Riktlinjer för ersättningar

På denna sida finns information om ersättningar till styrelsen och om Vattenfalls riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, enligt ägarens beslut vid årsstämman.

Ersättning till styrelsen

Styrelsens och styrelseutskottens arvode bestäms av årsstämman med utgångspunkt i statens ägarpolicy.

Statens ägarpolicy

Årsstämman 2020 beslutade att oförändrat arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma utgår med 790 000 kronor till ordföranden och med 370 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter.

För arbete i revisionsutskottet utgår arvode med 99 000 kronor till utskottets ordförande och 75 000 kronor till var och en av de andra ledamöterna.

För arbete i ersättningsutskottet utgår arvode med 60 000 kronor till utskottets ordförande och 45 000 kronor till var och en av de andra ledamöterna.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman i Vattenfall AB har antagit riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (PDF 88 kB)

Dessa riktlinjer bygger på regeringens principer, som ingår i statens ägarpolicy, med en avvikelse. Denna avvikelse innebär att i stället för aktiebolagslagens definition av ledande befattningshavare, ska dessa definieras utifrån att de har en signifikativ påverkan på koncernens resultat, genom tillämpning av den internationella rankningsmodellen IPE (International Position Evaluation). Chefer med befattningar från IPE 68 och däröver anses vara ledande befattningshavare. Styrelsens motivering för avvikelsen framgår av riktlinjerna.

Vattenfall har inga rörliga ersättningar till ledande befattningshavare.

Arvoden

Arvoden till styrelsen, ersättningar för VD och övriga ledande befattningshavare samt efterlevnaden av de riktlinjer som årsstämman beslutade åren 2019 och 2020 beskrivs närmare i ersättningsrapporten samt i års- och hållbarhetsredovisningen, koncernens not 42.

Relaterad information

Händer på en bärbar dator bredvid en trave papper

Läs om ersättningsutskottets ledamöter och uppgifter.

Lars G Nordström, styrelseordförande i Vattenfall

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Koncernchefen har inrättat interna organ för styrningen av koncernen.

Se även

Del av en modern byggnad

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.