Vindkraftsprojekt Kattegatt Syd

Vattenfall undersöker möjligheterna för en havsbaserad vindkraftspark som fått namnet Kattegatt Syd. 

Förnybara energikällor som vindkraft är en viktig pusselbit i arbetet för att minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp. Det finns många fördelar med att bygga vindkraft till havs där vindförhållandena är de allra bästa och energiinnehållet högt.

Projektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 km utanför Falkenberg. Området är cirka 177 kvadratkilometer och ligger strax norr om vindkraftsprojektet Stora Middelgrund som Vattenfall förvärvade 2019. Området för den planerade parken ligger inom svensk ekonomisk zon och är placerat utanför Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde bank samt Lilla Middelgrund.

Karta

Se karta för vindprojektet Kattegatt Syd.

Vad händer i projektet Kattegatt Syd just nu?

Samråd om undersökning av havsbotten

Projektet går nu in i en analys- och utvärderingsfas av de yttranden och synpunkter som inkommit under samråden. Inför detaljplanering av vindkraftsparken förbereder Vattenfall olika geotekniska undersökningar av havsbotten och den marina miljön som projektet kommer att göra under kommande år.

Underlag till tidigare samråd

Här kan du ladda ner underlag till samrådet om undersökning av havsbotten.

Dokumentation från samrådet vintern 2021

Samrådet om vindkraftsparken som helhet som genomfördes vintern 2021 är avslutat. Det går fortfarande att ta del av information i vårt digitala samrådsrum. Läs mer på samrådssidan.

Samordning och kompetens ger många fördelar

Vattenfalls målsättning är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt bygga en så effektiv vindkraftspark som möjligt. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service. Vi bedömer att cirka 30–40 lokalt heltidsanställda tekniker skulle behövas för driften av parken Kattegatt Syd. Om den närliggande vindkraftsparken Stora Middelgrund byggs är behovet förstås större. Närheten till Stora Middelgrundprojektet är en viktig faktor i utvecklingen av Kattegatt Syd. Viktiga fördelar kan uppnås genom att dela lärdomar, data och en samlokalisering av drift och underhåll.

Läs mer om varför Vattenfall satsar på vindkraft

Kontaktperson

Johan Weimenhög
Projektledare
Helen Larsson
Kommunikatör, Vattenfall Offshore

Relaterad information

Ett vindkraftverk i en av Vattenfalls havsbaserade vindkraftsparker

Samråd för Kattegatt Syd pågick mellan den 8 januari och 19 februari 2021.

Klippor och hav

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kattegatt Syd.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.

Se även

Hur påverkar vindkraft miljön?

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund beräknas kunna producera förnybar el till cirka 600 000 hushåll om året.