Kattegatt Syd

Samråd för vindkraftsparken Kattegatt Syd

För etablering och drift av en vindkraftspark med tillhörande infrastruktur krävs ett flertal tillstånd. Samrådet är en betydelsefull del av beslutsprocessen.

Just nu pågår inget samråd för Kattegatt Syd.

Genomförda samråd

Här finns information och samrådsunderlag från tidigare genomförda samråd 2021 och 2023.

I samrådet 2023 ingick vindkraftsparken som helhet, inklusive sjökablar som tas i land runt Väröhalvön samt de nedgrävda markkablar på Väröhalvön som behövs för att överföra den producerade elen till transmissionsnätet (stamnätet) på land.

Samrådet 2023 kompletterade samrådet 2021 och innefattade tre mindre, tillkommande områden för markkablar. 

Digitalt samrådsrum för samrådet 2021

Välkommen in till vårt digitala samrådsrum där vi på en övergripande nivå presenterar projektet. För bästa upplevelse rekommenderar vi att använda webbläsaren Google Chrome.

Fotomontage

Med hjälp av datorberäkningar kan en bild framställas som återger vindkraftsparken som den skulle se ut från olika platser med hänsyn tagen till avståndet och observatörens höjd. Kamerans vidvinkel har anpassats för att återge samma bild som det mänskliga ögat ser.

Så prövas havsbaserad vindkraft i Sveriges ekonomiska zon

Det är regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet när det handlar om vindkraft i Sveriges ekonomiska zon. Ekonomiska zonen är den del av havet som ligger längst ut från kusten (12–200 nautiska mil).

Ansökningar om att bygga vindkraft i ekonomisk zon bereds av länsstyrelserna, som lämnar en rekommendation om hur regeringen bör besluta.

Länsstyrelserna fattar själv beslut i frågan om en vindkraftspark till havs är förenlig med skyddet av Natura 2000-områden. Det beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstol. Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda naturområden inom EU.

Kommuner har inget inflytande över beslut om vindkraft i ekonomisk zon. Däremot har kommunerna vetorätt när det kommer till vindkraft på land och i havet närmare kusten, i det som kallas territorialvattnet. I de fallen går prövningarna till på andra sätt.

Vilka tillstånd krävs för vindkraftsparken Kattegatt Syd?

Det krävs ett flertal tillstånd för etablering och drift av vindkraftsparken med tillhörande infrastruktur. Projektet genomförde 2021 ett gemensamt och samlat samråd inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning för följande tillstånd:

  • Tillstånd till etablering av vindkraftsparken i Sveriges ekonomiska zon enligt lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.
  • Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken till åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom ett så kallat Natura 2000-område.
  • Tillstånd till utläggning av internkabelnät respektive exportkabel enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln.
  • Tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken för nedläggande av exportkabel innanför Sveriges territorialgräns (tillståndsansökan kan även komma att omfatta frivilligt tillstånd till åtgärder på land enligt 9. kap. miljöbalken).
  • Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857).

Relaterad information

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

Klippor och hav

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kattegatt Syd.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.