Vindkraftsprojekt Bruzaholm

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark nordväst om Bruzaholm i Eksjö kommun där 21 vindkraftverk kommer att uppföras.

Vattenfalls styrelse har nu tagit ett positivt investeringsbeslut och bygget av vindkraftsparken började sommaren 2023.

Sedan april 2020 har Vattenfall ett lagakraftvunnet miljötillstånd för vindkraftsprojekt Bruzaholm där 21 vindkraftverk om 240 meter i totalhöjd med tillhörande anläggningar kommer att uppföras. Vindkraftsparken skulle årligen kunna förse cirka 91 500 hem med förnybar hushållsel.

Byggnation

Upphandlingen av vindkraftverk samt markentreprenad för uppförande av vägar, uppställningsytor, fundament och det interna elnätet är färdigt och byggstart skedde sommaren 2023. Markentreprenaden kommer att skötas av Kanonaden och 2023 utförs skogsavverkningen samt arbetet med vägar. Under 2024 fortsätter arbetet med fundament, uppställningsplatser och kabeldragning. Under början av 2025 levererar Siemens-Gamesa 21 stycken 6,6 MW vindkraftverk som tas i drift under hösten 2025.

Informationsmöte inför byggnation

Då byggnationen av vindkraftsparken kan innebära en påverkan på både människa och miljö genomförde Vattenfall ett informationsmöte inför byggnation. Mötet var främst riktat till närboende och allmänhet och hölls den 24 maj 2023 i Folkets hus, Bruzaholm. Presentationen som visades på mötet finns nedan.

Presentation från möte

Här kan du se presentationen som visades på mötet den 24 maj 2023.

Möjligheter för det lokala näringslivet

Det är viktigt för Vattenfall att i största möjliga mån engagera det lokala näringslivet i byggprocessen. Vindkraftsetableringen innebär stora investeringar och Vattenfalls ambition är att utbyggnaden ska komma människor till del i form av företagande och jobb lokalt. Vattenfall samarbetar därför med Eksjö kommun och Eksjö.nu för att förverkliga ambitionen. Vi har även en leverantörsdatabas kopplad till projektet där lokala och regionala företagare kan registrera sig och sitt företag för att bli synliga samt matchningsbara för våra huvudentreprenörer och leverantörer.

Leverantörsdatabas

Registrera dig och ditt företag för att bli matchningsbar i upphandlingen.

Karta

Projektområdet består till största del av produktionsskog och på höjderna blåser det riktigt bra. En större del av området är utpekat som lämpligt för vindkraft i Eksjö kommuns vindbruksplan.

Stöd till lokal utveckling

Lokalsamhället, långsiktigt engagemang och ansvarstagande är viktigt för oss på Vattenfall. Vår förhoppning är att bidra till positiv utveckling inom de områden och samhällen vi verkar.

Stöd till lokal utveckling, SLU, är Vattenfalls modell i Bruzaholm för att ge tillbaka till bygden omkring vindkraftsparken. Stödet är en ersättning på 10 000 SEK per vindkraftverk och år för vindkraftverk upp till 200 meter. För verk över 200 meter adderar vi därefter 75 kronor per meter. Pengarna betalas ut årligen från att parken är i drift och ska komma lokala intressen till nytta. Syftet är att främja bygdens kultur, näringsliv, service och livsmiljö.

I projekt Bruzaholm har Vattenfall en dialog med lokala föreningar för vidare diskussion om upplägg. Välkommen att höra av dig till oss om du har funderingar eller synpunkter kring hur stödet kommer bäst till användning i området. I andra vindkraftsparker som Vattenfall byggt har det ekonomiska stödet gått till bland annat:

 • Belysning
 • Lokala idrottsklubbar
 • Upprustning av by- och jaktstugor
 • Förstärkning av vägar
 • Bredband

Så här går processen till

Information

Vi på Vattenfall finns tillgängliga för frågor och funderingar och vi träffar och kommunicerar kontinuerligt med såväl närboende som markägare och andra intressentgrupper. Hör gärna av dig till oss om du har frågor, funderingar eller förslag gällande projektet. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog.

Projekthistorik

 • 2015 hölls samråd med länsstyrelse, kommun och allmänhet.
 • I december 2016 lämnade Vattenfall in en tillståndsansökan för uppförande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Eksjö kommun.
 • 2018 tog kommunfullmäktige i Eksjö kommun, med klar majoritet, beslutet att tillstyrka vindkraftspark Bruzaholm i sin helhet.
 • 2018 beslutade miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötland att avslå Vattenfalls ansökan om tillstånd för vindkraftspark Bruzaholm.
 • I september 2018 överklagade Vattenfall miljöprövningsdelegationens beslut.
 • Den 23 oktober 2019 i Eksjö, höll mark och miljödomstolen i Växjö ett sammanträde.
 • Den 22 november 2019 meddelade mark- och miljödomstolen att de ändrade miljöprövningsdelegationens beslut och gav tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift för högst 23 vindkraftverk med maximalt 240 meters totalhöjd. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.
 • Den 28 april 2020 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de inte meddelar prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom vann därmed laga kraft.
 • Energimarknadsinspektionen har gett nätägaren Eon Energidistribution AB nätkoncession, det vill säga tillstånd, för byggnation av en ny 130 kV kraftledning för att ansluta vindkraftspark Bruzaholm till elnätet.
 • Den 22 mars 2023 tog Vattenfalls styrelse ett positivt investeringsbeslut för vindkraftsprojekt Bruzaholm.

Fakta om projekt Bruzaholm

Plats Eksjö kommun
Lagakraftvunnet tillstånd April 2020
Antal vindkraftverk 21
Maximal totalhöjd 240 meter
Regionnätsägare Eon
Preliminär idrifttagning 2025

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Kathinka Löfberg
Kathinka Löfberg
Projektledare
Anna Cederberg
Anna Cederberg
Kommunikatör
Jan Juel
Jan Juel
Platschef

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv verk i Velinga.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vindkraftsparken Grönhult, mellan Tranemo och Gislaved, invigdes 2023.

Vindkraftverk i Näsudden

Vi planerar att modernisera vindkraften på Näsudden med nya effektiva vindkraftverk.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.