Vindkraftsprojekt Stormyrberget

Vattenfall har ansökt om och erhållit tillstånd för att etablera vindkraft på Stormyrberget i Västernorrland.

Notera att tillståndet dock ännu inte har vunnit laga kraft.

Som ett led i Vattenfalls satsning på vindkraft undersöker vi hela tiden nya platser och områden med goda vindförutsättningar. Området Stormyrberget, strax söder om Skorped i Örnsköldsviks kommun, är utpekat i kommunens vindbruksplan och våra vindmätningar visar att det blåser riktigt bra på platsen. Det nu aktuella projektområdet har en potential på upp till 60 vindkraftverk och skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel om det förverkligas.

Varför just här?

Stormyrberget har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Våra studier visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur.

Tillståndsansökan och tillstånd

  • Med resultatet från alla samråd, inventeringar, utredningar och analyser som grund färdigställde vi vår tillståndsansökan med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) under 2015. Detta lämnades in till länsstyrelsen i Västernorrland i slutet av december 2015.
  • Ansökansområdet (inklusive hänsyns- och stoppområden) ligger till grund för de exempellayouter vi har använt i ansökan. Exempellayouterna ligger i sin tur till grund för de fotomontage, väglayouter, infrastrukturberäkningar med mera som finns i miljökonsekvensbeskrivningen.
  • Ansökan innefattade upp till 60 vindkraftverk (vilket innebär runt 200–250 MW) med en totalhöjd på maximalt 220 m.
  • Det tillstånd som Vattenfall har erhållit omfattar anläggande och drift av högst 60 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 220 meter över mark samt därtill hörande anläggningar och kringutrustning. Med tillståndet följer även ett antal villkor med olika former av begränsningar.
  • Tillståndsdokumentet går att begära ut från länsstyrelsen i Västernorrland (diarienummer 551-9519-15).
  • Vattenfall har överklagat ett antal av de villkor som finns i tillståndet.

Inspirationsseminarium om jakt i och nära vindkraftsparker

Jakt är ett stort intresse för många människor i bygden runt Skorped och många undrar hur det fungerar att jaga i och nära vindkraftsparker. För att de som är intresserade av detta ämne skulle få möjligheten att ställa frågor och få mer information höll Vattenfall den 12 juni 2018 ett inspirationsseminarium med fokus på jakt i och nära vindkraftsparker. Två personer med erfarenhet av detta ämne var inbjudna som talare och delade med sig av sina erfarenheter och svarade de cirka 25 deltagarna på frågor.

Kontaktpersoner

Tommy Schröder Andersen
Projektledare
Jeanette Lundqvist
Projektkommunikatör

Relaterad information

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.