Vindkraftsprojekt Stormyrberget

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med 36 verk i Örnsköldsviks kommun.

Den planerade vindkraftsparken Stormyrberget ligger strax söder om Skorped, cirka 50 kilometer väster om Örnsköldsvik. Det cirka 23 km2 stora området ligger på mellan 255 och 433 meter över havet.

Vindkraftsprojektet Stormyrberget beräknas kunna producera 800 GWh årligen, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för 160 000 hushåll. Stormyrberget blir därmed ett viktigt bidrag till att vi når målen om fossilfri elproduktion till 2040 och bidrar till att möta den ökade efterfrågan på el i framtiden.

Stormyrberget fotograferat från Skorpeds kyrka i maj 2023

Stormyrberget fotograferat från Skorpeds kyrka.

Varför vindkraft på Stormyrberget

Stormyrberget har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Våra studier visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Området finns också med i kommunens vindbruksplan.

Korta fakta om vindkraftsprojekt Stormyrberget

Antal tillståndsgivna verk 36
Totalhöjd Maximalt 220 meter till bladspetsen
Årsproduktion 800 GWh


Vad händer i vindkraftsprojektet Stormyrberget just nu?

Mark- och miljööverdomstolen har beviljat projektet miljötillstånd att etablera vindkraft med upp till 36 vindkraftverk på Stormyrberget. Med Mark- och miljööverdomstolens beslut har projektets miljötillstånd vunnit laga kraft och kan inte längre överklagas.

Under de närmsta åren ska projektet arbeta med ytterligare detaljprojektering samt att erhålla återstående tillstånd.

Ett investeringsbeslut förväntas fattas 2025.

Karta

Se en karta med exempellayout över vindkraftsparken Stormyrberget.

Tillståndsansökan och tillstånd

  • 2023: Mark- och miljööverdomstolen som är högsta instans beviljar projektet miljötillstånd. Med Mark- och miljööverdomstolens domslut vinner projektets miljötillstånd laga kraft och kan inte längre överklagas.
  • 2022: Mark- och miljödomstolen beviljar projektet miljötillstånd för upp till 36 vindkraftverk samt justering av de villkor som Vattenfall önskat. Mark- och miljödomstolens dom överklagas till Mark- och miljööverdomstolens som beviljar prövningstillstånd i målet. 
  • 2021: Mark- och miljödomstolen tar upp målet till prövning. 
  • 2018: Länsstyrelsen beviljar projektet miljötillstånd och Vattenfall väljer att överklaga till Mark- och miljödomstolen några av de villkor som var angivna i tillståndet.
  • 2015: Tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnas in till länsstyrelsen i Västernorrland.  

Så här går processen till

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Erik Grönlund
Erik Grönlund
Projektledare
Helen Larsson
Helen Larsson
Kommunikatör

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

2019 förvärvade vi rättigheterna till projekt Pauträsk i Storuman och Vilhelmina kommuner.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

Vi utvecklar projektet Storlandet vindkraftspark i Gällivare och Bodens kommuner.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.