Vindkraftsprojekt Kriegers flak

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.

Projektet Kriegers flak vindkraftspark har tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för upp till 128 vindkraftverk med en totalhöjd om 170 meter. För tillståndet gäller att anläggningen måste vara uppförd senast den 1 oktober 2018. Projektet har ansökt om ökad totalhöjd och förlängd tid för byggnations- och anläggningsåtgärder.

En havsbaserad vindkraftspark

Området ligger i den ekonomiska zonen cirka 30 kilometer söder om Trelleborg, vid gränsen mot Danmark och Tyskland. Vattendjupet är 17–42 meter. Projektet har även nätkoncession för anslutning av vindkraftsparken till befintliga ställverk vid Arrie respektive Trelleborg.

Projektet har ursprungligen utvecklats för turbiner med en effekt om 5 MW, vilket skulle ge en sammanlagd effekt om 640 MW. Produktionen för en sådan anläggning beräknas till omkring 2,6 TWh per år. Detta motsvarar behovet av förnybar hushållsel för drygt 500 000 hem.

Idag finns större turbiner tillgängliga. Exempelvis projekterar Vattenfall på den danska delen av Kriegers flak en anläggning med cirka 70 turbiner om 8,4 MW vardera. I framtiden kommer ytterligare större turbiner att finnas tillgängliga. Med större turbiner skulle färre att erfordras, vilket leder till både bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan.

Fördelar att bygga till havs

Fördelarna med att bygga vindkraft till havs är flera. Här har vinden ett högt energiinnehåll, det kan ge mycket el. Vid Kriegers flak är vindförhållandena särskilt goda. Långtidskorrigerade vinddata visar att vindhastigheten är 9,6 meter/sekund i medeltal på hundra meters höjd.

För vindkraftsparken beräknas antalet fullasttimmar till 4 100 per år, vilket motsvarar en kapacitetsfaktor på 47 procent. Detta innebär att den genomsnittliga produktionen är 47 procent av den installerade effekten. Detta är ett mycket högt värde; vid bra lägen på land är motsvarande effekt 30–35 procent och mer kustnära till havs är den 40 procent.

Läget i Kriegers flak-projektet just nu

De moderna, effektiva, turbiner som idag finns tillgängliga för havsbaserad vindkraft har en totalhöjd som överstiger de tillståndsgivna 170 meter. Projektet har lämnat in en ansökan till regeringen om ökad totalhöjd och förlängning av konstruktionstiden.

Under de närmsta åren ska projektet arbeta med att erhålla återstående tillstånd. Därtill kommer kompletterande geofysiska och geotekniska undersökningar samt arkeologiska undersökningar på såväl land som till havs. Upphandling skulle kunna ske 2021–2022 och installation 2022–2023.

Historik om Kriegers flak-projektet

2002: Studier av området startar.

2003–2004: Samråd för vindkraftverk.

2004: Ansökan om att uppföra vindkraftparken lämnas till regeringen.

2005–2006: Samråd för kabeldragning till havs och på land.

2006: Regeringen beslutar att ge Vattenfall tillstånd för Kriegers flak vindkraftspark.

2006–2007: Geotekniska och geofysiska undersökningar genomförs.

2007: Vattenfall lämnar in ansökan om nätkoncession för att få ansluta parken.

2008–2009: Omfattande studie kring möjliga fundament utförs.

2009: Vattenfall lämnar bemötande på remissvaren rörande ansökan om nätkoncession.

2010: Energimarknadsinspektionen beslutar om nätkoncession för anslutning till Arrie och Trelleborg Norra.

2010: Nätkoncessionen överklagas av Svedala kommun till regeringen, som sedan dess handlägger ärendet.

2012: I september lämnar Vattenfall en ansökan till regeringen om förlängning av givet tillstånd att uppföra och driva en vindkraftspark vid Kriegers flak.

2014: Regeringen beslutar den 18 december att förlänga tillståndet för Kriegers flak. Det innebär att tidigare givet tillstånd att uppföra en vindkraftspark vid Kriegers flak förlängs till 1 oktober 2018.

2016: Regeringen fastställer den av Energimarknadsinspektionen beslutade nätkoncessionen.

2017: Vattenfall inleder en process för att få tillstånd till större turbiner.

2018: Projektet ansöker om ökad totalhöjd (280 meter) och förlängd tid för byggnations- och anläggningsåtgärder (31 december 2027).

2019: Projektet går vidare med utredningar om nätanslutningen, ledningsrätt, tillstånd för vattenverksamhet samt undersökningar enligt kulturmiljölagen.

Kontaktperson

Johnny Ståhlberg
Projektledare, Vattenfall Offshore

Relaterad information

En havsbaserad vindkraftspark

Projektet Kriegers flak ansöker om ökad totalhöjd och förlängd byggnationstid.

Utsikt från en strand mot havet

Det har gjorts omfattande studier av vindkraftens inverkan på miljön vid Kriegers flak.

En båt vid fundament i Vattenfalls vindkraftspark Ormonde

Kriegers flak har fått ekonomiskt stöd för att utvärdera olika fundament.

Se även

Klippor vid hav

Vattenfall driver vindprojektet Taggen tillsammans med fastighetsbolaget Wallenstam.

Vindkraftverk i Näsudden

Vattenfall undersöker möjligheten att modernisera vindkraften på Näsudden öst.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.