Vindkraftsprojekt Pauträsk

Vi fortsätter att undersöka möjligheterna att etablera en vindkraftspark i området kring Pauträsk i Västerbottens län.

Vattenfalls mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vi fortsätter att ta ansvar för miljö och klimat, bland annat genom fortsatt utbyggnad och investeringar i förnybar energiproduktion.

Pressmeddelande: Vattenfalls vindkraftverksamhet växer kraftfullt i Västerbotten

Historik

I oktober 2019 förvärvade vi rättigheterna till projekt Pauträsk som utvecklats av Hemberget Energi AB sedan 2009. Att utveckla vindkraftsprojekt är ofta en lång och stundom oviss resa och detta projekt är inget undantag. Efter avslag i Miljöprövningsdelegationen (MPD) gick ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen (MMD) där det även där blev ett avslag. I sista instans gav Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) den 4 september 2019 tillåtlighet att uppföra och driva vindkraftsparken.

Under dessa år har projektet anpassats för att möta kraven i modern miljöprövning och genom detta också tagit stor hänsyn gentemot andra intressen inom det aktuella projektområdet. Med det här avgörandet så har vi nu tillåtlighet att uppföra maximalt 81 vindkraftverk med en högsta tillåtna höjd på 200 meter. Utformningen av slutliga villkor i tillståndet är återförvisade till prövningsmyndigheten (MPD).

Karta

Vindprojektsområdet Pauträsk ligger i Storuman och Vilhelmina kommuner i Västerbottens län.

Så här går processen till

Fakta om projekt Pauträsk

Tillsammans med vårt egenutvecklade projekt Norrbäck kan maximalt 118 vindkraftverk byggas i området. Den maximala effekten är 530 MW, vilket motsvarar el till cirka 300 000 hushåll. Den totala energiproduktionen förväntas bli 1,5 TWh/år och dessa två projekt blir då tillsammans Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftsprojekt.

Område Storuman och Vilhelmina kommuner i Västerbottens län
Tillstånd Ej lagakraftvunnet. Avgörande dom om tillåtlighet 2019. Ärendet återförvisat till Miljöprövningsdelegationen för fastställande av slutliga villkor.
Maximalt antal vindkraftverk 81
Maximal totalhöjd 200 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2027/2028

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Vad händer framåt?

Vattenfall Vindkraft är nu ansvarig för att utveckla projektet vidare. Beslutet i Mark- och miljööverdomstolen gav tillåtlighet till att etablera vindkraftsparken, men slutligt fastställande av villkoren återförvisades till den första prövningsinstansen, Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbottens län. Detta innebär en hel del detaljarbete och utredningar från vår sida för att komma vidare mot ett slutligt tillstånd. Parallellt med villkorsprocessen söks även nätkoncession för elanslutningen. Utöver detta så ser vi fram emot att lära oss mer om området och träffa alla intressenter som på något sätt berörs av projektet. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller om du vill ge oss värdefulla inspel.

Kontaktpersoner

Kristian Poulsen
Kristian Poulsen
Projektledare
Anna Källström
Anna Källström
Projektkommunikatör

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Fotomontage från Agnäs på den planerade vindkraftsparken Stensvattsmarken

Stensvattsmarken i Bjurholms kommun har goda förhållanden för vindkraft,

Storlandet ligger i Gällivare och Bodens kommuner och har en potential på 120 verk.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.