Vindkraftsprojekt Velinga

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv vindkraftverk i Velinga.

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av den ökade spridningstakten för Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall utfärdat nya koncerndirektiv avseende möten och resor, där det bland annat ingår att minimera resor och deltagande i icke-kritiska aktiviteter.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi beklagar naturligtvis detta.

Vi bevakar ständigt läget och återkommer med information om situationen skulle förändras. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19.Vattenfall har ansökt om förlängd igångsättningstid för projektet då det finns svårigheter att hinna driftsätta alla vindkraftverk senast hösten 2021 enligt tillståndet. Vattenfalls avsikt är att bygga vindkraftverken förutsatt att ett positivt investeringsbeslut tas av Vattenfalls ledningsgrupp.

Vattenfall har inlett ett samarbete med Vindkraftscentrum för att öka möjligheterna till ett stärkt näringsliv i länet i samband med vindkraftsetableringen. Som ett första steg i satsningen bjöd vi in regionens företagare till ett informationsmöte den 8 maj 2019. Om du är intresserad av mer information, vänligen kontakta Heléne Lindman.

Tillståndsprocessen för Velinga

Under hösten 2016 vann tillståndet för Velinga vindkraftpark laga kraft. Tillståndet medger uppförande av upp till tolv vindkraftverk med fasta placeringar och med en totalhöjd av 180 meter.

Under hösten 2017 och våren 2018 tittade Vattenfall på tre olika alternativa vägar för vindkraftsprojektet. Två av dessa krävde att vi samrådde med myndigheter och allmänheten med flera (ändringstillstånd för högre verk på samma positioner och nytt tillstånd för högre och fler verk på flexibla positioner) och det tredje alternativet var att fortsätta arbeta enligt befintligt tillstånd om tolv verk i Velinga. Under våren 2018 och efter avslutat samråd beslutade vi att gå vidare med befintligt tillstånd.

Ljudseminarium

I mars 2019 höll Paul Appelqvist från Akustikkonsulten ett seminarium om ljud från vindkraftsparker.

Ett vindkraftverk sett i grodperspektiv

Fakta och historik om Velinga

  • Platsen ligger på en höjdplatå och visar på mycket goda vindförhållanden.
  • Området är utpekat som lämpligt för vindbruk i den kommunala vindbruksplanen.
  • För att bygga en vindkraftpark krävs tillstånd enligt miljöbalken och ellagen. För att belysa den inverkan som en vindkraftpark kan ha på miljön har en miljökonsekvensbeskrivning gjorts. Den innehåller bland annat studier och undersökningar av vindkraftverkens inverkan på områdets flora och fauna.
  • Samrådsmöten har genomförts med myndigheter, organisationer och allmänhet under hösten 2010 och våren 2011. Ansökan om miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivning lämnades in i slutet av maj 2012.
  • Vattenfall fick beslut om 12 verk i Miljöprövningsdelegationen i september 2015.
  • Beslutet från Miljöprövningsdelegationen överklagades under hösten 2015 och har prövats av mark- och miljödomstolen. Förhandling och syn i vindkraftsområdet genomfördes i Velinga den 12 maj 2016. Domstolen meddelade dom i juli 2016.
  • Mark- och miljööverdomstolen meddelade i oktober 2016 att de inte ger prövningstillstånd för överklagandet. Tillståndet från mark- och miljödomstolen står fast och vinner därför laga kraft.
  • Marken ägs av Sveaskog och ett tjugotal privata markägare.

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Heléne Lindman
Heléne Lindman
Projektkoordinator

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vi förbereder för byggnation av vindkraftsparken Grönhult, mellan Tranemo och Gislaved.

Två vindkraftverk mot en blå himmel

I Ånge kommun utvecklar Vattenfall vindkraftsprojektet Klevberget.

Vindkraftverk i Näsudden

Vi planerar att byta ut våra nuvarande vindkraftverk på Näsudden på Gotland.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.