Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna

Vattenfall undersöker möjligheterna att etablera upp till 52 vindkraftverk i Sorsele kommun.

Vindkraftsprojektet Sandselehöjderna består av delområdena Sandberget, Sikselberget och Storliden.

Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen Västerbotten gav oss våren 2023 tillstånd att uppföra 52 vindkraftverk med en totalhöjd på 220 meter varav 10 verk inom Sandberget, 15 verk inom Storliden och 27 verk inom Sikselberget. Vår ansökan omfattade 69 verk men vi fick avslag på ett av de sökta områdena, Nävern-Gammhemberget. En stor del av vårt arbete ligger just nu i att analysera MPD:s beslut.

Nuvarande bedömning är att byggstart kan ske under 2028. Under tiden arbetar vi med fältinventeringar, byggbarhetsanalyser samt detaljprojektering inför upphandling.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Fotomontage (beskuren bild) från Blattnicksele. Vy från naturängarna mot väst. Foto: Petra Berggrund.

Goda vindlägen med stor potential

Projektet har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Det visar fleråriga vindmätningar på Sandberget och tidiga vindmätningar på andra platser i det utökade området. 

Våra förstudier och undersökningar visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Ytterligare en fördel med lokaliseringen är att Vattenfall redan har andra etablerade verksamheter i närområdet.

Bakgrund

Vattenfall fördjupade projektutvecklingen under 2013 för Sandberget och Abmoberget, men det visade sig att Abmoberget inte var rätt plats att etablera vindkraft på. Därefter breddades projektet för att inkludera totalt sex delområden med en nystart av den fördjupade projektutvecklingen i början av 2014. Efter omfattande fältstudier och naturinventeringar kom vi fram till att delområdet Näverliden inte är lämpligt för vindbruk. Övriga delar av projektet ser däremot mycket bra ut och ingår i tillståndsansökan.

Från början planerade vi för upp till 100 vindkraftverk, men då teknikutvecklingen går snabbt ansöker vi om att uppföra 69, mycket mer effektiva, vindkraftverk, som beräknas kunna producera lika mycket el.

Kortfakta om Sandselehöjderna

  • Markavtal är tecknat med Sveaskog och 58 privata fastighetsägare.
  • Vår ansökan till MPD vid länsstyrelsen Västerbotten avsåg 69 verk på 220 meters höjd.
  • Både Storumans och Sorsele kommun har tillstyrkt vår ansökan.
  • Våren 2023 gav MPD oss tillstånd till 52 verk.
  • Nuvarande bedömning är att byggstart för vindkraftsparken kan ske under 2028.

Elnätskoncession

För att ansluta vindkraftsparken till elnätet planeras nya elkraftsledningar i området Sandselehöjderna. Tillståndsprocessen för elnätskoncessionen drivs av Vattenfall Eldistribution,

Så här går processen till

Stöd till lokal utveckling

Vattenfall har utlovat minst 10 000 kronor per vindkraftverk och år i stöd till lokal utveckling som är tänkt att stärka det lokala föreningslivet och näringslivet. Dessa pengar kan förhoppningsvis växlas upp ytterligare med medel från andra olika källor.

Sandselehöjderna Vind

Stödet till lokal utveckling hanteras av Sandselehöjderna Vind, en ekonomisk förening (org nr: 769627-2744) med bred representation från såväl näringsliv som föreningsliv.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Blå bakgrund, i väntan på foto
Håkan Pettersson
Projektledare
Jenny Hakeberg. Foto: Jennie Pettersson
Jenny Hakeberg
Projektkommunikatör
Lisen Garback
Lisen Garback
Stakeholder manager

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vindkraftverk i den havsbaserade parken DanTysk

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Vindkraftsprojektet Stormyrberget ligger cirka 50 kilometer väster om Örnsköldsvik.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.