Vindkraftsprojekt Stormyrberget

Vattenfall ansöker om tillstånd bygga vindkraft på Stormyrberget i Västernorrland.

Den planerade vindkraftsparken Stormyrberget ligger strax söder om Skorped, cirka 50 kilometer väster om Örnsköldsvik. Det cirka 23 km2 stora området ligger på mellan 255 och 433 meter över havet.

Vindkraftsprojektet Stormyrberget beräknas kunna producera 800 GWh årligen, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för 333 000 bilar, eller att 7 procent av landets bilar kommer att kunna drivas elektriskt.

Stormyrberget fotograferat från Skorpeds kyrka i maj 2023

Stormyrberget fotograferat från Skorpeds kyrka.

Varför vindkraft på Stormyrberget

Stormyrberget har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Våra studier visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Området finns också med i kommunens vindbruksplan.

Vindkraftsparken Stormyrberget kommer årligen kunna producera el motsvarande 0,5 procent av hela Sveriges förbrukning, vilket är lika mycket el som vattenkraften i Gideälven producerar per år. Vindkraftsparken Stormyrberget blir därmed ett viktigt bidrag till att vi når målen om förnybar elproduktion till 2040 och bidrar till att möta den ökade efterfrågan på el i framtiden.

Korta fakta om vindkraftsprojekt Stormyrberget

Antal tillståndsgivna verk 36
Totalhöjd Maximalt 220 meter till bladspetsen
Årsproduktion 800 GWh/år


Vad händer i vindkraftsprojektet Stormyrberget just nu?

Under de närmsta åren ska projektet arbeta med ytterligare detaljprojektering samt att erhålla återstående tillstånd.

Mark- och miljödomstolen har beviljat projektet miljötillstånd att etablera vindkraft med upp till 36 vindkraftverk på Stormyrberget. Tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som har givit prövningstillstånd i målet, vilket innebär att miljötillståndet kommer att prövas i högsta instans.

Karta

Se en karta med exempellayout över vindkraftsparken Stormyrberget.

Tillståndsansökan och tillstånd

  • Tillståndsansökan med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnades in till länsstyrelsen i Västernorrland i slutet av december 2015.
  • Ansökansområdet (inklusive hänsyns- och stoppområden) ligger till grund för de exempellayouter vi har använt i ansökan. Exempellayouterna ligger i sin tur till grund för de fotomontage, väglayouter, infrastrukturberäkningar med mera som finns i miljökonsekvensbeskrivningen.
  • Tillståndsdokumentet går att begära ut från länsstyrelsen i Västernorrland (diarienummer 551-9519-15).
  • Vattenfall överklagade ett antal av de villkor som fanns i tillståndet.
  • Mark-och miljödomstolen tog upp målet till prövning 2021.
  • År 2022: Mark-och miljödomstolen beviljade miljötillstånd för upp till 36 vindkraftverk plus justering av villkoren som vi hade önskat.
  • Mark- och miljööverdomstolen har givit prövningstillstånd i målet, vilket innebär att miljötillståndet kommer att prövas i högsta instans.

Så här går processen till

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Erik Grönlund
Erik Grönlund
Projektledare
Helen Larsson
Helen Larsson
Kommunikatör

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

2019 förvärvade vi rättigheterna till projekt Pauträsk i Storuman och Vilhelmina kommuner.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

Vi utvecklar projektet Storlandet vindkraftspark i Gällivare och Bodens kommuner.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.