Vindkraftsprojekt Kriegers flak

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.

Förnybara energikällor som vindkraft är en viktig pusselbit i arbetet för att minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp. Det finns många fördelar med att bygga vindkraft till havs där vindförhållandena är de allra bästa och energiinnehållet högt.

Grundet Kriegers flak ligger utanför den svenska territorialgränsen men i den ekonomiska zonen mellan Sverige, Danmark och Tyskland. Det svenska vindkraftsprojektet Kriegers flak i södra Östersjön startades år 2002. På den danska sidan av Kriegers flak byggs för närvarande 72 verk och när parken står färdig 2021 blir det Danmarks största havsbaserade vindkraftspark. På den tyska sidan står vindkraftsparken Baltic II med 80 vindkraftverk sedan 2015.

En havsbaserad vindkraftspark

År 2006 beslutade regeringen att ge Vattenfall tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon att bygga upp till 128 verk vid Kriegers flak. Produktionen beräknas till omkring 2,6 TWh per år, vilket motsvarar behovet av förnybar hushållsel för drygt 500 000 hem.

För tillståndet gällde att anläggningen måste vara uppförd senast den 1 oktober 2018. Teknikutvecklingen går snabbt och idag finns betydligt större turbiner tillgängliga än vad som tidigare projekterats för. När verken blir större och mer effektiva kan man reducera antalet verk. Därför har en ansökan lämnats till regeringen med en ökad totalhöjd upp till 280 meter samt förlängd anläggningstid till 2027. Sedan 2016 har projektet nätkoncession för en anslutning av vindkraftsparken till befintliga ställverk vid Arrie respektive Trelleborg.

Delar av vindkraftsområdet på Kriegers flak har på senare år klassats som Natura 2000-område. Vattenfalls ambition är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt utreda möjligheterna till samexistens mellan vindkraft och miljö. Miljöstudier av området och bland annat rev, fågel, fisk och tumlare har därför genomförts som en del av den Natura 2000-ansökan som lämnades in 2018.

Här kan du läsa mer om varför Vattenfall satsar på vindkraft

Vad händer i Kriegers flak-projektet just nu?

Regeringen har kungjort att ändringsansökan är komplett och tiden för synpunkter har stängt. Regeringen förväntas sedan fatta beslut om ändringsansökan. Under hösten förväntas även länsstyrelsen fatta ett beslut om Natura 2000-ansökan.

Under de närmsta åren ska projektet arbeta med att erhålla återstående tillstånd. Därtill kommer kompletterande geofysiska och geotekniska undersökningar samt arkeologiska undersökningar på såväl land som till havs. Upphandling skulle kunna ske 2023–2024 och installation 2025–2027 men samtliga tidsplaner är beroende av framdriften i handläggningen av de olika tillstånden.

Historik om Kriegers flak-projektet i Sverige

2002: Studier av området startar.

2003–2004: Samråd genomförs för vindkraftsparken.

2004: Ansökan om att uppföra vindkraftsparken lämnas till regeringen.

2005–2006: Samråd för kabeldragning till havs och på land.

2006: Regeringen beslutar att ge Vattenfall tillstånd för Kriegers flak vindkraftspark.

2006–2007: Geotekniska och geofysiska undersökningar genomförs.

2007: Vattenfall lämnar in ansökan om nätkoncession för att få ansluta parken.

2008–2009: Omfattande pilotstudier kring möjliga fundament, sjösäkerhet och strömningsförhållanden genomförs.

2009: Vattenfall lämnar bemötande på remissvaren rörande ansökan om nätkoncession.

2010: Energimarknadsinspektionen beslutar om nätkoncession för anslutning till Arrie och Trelleborg Norra.

2010: Nätkoncessionen överklagas av Svedala kommun till regeringen.

2012: Vattenfall lämnar en ansökan till regeringen om förlängning av givet tillstånd att uppföra och driva vindkraftsparken.

2014: Regeringen beslutar den 18 december att förlänga tillståndet för Kriegers flak. Det innebär att tidigare givet tillstånd att uppföra en vindkraftspark vid Kriegers flak förlängs till 1 oktober 2018.

2016: Regeringen fastställer den av Energimarknadsinspektionen beslutade nätkoncessionen.

2017: Vattenfall inleder en process för att få tillstånd till större turbiner.

2018: Projektet ansöker om ökad totalhöjd (280 meter) och förlängd tid för byggnations- och anläggningsåtgärder (31 december 2027).

2019: Projektet går vidare med utredningar om nätanslutningen, ledningsrätt, tillstånd för vattenverksamhet samt undersökningar enligt kulturmiljölagen.

2020: Ytterligare miljöstudier och undersökningar utförs och ansökningarna kompletteras i stor omfattning. Beslut förväntas från regeringen angående ändringsansökan samt från länsstyrelsen om Natura 2000-ansökan.

Kontaktperson

Johnny Ståhlberg
Projektledare, Vattenfall Offshore

Relaterad information

En havsbaserad vindkraftspark

Projektet Kriegers flak ansöker om ökad totalhöjd och förlängd byggnationstid.

Utsikt från en strand mot havet

Det har gjorts omfattande studier av vindkraftens inverkan på miljön vid Kriegers flak.

Ett havsbaserat vindkraftverk

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kriegers flak.

Se även

Vindkraftverk till havs

Vattenfall förvärvade projektet Stora Middelgrund våren 2019.

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 km utanför Falkenberg.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.