Vindkraftsprojekt Stormyrberget

Vattenfall undersöker möjligheterna att bygga vindkraft på Stormyrberget i Västernorrland.

Vi arbetar aktivt mot målet att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Just nu ansöker vi om tillstånd att etablera en vindkraftspark i området Stormyrberget, strax söder om Skorped i Örnsköldsviks kommun.

Stormyrberget har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Våra studier visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur.

Området finns med i kommunens vindbruksplan.

Det nu aktuella projektområdet har en potential på upp till 60 vindkraftverk som årligen skulle kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel.

Den tekniska utvecklingen går dock snabbt och idag finns betydligt större turbiner tillgängliga än vad som tidigare projekterats för. När verken blir större och mer effektiva har vi kunnat reducera antalet till 36–46 verk.

Vad händer i vindkraftsprojektet Stormyrberget just nu?

Länsstyrelsen i Västernorrland har beviljat projektet tillstånd att etablera vindkraft på Stormyrberget. Tillståndet har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Tillståndet omfattar anläggande och drift av högst 60 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 220 meter över mark samt därtill hörande anläggningar och kringutrustning. Med tillståndet följer även ett antal villkor med olika former av begränsningar.

Tillståndsansökan och tillstånd

  • Tillståndsansökan med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnades in till länsstyrelsen i Västernorrland i slutet av december 2015.
  • Ansökansområdet (inklusive hänsyns- och stoppområden) ligger till grund för de exempellayouter vi har använt i ansökan. Exempellayouterna ligger i sin tur till grund för de fotomontage, väglayouter, infrastrukturberäkningar med mera som finns i miljökonsekvensbeskrivningen.
  • Tillståndsdokumentet går att begära ut från länsstyrelsen i Västernorrland (diarienummer 551-9519-15).
  • Vattenfall har överklagat ett antal av de villkor som finns i tillståndet.

Så här går processen till

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Erik Grönlund
Erik Grönlund
Projektledare
Helen Larsson
Helen Larsson
Projektkommunikatör

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

2019 förvärvade vi rättigheterna till projekt Pauträsk i Storuman och Vilhelmina kommuner.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

Storlandet ligger i Gällivare och Bodens kommuner och har en potential på 120 verk.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.