Vindkraftsprojekt Velinga

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv vindkraftverk i Velinga.

Vindkraftsprojektet Velinga befinner sig för närvarande i upphandlingsskedet. Vattenfalls avsikt är att bygga vindkraftsverken förutsatt att ett positivt investeringsbeslut tas av Vattenfalls ledningsgrupp. Tidigast kan en eventuell byggnation påbörjas våren år 2020. Senast hösten år 2021 måste alla vindkraftsverk leverera el till överliggande nät enligt tillståndet.

Vattenfall har inlett ett samarbete med Vindkraftscentrum för att öka möjligheterna till ett stärkt näringsliv i länet i samband med vindkraftsetableringen. Som ett första steg i satsningen bjöd vi in regionens företagare till ett informationsmöte den 8 maj 2019. Om du är intresserad av mer information, vänligen kontakta Anna Cederberg.

Tillståndsprocessen för Velinga

Under hösten 2016 vann tillståndet för Velinga vindkraftpark laga kraft. Tillståndet medger uppförande av upp till 12 vindkraftverk med fasta placeringar och med en totalhöjd av 180 meter.

Under hösten 2017 och våren 2018 tittade Vattenfall på tre olika alternativa vägar för vindkraftsprojektet. Två av dessa krävde att vi samrådde med myndigheter och allmänheten med flera (ändringstillstånd för högre verk på samma positioner och nytt tillstånd för högre och fler verk på flexibla positioner) och det tredje alternativet var att fortsätta arbeta enligt befintligt tillstånd om 12 verk i Velinga. Under våren 2018 och efter avslutat samråd beslutade vi att gå vidare med befintligt tillstånd.

Ljudseminarium

I mars 2019 höll Paul Appelqvist från Akustikkonsulten ett seminarium om ljud från vindkraftsparker.

Ett vindkraftverk sett i grodperspektiv

Fakta och historik om Velinga

  • Platsen ligger på en höjdplatå och visar på mycket goda vindförhållanden.
  • Området är utpekat som lämpligt för vindbruk i den kommunala vindbruksplanen.
  • För att bygga en vindkraftpark krävs tillstånd enligt miljöbalken och ellagen. För att belysa den inverkan som en vindkraftpark kan ha på miljön har en miljökonsekvensbeskrivning gjorts. Den innehåller bland annat studier och undersökningar av vindkraftverkens inverkan på områdets flora och fauna.
  • Samrådsmöten har genomförts med myndigheter, organisationer och allmänhet under hösten 2010 och våren 2011. Ansökan om miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivning lämnades in i slutet av maj 2012.
  • Vattenfall fick beslut om 12 verk i Miljöprövningsdelegationen i september 2015.
  • Beslutet från Miljöprövningsdelegationen överklagades under hösten 2015 och har prövats av mark- och miljödomstolen. Förhandling och syn i vindkraftsområdet genomfördes i Velinga den 12 maj 2016. Domstolen meddelade dom i juli 2016.
  • Mark- och miljööverdomstolen meddelade i oktober 2016 att de inte ger prövningstillstånd för överklagandet. Tillståndet från mark- och miljödomstolen står fast och vinner därför laga kraft.
  • Marken ägs av Sveaskog och ett tjugotal privata markägare.

Kontaktpersoner

Relaterad information

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vi har miljötillstånd för 13 verk i Grönhult. Domen prövas i Mark- och miljööverdomstolen.

Två vindkraftverk mot en blå himmel

I Ånge kommun utvecklar Vattenfall vindkraftsprojektet Klevberget.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.