Biomassa

Biomassa är en del av Vattenfalls energimix.

Vi använder biomassa i över 15 kraftvärmeverk eller värmepannor i Sverige,  Nederländerna och Storbritannien.

I våra anläggningar är biomassa ofta ett användbart komplement till mängden avfall vi bränner. Mer än hälften av den totala mängden (i termer av producerad energi, TWh) avfall och biomassa som används av Vattenfall är avfall, inklusive återvunnet träavfall.

Vad är biomassa?

Träbaserad biomassa som energislag kommer vanligtvis från jordbruksrester och obehandlade trärester, skogsbruk, plantager med kort rotation och restprodukter från träförädlingsindustrin:

  • Skogsrestprodukter såsom knaggar, stubbar, döda träd, avverkningsavfall, toppar och grenar
  • Sågspån, spån och bark från träförädlingsindustrin
  • Postkonsumentträ som inte kan återanvändas i möbler eller konstruktion.

Träbaserad biomassa kan också komma från slyskog med kort skiftesbruk. Särskilda trädslag odlas med syfte att producera hög biomassaavkastning på kort tid. Vattenfall odlar endast på mark som inte lämpar sig för jordbruksgrödor.

Biogas och biometan är förnybara och koldioxidsnåla gaser som produceras genom anaerob rötning av biogent avfall i en syrefri miljö. Skillnaden mellan biogas och biometan ligger i deras sammansättning. Biogas är 45-75 % metan, medan biometan är den renade formen av biogas med nästan 90 % metan. Biometan kan användas som gasersättning.

Biobränslen är flytande eller gasformiga bränslen, till exempel bioetanol och biodiesel, som härrör från biomassa. De används för transporter och andra energibehov.

Varför biomassa?

Vattenfall har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser och nå nettonoll till 2040. Biomassa har en roll att spela i denna resa.

Omställningen till ett förnybart energisystem är i full gång. Träbaserad biomassa ses som ett av de snabbaste sätten att fasa ut fossila bränslen på kort sikt, särskilt i sektorer där andra hållbara alternativ ännu inte är tillräckligt tillgängliga.

Träbaserad biomassa är i grunden beroende av ett hållbart skogsbruk. Hållbart förvaltade skogar skapar kolsänkor som absorberar koldioxid. Enligt vår uppfattning ger användningen av biomassa från hållbart skötta skogar ett koldioxidneutralt energislag.

Vattenfall stödjer kontinuerliga förbättringar av hållbarhetsregler och certifiering av träbaserad biomassa för att balansera klimat, biologisk mångfald, ekonomiska och sociala perspektiv.

I kombination med teknik för avskiljning och lagring av koldioxid kan biomassabaserad energi bidra till att uppnå negativa utsläpp genom att lagra koldioxidutsläpp eller använda dem för andra industriella tillämpningar. Enligt IPCC-rapporter spelar sådana lösningar en viktig roll i de flesta vägar för att hålla samhället på 1,5 °C-banan. Vattenfall undersöker möjligheterna till lagring av biokoldioxid.

Vi anser att naturresurser ska användas och återvinnas så länge som möjligt, och i varje skede alltid för sitt mest värdefulla ändamål . Detta innebär att träbaserad biomassa bör användas enligt dess högsta ekonomiska och miljömässiga mervärde, vanligtvis i följande ordning:

1) träbaserade produkter

2) förlänga produkternas livscykel

3) återanvändning av produkter

4) återvinning av produkter

5) produktion av bioenergi

6) deponering                                                                            

Det finns två fördelar med att producera och använda biogas och biometan. Organiskt avfall kan användas för att producera biogas och när biogas uppgraderas till biometan är det ett alternativ till naturgas med mycket låga utsläpp. Som en lösning med låga koldioxidutsläpp spelar biobränslen också en viktig roll för minskade koldioxidutsläpp.

Biobränslen, biogas och biometan står idag för en liten del av den bioenergi som används i våra anläggningar. Vi har dock för avsikt att öka denna andel.

Inköp av biomassa

Odling och produktion av biomassa måste ske på ett kontrollerat och hållbart sätt för att koldioxidutsläppen ska kunna reduceras på ett meningsfullt sätt.

Utsikt över högar av biomassa

Relaterad information

Utvändig vy av en avfallsförbränningsanläggning i Uppsala, Sverige

Avfall kan användas som bränsle i stället för att skickas till deponi.

Interiör av en reaktor i ett kärnkraftverk

Kärnkraft spelar en viktig roll i energiomställningen.

Solpaneler på taket till ett flerfamiljshus

Solpaneler kommer att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

Se även

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Bygget av vindparken Kentish Flats

På Vattenfall är vi fast beslutna att använda resurser på ett hållbart sätt.