Styrningsstruktur

Moderbolaget i Vattenfallkoncernen, Vattenfall AB, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Solna. Den svenska aktiebolagslagen gäller därmed för Vattenfall AB.

De huvudsakliga beslutsorganen är årsstämman, styrelsen samt vd. Styrelsen utses av årsstämman. Styrelsen utser i sin tur en vd, som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrningsstrukturen

Styrningsstruktur Ersättningsutskott Aktieägare via bolagsstämma Styrelse Koncernchef och koncernledning Revisor Revisionsutskott Internrevision Business Areas och staber enligt organisationsstrukturen

Viktiga interna och externa regelverk för Vattenfall

Externa regelverk:

  • Svenska och utländska rättsregler
  • Statens ägarpolicy
  • Svensk kod för Bolagsstyrning ("Koden")
  • Börsregler1
  • International Financial Reporting Standards (IFRS) och övriga redovisningsregler
  • Global Reporting Initiatives (GRI) Standards och FN:s Global Compact

Interna regelverk:

  • Vattenfall AB:s bolagsordning (PDF 17 kB)
  • Styrelsens och utskottens arbetsordning, inklusive VD-instruktion och instruktion om rapportering till styrelsen
  • Vattenfall Management System (VMS), inklusive Kod för uppförande och integritet, och andra interna styrdokument

1) Vattenfall följer de börsregler som gäller för bolag som har räntebärande instrument registrerade på Nasdaq OMX Stockholm och på andra marknadsplatser.

Ägande

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Stora delar av koncernens verksamhet bedrivs inom hel- och delägda dotterföretag. Vilka dessa är framgår av års- och hållbarhetsredovisningen.

Relaterad information

Magnus Hall på Vattenfalls årsstämma 2019

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Lars G Nordström, styrelseordförande i Vattenfall

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.