Revisorer

Revisorerna väljs för en mandatperiod om ett år.

Årsstämman 2020 omvalde revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Auktoriserade revisorn Staffan Landén är huvudansvarig revisor.

Staffan Landén har innehaft detta uppdrag sedan årsstämman 2015. Han är även revisor i bland annat Alfa Laval AB, Nederman Holding AB, Ambea AB och Polygon AB samt är av Nasdaq Stockholm utsedd börsrevisor. Revisorn har inget uppdrag i bolag som påverkar oberoendet som revisor i Vattenfall.

I revisorns uppdrag ingår granskning av årsredovisningen, koncernredovisningen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporteringen samt efterlevnaden av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Av statens ägarpolicy framgår att ägaren har ansvaret för val av revisorer och att revisorer utses på årsstämman.
Statens ägarpolicy

Förslag till val av revisor och revisorsarvode ska lämnas av styrelsen och tas fram av bolaget. Revisorerna väljs för en mandatperiod om ett år, i enlighet med aktiebolagslagens huvudregel. Enligt Vattenfalls bolagsordning ska bolaget ha en eller två revisorer med eller utan en eller två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Riksrevisionen kan enligt Lagen om revision av statlig verksamhet med mera förordna en eller flera revisorer att delta i den årliga revisionen. Ingen sådan revisor är för närvarande förordnad.

Revisionskostnader

Koncernens revisionskostnader beskrivs närmare i års- och hållbarhetsredovisningen.

Relaterad information

Lars G Nordström, styrelseordförande i Vattenfall

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Magnus Hall på Vattenfalls årsstämma 2019

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.