Vindkraftsprojekt Vargträsk

Vattenfall planerar att uppföra en vindkraftspark i Vargträsk i Västerbotten.

Vattenfalls mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vi fortsätter att ta ansvar för miljö och klimat, bland annat genom utbyggnad av förnybar energiproduktion.

Pressmeddelande: Vattenfalls vindkraftverksamhet växer kraftfullt i Västerbotten

Mer energiproduktion genom högre vindkraftverk

I oktober 2018 förvärvade Vattenfall projekt Vargträsk av Nordisk vindkraft. Vid köpet fanns ett lagakraftvunnet tillstånd att bygga 21 stycken 175 meter höga vindkraftverk i området. Vattenfall önskar nu få bygga högre vindkraftverk än vad det befintliga tillståndet tillåter. Därför har vi ansökt om en ändring av tillståndet. Att ansöka om en höjdändring är mycket vanligt och beror på att teknikutvecklingen ofta går fortare än tillståndsprocessen. När tillståndet väl vunnit laga kraft kan det finnas högre och mer effektiva vindkraftverk på marknaden, som kan producera ännu mer förnybar energi, vilket är fallet i detta projekt.

Karta

Vargträsk är beläget i Lycksele och Åsele kommuner i Västerbottens län.

Varför här?

Området är utpekat som riksintresse för vindbruk och våra mätningar visar att det blåser riktigt bra. Vi ser stora möjligheter med projektet. Nära Vargträsk ligger Vattenfalls vindkraftsparker Stor-Rotliden, med 40 vindkraftverk, samt Blakliden och Fäbodberget där det just nu byggs 84 vindkraftverk. Vargträsk tillför ytterligare stort värde i det vindkraftskluster som nu växer fram i detta område.

Elnätskoncessionen

Den 12 november 2019 nåddes vi av beskedet att Mark- och miljööverdomstolen avslog ansökan om att, via luftledning, ansluta vindkraftspark Vargträsk till elnätet. Efter utredningar och samråd planeras en ny ansökan om elnätskoncession, vilken lämnas in till Energimarknadsinspektionen i november 2020. Tillståndsprocessen för elnätskoncessionen drivs av elnätsbolaget Vattenfall Vindnät.

Vad händer framåt?

Projektet befinner sig just nu i tillståndsfasen. Den följer sina givna rutiner och tar lång tid. Parallellt med ansökan om att få ansluta till elnätet inväntar vi även besked från tillståndsmyndigheterna angående vår ansökan om tillstånd för 230 meter höga vindkraftverk, istället för tillståndsgivna 175 meter. Mark- och miljödomstolen återförvisade vår ansökan om höjdändring till miljöprövningsdelegationen. Vi på Vattenfall överklagade den domen. Mark- och miljööverdomstolen fann att det inte föreligger hinder mot att pröva en ansökan om ändringstillstånd före en ansökan om förlängd igångsättningstid för en vindkraftspark och återförvisade därför målet till mark- och miljödomstolen för att de ska avgöra målet i sak. Vi inväntar nu mark- och miljödomstolens dom. Vi estimerar att domen kommer under Q4 2021.

Förlängd igångsättningstid, det vill säga när vindkraftsparken ska vara klar och leverera el till elnätet, har sökts till och med 2027. Den 1 oktober 2020 beviljade Miljöprövningsdelegationen den ansökta förlängningen.

Vi genomför även flera naturinventeringar och markundersökningar i området. Markundersökningarna och inventeringarna ger oss en klar bild inför upphandling och byggnation.

Preliminär idrifttagning för vindkraftsparken är 2027.

Så här går processen till

Fakta om projekt Vargträsk

Plats Lycksele och Åsele kommuner, Västerbottens län
Projektområde 15,86 km2
Lagakraftvunnet tillstånd November 2012
Maximalt antal vindkraftverk 21
Maximal totalhöjd 175 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2027

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontakta gärna oss

Vi på Vattenfall finns fortsatt tillgängliga för frågor och funderingar och vi träffar och kommunicerar kontinuerligt med såväl närboende som markägare och andra intressentgrupper. Hör gärna av dig till oss om du har frågor, funderingar eller förslag gällande projektet. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog.

Kontaktpersoner

Joelle Zhang
Joelle Zhang
Projektledare
Jenny Hakeberg. Foto: Jennie Pettersson
Jenny Hakeberg
Projektkommunikatör

Uppdatering med anledning av covid-19

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande covid-19. 

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Ett vindkraftverk mot blå himmel

Vi bygger just nu en av de största vindkraftsparkerna i Sverige.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 100 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.