Vindkraftsprojekt Bruzaholm

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med 23 vindkraftverk nordväst om Bruzaholm i Eksjö kommun.

Sedan april 2020 har Vattenfall ett lagakraftvunnet miljötillstånd att uppföra och ta i drift maximalt 23 vindkraftverk om högst 240 meter i totalhöjd med tillhörande anläggningar i projekt Bruzaholm. Vindkraftsparken skulle årligen kunna förse cirka 90 000 hem med förnybar hushållsel.

Möjligheter för det lokala näringslivet

Det är viktigt för Vattenfall att i största möjliga mån engagera det lokala näringslivet i byggprocessen. Vindkraftsetableringen innebär stora investeringar och Vattenfalls ambition är att utbyggnaden ska komma människor till del i form av företagande och jobb lokalt. Vattenfall har därför inlett ett samarbete med Vindkraftcentrum och Eksjö kommun för att förverkliga ambitionen. Tillsammans med Vindkraftcentrum har vi lanserat en leverantörsdatabas där lokala/regionala företagare kan registrera sig och sitt företag för att bli matchningsbara i samband med våra upphandlingar.

Leverantörsdatabas

Registrera dig och ditt företag för att bli matchningsbar i upphandlingen.

Stöd till lokal utveckling

Lokalsamhället, långsiktigt engagemang och ansvarstagande är viktigt för oss. Vår förhoppning är att bidra till positiv utveckling inom de områden och samhällen vi verkar.

Stöd till lokal utveckling, SLU, är Vattenfalls modell i Bruzaholm för att ge tillbaka till bygden omkring vindkraftsparken. Stödet är en ersättning på 10 000 SEK per vindkraftverk och år för vindkraftverk upp till 200 meter. För verk över 200 meter adderar vi därefter 75 kronor per meter. Pengarna betalas ut årligen från att parken är i drift. Pengarna ska komma lokala intressen till nytta. Syftet är att främja bygdens kultur, näringsliv, service och livsmiljö. Stödet får aldrig gå till kommunen eller enskild person och beslut om fördelning av stöd sker i samråd med Vattenfall.

I projekt Bruzaholm har Vattenfall informerat om SLU sedan projektet startade samt identifierat och kontaktat olika intressenter för vidare diskussion om upplägg. Tveka inte att höra av dig till oss om du har funderingar eller synpunkter kring hur stödet kommer bäst till användning i området.

I andra vindkraftsparker som Vattenfall byggt har det ekonomiska stödet gått till bland annat:

 • Belysning
 • Lokala idrottsklubbar
 • Upprustning av by- och jaktstugor
 • Förstärkning av vägar
 • Bredband

Karta

Se ansökansområdet och vindkraftsområden för Bruzaholm vindkraftspark.

Varför här?

Projektområdet består till största del av produktionsskog och på höjderna blåser det riktigt bra. En större del av området är utpekat som lämpligt för vindkraft i Eksjö kommuns vindbruksplan.

Nuläget

Vattenfall har ett lagakraftvunnet tillstånd att bygga maximalt 23 vindkraftverk med en totalhöjd om 240 meter i Bruzaholm i Eksjö kommun enligt en dom från mark- och miljödomstolen i Växjö. Nu pågår arbetet med upphandling inför byggnation.

För att slutligt fastställa vindkraftverkens placeringar kommer bland annat geotekniska undersökningar att genomföras. Andra kompletterande inventeringar och undersökningar av bland annat tjäder, geoteknik, natur- och kulturmiljö kommer framöver att ske kontinuerligt.

Regionnätsägaren Eon Energidistribution AB har erhållit nätkoncession, det vill säga tillstånd, för byggnation av en ny 130 kV kraftledning för att ansluta vindkraftspark Bruzaholm till elnätet. Tillståndet gavs av Energimarknadsinspektionen under sommaren 2021 och ger nu Eon möjlighet att fortsätta arbetet med att planera och uppföra ledning inom området.

Sedan sommaren 2020 har Vattenfall en vindmätmast i projektområdet för att utföra detaljerade vindmätningar. Resultaten från vindmätmasten har hjälpt oss att finjustera placeringen av vindkraftverken för att optimera energiproduktionen. Vindmätmasten planeras att tas ned under första veckan i november, nedmontering sker med hjälp av helikopter.

Närliggande vindkraftsprojekt

Nordöst om projektområdet för vindkraftsprojekt Bruzaholm finns ett närliggande vindkraftsprojekt, Grevekulla, där det just nu pågår byggnation av sex vindkraftverk på fastigheten Grevekulla 1:7. Vindkraftsprojektet ligger i Ydre kommun och byggs av Vindkraft i Grevekulla AB som är ett helägt dotterbolag till European Energy. Vindkraftverken planeras att resas i slutet av november 2022 och kommer att driftsättas i slutet av kvartal 1 2023.

Så här går processen till

Information

Vi på Vattenfall finns tillgängliga för frågor och funderingar och vi träffar och kommunicerar kontinuerligt med såväl närboende som markägare och andra intressentgrupper. Hör gärna av dig till oss om du har frågor, funderingar eller förslag gällande projektet. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog.

Projekthistorik

 • 2015 hölls samråd med länsstyrelse, kommun och allmänhet.
 • I december 2016 lämnade Vattenfall in en tillståndsansökan för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Eksjö kommun.
 • 2018 tog kommunfullmäktige i Eksjö kommun, med klar majoritet, beslutet att tillstyrka vindkraftspark Bruzaholm i sin helhet.
 • 2018 beslutade miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötland att avslå Vattenfalls ansökan om tillstånd för vindkraftspark Bruzaholm.
 • I september 2018 överklagade Vattenfall miljöprövningsdelegationens beslut.
 • Den 23 oktober 2019 i Eksjö, höll mark och miljödomstolen i Växjö ett sammanträde.
 • Den 22 november 2019 meddelade mark- och miljödomstolen att de ändrade miljöprövningsdelegationens beslut och gav tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift för högst 23 vindkraftverk med maximalt 240 meters totalhöjd. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.
 • Den 28 april 2020 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de inte meddelar prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom vann därmed laga kraft.
 • Energimarknadsinspektionen har gett nätägaren Eon Energidistribution AB nätkoncession, det vill säga tillstånd, för byggnation av en ny 130 kV kraftledning för att ansluta vindkraftspark Bruzaholm till elnätet.

Fakta om projekt Bruzaholm

Plats Eksjö kommun
Lagakraftvunnet tillstånd April 2020
Maximalt antal vindkraftverk 23
Maximal totalhöjd 240 meter
Regionnätsägare Eon
Preliminär idrifttagning 2024

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Linda Broman
Linda Broman
Projektledare
Anna Cederberg
Anna Cederberg
Kommunikatör

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv verk i Velinga.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vi bygger vindkraftsparken Grönhult, mellan Tranemo och Gislaved.

Vindkraftverk i Näsudden

Vi planerar att modernisera vindkraften på Näsudden med nya effektiva vindkraftverk.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.