Stora Middelgrund

Samråd för vindkraftsparken Stora Middelgrund

För etablering och drift av en vindkraftspark med tillhörande infrastruktur krävs ett flertal tillstånd. Samrådet är en betydelsefull del av beslutsprocessen. Här har vi samlat information kopplat till vindkraftsprojektet Stora Middelgrunds samråd.

Vattenfall bjuder in till avgränsningssamråd

Vindkraftsprojektet Stora Middelgrund genomför våren 2023 ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande anslutning av den planerade vindkraftsparken Stora Middelgrund till transmissionsnätet vid Kårarp, inom Halmstads och Laholms kommuner.

Syftet med samrådet är att informera om och ta emot synpunkter från allmänhet, fastighetsägare och myndigheter med flera på verksamhetens lokalisering, omfattning, förväntad miljöpåverkan samt om miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och innehåll.

Mer information finns i samrådsinbjudan och samrådsunderlag.

Öppet hus

Vi bjuder in till öppet hus den 7 och 8 juni klockan 17–20 i Folkets hus i Genevad. Adress: Folketshusgatan 5, 312 40 Genevad.

Anmäl gärna ditt deltagande i formuläret. Det går självklart även bra att besöka det öppna huset utan att anmäla sig i förväg.

Anmälningsformulär

Ja, jag deltar på öppet hus.
Personuppgifter
* Obligatoriskt fält

Lämna synpunkter

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 22 juni 2023 via e-post eller post.

E-post: samrad@afry.com

Postadress: AFRY, Att: Emma Kruger, Box 585, 201 25 Malmö

Märk gärna ditt yttrande med Samråd anslutning av Stora Middelgrund vindkraftspark.

Tidigare samråd

Under våren 2020 genomförde Vattenfall samråd dels om vindkraftsparkens uppförande och drift, dels om utläggande av exportkabeln till havs. En miljökonsekvensbeskrivning och en sammanställning av inkomna synpunkter vid detta samråd lämnades in till tillståndsprövande myndigheter den 30 augusti 2020 respektive den 31 mars 2021.

Underlag till samråd vintern 2020-2021

Ladda ner samrådsunderlag för geoundersökningar. Samrådet avslutades den 31 januari 2021.

Underlag till samråd våren 2020

Samrådsunderlag om justering av tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon respektive Natura 2000-tillstånd. Samrådet avslutades den 24 maj 2020.

Så prövas havsbaserad vindkraft i Sveriges ekonomiska zon

Det är regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet när det handlar om vindkraft i Sveriges ekonomiska zon. Ekonomiska zonen är den del av havet som ligger längst ut från kusten (12–200 nautiska mil).

Ansökningar om att bygga vindkraft i ekonomisk zon bereds av länsstyrelserna, som lämnar en rekommendation om hur regeringen bör besluta.

Länsstyrelserna fattar själv beslut i frågan om en vindkraftspark till havs är förenlig med skyddet av Natura 2000-områden. Det beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstol. Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda naturområden inom EU.

Kommuner har inget inflytande över beslut om vindkraft i ekonomisk zon. Däremot har kommunerna vetorätt när det kommer till vindkraft på land och i havet närmare kusten, i det som kallas territorialvattnet. I de fallen går prövningarna till på andra sätt.

Relaterad information

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund beräknas kunna producera förnybar el till cirka 500 000 villor om året.

Montering av ett havsbaserat vindkraftverk

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Stora Middelgrund.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.