Vindkraftsprojekt Stormyrberget

Stormyrberget i Västernorrland har potential på upp till 60 vindkraftverk.

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19. Vattenfall har ansökt om och erhållit tillstånd för att etablera vindkraft på Stormyrberget i Västernorrland. Notera att tillståndet dock ännu inte har vunnit laga kraft.

Som ett led i Vattenfalls satsning på vindkraft undersöker vi hela tiden nya platser och områden med goda vindförutsättningar. Området Stormyrberget, strax söder om Skorped i Örnsköldsviks kommun, är utpekat i kommunens vindbruksplan och våra vindmätningar visar att det blåser riktigt bra på platsen. Det nu aktuella projektområdet har en potential på upp till 60 vindkraftverk och skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel om det förverkligas.

Varför just här?

Stormyrberget har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Våra studier visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur.

Tillståndsansökan och tillstånd

Med resultatet från alla samråd, inventeringar, utredningar och analyser som grund färdigställde vi vår tillståndsansökan med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) under 2015. Detta lämnades in till länsstyrelsen i Västernorrland i slutet av december 2015.

Ansökansområdet (inklusive hänsyns- och stoppområden) ligger till grund för de exempellayouter vi har använt i ansökan. Exempellayouterna ligger i sin tur till grund för de fotomontage, väglayouter, infrastrukturberäkningar med mera som finns i miljökonsekvensbeskrivningen.

Ansökan innefattade upp till 60 vindkraftverk (vilket innebär runt 200–250 MW) med en totalhöjd på maximalt 220 m.

Det tillstånd som Vattenfall har erhållit omfattar anläggande och drift av högst 60 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 220 meter över mark samt därtill hörande anläggningar och kringutrustning. Med tillståndet följer även ett antal villkor med olika former av begränsningar. Tillståndsdokumentet går att begära ut från länsstyrelsen i Västernorrland (diarienummer 551-9519-15).

Vattenfall har överklagat ett antal av de villkor som finns i tillståndet.

Så här går processen till

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Tommy Schröder Andersen
Tommy Schröder Andersen
Projektledare
Jeanette Lundqvist
Jeanette Lundqvist
Projektkommunikatör

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

2019 förvärvade vi rättigheterna till projekt Pauträsk i Storuman och Vilhelmina kommuner.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

Storlandet ligger i Gällivare och Bodens kommuner och har en potential på 120 verk.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.