Styrningsstruktur

Moderbolaget i Vattenfallkoncernen, Vattenfall AB, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Solna. Den svenska aktiebolagslagen gäller därmed för Vattenfall AB.

De viktigaste beslutsorganen är årsstämman, styrelsen samt vd. Årsstämman utser styrelsen, vilken i sin tur utser vd, som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar

Styrningsstrukturen

Styrningsstruktur Ersättningsutskott Aktieägare via bolagsstämma Styrelse Koncernchef och koncernledning Revisor Revisionsutskott Internrevision Business Areas och staber enligt organisationsstrukturen

Viktiga interna och externa regelverk för Vattenfall

Externa regelverk:

 • Svenska och utländska rättsregler
 • Statens ägarpolicy
 • Svensk kod för Bolagsstyrning ("Koden")
 • Börsregler. Vattenfall följer de börsregler som gäller för bolag
  som har räntebärande instrument registrerade på Nasdaq Stockholm och på andra marknadsplatser.
 • International Financial Reporting Standards (IFRS) och övriga redovisningsregler
 • Global Reporting Initiatives (GRI) Standards och FN:s Global Compact samt rapportering enligt Green Bonds Impact Reporting, Science Based Targets och Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Interna regelverk:

 • Vattenfall AB:s bolagsordning (PDF 17 kB)
 • Styrelsens och utskottens arbetsordning, inklusive VD-instruktionen
  och instruktionen om rapportering till styrelsen
 • Vattenfall Management System (VMS), inklusive Kod för uppförande och integritet, och andra interna styrdokument

Ägande

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Stora delar av koncernens verksamhet bedrivs inom hel- och delägda dotterföretag. Vilka dessa är framgår av års- och hållbarhetsredovisningen, koncernens not 18.

Relaterad information

Panel och åskådare på Vattenfalls årsstämma 2021

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Lars G Nordström, styrelseordförande i Vattenfall

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.