Kattegatt Syd

Avslutat samråd för vindkraftsparken Kattegatt Syd

Vattenfall planerar att ansöka om tillstånd för anläggande och drift av en havsbaserad vindkraftspark cirka 25 km utanför Falkenberg. Den planerade vindkraftsparken ligger i Sveriges ekonomiska zon och har fått namnet Kattegatt Syd.

Samråd för vindkraftsparken pågick mellan 8 januari och 19 februari 2021 och är nu avslutat. I samrådet ingick vindkraftsparken som helhet, inklusive sjökablar som tas i land runt Väröhalvön samt de nedgrävda markkablar på Väröhalvön som behövs för att överföra den producerade elen till transmissionsnätet (stamnätet) på land.

Vilka tillstånd krävs för vindkraftsparken?

Det kommer att krävas ett flertal tillstånd för etablering och drift av vindkraftsparken med tillhörande infrastruktur. Samrådet genomfördes gemensamt och samlat inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning för följande tillstånd:

  • Tillstånd till etablering av vindkraftsparken i Sveriges ekonomiska zon enligt lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.
  • Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken till åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom ett så kallat Natura 2000-område.
  • Tillstånd till utläggning av internkabelnät respektive exportkabel enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln.
  • Tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken för nedläggande av exportkabel innanför Sveriges territorialgräns (tillståndsansökan kan även komma att omfatta frivilligt tillstånd till åtgärder på land enligt 9. kap. miljöbalken).
  • Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857).
Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Horns Rev i Danmark

Därför genomförde vi ett samråd

Samrådet var ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Inom ramen för samrådet kunde man lämna synpunkter på verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt kommande miljökonsekvensbeskrivningars innehåll och utformning.

Samarbete för klimat och miljö

Att begränsa klimatförändringarna och att bevara den biologiska mångfalden är två starkt sammankopplade frågor. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv när vi planerar för havsbaserad vindkraft. Samarbete med myndigheter, organisationer och medborgare spelar en central roll för vår planering.

Samrådet är en viktig del i processen att söka tillstånd

Samrådet är en betydelsefull del av beslutsprocessen innan ansökan om tillstånd lämnas in till regeringen eller ansvariga myndigheter. I samrådskretsen ingick länsstyrelsen, kommuner och andra myndigheter samt de enskilda som kunde antas bli särskilt berörda av den planerade vindkraftsparken Kattegatt Syd.

I kretsen av vilka som ingick i den allmänhet som kunde antas bli berörda inkluderades bland annat boende i Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka samt miljöorganisationer och regionala fiskeriorganisationer.

Vi genomförde samrådet digitalt

På grund av Covid-19 genomförde vi samrådet digitalt. Du är fortfarande välkommen in till vårt digitala samrådsrum där vi på en övergripande nivå presenterar projektet. Observera att det inte längre är möjligt att lämna synpunkter. För bästa upplevelse rekommenderar vi att använda webbläsaren Google Chrome.

Samrådsunderlag och kartor

Här kan du ladda ner samrådsunderlag och kartbilagor.

Fotomontage

Med hjälp av datorberäkningar kan en bild framställas som återger vindkraftsparken som den skulle se ut från olika platser med hänsyn tagen till avståndet och observatörens höjd. Kamerans vidvinkel har anpassats för att återge samma bild som det mänskliga ögat ser.

Samråd våren 2021

Underlag för avgränsningssamråd för ansökan om undersökningstillstånd.

Relaterad information

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

Klippor och hav

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kattegatt Syd.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.