Revisorer

Revisorerna väljs för en mandatperiod om ett år.

Årsstämman 2021 valde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. Auktoriserade revisorn Eva Carlsvi är huvudansvarig revisor.

PwC ersatte Ernst & Young AB som revisor. Tillämpliga rättsliga bestämmelser för revisorsrotation medförde att Vattenfall måste utse ett nytt revisionsbolag år 2021.

I revisorns uppdrag ingår granskning av årsredovisningen, koncernredovisningen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporteringen samt efterlevnaden av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Av statens ägarpolicy framgår att ägaren har ansvaret för val av revisorer och att revisorer utses på årsstämman. Förslag till val av revisor och revisorsarvode ska lämnas av styrelsen och tas fram av bolaget. Revisorerna väljs för en mandatperiod om ett år, i enlighet med aktiebolagslagens huvudregel. Enligt Vattenfalls bolagsordning ska bolaget ha en eller två revisorer med eller utan en eller två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Statens ägarpolicy

Revisionskostnader

Koncernens revisionskostnader beskrivs närmare i års- och hållbarhetsredovisningen.

Relaterad information

Lars G Nordström, styrelseordförande i Vattenfall

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Panel och åskådare på Vattenfalls årsstämma 2021

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.