Vindkraftsprojekt Kattegatt Syd

Vattenfall undersöker möjligheterna för en havsbaserad vindkraftspark som fått namnet Kattegatt Syd. 

Förnybara energikällor som vindkraft är en viktig pusselbit i arbetet för att minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp. Det finns många fördelar med att bygga vindkraft till havs där vindförhållandena är de allra bästa och energiinnehållet högt.

Projektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 km utanför Falkenberg. Området är cirka 177 kvadratkilometer och ligger strax norr om vindkraftsprojektet Stora Middelgrund som Vattenfall förvärvade 2019. Området för den planerade parken ligger inom svensk ekonomisk zon och är placerat utanför Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde bank samt Lilla Middelgrund.

Karta

Se karta för vindprojektet Kattegatt Syd.

Vad händer i projektet Kattegatt Syd just nu?

Projektet är i ett tidigt skede och förbereder för närvarande ansökan av de olika tillstånd som krävs. Myndigheter och kommuner informeras om projektet och vi inhämtar deras synpunkter för att på bästa sätt kunna genomföra omfattade miljöstudier av exempelvis fisk, fågel och marina däggdjur. Vi undersöker lämplig anslutningspunkt till elnätet på land och berörda markägare kommer att kontaktas.

Avslutat samråd

Projektet genomförde ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken mellan 8 januari och 19 februari. På grund av Covid-19 genomförde vi samrådet digitalt. I ett digitalt samrådsrum presenterades hela vindkraftsprojektet. Myndigheter, särskilt berörda och övrig allmänhet som var intresserade och ville ge sina synpunkter på den föreslagna vindkraftsparken hade möjlighet att tycka till om förslaget.

Samrådet är nu avslutat och det är inte längre möjligt att lämna synpunkter. Om du vill veta mer om vindkraftsprojektet Kattegatt Syd går det fortfarande att ta del av information i vårt digitala samrådsrum. Även samrådsunderlag, kartbilder och landskapsvyer finns kvar på projektets samrådssida.

Till samrådssidan

Vad händer efter samrådet?

Projektet går nu in i en analys- och utvärderingfas av de yttranden och synpunkter som inkommit under samrådsfasen. Alla yttranden och synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer att ingå i ansökan om tillstånd att bygga vindkraftsprojektet Kattegatt Syd.

Under förutsättning att tillstånd erhålls och att investeringsbeslut kan fattas, beräknas parken Kattegatt Syd stå färdig i slutet av innevarande decennium.

Samordning och kompetens ger många fördelar

Vattenfalls målsättning är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt bygga en så effektiv vindkraftspark som möjligt. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service. Vi bedömer att cirka 30–40 lokalt heltidsanställda tekniker skulle behövas för driften av parken Kattegatt Syd. Om den närliggande vindkraftsparken Stora Middelgrund byggs är behovet förstås större. Närheten till Stora Middelgrundprojektet är en viktig faktor i utvecklingen av Kattegatt Syd. Viktiga fördelar kan uppnås genom att dela lärdomar, data och en samlokalisering av drift och underhåll.

Läs mer om varför Vattenfall satsar på vindkraft

Kontaktperson

Johan Weimenhög
Projektledare
Helen Larsson
Kommunikatör, Vattenfall Offshore

Relaterad information

Ett vindkraftverk i en av Vattenfalls havsbaserade vindkraftsparker

Samråd för Kattegatt Syd pågick mellan den 8 januari och 19 februari.

Klippor och hav

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kattegatt Syd.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.

Se även

Hur påverkar vindkraft miljön?

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund beräknas kunna producera förnybar el till cirka 600 000 hushåll om året.