Styrningsstruktur

Moderbolaget i Vattenfallkoncernen, Vattenfall AB, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Solna. Den svenska aktiebolagslagen gäller därmed för Vattenfall AB.

De viktigaste beslutsorganen är årsstämman, styrelsen samt vd. Årsstämman utser styrelsen, vilken i sin tur utser vd, som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar

Styrningsstrukturen

Styrningsstruktur Ersättningsutskott Aktieägare via bolagsstämma Styrelse Koncernchef och koncernledning Revisor Revisionsutskott Internrevision Business Areas och staber enligt organisationsstrukturen

Viktiga interna och externa regelverk för Vattenfall

Externa regelverk:

 • Svenska och utländska rättsregler
 • Statens ägarpolicy
 • Svensk kod för Bolagsstyrning ("Koden")
 • Börsregler för räntebärande instrument registrerade på Nasdaq Stockholm
 • International Financial Reporting Standards (IFRS) och övriga redovisningsregler
 • Global Reporting Initiatives (GRI) Standards och FN:s Global Compact samt rapportering enligt Green Bonds Principles, Science Based Targets och Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Interna regelverk:

 • Vattenfall AB:s bolagsordning (PDF 87 kB)
 • Styrelsens och utskottens arbetsordning, inklusive vd-instruktionen
  och instruktionen om rapportering till styrelsen
 • Vattenfall Management System (VMS), inklusive Kod för uppförande och integritet, och andra interna styrdokument

Ägande

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Stora delar av koncernens verksamhet bedrivs inom hel- och delägda dotterföretag. Vilka dessa är framgår av års- och hållbarhetsredovisningen, koncernens not 18.

Relaterad information

Deltagare på Vattenfall AB:s årsstämma 2024

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Mats Granryd

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Se även

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Receptionen i Vattenfalls huvudkontor i Solna

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.