Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna

Vattenfall undersöker möjligheterna att etablera upp till 69 vindkraftverk i kommunerna Sorsele och Storuman.

Goda vindlägen med stor potential

Vindkraftsprojektet Sandselehöjderna inkluderar de fyra delområdena Sandberget, Sikselberget, Storliden och Gammhemberget. Projektet har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Det visar fleråriga vindmätningar på Sandberget och tidiga vindmätningar på andra platser i det utökade området.

Våra förstudier och undersökningar visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Ytterligare en fördel med lokaliseringen är att Vattenfall redan har andra etablerade verksamheter i närområdet.

Nuvarande bedömning är att byggstart för vindkraftsparken i Sandselehöjderna kan ske under 2026/2027. Under tiden arbetar vi närmast med fältinventeringar, byggbarhetsanalyser samt detaljprojektering inför upphandling.

Bakgrund

Vattenfall fördjupade projektutvecklingen under 2013 för Sandberget och Abmoberget, men det visade sig att Abmoberget inte var rätt plats att etablera vindkraft på. Därefter breddades projektet för att inkludera totalt sex delområden med en nystart av den fördjupade projektutvecklingen i början av 2014. Efter omfattande fältstudier och naturinventeringar kom vi fram till att delområdet Näverliden inte är lämpligt för vindbruk. Övriga delar av projektet ser däremot mycket bra ut och ingår i tillståndsansökan.

Från början planerade vi för upp till 100 vindkraftverk, men då teknikutvecklingen går snabbt ansöker vi om att uppföra 69, mycket mer effektiva, vindkraftverk, som beräknas kunna producera lika mycket el.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Fotomontage (beskuren bild) från Blattnicksele. Vy från naturängarna mot väst. Foto: Petra Berggrund.

Kortfakta om Sandselehöjderna

  • Markavtal är tecknat med Sveaskog och 58 privata fastighetsägare.
  • Ansökan har lämnats in till Länsstyrelsen Västerbotten. Vi har även gjort en rad kompletteringar efter begäran av Länsstyrelsen.
  • Både Storumans och Sorsele kommun har tillstyrkt vår ansökan.
  • Vi bedömer i dagsläget att vår ansökan är komplett under våren 2022, och att sedvanliga juridiska processer därefter tar vid. Ett lagakraftvunnet tillstånd skulle kunna finnas på plats under 2023/2024.
  • Nuvarande bedömning är att byggstart för vindkraftsparken I Sandselehöjderna kan ske under 2026/2027.

Elnätskoncession

För att ansluta vindkraftsparken till elnätet planeras nya elkraftsledningar i området Sandselehöjderna. Tillståndsprocessen för elnätskoncessionen drivs av Vattenfall Eldistribution,

Så här går processen till

Stöd till lokal utveckling

Vattenfall har utlovat minst 10 000 kronor per vindkraftverk och år i stöd till lokal utveckling som är tänkt att stärka det lokala föreningslivet och näringslivet. Dessa pengar kan förhoppningsvis växlas upp ytterligare med medel från andra olika källor.

Sandselehöjderna Vind

Stödet till lokal utveckling hanteras av Sandselehöjderna Vind, en ekonomisk förening (org nr: 769627-2744) med bred representation från såväl näringsliv som föreningsliv.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Joelle Zhang
Joelle Zhang
Projektledare
Jenny Hakeberg. Foto: Jennie Pettersson
Jenny Hakeberg
Projektkommunikatör
Lisen Garback
Lisen Garback
Stakeholder manager

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Vindkraftsprojektet Stormyrberget ligger cirka 50 kilometer väster om Örnsköldsvik.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.