Vindkraftsprojekt Bruzaholm

Vattenfall undersöker möjligheten för en vindkraftspark norr om Bruzaholm i Eksjö kommun.

De upp till 23 vindkraftverk som Vattenfall ansökt om att bygga i området skulle årligen kunna förse cirka 90 000 hem med förnybar hushållsel.

Området för ansökan består till största del av produktionsskog och på höjderna blåser det riktigt bra. En större del av området är utpekat som lämpligt för vindkraft i Eksjö kommuns vindbruksplan.

Karta

Se ansökansområdet och vindkraftsområden för Bruzaholm vindkraftpark.

Ansökan om tillstånd

Vattenfall lämnade den 20 december 2016 in en tillståndsansökan för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Eksjö kommun. Både ansökan och kompletteringar till denna finns tillgängliga här på projektets hemsida, men är också offentliga handlingar som kan begäras ut från berörd instans.

Kommunen positiv till vindkraftsparken

Kommunfullmäktige i Eksjö kommun tog den 19 april 2018, med klar majoritet, beslutet att tillstyrka vindkraftspark Bruzaholm i sin helhet. En tillstyrkan från berörd kommun är en förutsättning för att Miljöprövningsdelegationen (MPD) i sin tur ska kunna fatta beslut om tillstånd.

Beslut om tillstånd

Den 7 september 2018 beslutade MPD vid länsstyrelsen i Östergötland dock att avslå Vattenfalls ansökan om tillstånd för vindkraftspark Bruzaholm. Enligt deras bedömning går det inte att avgöra om lokaliseringen är lämplig utifrån 2 kap. 6 § miljöbalken, som reglerar val av plats för en verksamhet som tar ett mark- eller vattenområde i anspråk. De ser det även som svårt att bedöma vindkraftsparkens slutliga omgivningspåverkan.

Vattenfalls överklagan

Vattenfall har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen i Växjö. I överklagan har Vattenfall lämnat in fyra yrkanden i prioriteringsordning 1–4. Ett avgörande i målet väntas under hösten 2019.

Samråd

En tillståndsansökan ska föregås av ett samråd där sökanden inhämtar synpunkter från länsstyrelse, kommun, allmänhet och andra som kan tänkas bli berörda.

Tillståndsansökan

Den 20 december 2016 lämnade Vattenfall in tillståndsansökan för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Eksjö kommun.

Överklagan

Vattenfall har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut att avslå ansökan om tillstånd för vindkraftspark Bruzaholm.

Nuläget

Projektet befinner sig just nu i tillståndsfasen. Den följer sina givna rutiner och tar lång tid. Vi på Vattenfall finns fortsatt tillgängliga för frågor och funderingar och vi träffar och kommunicerar kontinuerligt med såväl närboende som markägare och andra intressentgrupper. Hör gärna av dig till oss om du har frågor, funderingar eller förslag gällande projektet. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog.

Stöd till lokal utveckling

Lokalsamhället, långsiktigt engagemang och ansvarstagande är viktigt för oss. Vår förhoppning är att bidra till positiv utveckling inom de områden och samhällen vi verkar.

Stöd till lokal utveckling, SLU, är Vattenfalls modell i Bruzaholm för att ge tillbaka till bygden omkring vindkraftsparken. Stödet är en fast ersättning på 10 000 SEK per vindkraftverk som årligen betalas ut från att parken är i drift. Pengarna ska komma lokala intressen till nytta. Syftet är att främja bygdens kultur, näringsliv, service och livsmiljö. Stödet får aldrig gå till kommunen eller enskild person och beslut om fördelning av stöd sker i samråd med Vattenfall.

I projekt Bruzaholm har Vattenfall informerat om SLU sedan projektet startade samt identifierat och kontaktat olika intressenter för vidare diskussion om upplägg. Tveka inte att höra av dig till oss om du har funderingar eller synpunkter kring hur stödet kommer bäst till användning i området.

I andra vindkraftsparker som Vattenfall byggt har det ekonomiska stödet gått till bland annat:

  • Belysning
  • Lokala idrottsklubbar
  • Upprustning av by- och jaktstugor
  • Förstärkning av vägar
  • Bredband

Kontaktpersoner

Linda Broman
Projektledare
Elin Eriksson
Kommunikatör

Relaterad information

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv verk i Velinga.

Vindkraftverk i Näsudden

Vattenfall undersöker möjligheten att modernisera vindkraften på Näsudden öst.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.