Vindkraftsprojekt Grönhult

Vattenfall förbereder inför byggnation av vindkraftsparken Grönhult.

Upphandlingsprocessen av 12 vindkraftverk med tillhörande uppförande av fundament, vägar och uppställningsplatser har startat. Ett investeringsbeslut från Vattenfalls styrelse kan tidigast tas under hösten 2020. Vid ett positivt beslut så kan byggnation påbörjas under våren 2021.

Vi kommer att bjuda in allmänheten till ett informationsmöte några månader innan byggstart. De som bor i närområdet får en personlig inbjudan och vi sätter också ut en inbjudan i några lokaltidningar.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Örnaholm

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Örnaholm.

Näringsliv och Vindkraftcentrum

Vattenfall har ett samarbete med Vindkraftcentrum tillsammans med Gislaved och Tranemo kommuner. Vindkraftcentrum är en del av Nätverket för vindbruk som finansieras av Energimyndigheten. Syftet är att de stora investeringar som görs för att bygga ut vindkraften ska komma människor till del i form av företagande och jobb i de bygder där etableringar sker.

Ett första möte med näringslivet i kommunerna hölls i början av september 2019 då Vindkraftcentrum fanns på plats. Vid ett investeringsbeslut så är planerna att bjuda in till ytterligare ett möte.

Leverantörsdatabas

På www.vindkraftcentrum.se finns en leverantörsdatabas där företag kan lägga in kontaktuppgifter och information om vilka varor och tjänster som man kan erbjuda. Det kan vara allt från grävmaskiner och byggtjänster till IT, boende, mat, fritidsaktiviteter, gym, trycksaker etc.

Detta har hänt fram till erhållet tillstånd

För att bygga en vindkraftspark med tillhörande elnätsanslutning krävs tillstånd enligt miljöbalken och ellagen. För att belysa den inverkan som en vindkraftspark kan ha på miljön görs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den innehåller bland annat studier och undersökningar av vindkraftverkens påverkan på människan och miljön i området.

  • December 2012: Tillståndsansökan med tillhörande MKB lämnades in till länsstyrelsen i Västra Götaland.
  • September 2016: Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade om tillstånd för 13 vindkraftverk. Beslutet från MPD överklagades därefter till Mark- och miljödomstolen (MMD).
  • I april 2018 tillstyrkte MMD projektet. Domen överklagades sedan till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD).
  • September 2018: Beviljad förlängning av elnätskoncession.
  • I maj 2019 kom domen från MMÖD och därmed miljötillstånd för att kunna bygga en vindkraftspark.

Fakta om projekt Grönhult

Plats Gislaveds och Tranemo kommuner, Jönköpings och Västra Götalands län
Projektområde 4 km2
Lagakraftvunnet tillstånd maj 2019
Maximalt antal vindkraftverk 12
Maximal totalhöjd 201 meter
Regionnätägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2022


Kontakta oss

Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Här kan du hitta information kring vindkraftsprojektet Grönhult. Välkommen att höra av dig med synpunkter eller frågor.

Kontaktpersoner

Heléne Lindman
Heléne Lindman
Projektkoordinator
Eva-Maria Arvidsson
Eva-Maria Arvidsson
Miljö- och tillståndsansvarig

Relaterad information

En kran som lyfter en del av ett vindkraftverk på plats

Vattenfall har ansökt om att bygga 23 vindkraftverk i området.

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv verk i Velinga.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.