Styrelsen

Ersättningsutskottet

Ledamöter i ersättningsutskottet är Åsa Söderström Winberg (ordförande), Viktoria Bergman, Ann Carlsson och Lars G Nordström.

Ersättningsutskottets viktigaste uppgifter är att:

  • Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen och övriga ledande befattningshavare.
  • Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.
  • Bereda styrelsens beslut avseende övergripande ersättningsprinciper, såsom generell förekomst, storlek och struktur av rörlig ersättning (för dem som inte är ledande befattningshavare).

VD är föredragande i ersättningsutskottet.

Relaterad information

Leende kvinna med en bärbar dator i knät

Läs om ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare.

Bord och stolar i ett rum på Vattenfalls kontor i Nederländerna

Läs om revisionsutskottets ledamöter och uppgifter.

En bärbar dator och en hög med dokument på ett bord

Styrelsens uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Se även

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.