Vindkraftsprojekt Västra Tjust

Vattenfall undersöker möjligheterna att etablera vindkraft i Vimmerby och Västerviks kommuner.

Vårt mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och det gör vi bland annat genom en fortsatt utbyggnad av förnybar energiproduktion. Just nu undersöker vi möjligheterna att etablera en vindkraftspark på gränsen mellan Vimmerby och Västerviks kommuner.

Vindkraftsprojektet, som vi kallar Västra Tjust, är i ett mycket tidigt skede i den långa processen mot ett miljötillstånd. Vindkraftsprojektet befinner sig just nu i en så kallad förstudiefas, där vi översiktligt undersöker områdets potential och vilka förutsättningar som finns för att etablera vindkraft. Det tidiga stadiet i projektet innebär att vi ännu inte har ett helt bekräftat projektområde. Det är också för tidigt att avgöra hur många vindkraftverk vi kommer att ansöka om att få uppföra eller vilken höjd de kommer att ha. Så snart vi vet mer informerar vi om det.

Preliminär karta

Den streckade linjen markerar översiktligt det område vi är intresserade av. Markeringen är endast preliminär och gränserna inte exakta.

Så här går processen till

Kommunikationsaktiviteter

Den 25 maj 2021 bjöd vi in allmänheten att delta i ett live-streamat informationstillfälle kring vindkraftsprojekt Västra Tjust. Vi berättade om Vattenfall, vårt arbete, om vindkraft generellt samt det vi vet hittills om projektet. Andra ämnen som togs upp var bland annat ljud och skuggor från vindkraftverk samt vindkraftens påverkan på människor, djur och närmiljö. Vi fick in många intressanta frågor under informationsmötet och vi hann svara på de allra flesta. I dokumentet nedan har vi sammanställt de frågor och svar vi inte hann med under sändningen.

Från mötet 25 maj

Här kan du se en inspelning från mötet och läsa svaren på frågor som vi inte hann med under sändningen.

På Vattenfall ser vi kommunikationen och dialogen med alla intressenter som mycket viktig för att kunna förverkliga våra projekt. Vi arbetar aktivt med att skapa dialog och mötesplatser för att få in synpunkter och lokal kunskap om området vi verkar i. Till exempel arrangerar vi informationsmöten, utställningar och studiebesök. Vi deltar dessutom gärna i föreningsmöten, näringslivsträffar och liknande arrangemang på orten. Vi kommer att kalla till informationsmöten framåt. På grund av rådande pandemi kan dessa möten komma att hållas digitalt.

Vill du ha löpande information om projektet? Anmäl dig nedan så kontaktar vi dig med statusuppdateringar och annan info kring projektet.

Ja tack, jag vill ha nyhetsbrev om vindprojektet Västra Tjust.

Personuppgifter

Samråd

I tillståndsprocessen ingår att samråda med myndigheter, näringar, enskilda, allmänhet, föreningar och organisationer som kan antas bli berörda. När vi kommer längre fram i processen och vet mer om vindkraftsprojektets utformning och specifika förutsättningar kommer vi att kalla till samråd med berörda parter.

Tidigt samråd

Information om Linköpings stifts tidiga samråd med anledning av FSC-certifiering.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Framåt

Utöver kommunikationsinsatser som informationsmöten och intressentkontakter kommer vi också att genomföra en rad olika undersökningar och inventeringar för att ta reda på så mycket som möjligt om vindförhållanden, djurliv, natur, kultur, närboende, infrastruktur och andra parametrar som är viktiga att ta i beaktning i planeringen av en vindkraftspark.. Vi ser fram emot att lära känna området på ett närmare plan.

Tidplan

Om alla erforderliga tillstånd för vindkraftsprojektet fås, planerar vi att kunna driftsätta vindkraftsparken inom en 10-årsperiod. Vi reserverar oss för att den tidplanen kan komma att ändras längs projektets gång.

Kontakta gärna oss

Vi på Vattenfall finns tillgängliga för frågor och funderingar och vi planerar att kontinuerligt träffa och kommunicera med närboende, föreningar, lokala företag och andra intressentgrupper. Hör gärna av dig till oss om du har frågor, funderingar eller förslag gällande projektet. Vi ser fram emot en god dialog.

Kontaktpersoner

Elin Davidsson
Elin Davidsson
Projektledare
Elin Eriksson
Elin Eriksson
Projektkommunikatör

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv verk i Velinga.

En kran som lyfter en del av ett vindkraftverk på plats

Vattenfall har tillstånd att bygga 23 vindkraftverk i Eksjö kommun.

Vindkraftverk i Näsudden

Vi planerar att modernisera vindkraften på Näsudden med nya effektiva vindkraftverk.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.