Vindkraftsprojekt Västra Tjust

Vattenfall undersöker möjligheterna att etablera vindkraft i Vimmerby och Västerviks kommuner.

Vårt mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och det gör vi bland annat genom en fortsatt utbyggnad av förnybar energiproduktion. Just nu undersöker vi möjligheterna att etablera en vindkraftspark på gränsen mellan Vimmerby och Västerviks kommuner.

Vindkraftsprojektet, som vi kallar Västra Tjust, är i ett mycket tidigt skede. Vi undersöker områdets potential och vilka förutsättningar som finns för att etablera vindkraft i området. Vi har ännu inte ett helt bekräftat projektområde och det är därför för tidigt att avgöra hur många vindkraftverk vi kommer att ansöka om att få uppföra eller vilken höjd de kommer att ha.

Vad händer i vindkraftsprojektet Västra Tjust just nu?

I juni beslutade Västerviks kommun att revidera sin vindbruksplan. Då även Vimmerby kommun står i startgroparna med att revidera sin vindbruksplan har vi valt att uppdatera vår tidsplan för vindkraftsprojektet.

Den uppdaterade tidsplanen innebär att vi fortsätter att arbeta med dialog och med inventeringar i vårt projektområde för att tidigt lära oss mer om områdets möjligheter och förutsättningar.

När vindbruksplanerna för de båda kommunerna är på plats tar vi ett nytt beslut kring det fortsatta arbetet för projektet och samråd.

Preliminär karta

Den streckade linjen markerar översiktligt det område vi är intresserade av. Markeringen är endast preliminär och gränserna inte exakta.

Så här går processen till

Genomförda kommunikationsaktiviteter

I maj 2021 bjöd vi in allmänheten att delta i ett digitalt informationstillfälle kring vindkraftsprojektet Västra Tjust. Du kan fortfarande att ta del av informationen och läsa vår sammanställning av frågor och svar.

Dokumentation av mötet

Se en inspelning från mötet och läs vår sammanställning av frågor och svar.

Dialogen viktig

Kommunikation och dialog är viktig. Vi arbetar aktivt med att skapa dialog och mötesplatser för att lyfta frågor och lokal kunskap om området vi verkar i.

Vi arrangerar exempelvis informationsmöten, utställningar och studiebesök. Vi deltar gärna i föreningsmöten, näringslivsträffar och liknande arrangemang på orten. Vi kommer att bjuda in till informationsmöten löpande. På grund av pandemin träffas vi just nu digitalt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuell information om projektet.

Ja tack, jag vill ha nyhetsbrev om vindprojektet Västra Tjust.

Personuppgifter
* Obligatoriskt fält

Genomförda samråd

I tillståndsprocessen ingår att samråda med myndigheter, näringar, enskilda, allmänhet, föreningar och organisationer som kan antas bli berörda.

Tidigt samråd

Information om Linköpings stifts tidiga samråd med anledning av FSC-certifiering.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Framåt

Utöver kommunikationsinsatser som informationsmöten och intressentkontakter kommer vi också att genomföra en rad olika undersökningar och inventeringar för att ta reda på så mycket som möjligt om vindförhållanden, djurliv, natur, kultur, närboende, infrastruktur och andra parametrar som är viktiga att ta i beaktning i planeringen av en vindkraftspark.. Vi ser fram emot att lära känna området på ett närmare plan.

Tidsplan

Om alla erforderliga tillstånd för vindkraftsprojektet fås, planerar vi att kunna driftsätta vindkraftsparken inom en 10-årsperiod. Vi reserverar oss för att den tidsplanen kan komma att ändras längs projektets gång.

Kontakta gärna oss

Vi på Vattenfall finns tillgängliga för frågor och funderingar och vi planerar att kontinuerligt träffa och kommunicera med närboende, föreningar, lokala företag och andra intressentgrupper. Hör gärna av dig till oss om du har frågor, funderingar eller förslag gällande projektet. Vi ser fram emot en god dialog.

Kontaktpersoner

Elin Davidsson
Elin Davidsson
Projektledare
Felicia Hegethorn
Felicia Hegethorn
Kommunikatör: markägare, närboende och allmänhet
Helen Larsson
Helen Larsson
Kommunikatör: kommuner och media

Uppdatering med anledning av covid-19

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Vi är fortsatt restriktiva och kommer att i möjligaste mån fortsätta med digitala möten. Fysiska möten kommer att hållas med begränsat antal personer i en trygg miljö. Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet just nu.

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv verk i Velinga.

En kran som lyfter en del av ett vindkraftverk på plats

Vattenfall har tillstånd att bygga 23 vindkraftverk i Eksjö kommun.

Vindkraftverk i Näsudden

Vi planerar att modernisera vindkraften på Näsudden med nya effektiva vindkraftverk.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.