Minska industrins koldioxidutsläpp

Vattenfall ingår flera partnerskap för att nå klimatmålen. 

För att kunna vända utvecklingen och nå vårt mål att leva fossilfritt inom en generation måste vi ingå starka partnerskap med viktiga aktörer inom helt andra branscher och industrier. Vattenfalls mål är att erbjuda alla kunder klimatsmart energi och att möjliggöra ett liv fritt från fossila bränslen. Elektrifiering är ett sätt att minska koldioxidutsläppen från transport-, värme- och industrisektorerna.

Att samarbeta med industrin är ett effektivt sätt att utveckla nya lösningar så att vi kan eliminera vissa av de stora källorna till koldioxidutsläpp och nå klimatmålen. Elektrifiering och väte är nycklarna till framgång. Ett exempel är att Vattenfall samarbetar med gruvbolaget LKAB och ståltillverkaren SSAB för att reducera klimatpåverkan från den svenska stålindustrin. Vi samarbetar också med Cementa för att utveckla klimatneutral cement. Tillsammans med Preem planerar vi att utveckla en anläggning som kan producera miljövänlig vätgas för framställning av biodrivmedel genom att använda restprodukter från den svenska massaindustrin.

Vattenfalls samarbetsprojekt med SSAB, LKAB, Preem och Cementa har potential att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 30 procent.

Ledningar och rör

Vi ingår partnerskap inom olika områden och branscher för att bidra till att nå klimatmålen.

HYBRIT – för fossilfritt stål

Vattenfall samarbetar med gruvbolaget LKAB och ståltillverkaren SSAB för att reducera klimatpåverkan från den svenska stålindustrin. Tillsammans bildade de tre företagen joint venture-bolaget HYBRIT 2017. Målsättningen är att ha en helt fossilfri process för ståltillverkning 2035. Initiativet kan minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent. Det har beskrivits som ett avgörande projekt för att Sverige ska kunna möta målen i Parisavtalet.

En process som kallas för direktreducering är tänkt att ersätta den masugnsprocess som används i dag. I nuläget används koks för att omvandla järnmalm till järn, men den nya processen innebär att kokset ersätts med vätgas som är framställd med fossilfria energislag. Restprodukten blir vatten som i sin tur kan återvinnas för produktionen av vätgas.

Vattenfall och Cementa satsar på nollutsläpp

Cementa och Vattenfall har genomfört en förstudie kring elektrifierad cementtillverkning med målsättningen att släppa ut noll koldioxid år 2030. Det motsvarar en utsläppsminskning på omkring 5 procent av Sveriges totala utsläpp.

En cementtillverkning som är elektrifierad och försörjs av ett nästan fossilfritt svenskt energisystem är framtidens vision i samarbetsprojektet CemZero. För att uppnå Cementas vision om noll koldioxidutsläpp från cementprodukterna under deras livscykel måste ett teknikskifte ske.

Genom decennier av arbete med energieffektiviseringar och utfasning av fossilt bränsle i cementtillverkningen har Cementa löpande minskat sin klimatpåverkan. Den ligger lågt i en global jämförelse – cirka 15 procent lägre än det globala genomsnittet. Koldioxidutsläpp är trots detta fortfarande branschens största hållbarhetsutmaning.

I januari 2019 beslöt Cementa och Vattenfall att fortsätta med sitt samarbete kring CemZero-projektet, och har nu för avsikt att undersöka möjligheterna att bygga en pilotanläggning för en klimatsmart och hållbar cementtillverkningsprocess i Sverige.

Vattenfall och Preem konstruerar en vätgasanläggning

Vattenfall och Preem har som gemensamt mål att med hjälp av vätgas producera förnybara drivmedel i stor skala. Svenska Energimyndigheten kommer att bidra till den preliminära planeringen av en ny fossilfri vätgasanläggning. Med en kapacitet på 18 MW förväntas den bli större än alla andra liknande anläggningar som finns i Europa i dag.

Preem och Vattenfall går nu vidare med planerna på att konstruera en vätgasanläggning som ska producera vätgas till framställning av biodrivmedel baserat på rester från den svenska massaindustrin. Vätgas tillverkas i dag till största del från naturgas, vilket ger upphov till utsläpp av koldioxid. Genom att istället tillverka vätgas från fossilfri el med elektrolys så kan dessa utsläpp elimineras.

Anläggningen kommer att bidra till att minska utsläppen av koldioxid med 25 000 ton per år i och med den nya processen, och utsläppen i transportsektorn förväntas minska med cirka 230 000 ton per år när biodrivmedel ersätter diesel och bensin. Det motsvarar utsläppen från 80 000 bilar per år.

Mer om industrisamarbetena

Jan Moström, LKAB, Magnus Hall, Vattenfall och Martin Lindqvist, SSAB
Pressmeddelande
2019-09-19

SSAB, LKAB och Vattenfall på FN:s klimatmöte – nettonollutsläpp är möjligt

SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom initiativet HYBRIT, deltar på Climate Week NYC och...

Pressmeddelande
SSAB stålverk

SSAB, LKAB och Vattenfall är redo att växla upp arbetet ytterligare och tidigarelägga bygg...

Nyhet
Miljömålsprisets logotyp

HYBRIT-projektet från Vattenfall, SSAB och LKAB får miljömålspriset för initiativet att ti...

Nyhet
Illustration av elektrolysanläggning
Pressmeddelande
2019-04-25

HYBRIT köper norsk elektrolysanläggning för att nå fossilfri stålproduktion i Luleå

Framtidens fossilfria stål kommer att tillverkas med vätgas. Hybrit har därför valt att kö...

Pressmeddelande
Bild från SSABs stålverk
SSAB

HYBRIT, utvecklingsprojektet mellan Vattenfall, SSAB och LKAB för tillverkning av fossilfr...

Nyhet
Kollage med stålproduktion och vindkraft
Pressmeddelande
2019-03-25

Välkommen till HYBRIT på Hannovermässan

Välkommen till HYBRIT-initiativet och ägarbolagen SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls monter på...

Pressmeddelande

Relaterad information

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Solpaneler på taket på ett flerfamiljshus

Vi erbjuder våra kunder lösningar för hållbar produktion och energianvändning.

En elbil som laddas vid en InCharge-laddare i ett garage

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Se även

Rör i ett kraftverk

Våra insatser för att minska koldioxidutsläppen är mycket omfattande och skiftande.

En dator och en hög med papper

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.