Revisorer

Revisorerna väljs för en mandatperiod om ett år.

Årsstämman 2024 omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. Auktoriserade revisorn Eva Carlsvi är huvudansvarig revisor. PwC och Eva Carlsvi har innehaft detta uppdrag sedan årsstämman 2021.

I revisorns uppdrag ingår granskning av årsredovisningen, koncernredovisningen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporteringen samt efterlevnaden av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Revisorn genomför dessutom en översiktlig granskning av halvårsrapporten.

Av statens ägarpolicy framgår att ägaren har ansvaret för val av revisorer och att revisorer utses på årsstämman. Förslag till val av revisor och revisorsarvode ska lämnas av styrelsen och tas fram av bolaget. Revisorerna väljs för en mandatperiod om ett år, i enlighet med aktiebolagslagens huvudregel. Enligt Vattenfalls bolagsordning ska bolaget ha en eller två revisorer med eller utan en eller två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Statens ägarpolicy

Revisionskostnader

Koncernens revisionskostnader beskrivs närmare i års- och hållbarhetsredovisningen.

Relaterad information

Mats Granryd

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Deltagare på Vattenfall AB:s årsstämma 2024

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Se även

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.