Vindkraftsprojekt Kattegatt Syd

Vattenfall ansöker om tillstånd för den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd.

Den planerade havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd kan komma att bli norra Europas största vindkraftspark med en kapacitet som i nuläget motsvarar cirka 3 procent av Sveriges totala energiproduktion. Det 122 kvadratkilometer stora området ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg inom svensk ekonomisk zon. Utanför Kattegatt Syd ligger Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde bank i syd samt Lilla Middelgrund i norr.

Karta och visualiseringar

Se karta och visualiseringar för vindprojektet Kattegatt Syd.

Vad händer i projektet Kattegatt Syd just nu?

Inför detaljplanering av vindkraftsparken genomför Vattenfall under kommande år olika undersökningar av havsbotten och den marina miljön. Syftet med utredningarna är att samla in information för att bland annat få bättre kunskap om områdets naturvärden samt eventuella kulturlämningar.

Projektet undersöker även olika alternativa markkabelkorridorer för att föra den planerade vindkraftsbaserade energin till en anslutningspunkt på Väröhalvön.

Hösten 2022 genomför projektet en naturvärdesinventering på Väröhalvön för att identifiera värdefulla områden för biologisk mångfald eller artförekomster.

Uppnådda milstolpar

  • I oktober 2022 meddelar Länsstyrelsen projektet tillstånd enligt Natura 2000-bestämmelserna.
  • Ansökan om tillstånd för byggnation och drift av vindkraftspark i enlighet med lagen om Svensk Ekonomisk Zon kungörs av Länsstyrelsen i Hallands län den 24 juni 2022.
  • Ansökan om tillstånd för byggnation och drift av vindkraftspark i enlighet med Natura 2000 kungörs av Länsstyrelsen i Hallands län den 17 juni 2022.
  • Ansökning om tillstånd för byggnation och drift av vindkraftspark i enlighet med lagen om Svensk Ekonomisk Zon och Natura 2000 inlämnas till regeringen respektive Länsstyrelsen i Hallands län den 9 juli 2021.
  • Under januari-februari 2021 genomförs ett samlat avgränsningssamråd som innefattade vindkraftparkens alla olika delar: vindkraftspark med internkabelnät och transformatorstation, exportkablar från vindkraftspark till Väröhalvön samt markkabelalternativ. Det går fortfarande att ta del av information i vårt digitala samrådsrum. Läs mer på samrådssidan.

Samordning och kompetens ger många fördelar

Vattenfalls målsättning är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt bygga en så effektiv vindkraftspark som möjligt. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service. Vi bedömer att cirka 30–40 lokalt heltidsanställda tekniker skulle behövas för driften av parken Kattegatt Syd. Om den närliggande vindkraftsparken Stora Middelgrund byggs är behovet förstås större. Närheten till Stora Middelgrundprojektet är en viktig faktor i utvecklingen av Kattegatt Syd. Viktiga fördelar kan uppnås genom att dela lärdomar, data och en samlokalisering av drift och underhåll.

Läs mer om varför Vattenfall satsar på vindkraft

Kontaktperson

Helen Larsson
Kommunikatör, Vattenfall Offshore

Relaterad information

Ett vindkraftverk i en av Vattenfalls havsbaserade vindkraftsparker

Samråd för Kattegatt Syd pågick mellan den 8 januari och 19 februari 2021.

Klippor och hav

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kattegatt Syd.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Kattegatt Syd kan se ut från Varbergs fästning

Fotomontage ger en uppfattning om hur Kattegatt Syd kan se ut från land.

Se även

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund beräknas kunna producera förnybar el till cirka 500 000 villor om året.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.