Vindkraftsprojekt Grönhult

Vattenfall har miljötillstånd för 13 vindkraftverk i Grönhult. Nu prövas domen i Mark- och miljööverdomstolen.

Projektet fick innan midsommar 2018 besked att Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har givit prövningstillstånd för Grönhult.

I april 2018 fick vi ta del av Mark- och miljödomstolens (MMD) dom för projektet. MMD ändrar endast två villkor i MPD:s beslut och avslår övriga överklaganden. Domen har sedan överklagats till MMÖD. Sen tidigare har miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Västra Götaland tillstyrkt projektet vid ett beslut i september 2016 om tillstånd för 13 vindkraftverk. Tillståndet överklagades därefter till MMD.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Örnaholm

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Örnaholm.

Varför vindkraft i Grönhult?

Platsen som Vattenfall undersöker för möjligheten till vindkraft kallas för Grönhult och visar efter flera år av vindmätningar på goda vindförhållanden. Vattenfall har därför lämnat in en ansökan om att få miljötillstånd för att bygga en vindkraftspark i området.

Delar av området i Grönhult är utpekat som intresseområde för vindkraft i Tranemos vindbruksplan och passar bra in i Gislaveds vindkraftspolicy. Det här är en möjlighet för kommunerna att bidra med förnybar hushållsel och samtidigt stärka sin miljöprofil. Vattenfalls studier och inventeringar visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur.

Tillståndsansökan och MKB

För att bygga en vindkraftspark med tillhörande elnätsanslutning krävs tillstånd enligt miljöbalken och ellagen. För att belysa den inverkan som en vindkraftspark kan ha på miljön görs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den innehåller bland annat studier och undersökningar av vindkraftverkens påverkan på människan och miljön i området.

Tillståndsansökan med tillhörande MKB lämnades in i slutet av 2012 till länsstyrelsen i Västra Götaland. I maj 2015 beslutade kommunstyrelsen i Tranemo kommun att tillstyrka de delområden (1 och 2) som ligger inom utpekat område enligt kommunens vindbruksplan. De avstyrkte således delområde 3, 8 och 9. Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun beslutade i juni 2015 att tillstyrka projektet. Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 14 september 2016 om tillstånd för 13 vindkraftverk. Beslutet från MPD överklagades därefter till Mark- och miljödomstolen (MMD).

Kontakta oss

Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Här kan du hitta information kring vindkraftsprojektet Grönhult. Välkommen att höra av dig med synpunkter eller frågor.

Kontaktpersoner

Paul Hines
Projektledare
Heléne Lindman
Projektkoordinator
Anders Jansson
Miljö- och tillståndsansvarig

Relaterad information

En kran som lyfter en del av ett vindkraftverk på plats

Vattenfall har ansökt om att bygga 23 vindkraftverk i området.

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv verk i Velinga.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.