Vindkraftsprojekt Storlandet

På vår resa mot en fossilfri framtid fortsätter vi att utveckla vindkraftsprojektet Storlandet.

Samrådet är nu avslutat och vi tackar för alla inkomna synpunkter. I tillståndsprocessen ingår att samråda med myndigheter, näringar, särskilda rättighetsinnehavare, enskilda, allmänhet, föreningar och organisationer med flera som kan antas bli berörda av en vindkraftsetablering. Syftet har varit att informera om projektet och få möjlighet att ta emot synpunkter som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet.

Vi har samrått om högst 120 vindkraftverk med en totalhöjd, inklusive rotorblad, på vardera maximalt 295 meter. Vi har nu sammanställt allt som kommit fram under samrådsprocessen i en så kallad samrådsredogörelse.

Vi informerade om samrådet på följande sätt:

  • Annonsering i länstidningar och lokala annonsblad.
  • Brevutskick till särskilt berörda.
  • Självinstruerande utställningar
  • Digitala samrådsmöten där ett flertal möten har genomförts med olika intressenter

Nuläge

Vi arbetar nu med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är det dokument som ska beskriva hur Vattenfall har för avsikt att bygga och driva den tilltänkta vindkraftsanläggningen. MKB:n kommer, tillsammans med en tillståndsansökan, att lämnas in till miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen i Norrbotten senast mars 2022.

Parallellt med detta arbete fortsätter vi att inventera och utreda olika sakområden för att skaffa oss en ännu bättre bild av projektområdet och de intressen som finns i och i anslutning till det.

Samråd 2020

Här finner du mer information om samrådet enligt 6 kapitlet 4 § miljöbalken.

Fakta om vindkraftsprojekt Storlandet

Plats Gällivare och Boden kommuner
Markägare Sveaskog, Gällivare Allmänning och privata
Projektfas Under utveckling – samrådsfas
Maximalt antal vindkraftverk 120
Maximal totalhöjd 295 meter

Så här går processen till

Mer information

Storlandet kan bli ett betydande bidrag till Sveriges målsättning att vara klimatneutralt till 2045.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson
Projektledare
Jenny Hakeberg. Foto: Jennie Pettersson
Jenny Hakeberg
Projektkommunikatör

Uppdatering med anledning av covid-19

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Vi är fortsatt restriktiva och kommer att i möjligaste mån fortsätta med digitala möten. Fysiska möten kommer att hållas med begränsat antal personer i en trygg miljö. Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet just nu.

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Två vindkraftverk mot en blå himmel

Klevberget ligger i Ånge kommun i Västernorrlands län.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Stormyrberget skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.