Vindkraftsprojekt Kattegatt Syd

Vattenfall undersöker möjligheterna för en havsbaserad vindkraftspark som fått namnet Kattegatt Syd.

Förnybara energikällor som vindkraft är en viktig pusselbit i arbetet för att minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp. Det finns många fördelar med att bygga vindkraft till havs där vindförhållandena är de allra bästa och energiinnehållet högt.

Projektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 km utanför Falkenberg. Området är cirka 177 kvadratkilometer och ligger strax norr om vindkraftsprojektet Stora Middelgrund som Vattenfall förvärvade 2019. Området för den planerade parken ligger inom svensk ekonomisk zon och är placerat utanför Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde bank samt Lilla Middelgrund.

Karta

Se karta för vindprojektet Kattegatt Syd.

Vad händer i projektet Kattegatt Syd just nu?

Projektet är i ett tidigt skede och förbereder för närvarande ansökan av de olika tillstånd som krävs. Myndigheter och kommuner informeras om projektet och vi inhämtar deras synpunkter för att på bästa sätt kunna genomföra omfattade miljöstudier av exempelvis fisk, fågel och marina däggdjur. Vi undersöker lämplig anslutningspunkt till elnätet på land och berörda markägare kommer att kontaktas.

Avgränsningssamrådet är planerat till vintern 2020 och omfattar myndigheter och kommuner samt föreningar, organisationer och allmänhet. Under förutsättning att tillstånd erhålls och att investeringsbeslut kan fattas, beräknas parken Kattegatt Syd stå färdig i slutet av innevarande decennium.

Samordning och kompetens ger många fördelar

Vattenfalls målsättning är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt bygga en så effektiv vindkraftspark som möjligt. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service. Vi bedömer att cirka 30–40 lokalt heltidsanställda tekniker skulle behövas för driften av parken Kattegatt Syd. Om den närliggande vindkraftsparken Stora Middelgrund byggs är behovet förstås större. Närheten till Stora Middelgrundprojektet är en viktig faktor i utvecklingen av Kattegatt Syd. Viktiga fördelar kan uppnås genom att dela lärdomar, data och en samlokalisering av drift och underhåll.

Läs mer om varför Vattenfall satsar på vindkraft

Kontaktperson

Johan Weimenhög
Projektledare
Helen Larsson
Kommunikatör, Vattenfall Offshore

Relaterad information

Klippor och hav

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kattegatt Syd.

Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.

Se även

Hur påverkar vindkraft miljön?

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund beräknas kunna producera förnybar el till cirka 600 000 hushåll om året.