Vindkraftsprojekt Velinga

Vattenfall påbörjar byggnation av vindkraftspark Velinga. 

Vattenfalls styrelse har nu tagit ett positivt investeringsbeslut för vindkraftsparken Velinga som ska byggas i Velinga söder om Tidaholm. De 12 vindkraftverken om 180 meter i totalhöjd kommer att producera cirka 173 GWh per år, vilket årligen kan förse cirka 34 000 hem med förnybar hushållsel.

Byggnation

Markentreprenaden sköts av Kanonaden AB. I december 2023 påbörjas skogsavverkningen och i början av 2024 kommer arbetet påbörjas med etablering av platskontoret. 

Under 2024 fortsätter sen arbetet med vägar, fundament, uppställningsplatser och kabeldragning. Under sommaren 2025 levererar Vestas 12 stycken 5,6 MW vindkraftverk som tas i drift i början av 2026. 

Vattenfall arbetar för fossilfrihet vilket innebär att bygga en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Vi kallar det för fossilfrihet. Vi driver vindkraftsmarknaden genom att med goda dialoger och goda kunskaper fortsätta utveckla nya vindkraftsparker i Sverige och Europa.

Informationsmöte inför byggnation

Den 22 november genomförde Vattenfall ett informationsmöte inför byggnation. Mötet var främst riktat till närboende och allmänhet och hölls i Velinga bygdegård.

Under mötet fanns möjlighet att ställa frågor. Du kan också ställa frågor via vårt formulär.
→ Till formulärsidan

Presentation från informationsmötet

Här kan du se presentationen som visades på mötet den 22 november 2023.

Möjligheter för det lokala näringslivet

Det är viktigt för Vattenfall att i största möjliga mån engagera det lokala näringslivet i byggprocessen. Vindkraftsetableringen innebär stora investeringar och Vattenfalls ambition är att utbyggnaden ska komma människor till del i form av företagande och jobb lokalt. Vi har därför lagt upp en leverantörsdatabas i samarbete med Medla, där lokala/regionala företagare kan registrera sig och sitt företag för att bli matchningsbara i samband med våra upphandlingar och under byggnation.

Matchmakingmöte november 2023

För att stärka de lokala affärsmöjligheterna bjöd Vattenfall in det lokala och regionala näringslivet till ett matchmakingmöte i november 2023. Under mötet hade lokala företag matchmakingmöten om 15 minuter med representanter från Kanonaden för att presentera sina varor och tjänster. Även Tidaholm kommun fanns på plats på mötet.

Leverantörsdatabas

Registrera dig och ditt företag för att bli matchningsbar mot Vattenfalls huvudentreprenörer.

Stöd till lokal utveckling – SLU

Vattenfall Vindkraft har som policy att stötta den lokala bygden genom något som vi kallar Stöd till lokal utveckling (SLU). Just nu pågår förberedelser för att hitta en modell för hur det ska administreras och fördelas. För Velinga är det 10 000 kronor per år och vindkraftverk, det vill säga 120 000 kronor per år under vindkraftsparkens livslängd.

Karta

Velinga vindkraftspark ligger i Tidaholms kommun i Västra Götalands län. Kartan visar positioner för tolv vindkraftverk samt vägar inom området.

Så här går processen till

Fakta om Velinga vindkraftspark

Plats Tidaholms kommun
Vindkraftverk 12 Vestas 5,6 MW
Total installerad effekt  67,2 MW
Rotordiameter 150 meter
Totalhöjd 180 meter
Potentiell årsproduktion 173 GWh
Idrifttagning Början av 2026
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution

Projekthistorik

  • Samrådsmöten har genomförts med myndigheter, organisationer och allmänhet under hösten 2010 och våren 2011. Ansökan om miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivning lämnades in i slutet av maj 2012.
  • Vattenfall fick beslut om tolv verk från Miljöprövningsdelegationen (MPD) i september 2015.
  • Beslutet från MPD överklagades under hösten 2015 och har prövats av mark- och miljödomstolen. Förhandling och syn i vindkraftsområdet genomfördes i Velinga den 12 maj 2016. Domstolen meddelade dom i juli 2016.
  • Mark- och miljööverdomstolen meddelade i oktober 2016 att de inte ger prövningstillstånd för överklagandet. Tillståndet från mark- och miljödomstolen står fast och vinner därför laga kraft.
  • Vattenfall ansökte om förlängd igångsättningstid i november 2019. Positivt beslut gavs av Miljöprövningsdelegationen (MPD) i augusti 2020. Efter överklaganden fastställde Mark- och miljödomstolen MPD:s beslut i juni 2021.
  • Mark- och miljööverdomstolen meddelade i februari 2022 att de inte ger prövningstillstånd för överklagandet. Tillståndet från mark- och miljödomstolen står fast och vinner därför laga kraft. Igångsättningstiden fastställdes till oktober 2027.
  • Vattenfall ansökte till Lantmäteriet om omförrättning av det interna vägnätet i augusti 2019. Lantmäteriet beslutade i juli 2021 om ny förrättning, det vill säga att befintliga vägar får breddas och förstärkas.
  • Lantmäteriets beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen (MMD) som  meddelade sin dom i maj 2022. Även detta beslut överklagades, nu till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).
  • I december 2022 beslutade MÖD i Svea hovrätt att inte ge prövningstillstånd varför MMD:s dom vann laga kraft.
  • Den 25 oktober 2023 tog Vattenfalls styrelse ett positivt investeringsbeslut för Velinga vindkraftspark.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Johan Matini
Johan Matini
Projektledare
Heléne Lindman
Heléne Lindman
Projektkommunikatör
Stefan Rudin
Stefan Rudin
Platschef

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vindkraftsparken Grönhult, mellan Tranemo och Gislaved, invigdes 2023.

En kran som lyfter en del av ett vindkraftverk på plats

21 vindkraftverk uppförs nordväst om Bruzaholm i Eksjö kommun.

Vindkraftverk i Näsudden

Vi planerar att modernisera vindkraften på Näsudden med nya effektiva vindkraftverk.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.