Vindkraftsprojekt Näsudden Öst

Vattenfall undersöker möjligheten att modernisera och effektivisera vindkraften på Näsudden, Gotland.

Vattenfalls mål är att vara fossilfria inom en generation. Vi fortsätter att ta ansvar för miljö och klimat, bland annat genom utbyggnad av förnybar energiproduktion.

Pionjäranläggning inom vindkraft

Näsudden har länge varit en betydelsefull plats för Vattenfall. Tack vare det goda vindläget har vi sedan 1983 här kunnat bedriva forsknings- och testverksamhet som bidragit till att framgångsrikt utveckla vindkraft som energislag. Idag är Näsudden ett av Sveriges vindkrafttätaste områden. Här samsas ett rikt fågelliv med människor, vinodlingar och vindkraftverk från flera olika aktörer.

Vindkraftverk i Näsudden

Vindkraften moderniseras

Moderniseringen av vindkraften på Näsudden pågår sedan några år tillbaka. Gamla vindkraftverk monteras ned och ersätts med moderna och mer effektiva turbiner. 

Vattenfall planerar att byta ut sina nuvarande 19 vindkraftverk mot 8 nya, vilka beräknas producera mer än fyra gånger så mycket energi som de äldre. Går Vattenfalls planer igenom kommer den samlade produktionen på Näsudden ombesörja cirka en tredjedel av hela Gotlands energibehov. Nya vindkraftverk är inte bara mer effektiva, nya siffror visar att klimatpåverkan kan halveras med nya vindkraftverk jämfört med äldre.*

Nuläget

Vi arbetar nu med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är det dokument som ska beskriva hur Vattenfall har för avsikt att bygga och driva den tilltänkta vindkraftsanläggningen. MKB:n kommer, tillsammans med en tillståndsansökan, att lämnas in till miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen i Stockholm under första halvåret 2020.

Information till närboende

På Vattenfall arbetar vi aktivt med information och kunskapsspridning kring våra vindkraftsprojekt. Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Här ska man alltid hitta uppdaterad information om projektet och hur man kan kontakta oss. Har du några frågor eller synpunkter på den tilltänkta vindkraftsanläggningen är du varmt välkommen höra av dig till oss!

*Enligt Vattenfalls EPD, livscykelanalys.