Infångning av koldioxid

Vattenfall vill fånga in koldioxid vid någon av våra värmeanläggningar i Sverige senast 2030.

Infångning av koldioxid ger möjlighet att antingen lagra koldioxiden permanent och med biogen koldioxid skapa negativa utsläpp (bio-CCS) eller att återanvända koldioxiden för tillverkning av exempelvis hållbart syntetiskt flygbränsle som kraftigt minskar behovet av fossilt flygbränsle (CCU).

Vad är CCS, bio-CCS och CCU?

Carbon Capture and Storage (CCS) innebär att koldioxiden i rökgaserna fångas in från kraftverk, förbränningsanläggningar eller stora processindustrier. Den avskilda koldioxiden komprimeras och transporteras sen i flytande form till en lämplig lagringsplats djupt ner i marken, oftast till havs.

Vid bio-CCS, även kallat BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage), används biomassa som bränsle, eventuellt även avfall med biogena bränslen som huvudbeståndsdel. Detta gör att infångningen och den permanenta lagringen av koldioxid inte bara leder till minskade koldioxidutsläpp, utan till minusutsläpp som fungerar som en kolsänka och därmed kompenserar för andra fossila koldioxidutsläpp.

Vid Carbon Capture and Utilisation (CCU) fångas koldioxiden i rökgaserna in och skiljs av för användning inom andra sektorer, exempelvis flygsektorn, där det kan bidra till att kraftigt minska behovet av fossila bränslen.

Varför bio-CCS?

Bio-CCS är en kostnadseffektiv teknik för minskning av koldioxid jämfört med många andra alternativ. Sverige har särskilt goda förutsättningar och bör i så stor utsträckning som möjligt utnyttja dessa. Potentialen till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och lagring av koldioxid av biogent ursprung vid punktutsläppskällor som skogsindustrier och värmeverk är hög. Det säger bland annat den Klimatpolitiska vägvalsutredningen som i sin utredning till den svenska regeringen lyfter fram bio-CCS som den teknik i Sverige som har störst realiserbar potential för att uppnå permanenta negativa koldioxidutsläpp.

Ekonomiska styrmedel

För att möjliggöra införande av bio-CCS, även kallat BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage), krävs dock uppdaterade regelverk och nya ekonomiska styrmedel för att göra stora kolsänkor möjliga. Den Klimatpolitiska vägvalsutredningen förordar därför ett statligt stödsystem med i första skedet ett investeringsstöd som bör finnas kvar till åtminstone 2030.

Koldioxidavskiljning

I dag finns inga storskaliga kommersiella anläggningar för koldioxidavskiljning i Sverige, men globalt finns ett 20-tal anläggningar i drift, bland annat i Norge. Vattenfall har erfarenhet av flera tekniker för koldioxidavskiljning genom en storskalig pilotanläggning i Tyskland och testanläggningar i Nederländerna och Storbritannien under åren 2008–2014.

I Sverige utvärderar Vattenfall i dag företagets värmeanläggningar i Uppsala, Jordbro och Nyköping för installation av koldioxidavskiljning. Koldioxiden kan sedan både komma att lagras permanent (CCS) eller återanvändas för exempelvis produktion av flygbränsle (CCU).

Relaterad information

Industrianläggning

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Vindkraftverk och solceller

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Elbil ansluten till en laddningsstation

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Se även

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En ingenjör på Vattenfall

Vi tar fram innovationer för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.