Vindkraftsprojekt Pauträsk

Vi fortsätter att undersöka möjligheterna att etablera en vindkraftspark i området kring Pauträsk i Storuman och Vilhelmina kommuner i Västerbottens län.

Vattenfalls mål är fossilfrihet. Vi fortsätter att ta ansvar för miljö och klimat, bland annat genom fortsatt utbyggnad och investeringar i förnybar energiproduktion. I linje med det så fortsätter vi därför att undersöka möjligheterna till att etablera en vindkraftspark i området kring Pauträsk.

Pressmeddelande: Vattenfalls vindkraftverksamhet växer kraftfullt i Västerbotten

Projektstatus

I oktober 2019 förvärvade Vattenfall rättigheterna till projekt Pauträsk som utvecklats av Hemberget Energi AB sedan 2009. Att utveckla vindkraftsprojekt är ofta en lång och stundom oviss resa och detta projekt är inget undantag. Efter avslag i miljöprövningsdelegationen gick ärendet vidare till mark- och miljödomstolen där det också blev ett avslag. I sista instans gav Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) den 4 september 2019 tillåtlighet att uppföra och driva vindkraftsparken. Efter det glädjande beskedet från MÖD har processen med att besluta om villkor för verksamheten fortsatt hos miljöprövningsdelegationen.

I juni 2022 beslutade miljöprövningsdelegationen om tillstånd till uppförande och drift av maximalt 79 vindkraftverk och villkor för verksamheten. Tillståndet överklagades därefter till mark- och miljödomstolen som i en dom den 29 september avslog samtliga överklaganden vilket innebär att miljöprövningsdelegationens beslut gäller oförändrat. Domen från mark- och miljödomstolen i september 2023 angående villkor överklagades till MÖD av Vattenfall och andra parter. Vattenfall har därefter återkallat överklagan. MÖD har inte gett besked om prövningstillstånd.

Varför etablera vindkraft just här?

Tillsammans med vårt egenutvecklade projekt Norrbäck kan maximalt 111 vindkraftverk byggas i området. Den maximala effekten är 530 MW, vilket motsvarar el till cirka 300 000 hushåll. Den totala energiproduktionen förväntas bli 1,5 TWh/år och dessa två projekt blir då tillsammans Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftsprojekt.

Karta

Vindprojektsområdet Pauträsk ligger i Storuman och Vilhelmina kommuner i Västerbottens län.

Så här går processen till

Fakta om projekt Pauträsk

Område Storuman och Vilhelmina kommuner i Västerbottens län
Tillstånd Inte lagakraft. Avgörande dom om tillåtlighet från MÖD 2019. Miljöprövningsdelegationen fattade beslut om tillstånd med villkor i juni 2022. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som i en dom den 29 september avslog samtliga överklaganden vilket innebär att miljöprövningsdelegationens beslut gäller oförändrat. Domen från mark- och miljödomstolen i september 2023 angående villkor överklagades till MÖD av bland annat Vattenfall. Vattenfall har därefter återkallat överklagan. MÖD har inte gett besked om prövningstillstånd.
Maximalt antal vindkraftverk 79
Maximal totalhöjd 200 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2027/2028

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Vad händer framåt?

Vattenfall Vindkraft är nu ansvarig för att utveckla projektet vidare. Beslutet i Mark- och miljööverdomstolen gav tillåtlighet till att etablera vindkraftsparken, men slutligt fastställande av villkoren återförvisades till den första prövningsinstansen, miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västerbottens län vars tillstånd med villkor i sin tur överklagades till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslog i en dom i september samtliga överklaganden vilket innebär att miljöprövningsdelegationens beslut gäller oförändrat. Domen från mark- och miljödomstolen i september 2023 angående villkor överklagade därefter till mark- och miljööverdomstolen av bland annat Vattenfall. Vattenfall har därefter återkallat överklagan. Mark- och miljööverdomstolen har inte gett besked om prövningstillstånd. Parallellt med villkorsprocessen söks även nätkoncession för elanslutningen.

Utöver detta så ser vi fram emot att lära oss mer om området och träffa alla intressenter som på något sätt berörs av projektet. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller om du vill ge oss värdefulla inspel.

Kontaktpersoner

Christopher Waldén
Christopher Waldén
Projektledare
Nils Eklund
Nils Eklund
Projektkommunikatör

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Fotomontage från Agnäs på den planerade vindkraftsparken Stensvattsmarken

Stensvattsmarken i Bjurholms kommun har goda förhållanden för vindkraft.

Vi utvecklar projektet Storlandet vindkraftspark i Gällivare och Bodens kommuner.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.