Vindkraftsprojekt Norrbäck

På vår resa mot en fossilfri framtid fortsätter vi att utveckla vindkraftsprojektet Norrbäck.

Vattenfalls mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vi fortsätter att ta ansvar för miljö och klimat, bland annat genom utbyggnad av förnybar energiproduktion. I linje med det så fortsätter vi därför att undersöka möjligheterna till att etablera en vindkraftspark i området kring Norrbäck i Västerbottens län.

Projektstatus

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) förklarade den 4 september 2019 att det är tillåtligt att uppföra och driva vindkraftsparken Norrbäck i Lycksele kommun. Projektet har utvecklats av oss sedan 2012 och har under dessa år anpassats för att möta kraven i modern miljöprövning och genom detta också visa stor hänsyn gentemot andra intressen inom det aktuella projektområdet. Med det här avgörandet så har vi nu tillåtlighet att uppföra maximalt 37 vindkraftverk med en högsta tillåtna höjd på 200 meter. Efter det glädjande beskedet från Mark- och miljööverdomstolen så har vi analyserat domen och därefter arbetat vidare med en rad detaljer som bland annat förslag på utformning av villkor, elnätsfrågor och fortsatta intressentkontakter.

Pressmeddelande: Vattenfalls vindkraftverksamhet växer kraftfullt i Västerbotten

Karta

Här kan du ladda ner en karta över ansökansområdet för vindkraftsprojektet Norrbäck.

Så här går processen till

Varför etablera vindkraft just här?

Norrbäck är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige med stor potential. Våra studier och undersökningar visar att projektet har goda förutsättningar för att också uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Ytterligare en fördel med lokaliseringen är att Vattenfall redan har andra verksamheter i närområdet.

Vi bedömer att det ur ett nationellt och regionalt perspektiv är bäst att bygga vindkraft där det blåser riktigt bra. På så sätt behöver färre vindkraftverk byggas med mindre omgivningspåverkan till följd och färre personer blir störda av buller eller får sin landskapsbild påverkad.

Fakta om projekt Norrbäck

Plats Lycksele kommun, Västerbottens län
Status tillstånd Ej lagakraftvunnet. Avgörande dom om tillåtlighet. Ärendet återförvisat till Miljöprövningsdelegationen för fastställande av slutliga villkor
Maximalt antal vindkraftverk 37
Maximal totalhöjd 200 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2027/2028

Projekthistorik

  • Uppstart av projektet 2012.
  • Tidiga informationsmöten, formella samråd och en opinionsundersökning genomfördes 2012.
  • Ansökan skickades in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten i januari 2014.
  • Miljöprövningsdelegationen avslog tillståndsansökan 2015.
  • Vi överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen och förhandling hölls 2017.
  • Avslag från Mark- och Miljödomstolen varefter vi överklagade till sista instans.
  • Prövningstillstånd från Mark- och miljööverdomstolen beviljades december 2017 med efterföljande skriftväxling.
  • Beslut om tillåtlighet meddelades i september 2018 och därefter återförvisades ärendet till Miljöprövningsdelegationen för fastställande av villkor.
  • Förslag på villkor till miljötillståndet inlämnades till Miljöprövningsdelegationen i februari 2020.

Första mötet med närboende och allmänhet

Ett första tidigt informationsmöte för närboende och intresserad allmänhet hölls den 15 maj 2012 på Uttermangården i Norrbäck. Här kunde man få information om tillståndsprocessen och hur det går till att bygga en vindkraftspark. Cirka 60 personer kom för att ta del av informationsmaterialet och för att ställa frågor och diskutera projektet Norrbäck med Vattenfall. Många tog också chansen att föreslå lämpliga platser som Vattenfall borde göra fotomontage ifrån för att visa hur vindkraftverken kommer att synas och uppfattas.

Starkt stöd för Vattenfalls vindkraftsprojekt

I juni 2012 genomfördes en bred opinionsundersökning av företaget Mistat bland närboende (79 personer) samt övriga boende i Lycksele (71 personer), Storuman (80 personer) och Vilhelmina (70 personer) för att ta reda på inställningen till Vattenfall och en eventuell vindkraftsetablering i området. Totalt har 300 slumpmässigt utvalda privatpersoner telefonintervjuats.

Resultatet visar att närmare 60 procent av de intervjuade är mycket eller ganska positiva till projektet. Endast fem procent är ganska eller mycket negativa till projektet.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Information till närboende

På Vattenfall arbetar vi aktivt med information och kunskapsspridning kring våra vindkraftsprojekt. Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Hör av dig till oss om du har tips, idéer eller frågor om projektet.

Kontaktpersoner

Jonas Weinz
Jonas Weinz
Projektledare
Felicia Hegethorn
Felicia Hegethorn
Projektkommunikatör

Uppdatering med anledning av covid-19

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Vi är fortsatt restriktiva och kommer att i möjligaste mån fortsätta med digitala möten. Fysiska möten kommer att hållas med begränsat antal personer i en trygg miljö. Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet just nu.

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Storlandet ligger i Gällivare och Bodens kommuner och har en potential på 120 verk.

Ett vindkraftverk mot blå himmel

Vi bygger just nu en av de största vindkraftsparkerna i Sverige.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Stormyrberget skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.