Vindkraftsprojekt Vidar

Vattenfall planerar tillsammans med Zephyr den havsbaserade energiparken Vidar i norra delen av Skagerrak.

Projektområdet Vidar ligger inom svensk ekonomisk zon, på ett avstånd om cirka 25 kilometer väster om Väderöarna. Närmaste avstånd från projektområdet till fastlandet är cirka 35 kilometer.

Om projektet Vidar

Antal vindkraftverk 66–91
Totalhöjd 260–370 meter
Årlig produktion Cirka 5 500 GWh
Installerad effekt Cirka 1 400 MW
Planerad driftstart Tidigt 2030

Västra Götaland står inför en genomgripande grön omställning och elektrifiering inom industri- och transportsektorn. Behovet av el i länet väntas närmast dubbleras till 2030 och tredubblas till 2045. Den havsbaserade energiparken Vidar har en potential att producera cirka 5,5 TWh förnyelsebar energi i Västra Götalandsregionen, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1 miljon hushåll (5 500 kWh per hushåll/år).

Inom vindkraftsparken, som omfattar en area om cirka 201 kvadratkilometer, planeras 66–91 vindkraftverk med en totalhöjd på 260–370 meter.

I området råder stora bottendjup, mellan cirka 100 och 300 meter, och av den anledningen planeras vindkraftverk på flytande fundament inom hela projektområdet. Genom att verken placeras länge ut till havs blir störningar för människor bosatta i kustremsan mindre påtagliga än om verken placeras på grunda, landnära bottnar. De flytande fundamenten bedöms även ha en lägre påverkan på exempelvis bottenfauna och marina däggdjur.

Projektet drivs gemensamt av Vattenfall och Zephyr i det samägda bolaget KonTiki Vind AB, där Vattenfall är majoritetsägare.

Karta och visualiseringar

Se karta och visualiseringar för vindkraftsprojektet Vidar.

Vad händer i projekt Vidar just nu?

Fortsatta undersökningar genomförs i området, bland annat för att kartlägga förhållanden inför kommande detaljprojektering.

En miljökonsekvensbeskrivning med omfattande undersökningar är under framtagande.

Ansökningar för tillstånd enligt lagen om exklusiv ekonomisk zon (EEZ), kontinentalsockellagen och Natura 2000-tillstånd är under framtagande.

Projektet undersöker möjlig korridor för överföring av energi till fastlandet.

Uppnådda milstolpar

  • Val av lokalisering inför etablering av vindkraftspark genomförs 2020-2021.
  • Avgränsningssamråd som innefattar energiparken med interna rör/kabelnät samt plattformar har genomförts.
  • Havsbottenundersökningar genomförs under andra halvan av 2023.

Samordning och kompetens ger många fördelar

Vattenfalls målsättning är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt bygga en så effektiv vindkraftspark som möjligt. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service.

Kontaktperson

Elin Davidsson
Elin Davidsson
Projektledare

Relaterad information

Montering av vindkraftverk i Vattenfalls havsbaserade park Ormonde i Storbritannien

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om vindkraftsparken Vidar.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Vidar kan se ut från Väderöarna

Fotomontage ger en uppfattning om hur vindkraftsparken Vidar kan se ut från land.

Havsbaserade vindkraftverk

Vattenfall och Zephyr planerar den havsbaserade vindkraftsparken Poseidon på västkusten.

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.