Vindkraftsprojekt Grönhult

Vattenfall förbereder inför byggnation av vindkraftsparken Grönhult.

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av den ökade spridningstakten för Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall utfärdat nya koncerndirektiv avseende möten och resor, där det bland annat ingår att minimera resor och deltagande i icke-kritiska aktiviteter.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi beklagar naturligtvis detta.

Vi bevakar ständigt läget och återkommer med information om situationen skulle förändras. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19.Upphandling av 12 vindkraftverk samt entreprenad för uppförande av fundament, vägar och uppställningsplatser pågår. På grund av byggnadstekniska komplikationer samt säkerhetsaspekter så har man valt att gå vidare med 12 stycken turbinpositioner för upphandling istället för 13 stycken. Ett investeringsbeslut från Vattenfalls styrelse kan tidigast tas under hösten 2020. Vid ett positivt beslut kan byggnation påbörjas under våren 2021.

Vi kommer att bjuda in allmänheten till ett informationsmöte några månader före byggstart. De som bor i närområdet får en personlig inbjudan och vi sätter också ut en inbjudan i några lokaltidningar.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Örnaholm

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Örnaholm.

Näringsliv och Vindkraftcentrum

Vattenfall har ett samarbete med Vindkraftcentrum tillsammans med Gislaved och Tranemo kommuner. Vindkraftcentrum är en del av Nätverket för vindbruk som finansieras av Energimyndigheten. Syftet är att de stora investeringar som görs för att bygga ut vindkraften ska komma människor till del i form av företagande och jobb i de bygder där etableringar sker.

Ett första möte med näringslivet i kommunerna hölls i början av september 2019 då Vindkraftcentrum fanns på plats. Vid ett investeringsbeslut så är planerna att bjuda in till ytterligare ett möte.

Leverantörsdatabas

På www.vindkraftcentrum.se finns en leverantörsdatabas där företag kan lägga in kontaktuppgifter och information om vilka varor och tjänster som man kan erbjuda. Det kan vara allt från grävmaskiner och byggtjänster till IT, boende, mat, fritidsaktiviteter, gym, trycksaker etc.

Detta har hänt fram till erhållet tillstånd

För att bygga en vindkraftspark med tillhörande elnätsanslutning krävs tillstånd enligt miljöbalken och ellagen. För att belysa den inverkan som en vindkraftspark kan ha på miljön görs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den innehåller bland annat studier och undersökningar av vindkraftverkens påverkan på människan och miljön i området.

  • December 2012: Tillståndsansökan med tillhörande MKB lämnades in till länsstyrelsen i Västra Götaland.
  • September 2016: Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade om tillstånd för 13 vindkraftverk. Beslutet från MPD överklagades därefter till Mark- och miljödomstolen (MMD).
  • I april 2018 tillstyrkte MMD projektet. Domen överklagades sedan till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD).
  • September 2018: Beviljad förlängning av elnätskoncession.
  • I maj 2019 kom domen från MMÖD och därmed miljötillstånd för att kunna bygga en vindkraftspark.

Fakta om projekt Grönhult

Plats Gislaveds och Tranemo kommuner, Jönköpings och Västra Götalands län
Projektområde 4 km2
Lagakraftvunnet tillstånd Maj 2019
Maximalt antal vindkraftverk 12
Maximal totalhöjd 201 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2022

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontakta oss

Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Här kan du hitta information kring vindkraftsprojektet Grönhult. Välkommen att höra av dig med synpunkter eller frågor.

Kontaktpersoner

Heléne Lindman
Heléne Lindman
Projektkoordinator
Eva-Maria Arvidsson
Eva-Maria Arvidsson
Miljö- och tillståndsansvarig

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

En kran som lyfter en del av ett vindkraftverk på plats

Vattenfall har tillstånd att bygga 23 vindkraftverk i Eksjö kommun.

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv verk i Velinga.

Två vindkraftverk mot en blå himmel

I Ånge kommun utvecklar Vattenfall vindkraftsprojektet Klevberget.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.