Aktieägare och stämma

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid årsstämma och annan bolagsstämma.
Deltagare på Vattenfalls årsstämma 2022

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Genom bolagsstämmans beslut om innehållet i bolagsordningen bestämmer ägaren bolagets verksamhet. Tillämpningen av statens ägarpolicy samt regeringens principer för bolag med statligt ägande beslutas vid bolagsstämman. I enlighet med statens ägarpolicy beslutas även bolagets ekonomiska mål av bolagsstämman.

Årsstämma i Vattenfall AB ska enligt lag hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och senast den 30 april enligt statens ägarpolicy.

Mer information om årsstämman finns i bolagsstyrningsrapporten.
Bolagsstyrningsrapport för 2021 (PDF 430 kB)

Nästa årsstämma

Årsstämman år 2023 kommer att hållas den 26 april på huvudkontoret, Evenemangsgatan 13, Solna. Kallelse och ytterligare information publiceras 4–6 veckor före årsstämman.

Extra bolagsstämma

Vattenfall höll en extra bolagsstämma den 22 december 2022. Vid stämman beslutades om fondemission och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital samt tillhörande ändringar av bolagsordningen. I likhet med årsstämman var den extra bolagsstämman öppen för allmänheten.

Protokoll och presentationer från tidigare stämmor finns tillgängliga i
bolagsstyrningsarkivet.

Relaterad information

Mats Granryd

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Händer som skriver på en bärbar dator

Utdelningspolicy och ekonomiska mål beslutas på bolagsstämma enligt statens ägarpolicy.

Anna Borg

Koncernledningen fokuserar på koncernens övergripande inriktning.

Se även

Kvinna vid sitt skrivbord på Vattenfalls trading-avdelning

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Receptionen i Vattenfalls huvudkontor i Solna

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.