Vindkraftsprojekt Stensvattsmarken

Vattenfall har förvärvat rättigheterna för vindkraftsprojekt Stensvattsmarken i Bjurholms kommun.

Vårt mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vi fortsätter att ta ansvar för miljö och klimat, bland annat genom utbyggnad av förnybar energiproduktion.

Förnybar el till över 60 000 hushåll

I augusti 2019 förvärvade vi vindkraftsprojekt Stensvattsmarken från projektören Triventus, med möjligheten att etablera vindkraft i ett område i södra Bjurholms kommun, Västerbottens län. De upp till 24 vindkraftverk som nuvarande miljötillstånd tillåter skulle årligen kunna producera cirka 330 GWh, vilket kan förse cirka 66 000 hem med förnybar hushållsel.

Pressmeddelande: Vattenfalls vindkraftverksamhet växer kraftfullt i Västerbotten

Vad händer framåt?

Inom vindkraftsbranschen går teknikutvecklingen mycket snabbt framåt. För att möjliggöra användandet av bästa möjliga teknik, och på så sätt ta tillvara områdets vindtillgångar på bästa sätt, avser Vattenfall att ansöka om ändringstillstånd för höjning av vindkraftverkens totalhöjd till maximalt 270 meter, i stället för 180 meter som nuvarande tillstånd tillåter. Med effektivare teknik och högre höjd beräknar vi kunna producera väsentligt mer elkraft i vindkraftsparken.

Samråd

Processen för ansökan om tillståndsändring startar i september 2021 med samrådsfas. Då ges möjlighet för bland annat myndigheter, kommuner, föreningar, rennäring, markägare och allmänhet att lämna synpunkter om vad ett ändrat tillstånd skulle innebära. Samrådet planeras pågå fram till och med december 2021 så att alla som önskar hinner komma med synpunkter. Synpunkterna ingår sedan i samrådsredogörelsen som biläggs tillståndsansökan tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning. Det är länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som prövar vår ansökan, som vi planerar att lämna in i början av 2022.

Preliminärt planeras byggstart till år 2025 och efter en cirka två års byggperiod kan idrifttagning av vindkraftsparken ske under 2027.

Synpunkter samlas in genom samråd

Lämna synpunkter och information som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet via projektets mejl stensvattsmarken@vattenfall.se. Därifrån kan du också beställa samrådsunderlaget om du inte har möjlighet att ladda ner det härifrån.

Du kan även skicka synpunkter via post till Structor Miljöpartner AB, Robin Rundström, Kungshagsvägen 3A, 611 35 Nyköping. Telefon: 070-693 84 17. 

Samrådsmöten
Vi håller både digitala och fysiska samrådsmöten, där du får information om de ändringar i befintligt miljötillstånd som Vattenfall Vindkraft planerar att söka ändringstillstånd för. 
Anmäl dig till samrådsmöte här

Samrådsunderlag

Här kan du ladda ned underlag för avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet miljöbalken avseende ändring av tillstånd.

Karta

Projektområdet Stensvattsmarken ligger i Bjurholms kommun i Västerbottens län.

Varför vindkraft här?

Området har goda vindförhållanden tack vare det öppna och höga läget. Projektområdet utgörs till största del av kuperad skogsterräng. En stor del av området är utpekat som lämplig för vindkraft enligt Bjurholms kommuns vindbruksplan.

Projekthistorik:

  • Uppstart av Triventus i januari 2011 – avtal tecknas med markägaren Sveaskog
  • Samråd med myndigheter (inkl. Bjurholms kommun), berörda samebyar och allmänhet under 2012
  • Ansökan skickas in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten i april 2013
  • Beslut om tillstånd fattas av miljöprövningsdelegationen i december 2015
  • Mark- och miljödomstolen återförvisar målet till miljöprövningsdelegationen i januari 2017
  • Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten beslutar på nytt om tillstånd i maj 2018
  • Vattenfall förvärvar projektet från Triventus i augusti 2019
  • Mark- och miljödomstolen lämnar genom dom projektet tillstånd i augusti 2019
  • Miljötillståndet vinner laga kraft 17 september 2019

Tillstånd för anslutningsledningen behövs

Vi planerar att ansluta Stensvattsmarkens vindkraftspark till Vattenfalls regionnät. För det behöver nätägaren Vattenfall Eldistribution söka en ny koncession, det vill säga tillstånd, för anslutningsledningen. Vi behöver i dagsläget avvakta att linjekoncession för anslutning till överliggande nät söks och erhålls innan investeringsbeslut kan tas för vindkraftsparken. Processerna för ändringstillstånd och koncession för anslutning till överliggande nät kommer att löpa parallellt, varför processen för ett ändringstillstånd inte bedöms försena byggstart för parken.

Då tillstånd erhållits kommer vi att utföra kompletterande vindmätningar, lära oss mer om områdets specifika förutsättningar och starta upphandlingsprocess för infrastruktur och vindkraftverk. Under projektets alla delar är Vattenfall angelägna om att föra dialog med närboende, kommun, näringslivet och andra berörda.

Dokument för gällande tlllstånd

Så här går processen till

Fakta om projekt Stensvattsmarken

Plats Bjurholms kommun, Västerbottens län
Projektområde 16 km2
Lagakraftvunnet tillstånd September 2019
Maximalt antal vindkraftverk 24
Maximal totalhöjd 180 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2027

Kontaktpersoner

Jonas Weinz
Jonas Weinz
Projektledare
Jenny Hakeberg. Foto: Jennie Pettersson
Jenny Hakeberg
Projektkommunikatör

Uppdatering med anledning av covid-19

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Vi är fortsatt restriktiva och kommer att i möjligaste mån fortsätta med digitala möten. Fysiska möten kommer att hållas med begränsat antal personer i en trygg miljö. Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet just nu.

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 100 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

Ett vindkraftverk i vinterlandskap

Området vid Käymävaara är nämnt som lämpligt för vindbruk i kommunens översiktsplan.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.