Vindkraftsprojekt Storlandet

På vår resa mot en fossilfri framtid fortsätter vi att utveckla vindkraftsprojektet Storlandet.

Vattenfall går vidare i planeringen av Storlandets vindkraftspark, belägen i Gällivare och Bodens kommuner. Med upp till 120 vindkraftverk och en årsproduktion motsvarande el till omkring 400 000 hem, kommer Storlandet i Norrbotten att ge ett betydande bidrag till framtida energibehov.

Tillsammans med övriga vindkraftsparker i norra Sverige kommer Storlandet att kunna bidra till att möta en stigande efterfrågan på fossilfri el, både från den elintensiva norra regionen med bland annat gruvnäring, stålindustri och datacenterverksamhet, men även på en nationell nivå.

Nuläge

Vi har genomfört samråd om högst 120 vindkraftverk med en totalhöjd, inklusive rotorblad, på vardera maximalt 295 meter. Vi har sammanställt allt som kommit fram under samrådsprocessen i en så kallad samrådsredogörelse.

Vi arbetar med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är det dokument som ska beskriva hur Vattenfall har för avsikt att bygga och driva den tilltänkta vindkraftsanläggningen. MKB:n kommer, tillsammans med en tillståndsansökan, att lämnas in till miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen i Norrbotten i början av 2023.

Parallellt med detta arbete fortsätter vi att inventera och utreda olika sakområden för att skaffa oss en ännu bättre bild av projektområdet och de intressen som finns i och i anslutning till det.

Samråd 2020

Här finner du mer information om samrådet enligt 6 kapitlet 4 § miljöbalken.

Fakta om vindkraftsprojekt Storlandet

Plats Gällivare och Boden kommuner
Markägare Sveaskog, Gällivare Allmänning och privata
Projektfas Under utveckling – samrådsfas
Maximalt antal vindkraftverk 120
Maximal totalhöjd 295 meter

Så här går processen till

Mer information

Storlandet kan bli ett betydande bidrag till Sveriges målsättning att vara klimatneutralt till 2045.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson
Projektledare
Anna Källström
Anna Källström
Projektkommunikatör

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Vindkraftsprojektet Stormyrberget ligger cirka 50 kilometer väster om Örnsköldsvik.

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.