Vindkraftsprojekt Västra Tjust

Vattenfall undersöker möjligheterna att etablera vindkraft nordväst om Blackstad och längs kommungränsen Vimmerby/Västervik.

Det planerade vindkraftsparken sträcker sig ungefär från Odensvi i norr till Locknevi/Blackstad i söder.

Vindkraftsprojektet, som vi kallar Västra Tjust, är i ett mycket tidigt skede. Det innebär att vi nu undersöker områdets potential och vilka förutsättningar som finns att etablera vindkraft i området. Eftersom projektområdet ännu inte är bekräftat är det för tidigt att avgöra hur många vindkraftverk som vi kommer att ansöka om att få uppföra eller vilken höjd de kommer att ha.

Vindkraftsprojektet Västra Tjust är en viktig pusselbit för att vi ska klara de utmaningar som vi ser för dagens elförsörjning i Sverige med bristande överföringskapacitet och risk för elbrist i södra landet.

Preliminär karta

Den streckade linjen markerar översiktligt det område vi är intresserade av. Markeringen är endast preliminär och gränserna inte exakta.

Vad händer i vindkraftsprojektet Västra Tjust just nu?

2021 beslutade Västerviks och Vimmerby kommun att revidera sina respektive vindbruksplaner. Till dess att vindbruksplanerna är på plats kommer fokus för projektet att vara att

  • bjuda in till dialog med närboende och andra som bor i de båda kommunerna
  • göra inventeringar av projektområdet för att vi tidigt ska lära oss mer om områdets möjligheter och förutsättningar.

Vi kommer därefter att fatta beslut om det fortsatta arbetet med projektet samt planera för samråd. I tillståndsprocessen ingår att samråda med myndigheter, näringar, enskilda, allmänhet, föreningar och organisationer som kan antas bli berörda.

Om vi får alla tillstånd som krävs planerar vi att kunna driftsätta vindkraftsparken inom en 10-årsperiod. Vi reserverar oss för att tidsplanen kan komma att ändras längs projektets gång.

Dialogen viktig

Kommunikation och dialog är viktig. Vi arbetar aktivt med att skapa dialog och mötesplatser för att lyfta frågor och lokal kunskap om området vi verkar i.

Vi arrangerar exempelvis informationsmöten, utställningar och studiebesök. Vi deltar gärna i föreningsmöten, näringslivsträffar och liknande arrangemang på orten.

Digitalt informationstillfälle för boende i Västerviks kommun

I maj 2021 bjöd vi in boende i Västervik kommun till ett digitalt informationstillfälle kring vindkraftsprojektet Västra Tjust. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av informationen och läsa vår sammanställning av frågor och svar.

Dokumentation från mötet

Se en inspelning från mötet och läs vår sammanställning av frågor och svar.

Så här går processen till

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuell information om projektet.

Ja tack, jag vill ha nyhetsbrev om vindprojektet Västra Tjust

Personuppgifter
* Obligatoriskt fält

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Vincent Wretling
Vincent Wretling
Projektledare
Helen Larsson
Helen Larsson
Kommunikatör

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall påbörjar byggnation av vindkraftspark Velinga i Tidaholms kommun.

En kran som lyfter en del av ett vindkraftverk på plats

21 vindkraftverk uppförs nordväst om Bruzaholm i Eksjö kommun.

Vindkraftverk i Näsudden

Vi planerar att modernisera vindkraften på Näsudden med nya effektiva vindkraftverk.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.