Vindkraftsprojekt Bruzaholm

Vattenfall undersöker möjligheten för en vindkraftspark norr om Bruzaholm i Eksjö kommun.

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av den ökade spridningstakten för Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall utfärdat nya koncerndirektiv avseende möten och resor, där det bland annat ingår att minimera resor och deltagande i icke-kritiska aktiviteter.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi beklagar naturligtvis detta.

Vi bevakar ständigt läget och återkommer med information om situationen skulle förändras. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19.De upp till 23 vindkraftverk som Vattenfall ansökt om att bygga i området skulle årligen kunna förse cirka 90 000 hem med förnybar hushållsel.

Området för ansökan består till största del av produktionsskog och på höjderna blåser det riktigt bra. En större del av området är utpekat som lämpligt för vindkraft i Eksjö kommuns vindbruksplan.

Karta

Se ansökansområdet och vindkraftsområden för Bruzaholm vindkraftpark.

Ansökan om tillstånd

Vattenfall lämnade den 20 december 2016 in en tillståndsansökan för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Eksjö kommun. Både ansökan och kompletteringar till denna finns tillgängliga här på projektets hemsida, men är också offentliga handlingar som kan begäras ut från berörd instans.

Kommunen positiv till vindkraftsparken

Kommunfullmäktige i Eksjö kommun tog den 19 april 2018, med klar majoritet, beslutet att tillstyrka vindkraftspark Bruzaholm i sin helhet. En tillstyrkan från berörd kommun är en förutsättning för att Miljöprövningsdelegationen (MPD) i sin tur ska kunna fatta beslut om tillstånd.

Beslut om tillstånd

MPD vid länsstyrelsen i Östergötland beslutade dock att avslå Vattenfalls ansökan om tillstånd för vindkraftspark Bruzaholm. Vattenfall överklagade beslutet och den 22 november 2019 meddelade Mark- och miljödomstolen i Växjö att de ändrar Miljöprövningsdelegationens beslut och ger tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift för högst 23 vindkraftverk med maximalt 240 meters totalhöjd. Domen har överklagats. Vi estimerar att domstolen meddelar dom om prövningstillstånd under andra kvartalet 2020. Får målet inte prövningstillstånd vinner mark-och miljödomstolens beslut om tillstånd för 23 vindkraftverk i projektområdet laga kraft.

Samråd

En tillståndsansökan ska föregås av ett samråd där sökanden inhämtar synpunkter från länsstyrelse, kommun, allmänhet och andra som kan tänkas bli berörda.

Tillståndsansökan

Den 20 december 2016 lämnade Vattenfall in tillståndsansökan för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Eksjö kommun.

Överklagan

Vattenfall har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut att avslå ansökan om tillstånd för vindkraftspark Bruzaholm.

Nuläget

Projektet befinner sig just nu i tillståndsfasen. Den följer sina givna rutiner och tar lång tid. Vi på Vattenfall finns fortsatt tillgängliga för frågor och funderingar och vi träffar och kommunicerar kontinuerligt med såväl närboende som markägare och andra intressentgrupper. Hör gärna av dig till oss om du har frågor, funderingar eller förslag gällande projektet. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog.

Stöd till lokal utveckling

Lokalsamhället, långsiktigt engagemang och ansvarstagande är viktigt för oss. Vår förhoppning är att bidra till positiv utveckling inom de områden och samhällen vi verkar.

Stöd till lokal utveckling, SLU, är Vattenfalls modell i Bruzaholm för att ge tillbaka till bygden omkring vindkraftsparken. Stödet är en fast ersättning på 10 000 SEK per vindkraftverk som årligen betalas ut från att parken är i drift. Pengarna ska komma lokala intressen till nytta. Syftet är att främja bygdens kultur, näringsliv, service och livsmiljö. Stödet får aldrig gå till kommunen eller enskild person och beslut om fördelning av stöd sker i samråd med Vattenfall.

I projekt Bruzaholm har Vattenfall informerat om SLU sedan projektet startade samt identifierat och kontaktat olika intressenter för vidare diskussion om upplägg. Tveka inte att höra av dig till oss om du har funderingar eller synpunkter kring hur stödet kommer bäst till användning i området.

I andra vindkraftsparker som Vattenfall byggt har det ekonomiska stödet gått till bland annat:

  • Belysning
  • Lokala idrottsklubbar
  • Upprustning av by- och jaktstugor
  • Förstärkning av vägar
  • Bredband

Kontaktpersoner

Elin Eriksson
Elin Eriksson
Projektkommunikatör

Relaterad information

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv verk i Velinga.

Vindkraftverk i Näsudden

Vi planerar att byta ut våra nuvarande vindkraftverk på Näsudden på Gotland.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.