Vindkraftsprojekt Stensvattsmarken

Vattenfall undersöker förutsättningarna för att uppföra en vindkraftspark i Stensvattsmarken i Bjurholms kommun.

I augusti 2019 förvärvade vi vindkraftsprojekt Stensvattsmarken från projektören Triventus, med möjligheten att etablera vindkraft i ett område i södra Bjurholms kommun, Västerbottens län. De upp till 24 vindkraftverk som nuvarande miljötillstånd tillåter skulle årligen kunna producera cirka 330 GWh, vilket kan förse cirka 66 000 hem med förnybar hushållsel.

Vad händer framåt?

Inom vindkraftsbranschen går teknikutvecklingen mycket snabbt framåt. För att möjliggöra användandet av bästa möjliga teknik, och på så sätt ta tillvara områdets vindtillgångar på bästa sätt, avser vi att ansöka om ändringstillstånd för höjning av vindkraftverkens totalhöjd till maximalt 270 meter, i stället för 180 meter som nuvarande tillstånd tillåter. Med effektivare teknik och högre höjd beräknar vi kunna producera väsentligt mer elkraft i vindkraftsparken.

Försvaret har i augusti 2022 meddelat att de motsätter sig Vattenfalls tillståndsansökan som går ut på att vi vill bygga högre vindkraftverk i Stensvattsmarken. Vi har dock ett lagakraftvunnet tillstånd för en park med 180 meter höga vindkraftverk som fortfarande är aktuellt.

Vattenfalls förhoppning är att få möjlighet att bygga högre verk och på så sätt nyttja den bästa tillgängliga tekniken och effektivt använda den mark som ändå tas i anspråk. Vi måste dock förhålla oss till Försvarsmaktens svar och kommer under senare delen av hösten 2022 att kunna ge mer information om exakt vad detta innebär för projektets del.

Samråd

Vi har genomfört samråd för den planerade tillståndsändringen med myndigheter, näringar, särskilda rättighetsinnehavare, enskilda, allmänhet, föreningar och organisationer med flera som kan antas bli berörda en etablering. Syftet är att informera om projektet och få möjlighet att ta emot synpunkter som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet.

Vi vill tacka alla som kommit med synpunkter under processen. Ni har bidragit till att ge oss underlag för det fortsatta arbetet, och alla inkomna frågor och synpunkter sammanställs och besvaras i en så kallad samrådsredogörelse.

Utifrån inkomna synpunkter genomför Vattenfall ett antal inventeringar och utredningar av naturvärden, fåglar, landskapsbild och rennäring. Underlaget ligger sedan till grund för den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska upprättas under 2022. MKB är det dokument som ska beskriva och bedöma hur ändringen kan påverka närområdet. MKB:n kommer, tillsammans med en tillståndsansökan och samrådsredogörelsen, att lämnas in till miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen i Västerbotten.

Vattenfall har som ambition att starta bygget av Stensvattsmarkens vindkraftspark från år 2025, med planerad driftstart år 2027.

Samrådsunderlag

Underlag för avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet miljöbalken avseende ändring av tillstånd.

Karta

Projektområdet Stensvattsmarken ligger i Bjurholms kommun i Västerbottens län.

Varför vindkraft här?

Området har goda vindförhållanden tack vare det öppna och höga läget. Projektområdet utgörs till största del av kuperad skogsterräng. En stor del av området är utpekat som lämplig för vindkraft enligt Bjurholms kommuns vindbruksplan.

Projekthistorik:

  • Uppstart av Triventus i januari 2011 – avtal tecknas med markägaren Sveaskog.
  • Samråd med myndigheter (inkl. Bjurholms kommun), berörda samebyar och allmänhet under 2012.
  • Ansökan skickas in till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västerbotten i april 2013.
  • Beslut om tillstånd fattas av miljöprövningsdelegationen i december 2015.
  • Mark- och miljödomstolen återförvisar målet till miljöprövningsdelegationen i januari 2017.
  • Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västerbotten beslutar på nytt om tillstånd i maj 2018.
  • Vattenfall förvärvar projektet från Triventus i augusti 2019.
  • Mark- och miljödomstolen lämnar genom dom projektet tillstånd i augusti 2019.
  • Miljötillståndet vinner laga kraft 17 september 2019.
  • Under 2021 påbörjas samrådsprocess för att ansöka om ändring i nuvarande tillstånd.

Tillstånd för anslutningsledningen behövs

Vi planerar att ansluta Stensvattsmarkens vindkraftspark till Vattenfalls regionnät. För det behöver nätägaren Vattenfall Eldistribution söka en ny koncession, det vill säga tillstånd, för anslutningsledningen. Vi behöver i dagsläget avvakta att linjekoncession för anslutning till överliggande nät söks och erhålls innan investeringsbeslut kan tas för vindkraftsparken. Processerna för ändringstillstånd och koncession för anslutning till överliggande nät kommer att löpa parallellt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuell information om projektet.

Ja tack, jag vill ha nyhetsbrev om vindprojektet Stensvattsmarken

Personuppgifter
* Obligatoriskt fält

Dokument för gällande tillstånd

Så här går processen till

Fakta om projekt Stensvattsmarken

Plats Bjurholms kommun, Västerbottens län
Projektområde 16 km2
Lagakraftvunnet tillstånd September 2019
Maximalt antal vindkraftverk 24
Maximal totalhöjd 180 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2027

Kontaktpersoner

Kristian Poulsen
Kristian Poulsen
Projektledare
Jenny Hakeberg. Foto: Jennie Pettersson
Jenny Hakeberg
Projektkommunikatör
Lisen Garback
Lisen Garback
Stakeholder manager

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 52 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

Ett vindkraftverk i vinterlandskap

Området vid Käymävaara är nämnt som lämpligt för vindbruk i kommunens översiktsplan.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.