Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna

Vattenfall undersöker möjligheterna att etablera upp till 100 vindkraftverk i kommunerna Sorsele och Storuman.

Vattenfall fördjupade projektutvecklingen under 2013 för Sandberget och Abmoberget, men det visade sig att Abmoberget inte var rätt plats att etablera vindkraft på. Därefter breddades projektet för att inkludera totalt sex delområden med en nystart av den fördjupade projektutvecklingen i början av 2014.

Efter omfattande fältstudier och naturinventeringar kom vi fram till att delområdet Näverliden inte är lämpligt för vindbruk. Övriga delar av projektet ser däremot mycket bra ut och kommer inkluderas i tillståndsansökan. Vi kallar nu vindkraftsprojektet för Sandselehöjderna. Det inkluderar de fem delområdena Sandberget, Sikselberget-Storhobben, Storliden, Nävern och Gammhemberget.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Fotomontage (beskuren bild) från Blattnicksele. Vy från naturängarna mot väst. Foto: Petra Berggrund.

Utmärkta vindlägen med stor potential

Projektet har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Det visar våra fleråriga vindmätningar på Sandberget och våra tidiga vindmätningar på andra platser i det utökade området. Våra förstudier och undersökningar visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Ytterligare en fördel med lokaliseringen är att Vattenfall redan har andra etablerade verksamheter i närområdet.

Sandselehöjderna omfattar ett vindfångstområde som har en potential för upp till 100 vindkraftverk. Om projektet förverkligas innebär det att närmare 200 000 hem kan få sin hushållsel från vindkraftsparken samt att anläggningen när den är i drift kommer att sysselsätta många medarbetare på heltid i 20–25 år.

Stöd till lokal utveckling

Vattenfall har utlovat 10 000 kronor per vindkraftverk och år i stöd till lokal utveckling som är tänkt att stärka det lokala föreningslivet och näringslivet. Om det blir 60 vindkraftverk som förverkligas innebär det 600 000 kronor per år totalt och om det blir 100 vindkraftverk som förverkligas innebär det 1 000 000 kronor per år. Dessa pengar kan förhoppningsvis växlas upp ytterligare med medel från andra olika källor.

Sandselehöjderna Vind

Stödet till lokal utveckling hanteras av Sandselehöjderna Vind, en ekonomisk förening (org nr: 769627-2744) med bred representation från såväl näringsliv som föreningsliv.

Jimmy Lindberg, ordförande i föreningen, säger:

– Hjälp oss dra nytta av vinden! Som företrädare för Sandselehöjderna Vind ekonomisk förening som lokalt fördelar utvecklingsmedel måste man se till att uppfylla vårt syfte. Vi vill skapa nytta för fler än de företag som kan komma att utföra tjänster åt projektägaren samt de ägare av mark som framtida verk kan komma att stå på. Men vi är beroende av kommunmedborgarnas projektidéer. Föreningen bildades i och med Vattenfalls vindkraftprojekt och genom deras förhandlingar med markägarna. Vid tillkomsten av en eventuell vindkraftpark kommer 10 000 kronor per verk och år att fördelas, men medan vindkraften projekteras så fördelas en mindre summa varje år.
– Det är vår ambition att det ska ha betydelse och komma många medborgare till nytta.

Kortfakta om Sandselehöjderna

  • Markavtal är tecknat med Sveaskog och 58 privata fastighetsägare.
  • Vindmätningar med fyra stycken mätmaster samt sodarutrustning pågår kontinuerligt sedan flera år.
  • Ansökan har lämnats in till länsstyrelsen Västerbotten.
  • Storumans kommun tillstyrkte delen av projektet som ligger inom deras kommun i slutet av 2015.
  • Sorsele kommun tillstyrkte ansökan våren 2016 men beslutet överklagades till förvaltningsrätten.
  • Förvaltningsrätten avslog överklagan av tillstyrkan i december 2016 och Sorsele kommuns beslut överklagades till kammarrätten.
  • Kammarrätten avslog överklagan sommaren 2017 och nu är perioden för möjlig överklagan stängd.
  • Länsstyrelsen har begärt in kompletteringar till vår ansökan och det arbetet pågår för fullt.
  • På grund av att möjligheten till elnätsanslutningen i Grundfors blivit försenad är nuvarande preliminära tidsplan att vindkraftverk kan resas först cirka 2023.
  • Som en följd av det skulle sannolikt byggnation av vägar påbörjas cirka 2021, med upphandling cirka 2020.