Vindkraftsprojekt Norrbäck

På vår resa mot en fossilfri framtid utvecklar vi nu vindkraftprojektet Norrbäck. 

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av den ökade spridningstakten för Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall utfärdat nya koncerndirektiv avseende möten och resor, där det bland annat ingår att minimera resor och deltagande i icke-kritiska aktiviteter.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi beklagar naturligtvis detta.

Vi bevakar ständigt läget och återkommer med information om situationen skulle förändras. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19.Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) förklarade den 4 september att det är tillåtligt att uppföra och driva vindkraftsparken Norrbäck i Lycksele kommun. Projektet har utvecklats av oss sedan 2012 och har under dessa år anpassats för att möta kraven i modern miljöprövning och genom detta också visa stor hänsyn gentemot andra intressen inom det aktuella projektområdet. Med det här avgörandet så har vi nu tillåtlighet att uppföra maximalt 37 vindkraftverk med en högsta tillåtna höjd på 200 meter. Vi är givetvis mycket glada för beskedet och kommer nu att analysera domstolens avgörande för att därefter besluta om hur vi ska ta projektet vidare.

Pressmeddelande: Vattenfalls vindkraftverksamhet växer kraftfullt i Västerbotten

I slutet av januari 2014 lämnade Vattenfall in sin tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till länsstyrelsen i Västerbotten. Ansökan omfattar en vindkraftspark med upp till 55 vindkraftverk med en totalhöjd upp till 200 meter.

Under slutet av 2015 fick projektet avslag om tillstånd hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västerbotten. Beslutet överklagades av Vattenfall och i maj 2017 hölls förhandling vid mark-och miljödomstolen.

Överklagan av beslutet från mark- och miljödomstolen

Vattenfall mottog beslut från mark- och miljödomstolen där man avslår vår ansökan för vindkraftsprojektet. Efter att ha analyserat domen beslutade vi oss för att överklaga, vilket också är gjort. Huruvida domstolen beviljar prövningstillstånd återstår att se men vi återkommer med information så fort vi vet mera i ärendet.

Vår syn på projektet: Norrbäck är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige. Vi bedömer att det ur ett nationellt och regionalt perspektiv är bäst att bygga vindkraft där det blåser riktigt bra. På så sätt behöver färre vindkraftverk byggas med mindre omgivningspåverkan till följd, till exempel blir färre personer störda av buller eller får sin landskapsbild påverkad. Med anledning av dessa aspekter så är fortfarande vår förhoppning att projektet ska kunna förverkligas.

Utmärkt vindläge med stor potential

Platsen har många fördelar, först och främst att det blåser riktigt bra. Våra studier och undersökningar visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Ytterligare en fördel med lokaliseringen är att Vattenfall redan har andra verksamheter i närområdet.

Projektets område har en potential för upp till 55 vindkraftverk. Om projektet förverkligas fullt ut innebär det att cirka 100 000 hem kan få sin hushållsel från vindkraftsparken samt att anläggningen när den är i drift skulle kunna sysselsätta många medarbetare på heltid i 20-25 år. Under bygg- och anläggningsfasen som beräknas pågå under två säsonger kommer cirka ett hundratal personer att arbeta med uppförandet av vindkraftsparken.

Första mötet med närboende och allmänhet

Ett första tidigt informationsmöte för närboende och intresserad allmänhet hölls den 15 maj 2012 på Uttermangården i Norrbäck. Här kunde man få information om tillståndsprocessen och hur det går till att bygga en vindkraftspark. Cirka 60 personer kom för att ta del av informationsmaterialet och för att ställa frågor och diskutera projektet Norrbäck med Vattenfall. Många tog också chansen att föreslå lämpliga platser som Vattenfall borde göra fotomontage ifrån för att visa hur vindkraftverken kommer att synas och uppfattas.

Starkt stöd för Vattenfalls vindkraftsprojekt

I juni 2012 genomfördes en bred opinionsundersökning av företaget Mistat bland närboende (79 personer) samt övriga boende i Lycksele (71 personer), Storuman (80 personer) och Vilhelmina (70 personer) för att ta reda på inställningen till Vattenfall och en eventuell vindkraftsetablering i området. Totalt har 300 slumpmässigt utvalda privatpersoner telefonintervjuats.

Resultatet visar att närmare 60 procent av de intervjuade är mycket eller ganska positiva till projektet. Endast fem procent är ganska eller mycket negativa till projektet.

Opinionsundersökning

Läs en sammanfattning av undersökningen som företaget Mistat genomförde bland närboende.

En Vattenfallmedarbetare kikar ut från ett vindkraftverk

Samrådsprocess

Den formella samrådsprocessen med myndigheter och intressenter påbörjades i slutet av sommaren 2012. Den 15 november 2012 hölls ett mycket välbesökt samråd för allmänheten i form av öppet hus på Uttermangården i Norrbäck. Senare på kvällen arrangerades det även ett samråd för jaktlagen och för samfälligheterna.

Information till närboende

På Vattenfall arbetar vi aktivt med information och kunskapsspridning kring våra vindkraftsprojekt. Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Hör av dig till oss om du har tips, idéer eller frågor om projektet.

Kontaktpersoner

Jeanette Lundqvist
Jeanette Lundqvist
Projektkommunikatör

Relaterad information

Storlandet ligger i Gällivare och Bodens kommuner och har en potential på cirka 150 verk.

Ett vindkraftverk mot blå himmel

Vi bygger just nu en av de största vindkraftsparkerna i Sverige.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.