Vindkraftsprojekt Velinga

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv vindkraftverk i Velinga.

Vattenfall har ansökt om förlängd igångsättningstid för projektet då det finns svårigheter att hinna driftsätta alla vindkraftverk senast hösten 2021 enligt tillståndet. Vattenfalls avsikt är att bygga vindkraftverken förutsatt att ett positivt investeringsbeslut tas av Vattenfalls ledningsgrupp.

Vattenfall har ett samarbete med Vindkraftscentrum för att öka möjligheterna till ett stärkt näringsliv i länet i samband med vindkraftsetableringen. Om du är intresserad av mer information, vänligen kontakta Heléne Lindman (kontaktuppgifter finns längre ned på sidan).

Presentation från möte

Den 7 oktober 2021 genomförde vi ett möte digitalt med dem som bor i närheten av projektområdet. Om du inte hade möjlighet att delta eller vill veta mer om projektet kan du läsa presentationen här.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Tillståndsprocessen för Velinga

Under hösten 2016 vann tillståndet för Velinga vindkraftspark laga kraft. Tillståndet medger uppförande av upp till tolv vindkraftverk med fasta placeringar och med en totalhöjd av 180 meter.

Under hösten 2017 och våren 2018 tittade Vattenfall på tre olika alternativa vägar för vindkraftsprojektet. Två av dessa krävde att vi samrådde med myndigheter och allmänheten med flera (ändringstillstånd för högre verk på samma positioner och nytt tillstånd för högre och fler verk på flexibla positioner) och det tredje alternativet var att fortsätta arbeta enligt befintligt tillstånd om tolv verk i Velinga. Under våren 2018 och efter avslutat samråd beslutade vi att gå vidare med befintligt tillstånd.

Så här går processen till

Ljudseminarium

I mars 2019 höll Paul Appelqvist från Akustikkonsulten ett seminarium om ljud från vindkraftsparker.

Ett vindkraftverk sett i grodperspektiv

Stöd till lokal utveckling

Stöd till lokal utveckling, SLU, är Vattenfalls modell i Velinga för att ge tillbaka till bygden omkring vindkraftsparken. Stödet är en fast ersättning på 10 000 SEK per vindkraftverk som årligen betalas ut från att parken är i drift. Pengarna ska komma lokala intressen till nytta. Syftet är att främja bygdens kultur, föreningsliv och livsmiljö. Stödet får aldrig gå till kommunen eller enskild person och beslut om fördelning av stöd sker i samråd med Vattenfall.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har funderingar eller synpunkter kring hur stödet kommer bäst till användning i området. I andra vindkraftsparker som Vattenfall byggt har det ekonomiska stödet gått till bland annat:

 • Belysning
 • Lokala idrottsklubbar
 • Upprustning av bygdegårdar
 • Förstärkning av vägar
 • Bredband

Fakta och historik om Velinga

 • Platsen ligger på en höjdplatå och visar på mycket goda vindförhållanden.
 • Området är utpekat som lämpligt för vindbruk i den kommunala vindbruksplanen.
 • För att bygga en vindkraftspark krävs tillstånd enligt miljöbalken och ellagen. För att belysa den inverkan som en vindkraftspark kan ha på miljön har en miljökonsekvensbeskrivning gjorts. Den innehåller bland annat studier och undersökningar av vindkraftverkens inverkan på områdets flora och fauna.
 • Samrådsmöten har genomförts med myndigheter, organisationer och allmänhet under hösten 2010 och våren 2011. Ansökan om miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivning lämnades in i slutet av maj 2012.
 • Vattenfall fick beslut om 12 verk i Miljöprövningsdelegationen i september 2015.
 • Beslutet från Miljöprövningsdelegationen överklagades under hösten 2015 och har prövats av mark- och miljödomstolen. Förhandling och syn i vindkraftsområdet genomfördes i Velinga den 12 maj 2016. Domstolen meddelade dom i juli 2016.
 • Mark- och miljööverdomstolen meddelade i oktober 2016 att de inte ger prövningstillstånd för överklagandet. Tillståndet från mark- och miljödomstolen står fast och vinner därför laga kraft.
 • Marken ägs av Sveaskog och ett tjugotal privata markägare.

Kontaktpersoner

Blå bakgrund, i väntan på foto
Hanna Asp
Projektledare
Heléne Lindman
Heléne Lindman
Projektkommunikatör

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vi bygger vindkraftsparken Grönhult, mellan Tranemo och Gislaved.

Vindkraftverk i Näsudden

Vi planerar att modernisera vindkraften på Näsudden med nya effektiva vindkraftverk.

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.