Vindkraftsprojekt Näsudden Öst

Vattenfall undersöker möjligheten att modernisera och effektivisera vindkraften på Näsudden, Gotland.

Näsudden har länge varit en betydelsefull plats för Vattenfall. Tack vare det goda vindläget har vi sedan 1979 här kunnat bedriva forsknings- och testverksamhet som bidragit till att framgångsrikt utveckla vindkraft som energislag. Idag är Näsudden ett av Sveriges vindkraftstätaste områden. Här samsas ett rikt fågelliv med människor, vinodlingar och vindkraftverk från flera olika aktörer.

Vindkraftverk på Näsudden

Vindkraften moderniseras

Moderniseringen av vindkraften på Näsudden pågår sedan några år tillbaka. Gamla vindkraftverk monteras ned och ersätts med moderna och mer effektiva turbiner.

Vattenfall planerar att ersätta 19 äldre vindkraftverk på Näsuddens östra sida med åtta nya, vilka beräknas producera nästan fyra gånger så mycket energi som de äldre. Går Vattenfalls planer igenom kommer den samlade produktionen på Näsudden Öst ombesörja cirka en femtedel av hela Gotlands energibehov. Nya vindkraftverk är inte bara mer effektiva. Enligt Vattenfalls EPD, livscykelanalys, kan klimatpåverkan halveras med nya vindkraftverk jämfört med äldre.

Nuläget

I februari 2022 lämnade Vattenfall in en tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för den tilltänkta vindkraftsparken till Miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen i Stockholm. Ansökan beskriver hur vi tänkt att bygga och driva en ny vindkraftspark på Näsuddens östra sida där vi vill byta ut de nuvarande 19 vindkraftverken till åtta nya modernare vindkraftverk. Dessa vindkraftverk skulle årligen kunna förse cirka 36 000 hem med förnybar hushållsel.

Så här går processen till

Samråd 2019/2020

Underlag för fortsatt samråd enligt 6 kapitlet 30 § miljöbalken. Fotomontagen är ett urval, fler redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Om hinderljusmarkering

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska nya vindkraftverk över 150 meter, av flygsäkerhetsskäl förses med ett vitt blinkande ljus, så kallad hinderljusmarkering. Vi kommer att söka dispens hos Transportstyrelsen för en behovsstyrd hinderljusmarkering som möjliggör att hinderljuset dämpas eller stängs av när det inte behövs.

Ansökan om dispens lämnas in först när tillståndet för den nya vindkraftsparken vunnit laga kraft. En tillståndsprocess för en vindkraftspark tar mycket lång tid och under den tiden kan bland annat regelverk och tekniska lösningar uppdateras och förändras. Vår bedömning är därför att vi först när tillståndsprocessen är klar har förutsättningar att ta ställning till vilken typ av behovsstyrd hinderljusmarkering som är bäst lämpad för de nya vindkraftverken på Näsudden.

Vi på Vattenfall arbetar aktivt, genom branschorganisationen Svensk Vindenergi, med att driva fram lösningar som minimerar hinderljusmarkeringens påverkan på omgivningen. Flera olika metoder är under utveckling, vilket vi ser mycket positivt på.

Här på hemsidan finns en animering som ger en bild av hur de nya vindkraftverken kommer att påverka landskapsbilden, se Hinderanimering 1 och Hinderanimering 2.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Information till närboende

På Vattenfall arbetar vi aktivt med information och kunskapsspridning kring våra vindkraftsprojekt. Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Här ska man alltid hitta uppdaterad information om projektet och hur man kan kontakta oss. Har du några frågor eller synpunkter på den tilltänkta vindkraftsanläggningen är du varmt välkommen höra av dig till oss!

Lärbro SPW AB tar över Vattenfalls befintliga vindkraftverk på Näsudden

Vattenfall ägde tidigare åtta av de befintliga 19 vindkraftverk som finns inom projektområdet för föryngringsprojektet Näsudden Öst. Från och med den 1 juli 2020 tog Lärbro SPW AB över ägandeskapet och driften av dessa åtta vindkraftverk. Lärbro SPW AB är ett dotterbolag till det Gotlandsbaserade vindkraftsföretaget Slitevind AB (publ).

Vattenfall och Lärbro SPW AB har avtalat att Vattenfall avser köpa tillbaka vindkraftverken när föryngringsprojektet Näsudden Öst fått miljötillstånd och det är dags att montera ned de befintliga verken och resa de åtta nya vindkraftverken vi projekterar för. Kontakta gärna oss vid frågor.

Kontaktperson

Vincent Wretling
Vincent Wretling
Projektledare
Lisen Garback
Lisen Garback
Stakeholder manager

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall bygger vindkraftsparken Velinga i Tidaholms kommun.

En kran som lyfter en del av ett vindkraftverk på plats

21 vindkraftverk uppförs nordväst om Bruzaholm i Eksjö kommun.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vindkraftsparken Grönhult, mellan Tranemo och Gislaved, invigdes 2023.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.