Vindkraftsprojekt Storlandet

På vår resa mot en fossilfri framtid fortsätter vi att utveckla vindkraftsprojektet Storlandet.

Vattenfall arbetar vidare i planeringen av Storlandet vindkraftspark, belägen i Gällivare och Bodens kommuner. En förnyad samrådsperiod startar den 6 mars 2023 där Vattenfall föreslår en ökning av antalet vindkraftverk till maximalt 373 stycken med samma höjd som i tidigare samråd om maximalt 295 meter.

Tillsammans med övriga vindkraftsparker i norra Sverige kommer Storlandet att kunna bidra till att möta en stigande efterfrågan på fossilfri el, både från den elintensiva norra regionen med bland annat gruvnäring, stålindustri och datacenterverksamhet, men även på en nationell nivå.

Nuläge

Från det tidigare samrådet 2020 har Vattenfall sammanställt allt som kommit fram under samrådsprocessen i en samrådsredogörelse. Nuvarande samråd, år 2023, avser maximalt 373 vindkraftverk med samma totalhöjd som senast.

Utredningsområdet som Vattenfall nu samråder om har minskats bland annat utifrån tidigare inkomna synpunkter och antalet vindkraftverk har ökat för att möta det framtida stora behovet av förnyelsebar el. 

Inbjudan till fortsatt samråd enligt 6 kap. miljöbalken för Storlandet vindkraftspark

Vattenfall Vindkraft Sverige AB (Vattenfall) bjuder härmed in till fortsatt samråd gällande planerad etablering av vindkraftspark Storlandet i Gällivare och Bodens kommuner i Norrbottens län. 

Vattenfall genomförde under 2020 ett samråd för Storlandet som avsåg en vindkraftspark med högst 120 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 295 meter. Vattenfall genomför nu ett fortsatt samråd för Storlandet vindkraftspark med fler vindkraftverk än vid samrådet 2020.

Föreliggande samråd avser maximalt 373 vindkraftverk med en totalhöjd, inklusive rotorblad, om maximalt 295 meter (samma höjd som senast). Utredningsområdet som Vattenfall nu samråder om har minskats bland annat utifrån tidigare inkomna synpunkter och antalet vindkraftverk har ökat för att möta det framtida stora behovet av förnyelsebar el.

En ansökan om miljötillstånd kommer att tas fram som planeras att lämnas in till prövningsmyndigheten vintern 2023/2024.

Samrådet sker genom brevutskick till särskilt berörda, med en bemannad utställning i Gällivare och Boden och ett digitalt samrådsmöte för de som inte kan delta på plats. Samrådet annonseras även i lokala tidningar. Bemannad utställning med representanter för projektet genomfördes den 29 mars på Grand Hotell Lappland i Gällivare och den 30 mars på Boden Business Park i Sävast.

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 4 april, klockan 18.30. Anmälan till mötet gjordes via mejl till storlandet@vattenfall.com

Vi ber dig att föra denna information vidare till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra nyttjanderättsinnehavare knutna till din fastighet som är berörda av den aktuella vindkraftsparken. 

Information om projektet inklusive samrådshandlingar finns att ladda ner på den här sidan. Samrådsunderlaget kan även beställas hos Licab, se adress nedan.

Synpunkter och information som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet kan lämnas till:
Licab AB, Storgatan 11, 972 38 Luleå. Märk kuvertet ”Storlandet”.
E-post: storlandet@lic-ab.se

Med anledning av ett tryckfel med felaktig e-postadress i följebrev till berörda av samrådet har Vattenfall gjort ett nytt utskick för att förtydliga den felaktiga informationen. Med anledning av detta förlängs tiden för samrådet till 12 juni 2023.

Samråd 2023

Samråd 2020

Här finner du mer information om tidigare samråd.

Fakta om vindkraftsprojekt Storlandet

Plats Gällivare och Boden kommuner
Markägare Sveaskog, Gällivare Allmänning och privata
Projektfas Samrådsfas
Maximalt antal vindkraftverk 373
Maximal totalhöjd 295 meter

Så här går processen till

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson
Projektledare
Anna Källström
Anna Källström
Projektkommunikatör

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Vindkraftsprojektet Stormyrberget ligger cirka 50 kilometer väster om Örnsköldsvik.

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.