Vindkraftsprojekt Poseidon

Vattenfall planerar tillsammans med Zephyr en vindpark till havs utanför Sveriges västkust.

Området för den planerade vindkraftsparken är beläget i södra delen av Skagerrak, inom svensk ekonomisk zon utanför territorialgränsen, cirka 40 kilometer nordväst om Göteborg.

Om projektet Poseidon

Antal vindkraftverk Maximalt 81
Totalhöjd 260–340 meter
Årlig produktion Cirka 5 500 GWh
Installerad effekt Cirka 1 400 MW
Planerad driftstart Tidigt 2030

Den planerade havsbaserade vindkraftsparken Poseidon har potentialen att bidra med ett stort tillskott av förnyelsebar energi i Västra Götalandsregionen. Vindparken har en potential att producera cirka 5,5 TWh el, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1 miljon hushåll (5 500 kWh per hushåll/år). Västra Götaland står inför en genomgripande grön omställning och elektrifiering inom industri- och transportsektorn. Behovet av el i länet väntas närmast dubbleras till 2030 och tredubblas till 2045.

Vindparken planeras att bestå av maximalt 81 vindkraftverk med en totalhöjd på 260–340 meter. Det 152 kvadratkilometer stora området ligger cirka 40 kilometer nordväst om Göteborg inom svensk ekonomisk zon. Vindparken är planerad med flytande fundament och har därmed möjlighet att bli Sveriges första vindpark med flytande fundament.

Projektet drivs gemensamt av Vattenfall och Zephyr i det samägda bolaget KonTiki Vind AB, där Vattenfall är majoritetsägare.

Karta och visualiseringar

Se karta och visualiseringar för vindkraftsprojektet Poseidon.

Vad händer i projekt Poseidon just nu?

Länsstyrelsen i Västra Götaland har, inför regeringens beslut och på regeringens uppdrag, berett tillståndsansökan och föreslår att regeringen ger tillstånd till den havsbaserade vindkraftsparken. Ansökan ligger nu hos regeringen för beslut.

Fortsatta undersökningar genomförs i området, bland annat för att kartlägga förhållanden i området inför kommande detaljprojektering. Processen för att få tillstånd enligt Kontinentalsockellagen, det tillstånd som krävs för att få placera internkabelnätet på havsbotten, är pågående. I mars 2024 rekommenderade Sveriges geologiska undersökning (SGU) att ansökan beviljas. Ärendet ligger nu hos regeringen för beslut.

Projektet undersöker nu möjliga korridorer för kabelanslutning till plats för elanslutning.

Uppnådda milstolpar

  • Val av lokalisering inför etablering av vindkraftspark genomförs 2020-2021.
  • Under maj–juli 2021 genomförs ett samlat avgränsningssamråd som innefattar vindkraftspark med internkabelnät samt transformatorstation.
  • En miljökonsekvensbeskrivning med omfattande undersökningar genomförs från hösten 2021.
  • Ansökan om tillstånd för byggnation och drift av vindkraftspark i enlighet med lagen om Svensk Ekonomisk Zon samt nedläggning av internkabelnätet enligt lagen om kontinentalsockeln skickas in till Sveriges regering i december 2022. Ansökan för vindkraftsparken kungörs av länsstyrelsen i Västra Götaland i september 2023.
  • Havsbottenundersökningar genomförs under andra halvan av 2023.
  • Till förmån för andra intressen till havs tas projektområdet Poseidon Syd bort från ansökan i december 2023. Ansökan består nu av Poseidon Nord.
  • Länsstyrelsen i Västra Götaland föreslår i februari 2024 att regeringen ger tillstånd till vindkraftsparken Poseidon.

Samordning och kompetens ger många fördelar

Vattenfalls målsättning är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt bygga en så effektiv vindkraftspark som möjligt. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service.

Kontaktperson

Elin Davidsson
Elin Davidsson
Projektledare

Relaterad information

Man som arbetar med att installera vindkraftverk till havs

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om vindkraftsparken Poseidon.

Visualisering av vindkraftsparken Poseidon från Carlstens fästning

Fotomontage ger en uppfattning om hur vindkraftsparken Poseidon kan se ut från land.

Ett fartyg intill vindkraftsparken Horns Rev 3

Vindkraftsparken Vidar har potential att årligen producera omkring 5,5 TWh el.

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.