Vindkraftsprojekt Stensvattsmarken

Vattenfall har förvärvat rättigheterna för vindkraftsprojekt Stensvattsmarken i Bjurholms kommun.

Vårt mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vi fortsätter att ta ansvar för miljö och klimat, bland annat genom utbyggnad av förnybar energiproduktion.

Förnybar el till över 60 000 hushåll

I augusti 2019 förvärvade vi vindkraftsprojekt Stensvattsmarken från projektören Triventus, med möjligheten att etablera vindkraft i ett område i södra Bjurholms kommun, Västerbottens län. De upp till 24 vindkraftverk som nuvarande miljötillstånd tillåter skulle årligen kunna producera cirka 330 GWh, vilket kan förse cirka 66 000 hem med förnybar hushållsel.

Pressmeddelande: Vattenfalls vindkraftverksamhet växer kraftfullt i Västerbotten

Karta

Projektområdet Stensvattsmarken ligger i Bjurholms kommun i Västerbottens län.

Varför vindkraft här?

Området har goda vindförhållanden tack vare det öppna och höga läget. Projektområdet utgörs till största del av kuperad skogsterräng. En stor del av området är utpekat som lämplig för vindkraft enligt Bjurholms kommuns vindbruksplan.

Projekthistorik:

  • Uppstart av Triventus i januari 2011 – avtal tecknas med markägaren Sveaskog
  • Samråd med myndigheter (inkl. Bjurholms kommun), berörda samebyar och allmänhet under 2012
  • Ansökan skickas in till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västerbotten i april 2013
  • Tillstånd lämnas av miljöprövningsdelegationen i januari 2016
  • Mark- och miljödomstolen återförvisar målet till miljöprövningsdelegationen i januari 2017
  • Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västerbotten lämnar på nytt tillstånd i maj 2018
  • Vattenfall förvärvar projektet från Triventus i augusti 2019
  • Mark- och miljödomstolen tillstyrker projektet i augusti 2019
  • Miljötillståndet vinner laga kraft 17 september 2019

Vattenfall har nu ett lagakraftvunnet tillstånd att bygga 24 stycken 180 meter höga vindkraftverk inom projektområdet.

Vad händer framåt?

Vi planerar att ansluta Stensvattsmarkens vindkraftspark till regionnätet. För det behövs en ny koncession, det vill säga tillstånd, att bygga cirka 3-4 kilometer anslutande elledning. Vi har därför inlett en dialog med nätägaren Vattenfall Eldistribution för att starta upp en koncessionsprocess. Denna tillståndsfas följer sina givna rutiner och tar vanligtvis några år.

Utöver koncessionen kommer vi att utföra kompletterande vindmätningar, lära oss mer om områdets specifika förutsättningar och föra dialog med närboende, kommun, näringslivet och andra berörda.

Preliminärt planeras byggstart till år 2024 och efter en cirka två års byggperiod kan idrifttagning av vindkraftsparken ske under 2026.

Dokument

Se tillståndsansökan, MKB och visualiseringar för Stensvattsmarken.

Så här går processen till

Fakta om projekt Stensvattsmarken

Plats Bjurholms kommun, Västerbottens län
Projektområde 16 km2
Lagakraftvunnet tillstånd September 2019
Maximalt antal vindkraftverk 24
Maximal totalhöjd 180 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2026

Kontaktpersoner

Jonas Weinz
Jonas Weinz
Projektledare
Jenny Hakeberg. Foto: Jennie Pettersson
Jenny Hakeberg
Projektkommunikatör

Uppdatering med anledning av covid-19

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande covid-19. 

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 100 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

Ett vindkraftverk i vinterlandskap

Området vid Käymävaara är nämnt som lämpligt för vindbruk i kommunens översiktsplan.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.