Kattegatt Syd

Inbjudan till samråd

Vattenfall planerar att ansöka om tillstånd för anläggande och drift av en havsbaserad vindkraftspark cirka 25 km utanför Falkenberg. Den planerade vindkraftsparken ligger i Sveriges ekonomiska zon och har fått namnet Kattegatt Syd.

I samrådet ingår vindkraftsparken som helhet, inklusive sjökablar som tas i land runt Väröhalvön samt de nedgrävda markkablar på Väröhalvön som behövs för att överföra den producerade elen till transmissionsnätet (stamnätet) på land.

Vilka tillstånd krävs för vindkraftsparken?

Etablering och drift av vindkraftsparken med tillhörande infrastruktur kommer att kräva ett flertal tillstånd. Samrådet genomförs gemensamt och samlat inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning för följande:

  • Tillstånd till etablering av vindkraftsparken i Sveriges ekonomiska zon enligt lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.
  • Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken till åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom ett så kallat Natura 2000-område.
  • Tillstånd till utläggning av internkabelnät respektive exportkabel enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln.
  • Tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken för nedläggande av exportkabel innanför Sveriges territorialgräns (tillståndsansökan kan även komma att omfatta frivilligt tillstånd till åtgärder på land enligt 9. kap. miljöbalken).
  • Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857).
Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Horns Rev i Danmark

Därför samråder vi

Det här samrådet är ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Inom ramen för samrådet kan du lämna synpunkter på verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt kommande miljökonsekvensbeskrivningars innehåll och utformning.

Samarbete för klimat och miljö

Att begränsa klimatförändringarna och att bevara den biologiska mångfalden är två starkt sammankopplade frågor. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv när vi planerar för havsbaserad vindkraft. Samarbete med myndigheter, organisationer och medborgare spelar en central roll för vår planering.

Samrådet är en viktig del i processen att söka tillstånd

Samrådet är en betydelsefull del av beslutsprocessen innan ansökan om tillstånd lämnas in till regeringen eller ansvariga myndigheter.

I samrådskretsen ingår länsstyrelsen, kommuner och andra myndigheter samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av den planerade vindkraftsparken Kattegatt Syd.

I kretsen av vilka som ingår i den allmänhet som kan antas bli berörda inkluderas bland annat boende i Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka samt miljöorganisationer och regionala fiskeriorganisationer.

Vi genomför samrådet digitalt

På grund av Covid-19 genomför vi samrådet digitalt. Det innebär att du är välkommen till vårt digitala samrådsrum där vi på en övergripande nivå presenterar projektet. För bästa upplevelse rekommenderar vi att använda webbläsaren Google Chrome.

Samrådsunderlag och kartor

Här kan du ladda ner samrådsunderlag och kartbilagor.

Fotomontage

Med hjälp av datorberäkningar kan en bild framställas som återger vindkraftsparken som den skulle se ut från olika platser med hänsyn tagen till avståndet och observatörens höjd. Kamerans vidvinkel har anpassats för att återge samma bild som det mänskliga ögat ser.

Lämna synpunkter

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 19 februari 2021 antingen här på webben, via e-post eller skriftligt med post.

Webb: Formulär

E-post: kattegattsyd@vattenfall.com

Postadress:
Vattenfall Vindkraft AB
Vindkraftsprojektet Kattegatt Syd
Att: Anna Seffel
169 79 Solna

Relaterad information

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

Klippor och hav

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kattegatt Syd.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.