Vindkraftspark Bruzaholm

Vattenfall påbörjade byggnationen av vindkraftspark Bruzaholm under sommaren 2023.

Vindkraftsparken byggs i ett område nordväst om Bruzaholm i Eksjö kommun. De 21 vindkraftverken om 240 meter i totalhöjd kommer att producera cirka 460 GWh per år, vilket årligen kan förse cirka 91 500 hem med förnybar hushållsel.

Som ett led i att stödja industrin att bli fossilfri har Vattenfall tecknat avtal med Volvo om att sälja femtio procent av den el som produceras i vindkraftsparken under en tioårsperiod.

Byggnation

Byggnationen av vindkraftsparken löper på enligt tidplan. Skogsnedtagningen är nästintill färdigställd och en stor del av vägarna och uppställningsytorna är klara. Arbetet fortsätter nu med grävning av fundament, vägar och kranplaner och det kommer fortsatt pågå arbete med borrning och sprängning samt utjämning och utfyllnad av massor. Under året fortsätter markentreprenören Kanonaden arbetet med fundamenten till vindkraftverken samt att färdigställa kabeldragningen.

Under början av 2025 levererar Siemens Gamesa 21 stycken 6,6 MW vindkraftverk som tas i drift under hösten 2025.

Stabilare elnät med batterilagringssystem

I anslutning till vindkraftsparken bygger Vattenfall även ett batterilagringssystem. Batterienergianläggningen kommer att hjälpa till att bevara balansen i elsystemet, vilket gör elnätet mer stabilt, och kommer även att bidra till minskade elpristoppar. Batteriet placeras norr om vindkraftsparkens platskontor längs med Brokabovägen.

Byggnationen av anläggningen pågår och den beräknas tas i drift under hösten 2025. Batterierna med tillhörande kraftelektronik ryms i 60 batterimoduler med en total effekt på 38 MW och 38 MWh energilagringskapacitet.  

Mer information

Om du vill ha information via e-post eller SMS om vad som händer kontinuerligt under byggnationen, exempelvis avseende transporter eller sprängningar, är du välkommen att kontakta platschef Jan Juel. Se kontaktuppgifter nedan.

Byggprocessen månad för månad

Här kan du ta del av uppdateringar och nyhetsbrev om vindkraftspark Bruzaholm under byggnation.

Bygge av vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget

Möjligheter för det lokala näringslivet

Redan nu har lokala företag involverats i byggnationen vilket ligger helt i linje med Vattenfalls ambition att i största möjliga mån engagera det lokala näringslivet i byggprocessen. Vindkraftsetableringen innebär stora investeringar och Vattenfall vill att utbyggnaden ska komma människor till del i form av företagande och jobb lokalt. Vattenfall samarbetar därför med Eksjö kommun och Eksjö.nu för att förverkliga ambitionen.

Vi har även en leverantörsdatabas kopplad till projektet där lokala och regionala företagare kan registrera sig och sitt företag för att bli synliga samt matchningsbara för våra huvudentreprenörer och leverantörer.

Leverantörsdatabas

Registrera dig och ditt företag här.

Stöd till lokal utveckling

Lokalsamhället, långsiktigt engagemang och ansvarstagande är viktigt för oss på Vattenfall. Vår förhoppning är att bidra till positiv utveckling inom de områden och samhällen vi verkar.

Stöd till lokal utveckling, SLU, är Vattenfalls modell i Bruzaholm för att ge tillbaka till bygden omkring vindkraftsparken. Syftet är att främja bygdens kultur, näringsliv, service och livsmiljö. Stödet är en ersättning om 13 000 kronor per vindkraftverk och år, det vill säga totalt 273 000 kronor per år. Stödet kommer att börja betalas ut i förskott redan under byggnationen av vindkraftsparken. Första utbetalningen blir under 2024 och därefter kommer SLU att betalas ut under varje år som parken är i drift, cirka 25 år, med avdrag för de utbetalningar som gjorts under byggprocessen.

Just nu håller en ideell förening på att bildas som kommer att stå som mottagare av de pengar som årligen avsätts i form av SLU. Föreningen kommer även att besluta hur pengarna ska fördelas varje år efter inkomna ansökningar och i enlighet med Vattenfalls riktlinjer. Föreningen kommer att bestå av representanter från föreningar från Bruzaholm, Hult, Ingatorp, LRF samt närboende/markägare.

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring SLU. I andra vindkraftsparker som Vattenfall byggt har det ekonomiska stödet gått till bland annat:

 • Belysning
 • Lokala idrottsklubbar
 • Upprustning av by- och jaktstugor
 • Förstärkning av vägar
 • Bredband

Karta

Kartan visar slutgiltig layout och placering av de 21 vindkraftverken.

Så här går processen till

Projekthistorik

 • 2015 hölls samråd med länsstyrelse, kommun och allmänhet.
 • I december 2016 lämnade Vattenfall in en tillståndsansökan för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Eksjö kommun.
 • 2018 tog kommunfullmäktige i Eksjö kommun, med klar majoritet, beslutet att tillstyrka vindkraftspark Bruzaholm i sin helhet.
 • 2018 beslutade miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötland att avslå Vattenfalls ansökan om tillstånd för vindkraftspark Bruzaholm.
 • I september 2018 överklagade Vattenfall miljöprövningsdelegationens beslut.
 • Den 23 oktober 2019 i Eksjö, höll mark och miljödomstolen i Växjö ett sammanträde.
 • Den 22 november 2019 meddelade mark- och miljödomstolen att de ändrade miljöprövningsdelegationens beslut och gav tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift för högst 23 vindkraftverk med maximalt 240 meters totalhöjd. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.
 • Den 28 april 2020 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de inte meddelar prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom vann därmed laga kraft.
 • Under 2021 gav Energimarknadsinspektionen nätägaren Eon Energidistribution AB nätkoncession, det vill säga tillstånd, för byggnation av en ny 130 kV kraftledning för att ansluta vindkraftspark Bruzaholm till elnätet.
 • Den 22 mars 2023 tog Vattenfalls styrelse ett positivt investeringsbeslut för vindkraftsprojekt Bruzaholm.
 • Den 30 augusti 2023 tog Vattenfall ett ceremoniellt första spadtag tillsammans med Kanonaden, Siemens-Gamesa och Eksjö kommun.

Fakta om projekt Bruzaholm

Plats Eksjö kommun
Lagakraftvunnet tillstånd April 2020
Antal vindkraftverk 21
Maximal totalhöjd 240 meter
Regionnätsägare Eon
Preliminär idrifttagning 2025

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Kathinka Löfberg
Kathinka Löfberg
Projektledare
Anna Cederberg
Anna Cederberg
Kommunikatör
Jan Juel
Jan Juel
Platschef

Relaterad information

Bygge av vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget

Läs de senaste nyheterna om bygget av vindkraftspark Bruzaholm.

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vindkraftverk i den havsbaserade parken DanTysk

Hur påverkar vindkraft miljön?

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall bygger vindkraftsparken Velinga i Tidaholms kommun.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vindkraftsparken Grönhult, mellan Tranemo och Gislaved, invigdes 2023.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.