Intern styrning

Vattenfalls integritetsorganisation

Syftet med integritetsarbetet på Vattenfall är att bevara integriteten och skydda Vattenfallkoncernens anseende.
 
För att uppnå detta har ett organisatoriskt ramverk skapats, vilket – inom dess ansvarsområde – har till uppgift att säkerställa transparens, förståelse av tillämpliga lagar, föreskrifter och standarder samt att främja efterlevnaden av dem i alla länder där Vattenfall verkar.

Bakgrund och krav

Svenska statens ägarpolicy anger att företag med statligt ägande ska agera föredömligt inom området hållbart företagande, vilket innefattar anti-korruption och affärsetik. Företag med statligt ägande ska dessutom arbeta för efterlevnad av internationella riktlinjer kring hållbarhet.

Vattenfall har anslutit sig till World Economic Forums Partnership Against Corruption Initiative (PACI), vilket kräver ett åtagande från Vattenfall att anta en nolltolerans när det gäller mutor och korruption, och att upprätta ett internt ramverk för anti-korruption. Styrelsen har godkänt Vattenfalls uppförandekod, som fastställer åtta principer. En av principerna berör integritet och anger att "Vi följer alla lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet. Vi har även en nolltoleranspolicy mot mutor och undviker intressekonflikter."

Baserat på ovanstående krav och uttalanden, har Vattenfall etablerat en integritetsorganisation och ett internt regelverk för integritetsfrågor.

Allmänna principer

Integritetsarbetet på Vattenfall är organiserat enligt principen om tre försvarslinjer med olika roller för riskägande, rådgivning och kontroll respektive kvalitetssäkring:

  1. Ägande: Linjeorganisationen, som har ansvar för efterlevnad av lagar och regler inom enheten.
  2. Kontroll och rådgivning: Integritetsorganisationen, som beskrivs nedan.
  3. Kvalitetssäkring: Internrevisionsavdelningen.

Omfattning

Integritetsorganisationen omfattar:

  • konkurrensfrågor
  • mutor och korruption
  • intressekonflikter
  • insiderinformation
  • Vattenfalls uppförandekod (kännedom om den); och
  • samordningen av Vattenfalls whistleblowing-funktion.

Organisation

Inom sitt ansvarsområde stöder integritetsorganisationen Vattenfall med att kartlägga, undvika, hantera och övervaka risken för bristande efterlevnad av lagar, övriga rättsliga bestämmelser, regler, normer och uppföranderegler som är relevanta för verksamheten.

Chefen för Corporate Legal and Integrity ansvarar för den löpande styrningen av integritetsorganisationen enligt anvisningar från koncernledningen eller från chefsjuristen, till vilken hen rapporterar.

För att stödja organisationen och samordna aktiviteter rörande integritet på landsnivå har nationella integritetssamordnare utsetts. Dessutom har varje affärsområde (Business Area) utsett en eller flera kontaktpersoner för integritetsfrågor.

Integritetsorganisationen genomför sin verksamhet i enlighet med en plan för integritetsarbetet, vilken innehåller de aktiviteter som planeras på årsbasis, inklusive utbildningen inom Vattenfall Integrity Programme.

En integritetsrapport lämnas årligen till koncernledningen och styrelsen. Rapporten ska omfatta den allmänna utvecklingen, information om genomförd utbildning och andra ärenden som faller inom integritetsorganisationens område. Rapporten omfattar dessutom åtgärder, händelser och övervakning samt rekommendationer rörande uppföljning och förbättringar. Rapporten bereds av integritetsorganisationen.

Rapport

Mer information om styrningen inom integritetsområdet finns i bolagsstyrningsrapporten.

Relaterad information

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Personal sitter framför bildskärmar och tittar in i kameran

Var och en har ett ansvar att se till att vi iakttar hög integritet i vår verksamhet.

En grupp anställda sedda ovanifrån

Vår undervisning i integritetsfrågor kallas Vattenfall Integrity Programme (VIP).

Se även

Byggnadens yttre fasad och lyktstolpe

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment.

Anna Borg

Koncernledningen fokuserar på koncernens övergripande inriktning.

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.