentalsockellagen lämnas in till näringsdepartementet. En arkeologisk utredning genomförs utmed den planerade kabelsträckningen mellan Skåre och Trelleborg norra samt kabelsträckningen mellan Skåre och Arrie.

2020: Ytterligare miljöstudier och undersökningar utförs och ansökningarna för N2000-tillstånd samt tillstånd enligt lagen om ekonomisk zon kompletteras i stor omfattning. Ansökan om Vattenverksamhet med mera för exportkabeln i territorialhavet lämnas in till mark- och miljödomstolen.

2019: Projektet går vidare med utredningar om nätanslutningen, ledningsrätt, tillstånd för vattenverksamhet samt undersökningar enligt kulturmiljölagen.

2018: Projektet ansöker om ökad totalhöjd (280 meter) och förlängd tid för byggnations- och anläggningsåtgärder (31 december 2027).

2017: Vattenfall inleder en process för att få tillstånd till större turbiner.

2016: Regeringen fastställer den av Energimarknadsinspektionen beslutade nätkoncessionen.

2014: Regeringen beslutar den 18 december att förlänga tillståndet för Kriegers flak. Det innebär att tidigare givet tillstånd att uppföra en vindkraftspark vid Kriegers flak förlängs till 1 oktober 2018.

2012: Vattenfall lämnar en ansökan till regeringen om förlängning av givet tillstånd att uppföra och driva vindkraftsparken.

2010: Nätkoncessionen överklagas av Svedala kommun till regeringen.

2010: Energimarknadsinspektionen beslutar om nätkoncession för anslutning till Arrie och Trelleborg Norra.

2009: Vattenfall lämnar bemötande på remissvaren rörande ansökan om nätkoncession.

2008–2009: Omfattande pilotstudier kring möjliga fundament, sjösäkerhet och strömningsförhållanden genomförs.

2007: Vattenfall lämnar in ansökan om nätkoncession för att få ansluta parken.

2006–2007: Geotekniska och geofysiska undersökningar genomförs.

2006: Regeringen beslutar att ge Vattenfall tillstånd för Kriegers flak vindkraftspark.

2005–2006: Samråd för kabeldragning till havs och på land.

2004: Ansökan om att uppföra vindkraftsparken lämnas till regeringen.

2003–2004: Samråd genomförs för vindkraftsparken.

2002: Studier av området startar.

Kontaktperson

Helen Larsson
Kommunikatör, Vattenfall Offshore

Relaterad information

En havsbaserad vindkraftspark

Projektet Kriegers flak ansöker om ökad totalhöjd och förlängd byggnationstid.

Utsikt från en strand mot havet

Det har gjorts omfattande studier av vindkraftens inverkan på miljön vid Kriegers flak.

Ett havsbaserat vindkraftverk

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kriegers flak.

Bild från vindkraftparken Kentish flats

Svenska Kriegers flak: Natura 2000-tillstånd steg mot mer fossilfri el i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne beviljar Vattenfall Natura 2000-tillstånd att bygga vindkraft på den svenska delen av Kriegers flak.

Läs hela artikeln

Hur påverkar vindkraft miljön?

Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

Läs hela artikeln

Se även

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund beräknas kunna producera förnybar el till cirka 500 000 villor om året.

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.