Vindkraftsprojekt Norrbäck

Vattenfall har miljötillstånd för vindkraftsparken Norrbäck i Lycksele kommun i Västerbotten. 

Vattenfalls arbetar för fossilfrihet. Vi fortsätter att ta ansvar för miljö och klimat, bland annat genom utbyggnad av förnybar energiproduktion. Därför är Vattenfall mycket nöjda med att ha fått beviljat miljötillstånd för vindkraftsparken Norrbäck i Lycksele kommun.

Läs mer: Vattenfalls största landbaserade vindkraftsprojekt får miljötillstånd

Projektstatus

Efter att Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i september 2019 förklarade att det är tillåtligt att uppföra och driva vindkraftsparken Norrbäck har processen om villkor för verksamheten fortsatt hos tillståndsmyndigheterna. I och med MÖD:s besked i mars 2024 om att inte bevilja prövningstillstånd i frågan rörande villkor för verksamheten som hade överklagats, så vinner miljötillståndet för Norrbäck laga kraft. I praktiken innebär det att Vattenfall har rätt att uppföra maximalt 32 vindkraftverk med en högsta tillåtna höjd på 200 meter.

Projekt Norrbäck har utvecklats av oss sedan 2012 och har under dessa år anpassats för att möta kraven i modern miljöprövning och genom detta också visa stor hänsyn gentemot andra intressen inom det aktuella projektområdet. Efter beskedet från MÖD i mars 2024 har projektets miljötillstånd vunnit laga kraft och kan inte längre överklagas. 

Under det närmsta året ska projektet arbeta med ytterligare detaljprojektering och utformning av området inför upphandling. Bland annat ska vi genomföra geotekniska undersökningar i området för att få en fördjupad bild över markförhållanden. Ett investeringsbeslut förväntas fattas under 2025. Nuvarande bedömning är att byggstart kan ske under 2026. Parallellt söks även nätkoncession för elanslutningen av Vattenfall Eldistribution. 

Karta

Här kan du ladda ner en karta över ansökansområdet för vindkraftsprojektet Norrbäck.

Så här går processen till

Varför etablera vindkraft just här?

Norrbäck är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige med stor potential. Våra studier och undersökningar visar att projektet har goda förutsättningar för att också uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Ytterligare en fördel med lokaliseringen är att Vattenfall redan har andra verksamheter i närområdet. 

Fakta om projekt Norrbäck

Plats Lycksele kommun, Västerbottens län
Tillstånd Lagakraftvunnet (mars 2024)
Maximalt antal vindkraftverk 32
Maximal totalhöjd 200 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2027/2028


Projekthistorik

 • Uppstart av projektet 2012.
 • Tidiga informationsmöten, formella samråd och en opinionsundersökning genomfördes 2012.
 • Ansökan skickades in till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västerbotten i januari 2014.
 • Miljöprövningsdelegationen avslog tillståndsansökan 2015.
 • Vattenfall överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen och förhandling hölls 2017.
 • Avslag från mark- och miljödomstolen varefter Vattenfall överklagade till sista instans.
 • Prövningstillstånd från Mark- och miljööverdomstolen beviljades i december 2017 med efterföljande skriftväxling.
 • Beslut om tillåtlighet meddelades i september 2019 och därefter återförvisades ärendet till miljöprövningsdelegationen för fastställande av villkor.
 • Förslag på villkor till miljötillståndet inlämnades till miljöprövningsdelegationen i februari 2020 varefter skriftväxling inleddes.
 • Miljöprövningsdelegationen beslutade om tillstånd med villkor i juni 2022.
 • Tillståndet överklagades i juli 2022 till mark- och miljödomstolen där sammanträde hölls i slutet av augusti 2023.
 • I en dom i september 2023 avslog mark- och miljödomstolen samtliga överklaganden.
 • I oktober 2023 överklagades mark- och miljödomstolens dom rörande villkor till Mark- och miljööverdomstolen av bland annat Vattenfall som därefter återkallade sin överklagan medan andra parters överklagan kvarstod.
 • I mars 2024 ger Mark- och miljööverdomstolen besked om att den inte beviljar prövningstillstånd vilket innebär att miljötillståndet vinner laga kraft.  

Första mötet med närboende och allmänhet

Ett första tidigt informationsmöte för närboende och intresserad allmänhet hölls den 15 maj 2012 på Uttermangården i Norrbäck. Här kunde man få information om tillståndsprocessen och hur det går till att bygga en vindkraftspark. Cirka 60 personer kom för att ta del av informationsmaterialet och för att ställa frågor och diskutera projektet Norrbäck med Vattenfall. Många tog också chansen att föreslå lämpliga platser som Vattenfall borde göra fotomontage ifrån för att visa hur vindkraftverken kommer att synas och uppfattas. 

Starkt stöd för Vattenfalls vindkraftsprojekt

I juni 2012 genomfördes en bred opinionsundersökning av företaget Mistat bland närboende (79 personer) samt övriga boende i Lycksele (71 personer), Storuman (80 personer) och Vilhelmina (70 personer) för att ta reda på inställningen till Vattenfall och en eventuell vindkraftsetablering i området. Totalt telefonintervjuades 300 slumpmässigt utvalda privatpersoner. 

Resultatet visade att närmare 60 procent av de intervjuade är mycket eller ganska positiva till projektet. Endast fem procent var ganska eller mycket negativa till projektet. 

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Information till närboende

På Vattenfall arbetar vi aktivt med information och kunskapsspridning kring våra vindkraftsprojekt. Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Hör av dig till oss om du har tips, idéer eller frågor om projektet.

Kontaktpersoner

Christopher Waldén
Christopher Waldén
Projektledare
Blå bakgrund, i väntan på foto
Tina Häggmark
Projektkommunikatör

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vattenfall har miljötillstånd för vindkraftsparken Pauträsk i Västerbotten.

Vi utvecklar projektet Storlandet vindkraftspark i Gällivare och Bodens kommuner.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Vindkraftsprojektet Stormyrberget ligger cirka 50 kilometer väster om Örnsköldsvik.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.