Vindkraftsprojekt Velinga

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv vindkraftverk i Tidaholms kommun.

Vattenfall har fått beslut om förlängd igångsättningstid till år 2027. Nu pågår upphandling av vindkraftverk och entreprenad för infrastruktur såsom vägar, fundament, uppställningsplatser och kabeldragning. Vattenfalls avsikt är att bygga vindkraftsparken förutsatt att ett positivt investeringsbeslut tas av Vattenfalls ledningsgrupp.

Stöd till lokal utveckling – SLU

Vattenfall Vindkraft har som policy att stötta den lokala bygden genom något som vi kallar Stöd till lokal utveckling (SLU). Just nu pågår förberedelser för att hitta en modell för hur det ska administreras och fördelas. För Velinga är det 10 000 kronor per år och vindkraftverk, det vill säga 120 000 kronor per år under vindkraftsparkens livslängd.

Möjligheter för det lokala näringslivet

Det är viktigt för Vattenfall att i största möjliga mån engagera det lokala näringslivet i byggprocessen. Vindkraftsetableringen innebär stora investeringar och Vattenfalls ambition är att utbyggnaden ska komma människor till del i form av företagande och jobb lokalt. Vi har därför lagt upp en leverantörsdatabas i samarbete med Medla, där lokala/regionala företagare kan registrera sig och sitt företag för att bli matchningsbara i samband med våra upphandlingar och under byggnation.

Leverantörsdatabas

Registrera dig och ditt företag för att bli matchningsbar i upphandlingen.

Karta

Velinga vindkraftsprojekt ligger i Tidaholms kommun i Västra Götalands län. Kartan visar positioner för tolv vindkraftverk samt vägar inom området.

Presentation från möte

Den 7 oktober 2021 genomförde vi ett möte digitalt med dem som bor i närheten av projektområdet. Om du inte hade möjlighet att delta eller vill veta mer om projektet kan du läsa presentationen här.

Tillståndsprocessen för Velinga

Under hösten 2016 vann tillståndet för Velinga vindkraftspark laga kraft. Tillståndet medger uppförande av upp till tolv vindkraftverk med fasta placeringar och med en totalhöjd av 180 meter.

I och med pandemin och behovet av en förrättningsprocess för det interna vägnätet så har projektet dragit ut på tiden. Detta fick till följd att Vattenfall behövde ansöka om förlängning av igångsättningstiden (sista datum för när parken ska vara i drift).

Så här går processen till

Ljudseminarium

I mars 2019 höll Paul Appelqvist från Akustikkonsulten ett seminarium om ljud från vindkraftsparker.

Ett vindkraftverk sett i grodperspektiv

Fakta om projekt Velinga

Plats Tidaholms kommun
Lagakraftvunnet tillstånd 2016
Maximalt antal vindkraftverk 12
Maximal totalhöjd 180 meter
Preliminär idrifttagning 2025

Projekthistorik

 • Platsen ligger på en höjdplatå och visar på goda vindförhållanden.
 • Området är utpekat som lämpligt för vindbruk i den kommunala vindbruksplanen.
 • Marken ägs av Sveaskog och ett tjugotal privata markägare.
 • För att bygga en vindkraftspark krävs tillstånd enligt miljöbalken och ellagen. För att belysa den inverkan som en vindkraftspark kan ha på miljön har en miljökonsekvensbeskrivning gjorts. Den innehåller bland annat studier och undersökningar av vindkraftverkens inverkan på områdets flora och fauna.
 • Samrådsmöten har genomförts med myndigheter, organisationer och allmänhet under hösten 2010 och våren 2011. Ansökan om miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivning lämnades in i slutet av maj 2012.
 • Vattenfall fick beslut om tolv verk från Miljöprövningsdelegationen (MPD) i september 2015.
 • Beslutet från MPD överklagades under hösten 2015 och har prövats av mark- och miljödomstolen. Förhandling och syn i vindkraftsområdet genomfördes i Velinga den 12 maj 2016. Domstolen meddelade dom i juli 2016.
 • Mark- och miljööverdomstolen meddelade i oktober 2016 att de inte ger prövningstillstånd för överklagandet. Tillståndet från mark- och miljödomstolen står fast och vinner därför laga kraft.
 • Vattenfall ansökte om förlängd igångsättningstid i november 2019. Positivt beslut gavs av Miljöprövningsdelegationen (MPD) i augusti 2020. Efter överklaganden fastställde Mark- och miljödomstolen MPD:s beslut i juni 2021.
 • Mark- och miljööverdomstolen meddelade i februari 2022 att de inte ger prövningstillstånd för överklagandet. Tillståndet från mark- och miljödomstolen står fast och vinner därför laga kraft. Igångsättningstiden fastställdes till oktober 2027.
 • Vattenfall ansökte till Lantmäteriet om omförrättning av det interna vägnätet i augusti 2019. Lantmäteriet beslutade i juli 2021 om ny förrättning, det vill säga att befintliga vägar får breddas och förstärkas.
 • Lantmäteriets beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen (MMD) som  meddelade sin dom i maj 2022. Även detta beslut överklagades, nu till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).
 • I december 2022 beslutade MÖD i Svea hovrätt att inte ge prövningstillstånd varför MMD:s dom vann laga kraft.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Blå bakgrund, i väntan på foto
Hanna Asp
Projektledare
Heléne Lindman
Heléne Lindman
Projektkommunikatör

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vi bygger vindkraftsparken Grönhult, mellan Tranemo och Gislaved.

Vindkraftverk i Näsudden

Vi planerar att modernisera vindkraften på Näsudden med nya effektiva vindkraftverk.

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.