Styrelsen

Ersättningsutskottet

Ledamöter i ersättningsutskottet är Åsa Söderström Winberg (ordförande), Viktoria Bergman, Ann Carlsson och Lars G Nordström.

Ersättningsutskottets viktigaste uppgifter är att:

  • Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen och övriga ledande befattningshavare
  • Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget
  • Bereda styrelsens beslut avseende övergripande ersättningsprinciper i allmänhet, såsom generell förekomst, storlek och struktur av rörlig ersättning (för dem som inte är ledande befattningshavare).

Vd är föredragande i ersättningsutskottet.

Relaterad information

En bärbar dator och en hög med dokument på ett bord

Styrelsens uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Bord och stolar i ett rum på Vattenfalls kontor i Nederländerna

Läs om revisionsutskottets ledamöter och uppgifter.

Leende kvinna med en bärbar dator i knät

Läs om ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare.

Se även

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.