Vindkraftsprojekt Bruzaholm

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med 23 verk i Bruzaholm, Eksjö kommun.

Vattenfall har ett lagakraftvunnet miljötillstånd att bygga maximalt 23 vindkraftverk à maximalt 240 meter i projekt Bruzaholm. De upp till 23 vindkraftverk som Vattenfall planerar bygga i området skulle årligen kunna förse cirka 90 000 hem med förnybar hushållsel.

Karta

Se ansökansområdet och vindkraftsområden för Bruzaholm vindkraftspark.

Varför här?

Projektområdet består till största del av produktionsskog och på höjderna blåser det riktigt bra. En större del av området är utpekat som lämpligt för vindkraft i Eksjö kommuns vindbruksplan.

Nuläget

Den 28 april meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de inte ger prövningstillstånd för målet om vindkraftspark Bruzaholm. Det innebär att domen från mark- och miljödomstolen, vilken ger Vattenfall tillstånd att bygga maximalt 23 vindkraftverk med en totalhöjd om 240 meter i Bruzaholm, Eksjö kommun, vunnit laga kraft.

Under sommaren 2020 restes en vindmätmast i projektområdet. Den kommer att utföra detaljerade vindmätningar i minst ett år. Datan från vindmätningarna gör att vi kan se vilken layout som optimerar energiproduktionen på bästa sätt vilket gör att vi kan besluta om var vindkraftverken ska placeras.

Så här går processen till

Information

Vi på Vattenfall finns tillgängliga för frågor och funderingar och vi träffar och kommunicerar kontinuerligt med såväl närboende som markägare och andra intressentgrupper. Vi kommer att kalla till lokala informationsmöten så snart världsläget och Vattenfalls resedirektiv gällande Covid-19 tillåter. Hör gärna av dig till oss om du har frågor, funderingar eller förslag gällande projektet. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog.

Projekthistorik

 • 2015 hölls samråd med länsstyrelse, kommun och allmänhet.
 • I december 2016 lämnade Vattenfall in en tillståndsansökan för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Eksjö kommun.
 • 2018 tog kommunfullmäktige i Eksjö kommun, med klar majoritet, beslutet att tillstyrka vindkraftspark Bruzaholm i sin helhet.
 • 2018 beslutade miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötland att avslå Vattenfalls ansökan om tillstånd för vindkraftspark Bruzaholm.
 • I september 2018 överklagade Vattenfall miljöprövningsdelegationens beslut.
 • Den 23 oktober 2019 i Eksjö, höll mark och miljödomstolen i Växjö ett sammanträde.
 • Den 22 november 2019 meddelade mark- och miljödomstolen att de ändrade miljöprövningsdelegationens beslut och gav tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift för högst 23 vindkraftverk med maximalt 240 meters totalhöjd. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.
 • Den 28 april 2020 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de inte meddelar prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom vann därmed laga kraft.

Stöd till lokal utveckling

Lokalsamhället, långsiktigt engagemang och ansvarstagande är viktigt för oss. Vår förhoppning är att bidra till positiv utveckling inom de områden och samhällen vi verkar.

Stöd till lokal utveckling, SLU, är Vattenfalls modell i Bruzaholm för att ge tillbaka till bygden omkring vindkraftsparken. Stödet är en ersättning på 10 000 SEK per vindkraftverk och år för vindkraftverk upp till 200 meter. För verk över 200 meter adderar vi därefter 75 kronor per meter. Pengarna betalas ut årligen från att parken är i drift. Pengarna ska komma lokala intressen till nytta. Syftet är att främja bygdens kultur, näringsliv, service och livsmiljö. Stödet får aldrig gå till kommunen eller enskild person och beslut om fördelning av stöd sker i samråd med Vattenfall.

I projekt Bruzaholm har Vattenfall informerat om SLU sedan projektet startade samt identifierat och kontaktat olika intressenter för vidare diskussion om upplägg. Tveka inte att höra av dig till oss om du har funderingar eller synpunkter kring hur stödet kommer bäst till användning i området.

I andra vindkraftsparker som Vattenfall byggt har det ekonomiska stödet gått till bland annat:

 • Belysning
 • Lokala idrottsklubbar
 • Upprustning av by- och jaktstugor
 • Förstärkning av vägar
 • Bredband

Fakta om projekt Bruzaholm

Plats Eksjö kommun
Lagakraftvunnet tillstånd April 2020
Maximalt antal vindkraftverk 23
Maximal totalhöjd 240 meter
Regionnätsägare Eon
Preliminär idrifttagning 2024

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Blå bakgrund, i väntan på foto
Fredrik Bengtsson
Projektledare
Anna Cederberg
Anna Cederberg
Kommunikatör

Uppdatering med anledning av covid-19

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Vi är fortsatt restriktiva och kommer att i möjligaste mån fortsätta med digitala möten. Fysiska möten kommer att hållas med begränsat antal personer i en trygg miljö. Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet just nu.

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv verk i Velinga.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vi bygger vindkraftsparken Grönhult, mellan Tranemo och Gislaved.

Vindkraftverk i Näsudden

Vi planerar att modernisera vindkraften på Näsudden med nya effektiva vindkraftverk.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.