Vindkraftsprojekt Storlandet

På vår resa mot en fossilfri framtid utvecklar vi nu vindkraftsprojektet Storlandet.

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av den ökade spridningstakten för Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall utfärdat nya koncerndirektiv avseende möten och resor, där det bland annat ingår att minimera resor och deltagande i icke-kritiska aktiviteter.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi beklagar naturligtvis detta.

Vi bevakar ständigt läget och återkommer med information om situationen skulle förändras. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19.Som ett led i Vattenfalls storskaliga satsning på vindkraft undersöker vi hela tiden nya platser och områden med goda vindförutsättningar. Vinden är den absolut viktigaste förutsättningen för att etablera vindkraft på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det aktuella projektområdet som vi kallar Storlandet ligger i Gällivare och Bodens kommuner och har en potential på cirka 150 vindkraftverk som årligen skulle kunna förse cirka 400 000 hem med förnybar hushållsel om det förverkligas.

Mer information

Storlandet kan bli ett betydande bidrag till Sveriges målsättning att vara klimatneutralt till 2045.

Varför just här?

Storlandet har många fördelar, först och främst visar våra långvariga vindmätningar att det blåser bra. Våra studier visar också att projektet har goda förutsättningar att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur som till exempel elnätsanslutning. Området är också delvis beskrivet i kommunernas översiktsplaner som utredningsområde för vindkraft.

Vad har vi gjort så här långt?

Våra allra första kontakter kring ett vindkraftsprojekt i detta område sträcker sex år tillbaka i tiden. Vi har sedan dess hunnit med utredningar och årliga inventeringar för att i ett tidigt skede förstå påverkan på djur och natur i området. Vi har under en lång period utrett hur det blåser i området samt även diskuterat en möjlig elanslutning med elnätsägare under fler års tid. Elnätsanslutningen är en omfattande utredning där svenska statliga stamnätsägaren Svenska Kraftnät och den finska motsvarigheten Fingrid varit inblandade.

Vi på Vattenfall tycker att det är viktigt att vi har lokalbefolkningen och lokala aktörer med oss i resan till att förverkliga en vindkraftspark i området. Vi har därför haft kontinuerlig kontakt och möten med myndigheter och andra intressenter i området för att kunna skapa oss en bild över om det finns områden som vi bör ta extra hänsyn till. Detta är något vi kommer att fortsätta med under kommande år i utvecklingen av projektet.

Vad händer nu?

När vi nu har tillräckligt med kunskap om området så väljer vi att ta nästa steg i projektutvecklingen vilket också innebär att vi framgent kommer att informera om projektet på den här sidan. Under 2019 kommer vi också att bjuda in till ett antal informations- och samrådsmöten där vi presenterar projektet lite grundligare och där alla har chans att ställa frågor till oss.

Vi ligger fortfarande tidigt i processen och även om vi redan utfört en hel del utredningar och pratat med nyckelintressenter under ett antal år när vi arbetat med vår förstudie återstår mycket arbete.

Fakta om vindkraftsprojekt Storlandet

Kommuner Gällivare och Boden
Markägare Sveaskog, Gällivare Allmänningsskog och privata
Antal verk Cirka 150

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Tommy Schröder Andersen
Tommy Schröder Andersen
Projektledare
Jeanette Lundqvist
Jeanette Lundqvist
Projektkommunikatör

Relaterad information

Två vindkraftverk mot en blå himmel

I Ånge kommun utvecklar Vattenfall vindkraftsprojektet Klevberget.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Stormyrberget skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.