Vindkraftsprojekt Poseidon

Vattenfall ansöker tillsammans med Zephyr om tillstånd för den havsbaserade vindkraftsparken Poseidon.

Den planerade havsbaserade vindkraftsparken Poseidon har potentialen att bidra med ett stort tillskott av förnyelsebar energi i Göteborgsregionen. Det 175 kvadratkilometer stora området ligger cirka 40 kilometer nordväst om Göteborg inom svensk ekonomisk zon. Vindparken är planerad med flytande fundament och har därmed möjlighet att bli Sveriges första vindpark med flytande fundament.

Karta och visualiseringar

Se karta och visualiseringar för vindkraftsprojektet Poseidon.

Vad händer i projekt Poseidon just nu?

Efter att tillståndsansökan nu är inlämnad kommer fortsatta undersökningar i området att göras, bland annat för att kartlägga bottenförhållanden inför kommande detaljprojektering.

Bolaget avser att ansöka om tillstånd till undersökningar i form av borrning i havsbotten enligt 3 § kontinentalsockellagen. Borrningarna genomförs för att undersöka de geotekniska förhållandena inom projektområdet för den planerade vindkraftsparken Poseidon. Bolaget samråder därför nu om omfattning och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas ansökan om tillstånd för borrning i havsbotten.

Mer information om samråden och om hur man går till väga för att delta finner du under rubriken Samråd här nedanför.

Projektet undersöker även möjlig korridor för kabelanslutning till plats för elanslutning.

Samråd

Underlag för avgränsningssamråd inför ansökan om undersökningstillstånd till borrning enligt kontinentalsockellagen.

Uppnådda milstolpar

  • Ansökning om tillstånd för byggnation och drift av vindkraftspark i enlighet med lagen om Svensk Ekonomisk Zon samt nedläggning av internkabelnätet enligt lagen om kontinentalsockeln skickas in till Sveriges regering i december 2022.
  • Under maj–juli 2021 genomförs ett samlat avgränsningssamråd som innefattade vindkraftspark med internkabelnät samt transformatorstation.

Samarbete med Zephyr

I juni 2022 offentliggjordes nyheten att Vattenfall köpt en majoritetsandel i de två vindprojekten Poseidon och Vidar som utvecklats från start av Zephyr. Den vidare utvecklingen av de två projekten drivs nu gemensamt av Vattenfall och Zephyr i det samägda bolaget KonTiki Vind AB.

Samordning och kompetens ger många fördelar

Vattenfalls målsättning är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt bygga en så effektiv vindkraftspark som möjligt. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service.

Kontaktperson

Elin Davidsson
Elin Davidsson
Projektledare

Relaterad information

Visualisering av vindkraftsparken Poseidon från Carlstens fästning

Fotomontage ger en uppfattning om hur vindkraftsparken Poseidon kan se ut från land.

Man som arbetar med att installera vindkraftverk till havs

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om vindkraftsparken Poseidon.

Ett fartyg intill vindkraftsparken Horns Rev 3

Vindkraftsparken Vidar har potential att årligen producera omkring 5 TWh el.